STT Mô tả nhiệm vụ Nội dung theo dõi Đơn vị thực hiện Thời hạn Ngày kết thúc Cán bộ theo dõi Cán bộ giao việc Ngày giao việc Trạng thái thực hiện
1 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Đài phát thanh truyền hình Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành chậm
2 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Đài phát thanh truyền hình Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
3 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Đài phát thanh truyền hình Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
4 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Đài phát thanh truyền hình Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành chậm
5 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Đài phát thanh truyền hình Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
6 V/v tham mưu, xây dựng kế hoạch thực hiện biên bản ghi nhớ đã ký kết với huyện Sê Pôn (Lào) Đài phát thanh truyền hình Có thời hạn 30/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 19/10/2017 Hoàn thành chậm
7 V/v tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch Quản lý hệ thống chiếu sáng và cây xanh đô thị Đài phát thanh truyền hình Có thời hạn 20/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/10/2017 Hoàn thành chậm
8 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Đài phát thanh truyền hình Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành chậm
9 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Đài phát thanh truyền hình Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
10 Thực hiện mục 3.15 về kiện toàn BCH phòng chống thiên tai và TKCN tại cơ quan, đơn vị mình; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo thực hiện tốt công tác PCTT và TKCN. Đài phát thanh truyền hình Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/06/2017 Hoàn thành chậm
11 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Đài phát thanh truyền hình Có thời hạn 05/06/2017 Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
12 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Báo cáo 6 tháng đầu năm Đài phát thanh truyền hình Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/06/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
13 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Đài phát thanh truyền hình Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 18/04/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
14 V/v chấn chỉnh tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn Xã Xy Có thời hạn 01/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành chậm
15 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Xã Xy Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
16 V/v xử lý lấn chiếm hành lang, vỉa hè đảm bảo mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông Xã Xy Có thời hạn 09/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
17 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Xã Xy Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành chậm
18 V/v Thực hiện thống kê đất đai năm 2017 Xã Xy Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
19 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Xã Xy Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
20 HỎA TỐC V/v khẩn trương tổng hợp và gửi hồ sơ thiệt hại do thiên tai dịch bệnh năm 2017 Xã Xy Có thời hạn 25/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
21 V/v rà soát số liệu thực hiện Đề án Xã Xy Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
22 V/v xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018 Xã Xy Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
23 Về việc báo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 Xã Xy Có thời hạn 08/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/12/2017 Hoàn thành chậm
24 V/v cung cấp thông tin thực hiện Công báo Xã Xy Có thời hạn 25/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành chậm
25 V/v báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Xã Xy Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
26 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Xã Xy Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành chậm
27 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Xã Xy Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành chậm
28 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Xã Xy Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành chậm
29 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Xã Xy Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành chậm
30 V/v xét chọn, hợp đồng khuyến nông và thú y cơ sở Xã Xy Có thời hạn 21/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2017 Hoàn thành chậm
31 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Xã Xy Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
32 V/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới Xã Xy Có thời hạn 13/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
33 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Xã Xy Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
34 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Xã Xy Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành chậm
35 V/v báo cáo sau kỳ họp HĐND xã, thị trấn, kỳ họp giữa năm 2017 Xã Xy Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/08/2017 Hoàn thành chậm
36 V/v Triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm Xã Xy Có thời hạn 30/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
37 V/v triển khai xây dựng đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg Xã Xy Có thời hạn 18/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2017 Hoàn thành chậm
38 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Xã Xy Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành chậm
39 V/v nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Xã Xy Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành chậm
40 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Xã Xy Có thời hạn 05/06/2017 Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
41 V/v thực hiện công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi Xã Xy Có thời hạn 06/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
42 V/v hoàn chỉnh nội dung, số liệu báo cáo Xã Xy Có thời hạn 30/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 24/05/2017 Hoàn thành chậm
43 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Xã Xy Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành chậm
44 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Xã Xy Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
45 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Xã Xy Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành chậm
46 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Xã Xy Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
47 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Xã Xy Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
48 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Xã Xy Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
49 V/v xử lý đơn thư của ông Hồ A Xây Xã Thuận Có thời hạn 04/07/2018 Tổng hợp TDCĐ 18/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
50 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Xã Thuận Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
51 V/v giải quyết đơn đề nghị của ông Hồ Văn Đang Xã Thuận Có thời hạn 20/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 03/05/2018 Hoàn thành chậm
52 V/v giải quyết tờ trình của ông Hồ A Nhọc Xã Thuận Có thời hạn 25/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 17/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
53 V/v giải quyết tờ trình của ông Hồ A Nhọc và Hồ Pa Giọc Xã Thuận Có thời hạn 20/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
54 V/v chấn chỉnh tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn Xã Thuận Có thời hạn 01/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
55 V/v xử lý lấn chiếm hành lang, vỉa hè đảm bảo mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông Xã Thuận Có thời hạn 09/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
56 V/v Thực hiện thống kê đất đai năm 2017 Xã Thuận Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành chậm
57 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Xã Thuận Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
58 HỎA TỐC V/v khẩn trương tổng hợp và gửi hồ sơ thiệt hại do thiên tai dịch bệnh năm 2017 Xã Thuận Có thời hạn 25/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
59 V/v rà soát số liệu thực hiện Đề án Xã Thuận Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
60 V/v xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018 Xã Thuận Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
61 Về việc báo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 Xã Thuận Có thời hạn 08/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
62 V/v cung cấp thông tin thực hiện Công báo Xã Thuận Có thời hạn 25/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
63 V/v báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Xã Thuận Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
64 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Xã Thuận Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
65 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Xã Thuận Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
66 V/v tham mưu, xây dựng kế hoạch thực hiện biên bản ghi nhớ đã ký kết với huyện Sê Pôn (Lào) Xã Thuận Có thời hạn 30/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 19/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
67 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Xã Thuận Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
68 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Xã Thuận Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành chậm
69 V/v xét chọn, hợp đồng khuyến nông và thú y cơ sở Xã Thuận Có thời hạn 21/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
70 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Xã Thuận Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
71 V/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới Xã Thuận Có thời hạn 13/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
72 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Xã Thuận Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
73 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Xã Thuận Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
74 V/v báo cáo sau kỳ họp HĐND xã, thị trấn, kỳ họp giữa năm 2017 Xã Thuận Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
75 V/v Triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm Xã Thuận Có thời hạn 30/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
76 V/v triển khai xây dựng đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg Xã Thuận Có thời hạn 18/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2017 Hoàn thành chậm
77 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Xã Thuận Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành chậm
78 V/v nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Xã Thuận Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
79 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Xã Thuận Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
80 V/v thực hiện công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi Xã Thuận Có thời hạn 06/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
81 V/v hoàn chỉnh nội dung, số liệu báo cáo Xã Thuận Có thời hạn 30/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 24/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
82 V/v tổ chức GPMB các tuyến đường dự án LRAM Xã Thuận Có thời hạn 23/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 17/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
83 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Xã Thuận Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
84 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Xã Thuận Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
85 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Xã Thuận Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
86 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Xã Thuận Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
87 V/v giải ngân nguồn vốn chương trình hợp tác PLan năm tài khóa 2017 Xã Thuận Có thời hạn 30/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 29/03/2017 Hoàn thành đúng hạn
88 V/v giải quyết đơn đề nghị của ông Hồ Văn Đang Xã Thuận Có thời hạn 25/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/06/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
89 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Xã Thanh Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành chậm
90 V/v chấn chỉnh tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn Xã Thanh Có thời hạn 01/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
91 Thông báo ý kiến luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện Đặng Trọng Vân tại phiên họp giải quyết kiến nghị liên quan đến đất đai của ông: Nguyễn Quang MInh Xã Thanh Có thời hạn 31/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 13/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
92 V/v xử lý lấn chiếm hành lang, vỉa hè đảm bảo mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông Xã Thanh Có thời hạn 09/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành chậm
93 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Xã Thanh Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành chậm
94 V/v Thực hiện thống kê đất đai năm 2017 Xã Thanh Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành chậm
95 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Xã Thanh Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành chậm
96 V/v rà soát số liệu thực hiện Đề án Xã Thanh Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
97 Về việc báo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 Xã Thanh Có thời hạn 08/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/12/2017 Hoàn thành chậm
98 V/v cung cấp thông tin thực hiện Công báo Xã Thanh Có thời hạn 25/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành chậm
99 V/v giải quyết tranh chấp đất theo đơn kiến nghị của ông: Nguyễn Quang Minh tại xã Thanh Xã Thanh Có thời hạn 30/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
100 V/v giải quyết tranh chấp đất và tài sản trên đất tại xã Thanh Xã Thanh Có thời hạn 24/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 17/11/2017 Hoàn thành chậm
101 V/v báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Xã Thanh Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành chậm
102 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Xã Thanh Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành chậm
103 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Xã Thanh Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành chậm
104 V/v tham mưu, xây dựng kế hoạch thực hiện biên bản ghi nhớ đã ký kết với huyện Sê Pôn (Lào) Xã Thanh Có thời hạn 30/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 19/10/2017 Hoàn thành chậm
105 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Xã Thanh Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành chậm
106 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Xã Thanh Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
107 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Xã Thanh Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
108 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Xã Thanh Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành chậm
109 V/v báo cáo sau kỳ họp HĐND xã, thị trấn, kỳ họp giữa năm 2017 Xã Thanh Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/08/2017 Hoàn thành chậm
110 V/v Triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm Xã Thanh Có thời hạn 30/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành chậm
111 V/v triển khai xây dựng đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg Xã Thanh Có thời hạn 18/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2017 Hoàn thành chậm
112 V/v nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Xã Thanh Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành chậm
113 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Xã Thanh Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
114 V/v thực hiện công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi Xã Thanh Có thời hạn 06/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
115 V/v hoàn chỉnh nội dung, số liệu báo cáo Xã Thanh Có thời hạn 30/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 24/05/2017 Hoàn thành chậm
116 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Xã Thanh Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành chậm
117 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Xã Thanh Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
118 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Xã Thanh Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành chậm
119 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Xã Thanh Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
120 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Xã Thanh Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
121 V/v giải quyết đơn đề nghị của ông Hồ Văn Đang Xã Thanh Có thời hạn 25/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/06/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
122 V/v thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ UBND huyện giao Xã Thanh Có thời hạn 10/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 02/04/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
123 V/v tập trung thực hiện GPMB khu tái định cư Lao Bảo - Tân Thành Xã Tân Thành Có thời hạn 08/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
124 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Xã Tân Thành Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
125 Giao 13 xã, thị trấn lập phương án chi tiết sau khi nhận bàn giao đất, rừng phòng hộ... Xã Tân Thành Có thời hạn 30/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 09/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
126 V/v chấn chỉnh tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn Xã Tân Thành Có thời hạn 01/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
127 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Xã Tân Thành Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
128 V/v xử lý lấn chiếm hành lang, vỉa hè đảm bảo mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông Xã Tân Thành Có thời hạn 09/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
129 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Xã Tân Thành Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
130 V/v Thực hiện thống kê đất đai năm 2017 Xã Tân Thành Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
131 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Xã Tân Thành Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
132 HỎA TỐC V/v khẩn trương tổng hợp và gửi hồ sơ thiệt hại do thiên tai dịch bệnh năm 2017 Xã Tân Thành Có thời hạn 25/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
133 V/v rà soát số liệu thực hiện Đề án Xã Tân Thành Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
134 V/v xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018 Xã Tân Thành Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
135 Về việc báo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 Xã Tân Thành Có thời hạn 08/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
136 V/v cung cấp thông tin thực hiện Công báo Xã Tân Thành Có thời hạn 25/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
137 V/v báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Xã Tân Thành Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
138 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Xã Tân Thành Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
139 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Xã Tân Thành Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
140 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Xã Tân Thành Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
141 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Xã Tân Thành Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
142 V/v xét chọn, hợp đồng khuyến nông và thú y cơ sở Xã Tân Thành Có thời hạn 21/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
143 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Xã Tân Thành Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
144 V/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới Xã Tân Thành Có thời hạn 13/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
145 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Xã Tân Thành Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
146 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Xã Tân Thành Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
147 V/v phối hợp tuyên truyền Xã Tân Thành Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
148 V/v báo cáo sau kỳ họp HĐND xã, thị trấn, kỳ họp giữa năm 2017 Xã Tân Thành Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
149 V/v Triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm Xã Tân Thành Có thời hạn 30/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
150 V/v triển khai xây dựng đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg Xã Tân Thành Có thời hạn 18/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
151 V/v xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ Xã Tân Thành Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 13/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
152 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Xã Tân Thành Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
153 V/v phối hợp xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ Xã Tân Thành Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 07/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
154 V/v nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Xã Tân Thành Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
155 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Xã Tân Thành Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
156 V/v thực hiện công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi Xã Tân Thành Có thời hạn 06/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
157 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện Lê Quang Thuận tại phiên họp với xã Tân Thành về GPMB dự án Khu tái định cư Lao Bảo - Tân Thành ngày 16/5/2017 Xã Tân Thành Có thời hạn 25/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 24/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
158 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Xã Tân Thành Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
159 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Xã Tân Thành Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
160 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Xã Tân Thành Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
161 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Xã Tân Thành Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
162 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Xã Tân Thành Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
163 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Xã Tân Lập Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành chậm
164 Giao 13 xã, thị trấn lập phương án chi tiết sau khi nhận bàn giao đất, rừng phòng hộ... Xã Tân Lập Có thời hạn 30/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 09/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
165 V/v chấn chỉnh tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn Xã Tân Lập Có thời hạn 01/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
166 V/v giải quyết đơn kiện của bà Nguyễn Thị Huệ Xã Tân Lập Có thời hạn 20/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 13/03/2018 Hoàn thành chậm
167 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Xã Tân Lập Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
168 V/v xử lý lấn chiếm hành lang, vỉa hè đảm bảo mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông Xã Tân Lập Có thời hạn 09/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành chậm
169 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Xã Tân Lập Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành chậm
170 V/v Thực hiện thống kê đất đai năm 2017 Xã Tân Lập Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
171 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Xã Tân Lập Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành chậm
172 HỎA TỐC V/v khẩn trương tổng hợp và gửi hồ sơ thiệt hại do thiên tai dịch bệnh năm 2017 Xã Tân Lập Có thời hạn 25/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
173 V/v rà soát số liệu thực hiện Đề án Xã Tân Lập Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
174 V/v xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018 Xã Tân Lập Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
175 Về việc báo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 Xã Tân Lập Có thời hạn 08/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
176 V/v cung cấp thông tin thực hiện Công báo Xã Tân Lập Có thời hạn 25/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành chậm
177 V/v giải quyết đơn kiến nghị của bà: Nguyễn Thị Huệ Xã Tân Lập Có thời hạn 28/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
178 V/v báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Xã Tân Lập Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
179 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Xã Tân Lập Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
180 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Xã Tân Lập Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
181 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Xã Tân Lập Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
182 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Xã Tân Lập Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành chậm
183 V/v xét chọn, hợp đồng khuyến nông và thú y cơ sở Xã Tân Lập Có thời hạn 21/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
184 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Xã Tân Lập Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
185 V/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới Xã Tân Lập Có thời hạn 13/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
186 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Xã Tân Lập Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
187 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Xã Tân Lập Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
188 V/v phối hợp tuyên truyền Xã Tân Lập Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
189 V/v báo cáo sau kỳ họp HĐND xã, thị trấn, kỳ họp giữa năm 2017 Xã Tân Lập Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/08/2017 Hoàn thành chậm
190 V/v Triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm Xã Tân Lập Có thời hạn 30/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành chậm
191 V/v triển khai xây dựng đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg Xã Tân Lập Có thời hạn 18/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2017 Hoàn thành chậm
192 V/v xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ Xã Tân Lập Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 13/06/2017 Hoàn thành chậm
193 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Xã Tân Lập Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành chậm
194 V/v phối hợp xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ Xã Tân Lập Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 07/06/2017 Hoàn thành chậm
195 V/v nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Xã Tân Lập Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành chậm
196 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Xã Tân Lập Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
197 V/v thực hiện công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi Xã Tân Lập Có thời hạn 06/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
198 V/v hoàn chỉnh nội dung, số liệu báo cáo Xã Tân Lập Có thời hạn 30/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 24/05/2017 Hoàn thành chậm
199 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Xã Tân Lập Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành chậm
200 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Xã Tân Lập Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
201 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Xã Tân Lập Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành chậm
202 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Xã Tân Lập Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
203 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Xã Tân Lập Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
204 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Xã Tân Long Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
205 V/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Đỗ Đức và bà Võ Thị Hiền Xã Tân Long Có thời hạn 15/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
206 V/v chấn chỉnh tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn Xã Tân Long Có thời hạn 01/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
207 V/v xử lý vi phạm ông: Tạ Quang Hiến Xã Tân Long Có thời hạn 13/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 06/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
208 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Xã Tân Long Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
209 V/v xử lý lấn chiếm hành lang, vỉa hè đảm bảo mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông Xã Tân Long Có thời hạn 09/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
210 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Xã Tân Long Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
211 V/v Thực hiện thống kê đất đai năm 2017 Xã Tân Long Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
212 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Xã Tân Long Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
213 HỎA TỐC V/v khẩn trương tổng hợp và gửi hồ sơ thiệt hại do thiên tai dịch bệnh năm 2017 Xã Tân Long Có thời hạn 25/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
214 V/v rà soát số liệu thực hiện Đề án Xã Tân Long Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
215 V/v xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018 Xã Tân Long Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
216 Về việc báo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 Xã Tân Long Có thời hạn 08/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/12/2017 Hoàn thành chậm
217 V/v cung cấp thông tin thực hiện Công báo Xã Tân Long Có thời hạn 25/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành chậm
218 V/v báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Xã Tân Long Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
219 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Xã Tân Long Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
220 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Xã Tân Long Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành chậm
221 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Xã Tân Long Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
222 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Xã Tân Long Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
223 V/v xét chọn, hợp đồng khuyến nông và thú y cơ sở Xã Tân Long Có thời hạn 21/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
224 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Xã Tân Long Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
225 V/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới Xã Tân Long Có thời hạn 13/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
226 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Xã Tân Long Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
227 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Xã Tân Long Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành chậm
228 V/v phối hợp tuyên truyền Xã Tân Long Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
229 V/v báo cáo sau kỳ họp HĐND xã, thị trấn, kỳ họp giữa năm 2017 Xã Tân Long Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/08/2017 Hoàn thành chậm
230 V/v Triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm Xã Tân Long Có thời hạn 30/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
231 V/v triển khai xây dựng đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg Xã Tân Long Có thời hạn 18/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2017 Hoàn thành chậm
232 V/v xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ Xã Tân Long Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 13/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
233 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Xã Tân Long Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
234 V/v phối hợp xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ Xã Tân Long Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 07/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
235 V/v nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Xã Tân Long Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
236 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Xã Tân Long Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
237 V/v thực hiện công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi Xã Tân Long Có thời hạn 06/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
238 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Xã Tân Long Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
239 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Xã Tân Long Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
240 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Xã Tân Long Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
241 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Xã Tân Long Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
242 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Xã Tân Long Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
243 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Xã Tân Liên Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành chậm
244 V/v chấn chỉnh tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn Xã Tân Liên Có thời hạn 01/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
245 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Xã Tân Liên Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
246 V/v xử lý lấn chiếm hành lang, vỉa hè đảm bảo mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông Xã Tân Liên Có thời hạn 09/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
247 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Xã Tân Liên Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
248 V/v Thực hiện thống kê đất đai năm 2017 Xã Tân Liên Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành chậm
249 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Xã Tân Liên Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
250 HỎA TỐC V/v khẩn trương tổng hợp và gửi hồ sơ thiệt hại do thiên tai dịch bệnh năm 2017 Xã Tân Liên Có thời hạn 25/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
251 V/v rà soát số liệu thực hiện Đề án Xã Tân Liên Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
252 V/v xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018 Xã Tân Liên Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
253 Về việc báo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 Xã Tân Liên Có thời hạn 08/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/12/2017 Hoàn thành chậm
254 V/v cung cấp thông tin thực hiện Công báo Xã Tân Liên Có thời hạn 25/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành chậm
255 V/v báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Xã Tân Liên Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
256 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Xã Tân Liên Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
257 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Xã Tân Liên Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
258 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Xã Tân Liên Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
259 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Xã Tân Liên Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
260 V/v xét chọn, hợp đồng khuyến nông và thú y cơ sở Xã Tân Liên Có thời hạn 21/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
261 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Xã Tân Liên Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
262 V/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới Xã Tân Liên Có thời hạn 13/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
263 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Xã Tân Liên Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
264 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Xã Tân Liên Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
265 V/v phối hợp tuyên truyền Xã Tân Liên Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
266 V/v báo cáo sau kỳ họp HĐND xã, thị trấn, kỳ họp giữa năm 2017 Xã Tân Liên Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/08/2017 Hoàn thành chậm
267 V/v Triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm Xã Tân Liên Có thời hạn 30/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành chậm
268 V/v triển khai xây dựng đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg Xã Tân Liên Có thời hạn 18/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2017 Hoàn thành chậm
269 V/v xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ Xã Tân Liên Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 13/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
270 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Xã Tân Liên Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
271 V/v phối hợp xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ Xã Tân Liên Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 07/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
272 V/v nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Xã Tân Liên Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
273 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Xã Tân Liên Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
274 V/v thực hiện công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi Xã Tân Liên Có thời hạn 06/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
275 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Xã Tân Liên Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
276 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Xã Tân Liên Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
277 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Xã Tân Liên Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
278 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Xã Tân Liên Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
279 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Xã Tân Liên Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
280 Giao 13 xã, thị trấn lập phương án chi tiết sau khi nhận bàn giao đất, rừng phòng hộ... Xã Tân Liên Có thời hạn 30/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 09/05/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
281 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Xã Tân Hợp Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
282 Giao 13 xã, thị trấn lập phương án chi tiết sau khi nhận bàn giao đất, rừng phòng hộ... Xã Tân Hợp Có thời hạn 30/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 09/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
283 V/v chấn chỉnh tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn Xã Tân Hợp Có thời hạn 01/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
284 V/v xử lý lấn chiếm hành lang, vỉa hè đảm bảo mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông Xã Tân Hợp Có thời hạn 09/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
285 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Xã Tân Hợp Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
286 V/v Thực hiện thống kê đất đai năm 2017 Xã Tân Hợp Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
287 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Xã Tân Hợp Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
288 HỎA TỐC V/v khẩn trương tổng hợp và gửi hồ sơ thiệt hại do thiên tai dịch bệnh năm 2017 Xã Tân Hợp Có thời hạn 25/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
289 V/v rà soát số liệu thực hiện Đề án Xã Tân Hợp Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
290 V/v xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018 Xã Tân Hợp Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
291 Về việc báo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 Xã Tân Hợp Có thời hạn 08/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
292 V/v cung cấp thông tin thực hiện Công báo Xã Tân Hợp Có thời hạn 25/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
293 V/v báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Xã Tân Hợp Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
294 V/v giải quyết các đề nghị của Công ty My Anh - Khe Sanh Xã Tân Hợp Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 07/11/2017 Hoàn thành chậm
295 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Xã Tân Hợp Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
296 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Xã Tân Hợp Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
297 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Xã Tân Hợp Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
298 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Xã Tân Hợp Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
299 V/v xét chọn, hợp đồng khuyến nông và thú y cơ sở Xã Tân Hợp Có thời hạn 21/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
300 Về việc tuyên truyền, vận động đối với hộ ông: Hồ Hối thôn Tà Đủ xã Tân Hợp Xã Tân Hợp Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2017 Hoàn thành chậm
301 V/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới Xã Tân Hợp Có thời hạn 13/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
302 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Xã Tân Hợp Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
303 V/v báo cáo sau kỳ họp HĐND xã, thị trấn, kỳ họp giữa năm 2017 Xã Tân Hợp Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
304 V/v Triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm Xã Tân Hợp Có thời hạn 30/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
305 V/v triển khai xây dựng đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg Xã Tân Hợp Có thời hạn 18/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
306 V/v xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ Xã Tân Hợp Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 13/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
307 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Xã Tân Hợp Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
308 V/v phối hợp xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ Xã Tân Hợp Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 07/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
309 V/v nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Xã Tân Hợp Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
310 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Xã Tân Hợp Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
311 V/v thực hiện công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi Xã Tân Hợp Có thời hạn 06/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
312 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện Lê Quang Thuận tại phiên họp về vấn đề trâu bò phá hoại cây trồng tại Dự án trồng cây Mắc ca Xã Tân Hợp Có thời hạn 25/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 24/05/2017 Hoàn thành chậm
313 V/v tổ chức GPMB các tuyến đường dự án LRAM Xã Tân Hợp Có thời hạn 23/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 17/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
314 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Xã Tân Hợp Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
315 V/v tham gia góp ý vào phương án giao rừng, giao đất lâm nghiệp Xã Tân Hợp Có thời hạn 28/04/2017 Nguyễn Khắc Anh Tổng hợp TDCĐ 26/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
316 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Xã Tân Hợp Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
317 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Xã Tân Hợp Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
318 V/v giải quyết đơn đề nghị của ông Trần Thanh Liêm Xã Tân Hợp Có thời hạn 05/07/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/06/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
319 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Xã Tân Hợp Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
320 V/v phối hợp tuyên truyền Xã Tân Hợp Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
321 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Xã Tân Hợp Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
322 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Xã Tân Hợp Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
323 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Xã Pa Tầng Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
324 Thông báo ý kiến kết luận của Phó chủ tịch UBND huyện Lê Quang Thuận tại phiên làm việc với xã Ba Tầng ngày 23/11/2017 Xã Pa Tầng Có thời hạn 08/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 30/11/2017 Hoàn thành chậm
325 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Xã Pa Tầng Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
326 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Xã Pa Tầng Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
327 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Xã Pa Tầng Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành chậm
328 V/v xét chọn, hợp đồng khuyến nông và thú y cơ sở Xã Pa Tầng Có thời hạn 21/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2017 Hoàn thành chậm
329 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Xã Pa Tầng Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
330 V/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới Xã Pa Tầng Có thời hạn 13/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
331 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Xã Pa Tầng Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
332 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Xã Pa Tầng Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành chậm
333 V/v báo cáo sau kỳ họp HĐND xã, thị trấn, kỳ họp giữa năm 2017 Xã Pa Tầng Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/08/2017 Hoàn thành chậm
334 V/v Triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm Xã Pa Tầng Có thời hạn 30/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành chậm
335 V/v triển khai xây dựng đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg Xã Pa Tầng Có thời hạn 18/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2017 Hoàn thành chậm
336 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Xã Pa Tầng Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành chậm
337 V/v nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Xã Pa Tầng Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành chậm
338 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Xã Pa Tầng Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
339 V/v thực hiện công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi Xã Pa Tầng Có thời hạn 06/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
340 V/v hoàn chỉnh nội dung, số liệu báo cáo Xã Pa Tầng Có thời hạn 30/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 24/05/2017 Hoàn thành chậm
341 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Xã Pa Tầng Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
342 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Xã Pa Tầng Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
343 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Xã Pa Tầng Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
344 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Xã Pa Tầng Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
345 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Xã Pa Tầng Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
346 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Xã Pa Tầng Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
347 V/v giải phóng mặt bằng xây dựng cổng hộp La Manh tại xã Ba Tầng Xã Pa Tầng Có thời hạn 25/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/06/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
348 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Xã Pa Tầng Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
349 V/v Thực hiện thống kê đất đai năm 2017 Xã Hướng Việt Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
350 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Xã Hướng Việt Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
351 V/v rà soát số liệu thực hiện Đề án Xã Hướng Việt Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
352 Về việc báo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 Xã Hướng Việt Có thời hạn 08/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/12/2017 Hoàn thành chậm
353 V/v cung cấp thông tin thực hiện Công báo Xã Hướng Việt Có thời hạn 25/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành chậm
354 V/v báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Xã Hướng Việt Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành chậm
355 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Xã Hướng Việt Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành chậm
356 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Xã Hướng Việt Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành chậm
357 V/v tham mưu, xây dựng kế hoạch thực hiện biên bản ghi nhớ đã ký kết với huyện Sê Pôn (Lào) Xã Hướng Việt Có thời hạn 30/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 19/10/2017 Hoàn thành chậm
358 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Xã Hướng Việt Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành chậm
359 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Xã Hướng Việt Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành chậm
360 V/v xét chọn, hợp đồng khuyến nông và thú y cơ sở Xã Hướng Việt Có thời hạn 21/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2017 Hoàn thành chậm
361 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Xã Hướng Việt Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
362 V/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới Xã Hướng Việt Có thời hạn 13/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
363 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Xã Hướng Việt Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
364 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Xã Hướng Việt Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành chậm
365 V/v báo cáo sau kỳ họp HĐND xã, thị trấn, kỳ họp giữa năm 2017 Xã Hướng Việt Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/08/2017 Hoàn thành chậm
366 V/v Triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm Xã Hướng Việt Có thời hạn 30/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành chậm
367 V/v triển khai xây dựng đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg Xã Hướng Việt Có thời hạn 18/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2017 Hoàn thành chậm
368 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Xã Hướng Việt Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành chậm
369 V/v nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Xã Hướng Việt Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành chậm
370 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Xã Hướng Việt Có thời hạn 05/06/2017 Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
371 V/v thực hiện công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi Xã Hướng Việt Có thời hạn 06/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
372 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Xã Hướng Việt Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
373 V/v cung cấp nội dung phục vụ công tác Xã Hướng Việt Có thời hạn 25/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 21/04/2017 Hoàn thành chậm
374 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Xã Hướng Việt Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
375 Về việc tiếp tục điều tra và xử lý răn đe đối với việc làm mua bán, khai thác cây bóng mát, cây cổ thụ Xã Hướng Việt Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 13/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
376 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Xã Hướng Việt Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành chậm
377 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Xã Hướng Việt Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
378 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Xã Hướng Việt Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
379 Thông báo ý kiến kết luận của Phó chủ tịch UBND huyện Phạm Trọng Hổ tại phiên họp ngày 28/02/2017 Xã Hướng Việt Có thời hạn 26/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/03/2017 Hoàn thành đúng hạn
380 V/v triển khai chính thức thực hiện phần mềm theo dõi, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ của UBND huyện giao Xã Hướng Việt Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 20/03/2017 Hoàn thành đúng hạn
381 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Xã Hướng Việt Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
382 Giao 13 xã, thị trấn lập phương án chi tiết sau khi nhận bàn giao đất, rừng phòng hộ... Xã Hướng Việt Có thời hạn 30/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 09/05/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
383 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Xã Hướng Tân Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành chậm
384 Giao 13 xã, thị trấn lập phương án chi tiết sau khi nhận bàn giao đất, rừng phòng hộ... Xã Hướng Tân Có thời hạn 30/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 09/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
385 V/v chấn chỉnh tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn Xã Hướng Tân Có thời hạn 01/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành chậm
386 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Xã Hướng Tân Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
387 V/v xử lý lấn chiếm hành lang, vỉa hè đảm bảo mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông Xã Hướng Tân Có thời hạn 09/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành chậm
388 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Xã Hướng Tân Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
389 V/v Thực hiện thống kê đất đai năm 2017 Xã Hướng Tân Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
390 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Xã Hướng Tân Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành chậm
391 HỎA TỐC V/v khẩn trương tổng hợp và gửi hồ sơ thiệt hại do thiên tai dịch bệnh năm 2017 Xã Hướng Tân Có thời hạn 25/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
392 V/v rà soát số liệu thực hiện Đề án Xã Hướng Tân Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
393 V/v xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018 Xã Hướng Tân Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
394 Về việc báo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 Xã Hướng Tân Có thời hạn 08/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/12/2017 Hoàn thành chậm
395 V/v cung cấp thông tin thực hiện Công báo Xã Hướng Tân Có thời hạn 25/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành chậm
396 V/v báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Xã Hướng Tân Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành chậm
397 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Xã Hướng Tân Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
398 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Xã Hướng Tân Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
399 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Xã Hướng Tân Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành chậm
400 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Xã Hướng Tân Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành chậm
401 V/v xét chọn, hợp đồng khuyến nông và thú y cơ sở Xã Hướng Tân Có thời hạn 21/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
402 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Xã Hướng Tân Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
403 V/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới Xã Hướng Tân Có thời hạn 13/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
404 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Xã Hướng Tân Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
405 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Xã Hướng Tân Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành chậm
406 V/v báo cáo sau kỳ họp HĐND xã, thị trấn, kỳ họp giữa năm 2017 Xã Hướng Tân Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/08/2017 Hoàn thành chậm
407 V/v Triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm Xã Hướng Tân Có thời hạn 30/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
408 V/v triển khai xây dựng đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg Xã Hướng Tân Có thời hạn 18/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2017 Hoàn thành chậm
409 V/v xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ Xã Hướng Tân Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 13/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
410 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Xã Hướng Tân Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành chậm
411 V/v nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Xã Hướng Tân Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
412 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Xã Hướng Tân Có thời hạn 05/06/2017 Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
413 V/v thực hiện công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi Xã Hướng Tân Có thời hạn 06/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
414 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Xã Hướng Tân Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành chậm
415 V/v tham gia góp ý vào phương án giao rừng, giao đất lâm nghiệp Xã Hướng Tân Có thời hạn 28/04/2017 Nguyễn Khắc Anh Tổng hợp TDCĐ 26/04/2017 Hoàn thành chậm
416 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Xã Hướng Tân Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành chậm
417 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Xã Hướng Tân Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
418 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Xã Hướng Tân Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
419 V/v tham mưu kiểm tra tình hình an ninh trật tự trên khu vực lòng hồ Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị Xã Hướng Tân Không thời hạn Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng hợp TDCĐ 21/03/2017 Hoàn thành đúng hạn
420 V/v thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày của UBND huyện về thực hiện Đề án 1675 Xã Hướng Sơn Có thời hạn 15/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
421 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Xã Hướng Sơn Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành chậm
422 Giao 13 xã, thị trấn lập phương án chi tiết sau khi nhận bàn giao đất, rừng phòng hộ... Xã Hướng Sơn Có thời hạn 30/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 09/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
423 V/v chấn chỉnh tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn Xã Hướng Sơn Có thời hạn 01/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành chậm
424 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Xã Hướng Sơn Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
425 V/v xử lý lấn chiếm hành lang, vỉa hè đảm bảo mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông Xã Hướng Sơn Có thời hạn 09/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
426 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Xã Hướng Sơn Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành chậm
427 V/v Thực hiện thống kê đất đai năm 2017 Xã Hướng Sơn Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
428 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Xã Hướng Sơn Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành chậm
429 HỎA TỐC V/v khẩn trương tổng hợp và gửi hồ sơ thiệt hại do thiên tai dịch bệnh năm 2017 Xã Hướng Sơn Có thời hạn 25/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
430 V/v rà soát số liệu thực hiện Đề án Xã Hướng Sơn Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
431 Về việc báo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 Xã Hướng Sơn Có thời hạn 08/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/12/2017 Hoàn thành chậm
432 V/v cung cấp thông tin thực hiện Công báo Xã Hướng Sơn Có thời hạn 25/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành chậm
433 V/v báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Xã Hướng Sơn Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành chậm
434 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Xã Hướng Sơn Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
435 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Xã Hướng Sơn Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
436 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Xã Hướng Sơn Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
437 V/v xét chọn, hợp đồng khuyến nông và thú y cơ sở Xã Hướng Sơn Có thời hạn 21/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
438 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Xã Hướng Sơn Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
439 V/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới Xã Hướng Sơn Có thời hạn 13/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
440 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Xã Hướng Sơn Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
441 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Xã Hướng Sơn Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
442 V/v báo cáo sau kỳ họp HĐND xã, thị trấn, kỳ họp giữa năm 2017 Xã Hướng Sơn Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
443 V/v Triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm Xã Hướng Sơn Có thời hạn 30/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
444 V/v triển khai xây dựng đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg Xã Hướng Sơn Có thời hạn 18/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
445 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Xã Hướng Sơn Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành chậm
446 V/v nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Xã Hướng Sơn Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
447 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Xã Hướng Sơn Có thời hạn 05/06/2017 Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
448 V/v thực hiện công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi Xã Hướng Sơn Có thời hạn 06/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
449 V/v hoàn chỉnh nội dung, số liệu báo cáo Xã Hướng Sơn Có thời hạn 30/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 24/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
450 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Xã Hướng Sơn Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
451 Về việc sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 Xã Hướng Sơn Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 20/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
452 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Xã Hướng Sơn Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
453 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Xã Hướng Sơn Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành chậm
454 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Xã Hướng Sơn Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
455 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Xã Hướng Sơn Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
456 UBND xã Hướng Phùng chuẩn bị các nội dung làm việc với đoàn kiểm tra, giám sát chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018 Xã Hướng Phùng Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
457 V/v thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày của UBND huyện về thực hiện Đề án 1675 Xã Hướng Phùng Có thời hạn 15/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
458 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Xã Hướng Phùng Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
459 V/v rà soát tình hình sử dụng đất để đề xuất phương án giải quyết Xã Hướng Phùng Có thời hạn 10/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 02/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
460 V/v chấn chỉnh tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn Xã Hướng Phùng Có thời hạn 01/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
461 V/v có biện pháp ngăn chặn kịp thời các trường hợp cố ý trồng cây, đào ao để trục lợi trái quy định Xã Hướng Phùng Có thời hạn 06/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
462 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Xã Hướng Phùng Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành chậm
463 V/v xử lý lấn chiếm hành lang, vỉa hè đảm bảo mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông Xã Hướng Phùng Có thời hạn 09/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
464 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Xã Hướng Phùng Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
465 V/v Thực hiện thống kê đất đai năm 2017 Xã Hướng Phùng Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
466 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Xã Hướng Phùng Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
467 HỎA TỐC V/v khẩn trương tổng hợp và gửi hồ sơ thiệt hại do thiên tai dịch bệnh năm 2017 Xã Hướng Phùng Có thời hạn 25/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
468 V/v rà soát số liệu thực hiện Đề án Xã Hướng Phùng Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
469 V/v xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018 Xã Hướng Phùng Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
470 Về việc báo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 Xã Hướng Phùng Có thời hạn 08/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
471 V/v cung cấp thông tin thực hiện Công báo Xã Hướng Phùng Có thời hạn 25/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành chậm
472 V/v báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Xã Hướng Phùng Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
473 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Xã Hướng Phùng Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
474 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Xã Hướng Phùng Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
475 V/v tham mưu, xây dựng kế hoạch thực hiện biên bản ghi nhớ đã ký kết với huyện Sê Pôn (Lào) Xã Hướng Phùng Có thời hạn 30/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 19/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
476 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Xã Hướng Phùng Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
477 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Xã Hướng Phùng Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành chậm
478 V/v xét chọn, hợp đồng khuyến nông và thú y cơ sở Xã Hướng Phùng Có thời hạn 21/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
479 V/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới Xã Hướng Phùng Có thời hạn 13/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
480 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Xã Hướng Phùng Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
481 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Xã Hướng Phùng Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
482 V/v báo cáo sau kỳ họp HĐND xã, thị trấn, kỳ họp giữa năm 2017 Xã Hướng Phùng Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/08/2017 Hoàn thành chậm
483 V/v Triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm Xã Hướng Phùng Có thời hạn 30/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
484 V/v triển khai xây dựng đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg Xã Hướng Phùng Có thời hạn 18/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2017 Hoàn thành chậm
485 V/v xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ Xã Hướng Phùng Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 13/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
486 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Xã Hướng Phùng Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành chậm
487 V/v nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Xã Hướng Phùng Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành chậm
488 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Xã Hướng Phùng Có thời hạn 05/06/2017 Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
489 V/v thực hiện công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi Xã Hướng Phùng Có thời hạn 06/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
490 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Xã Hướng Phùng Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành chậm
491 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Xã Hướng Phùng Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
492 Giao 13 xã, thị trấn lập phương án chi tiết sau khi nhận bàn giao đất, rừng phòng hộ... Xã Hướng Phùng Có thời hạn 30/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 09/05/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
493 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Xã Hướng Phùng Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
494 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Xã Hướng Phùng Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
495 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Xã Hướng Phùng Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
496 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Xã Hướng Phùng Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
497 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Xã Hướng Lộc Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành chậm
498 Giao 13 xã, thị trấn lập phương án chi tiết sau khi nhận bàn giao đất, rừng phòng hộ... Xã Hướng Lộc Có thời hạn 30/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 09/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
499 V/v chấn chỉnh tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn Xã Hướng Lộc Có thời hạn 01/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành chậm
500 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Xã Hướng Lộc Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
501 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Xã Hướng Lộc Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
502 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Xã Hướng Lộc Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành chậm
503 HỎA TỐC V/v khẩn trương tổng hợp và gửi hồ sơ thiệt hại do thiên tai dịch bệnh năm 2017 Xã Hướng Lộc Có thời hạn 25/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
504 V/v rà soát số liệu thực hiện Đề án Xã Hướng Lộc Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
505 V/v xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018 Xã Hướng Lộc Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
506 Về việc báo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 Xã Hướng Lộc Có thời hạn 08/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/12/2017 Hoàn thành chậm
507 V/v cung cấp thông tin thực hiện Công báo Xã Hướng Lộc Có thời hạn 25/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành chậm
508 V/v báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Xã Hướng Lộc Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
509 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Xã Hướng Lộc Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
510 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Xã Hướng Lộc Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
511 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Xã Hướng Lộc Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
512 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Xã Hướng Lộc Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành chậm
513 V/v xét chọn, hợp đồng khuyến nông và thú y cơ sở Xã Hướng Lộc Có thời hạn 21/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2017 Hoàn thành chậm
514 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Xã Hướng Lộc Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
515 V/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới Xã Hướng Lộc Có thời hạn 13/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
516 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Xã Hướng Lộc Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
517 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Xã Hướng Lộc Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
518 V/v báo cáo sau kỳ họp HĐND xã, thị trấn, kỳ họp giữa năm 2017 Xã Hướng Lộc Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
519 V/v Triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm Xã Hướng Lộc Có thời hạn 30/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
520 V/v triển khai xây dựng đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg Xã Hướng Lộc Có thời hạn 18/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2017 Hoàn thành chậm
521 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Xã Hướng Lộc Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành chậm
522 V/v nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Xã Hướng Lộc Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành chậm
523 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Xã Hướng Lộc Có thời hạn 05/06/2017 Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
524 V/v thực hiện công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi Xã Hướng Lộc Có thời hạn 06/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
525 V/v hoàn chỉnh nội dung, số liệu báo cáo Xã Hướng Lộc Có thời hạn 30/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 24/05/2017 Hoàn thành chậm
526 V/v tổ chức GPMB các tuyến đường dự án LRAM Xã Hướng Lộc Có thời hạn 23/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 17/05/2017 Hoàn thành chậm
527 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Xã Hướng Lộc Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành chậm
528 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Xã Hướng Lộc Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
529 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Xã Hướng Lộc Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
530 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Xã Hướng Lộc Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
531 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Xã Hướng Lộc Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
532 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Xã Hướng Lập Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành chậm
533 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Xã Hướng Lập Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành chậm
534 V/v Thực hiện thống kê đất đai năm 2017 Xã Hướng Lập Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành chậm
535 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Xã Hướng Lập Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
536 V/v rà soát số liệu thực hiện Đề án Xã Hướng Lập Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
537 V/v báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Xã Hướng Lập Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành chậm
538 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Xã Hướng Lập Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
539 V/v tham mưu, xây dựng kế hoạch thực hiện biên bản ghi nhớ đã ký kết với huyện Sê Pôn (Lào) Xã Hướng Lập Có thời hạn 30/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 19/10/2017 Hoàn thành chậm
540 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Xã Hướng Lập Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành chậm
541 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Xã Hướng Lập Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành chậm
542 V/v xét chọn, hợp đồng khuyến nông và thú y cơ sở Xã Hướng Lập Có thời hạn 21/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2017 Hoàn thành chậm
543 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Xã Hướng Lập Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
544 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Xã Hướng Lập Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành chậm
545 V/v báo cáo sau kỳ họp HĐND xã, thị trấn, kỳ họp giữa năm 2017 Xã Hướng Lập Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/08/2017 Hoàn thành chậm
546 V/v Triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm Xã Hướng Lập Có thời hạn 30/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành chậm
547 V/v triển khai xây dựng đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg Xã Hướng Lập Có thời hạn 18/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2017 Hoàn thành chậm
548 V/v xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ Xã Hướng Lập Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 13/06/2017 Hoàn thành chậm
549 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Xã Hướng Lập Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành chậm
550 V/v nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Xã Hướng Lập Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành chậm
551 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Xã Hướng Lập Có thời hạn 05/06/2017 Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
552 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Xã Hướng Lập Có thời hạn 05/06/2017 Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
553 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Xã Hướng Lập Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành chậm
554 V/v cung cấp nội dung phục vụ công tác Xã Hướng Lập Có thời hạn 25/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 21/04/2017 Hoàn thành chậm
555 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Xã Hướng Lập Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
556 V/v thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày của UBND huyện về thực hiện Đề án 1675 Xã Hướng Lập Có thời hạn 15/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/06/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
557 Giao 13 xã, thị trấn lập phương án chi tiết sau khi nhận bàn giao đất, rừng phòng hộ... Xã Hướng Lập Có thời hạn 30/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 09/05/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
558 V/v kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc tham mưu sửa chữa công trình thủy lợi Cù Bai Xã Hướng Lập Có thời hạn 13/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 09/04/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
559 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Xã Hướng Lập Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
560 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Xã Hướng Lập Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
561 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Xã Hướng Lập Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
562 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Xã Hướng Lập Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
563 V/v thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày của UBND huyện về thực hiện Đề án 1675 Xã Hướng Linh Có thời hạn 15/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
564 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Xã Hướng Linh Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành chậm
565 Giao 13 xã, thị trấn lập phương án chi tiết sau khi nhận bàn giao đất, rừng phòng hộ... Xã Hướng Linh Có thời hạn 30/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 09/05/2018 Hoàn thành chậm
566 V/v chấn chỉnh tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn Xã Hướng Linh Có thời hạn 01/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
567 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Xã Hướng Linh Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
568 V/v xử lý lấn chiếm hành lang, vỉa hè đảm bảo mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông Xã Hướng Linh Có thời hạn 09/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành chậm
569 V/v Thực hiện thống kê đất đai năm 2017 Xã Hướng Linh Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
570 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Xã Hướng Linh Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
571 V/v rà soát số liệu thực hiện Đề án Xã Hướng Linh Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
572 V/v cung cấp thông tin thực hiện Công báo Xã Hướng Linh Có thời hạn 25/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
573 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Xã Hướng Linh Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
574 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Xã Hướng Linh Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
575 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Xã Hướng Linh Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
576 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Xã Hướng Linh Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
577 V/v xét chọn, hợp đồng khuyến nông và thú y cơ sở Xã Hướng Linh Có thời hạn 21/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
578 V/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới Xã Hướng Linh Có thời hạn 13/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
579 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Xã Hướng Linh Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
580 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Xã Hướng Linh Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành chậm
581 V/v báo cáo sau kỳ họp HĐND xã, thị trấn, kỳ họp giữa năm 2017 Xã Hướng Linh Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/08/2017 Hoàn thành chậm
582 V/v Triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm Xã Hướng Linh Có thời hạn 30/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành chậm
583 V/v triển khai xây dựng đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg Xã Hướng Linh Có thời hạn 18/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
584 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Xã Hướng Linh Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành chậm
585 V/v nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Xã Hướng Linh Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành chậm
586 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Xã Hướng Linh Có thời hạn 05/06/2017 Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
587 V/v hoàn chỉnh nội dung, số liệu báo cáo Xã Hướng Linh Có thời hạn 30/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 24/05/2017 Hoàn thành chậm
588 V/v xử lý tình trạng người dân lấn chiếm đất trồng cây trái quy định Xã Hướng Linh Có thời hạn 30/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 26/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
589 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Xã Hướng Linh Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
590 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Xã Hướng Linh Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
591 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Xã Hướng Linh Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
592 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Xã Hướng Linh Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
593 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Xã Hướng Linh Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
594 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Xã Húc Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành chậm
595 V/v chấn chỉnh tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn Xã Húc Có thời hạn 01/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
596 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Xã Húc Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
597 V/v xử lý lấn chiếm hành lang, vỉa hè đảm bảo mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông Xã Húc Có thời hạn 09/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành chậm
598 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Xã Húc Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
599 V/v Thực hiện thống kê đất đai năm 2017 Xã Húc Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành chậm
600 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Xã Húc Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
601 HỎA TỐC V/v khẩn trương tổng hợp và gửi hồ sơ thiệt hại do thiên tai dịch bệnh năm 2017 Xã Húc Có thời hạn 25/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
602 V/v rà soát số liệu thực hiện Đề án Xã Húc Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
603 V/v xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018 Xã Húc Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
604 Về việc báo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 Xã Húc Có thời hạn 08/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/12/2017 Hoàn thành chậm
605 V/v cung cấp thông tin thực hiện Công báo Xã Húc Có thời hạn 25/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành chậm
606 V/v báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Xã Húc Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
607 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Xã Húc Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
608 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Xã Húc Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
609 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Xã Húc Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành chậm
610 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Xã Húc Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành chậm
611 V/v xét chọn, hợp đồng khuyến nông và thú y cơ sở Xã Húc Có thời hạn 21/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
612 V/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới Xã Húc Có thời hạn 13/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
613 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Xã Húc Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
614 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Xã Húc Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành chậm
615 V/v báo cáo sau kỳ họp HĐND xã, thị trấn, kỳ họp giữa năm 2017 Xã Húc Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/08/2017 Hoàn thành chậm
616 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Xã Húc Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành chậm
617 V/v nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Xã Húc Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
618 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Xã Húc Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
619 V/v thực hiện công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi Xã Húc Có thời hạn 06/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
620 V/v hoàn chỉnh nội dung, số liệu báo cáo Xã Húc Có thời hạn 30/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 24/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
621 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Xã Húc Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
622 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Xã Húc Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
623 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Xã Húc Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
624 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Xã Húc Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
625 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Xã Húc Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
626 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Xã Húc Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
627 Giao 13 xã, thị trấn lập phương án chi tiết sau khi nhận bàn giao đất, rừng phòng hộ... Xã Húc Có thời hạn 30/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 09/05/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
628 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Xã Húc Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
629 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Xã A Xing Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành chậm
630 V/v chấn chỉnh tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn Xã A Xing Có thời hạn 01/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành chậm
631 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Xã A Xing Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
632 V/v xử lý lấn chiếm hành lang, vỉa hè đảm bảo mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông Xã A Xing Có thời hạn 09/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
633 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Xã A Xing Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
634 V/v Thực hiện thống kê đất đai năm 2017 Xã A Xing Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
635 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Xã A Xing Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
636 HỎA TỐC V/v khẩn trương tổng hợp và gửi hồ sơ thiệt hại do thiên tai dịch bệnh năm 2017 Xã A Xing Có thời hạn 25/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
637 V/v rà soát số liệu thực hiện Đề án Xã A Xing Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
638 V/v xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018 Xã A Xing Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
639 Về việc báo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 Xã A Xing Có thời hạn 08/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/12/2017 Hoàn thành chậm
640 V/v cung cấp thông tin thực hiện Công báo Xã A Xing Có thời hạn 25/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành chậm
641 V/v báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Xã A Xing Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành chậm
642 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Xã A Xing Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành chậm
643 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Xã A Xing Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
644 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Xã A Xing Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành chậm
645 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Xã A Xing Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành chậm
646 V/v xét chọn, hợp đồng khuyến nông và thú y cơ sở Xã A Xing Có thời hạn 21/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2017 Hoàn thành chậm
647 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Xã A Xing Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
648 V/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới Xã A Xing Có thời hạn 13/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
649 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Xã A Xing Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
650 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Xã A Xing Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành chậm
651 V/v báo cáo sau kỳ họp HĐND xã, thị trấn, kỳ họp giữa năm 2017 Xã A Xing Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/08/2017 Hoàn thành chậm
652 V/v Triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm Xã A Xing Có thời hạn 30/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành chậm
653 V/v triển khai xây dựng đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg Xã A Xing Có thời hạn 18/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2017 Hoàn thành chậm
654 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Xã A Xing Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành chậm
655 V/v nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Xã A Xing Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành chậm
656 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Xã A Xing Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
657 V/v thực hiện công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi Xã A Xing Có thời hạn 06/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
658 V/v hoàn chỉnh nội dung, số liệu báo cáo Xã A Xing Có thời hạn 30/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 24/05/2017 Hoàn thành chậm
659 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Xã A Xing Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành chậm
660 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Xã A Xing Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
661 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Xã A Xing Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
662 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Xã A Xing Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành chậm
663 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Xã A Xing Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
664 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Xã A Xing Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
665 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Xã A Xing Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
666 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Xã A Túc Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
667 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Xã A Túc Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
668 V/v hoàn chỉnh nội dung, số liệu báo cáo Xã A Túc Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 24/05/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
669 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Xã A Túc Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
670 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Xã A Túc Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
671 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Xã A Túc Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
672 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Xã A Dơi Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
673 V/v chấn chỉnh tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn Xã A Dơi Có thời hạn 01/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
674 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Xã A Dơi Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
675 V/v xử lý lấn chiếm hành lang, vỉa hè đảm bảo mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông Xã A Dơi Có thời hạn 09/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
676 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Xã A Dơi Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
677 V/v Thực hiện thống kê đất đai năm 2017 Xã A Dơi Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
678 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Xã A Dơi Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
679 HỎA TỐC V/v khẩn trương tổng hợp và gửi hồ sơ thiệt hại do thiên tai dịch bệnh năm 2017 Xã A Dơi Có thời hạn 25/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
680 V/v rà soát số liệu thực hiện Đề án Xã A Dơi Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
681 V/v xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018 Xã A Dơi Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
682 Về việc báo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 Xã A Dơi Có thời hạn 08/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
683 V/v cung cấp thông tin thực hiện Công báo Xã A Dơi Có thời hạn 25/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
684 V/v báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Xã A Dơi Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
685 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Xã A Dơi Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
686 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Xã A Dơi Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
687 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Xã A Dơi Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
688 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Xã A Dơi Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành chậm
689 V/v xét chọn, hợp đồng khuyến nông và thú y cơ sở Xã A Dơi Có thời hạn 21/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
690 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Xã A Dơi Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
691 V/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới Xã A Dơi Có thời hạn 13/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
692 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Xã A Dơi Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
693 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Xã A Dơi Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
694 V/v báo cáo sau kỳ họp HĐND xã, thị trấn, kỳ họp giữa năm 2017 Xã A Dơi Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
695 V/v Triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm Xã A Dơi Có thời hạn 30/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
696 V/v triển khai xây dựng đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg Xã A Dơi Có thời hạn 18/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2017 Hoàn thành chậm
697 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Xã A Dơi Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành chậm
698 V/v nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Xã A Dơi Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
699 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Xã A Dơi Có thời hạn 05/06/2017 Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
700 V/v thực hiện công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi Xã A Dơi Có thời hạn 06/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
701 V/v hoàn chỉnh nội dung, số liệu báo cáo Xã A Dơi Có thời hạn 30/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 24/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
702 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Xã A Dơi Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
703 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Xã A Dơi Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
704 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Xã A Dơi Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
705 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Xã A Dơi Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
706 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Xã A Dơi Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
707 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Báo cáo 6 tháng đầu năm Trung tâm thể dục Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/06/2018 Hoàn thành chậm
708 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Trung tâm thể dục Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành chậm
709 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Trung tâm thể dục Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
710 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Trung tâm thể dục Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
711 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Trung tâm thể dục Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
712 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Trung tâm thể dục Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
713 V/v tham mưu, xây dựng kế hoạch thực hiện biên bản ghi nhớ đã ký kết với huyện Sê Pôn (Lào) Trung tâm thể dục Có thời hạn 30/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 19/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
714 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Trung tâm thể dục Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
715 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Trung tâm thể dục Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
716 Thực hiện mục 3.15 về kiện toàn BCH phòng chống thiên tai và TKCN tại cơ quan, đơn vị mình; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo thực hiện tốt công tác PCTT và TKCN. Trung tâm thể dục Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
717 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Trung tâm thể dục Có thời hạn 05/06/2017 Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
718 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Trung tâm thể dục Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
719 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Trung tâm thể dục Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
720 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Báo cáo 6 tháng đầu năm Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/06/2018 Hoàn thành chậm
721 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
722 Ý kiến kết luận của đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện Lê Quang Thuận tại phiên làm việc với BQL TTTM Lao Bảo và BQL Chợ Khe Sanh Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 15/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 13/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
723 V/v chuyển đơn kiến nghị của bà: Nguyễn Thị Minh Nguyệt Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 31/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 24/01/2018 Hoàn thành chậm
724 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
725 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
726 V/v giải quyết đơn đề nghị của ông: Lê Văn Tâm Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 17/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành chậm
727 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
728 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
729 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
730 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
731 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
732 Thực hiện mục 3.15 về kiện toàn BCH phòng chống thiên tai và TKCN tại cơ quan, đơn vị mình; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo thực hiện tốt công tác PCTT và TKCN. Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
733 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 05/06/2017 Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
734 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
735 V/v cho thuê lô quầy kinh doanh tại Trung tâm thương mại Lao Bảo Trung tâm thương mại Lạo Bảo Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
736 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Báo cáo 6 tháng đầu năm Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/06/2018 Hoàn thành chậm
737 V/v giải quyết đơn đề nghị của ông Đặng Văn Thanh Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 30/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
738 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành chậm
739 V/v tập trung thực hiện GPMB khu tái định cư Lao Bảo - Tân Thành Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 08/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
740 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện Đặng Trọng Vân tại phiên họp ngày 04/5/2018 Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 21/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
741 V/v kiểm tra, đề xuất và tập trung vận động xử lý dứt điểm Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 25/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/04/2018 Hoàn thành chậm
742 V/v kiểm tra các kiến nghị GPMB, báo cáo UBND huyện Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 15/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
743 V/v tập trung thực hiện GPMB dự án GMS Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 30/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
744 V/v giải quyết đơn kiến nghị của ông: Trần Văn Phong Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 10/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 03/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
745 V/v thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 20/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 02/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
746 V/v thực hiện công văn số 902/UBND-TN ngày 16/3/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 13/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 19/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
747 V/v thực hiện công văn số 902/UBND-TN ngày 16/3/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 31/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 19/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
748 V/v giải quyết đơn kiện của bà Nguyễn Thị Huệ Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 20/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 13/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
749 V/v giải quyết tờ trình của bà Trương thị Thái Nguyên Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 27/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 21/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
750 V/v tham mưu trả lời Đơn kiến nghị Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 06/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
751 V/v tập trung xử lý hoàn thành công tác GPMB dự án Mở rộng khu Cửa khẩu QT Lao Bảo Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 06/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
752 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
753 V/v trả lời tờ trình của BQL khóm Tân Kim, thị trấn Lao Bảo Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 17/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
754 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành chậm
755 V/v xây dựng kế hoạch giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong thực hiện GPMB dự án GMS Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 31/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 05/01/2018 Hoàn thành chậm
756 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
757 V/v giải quyết đơn kiến nghị của bà: Lê Thị Thự Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 22/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 18/12/2017 Hoàn thành chậm
758 V/v giải quyết đơn kiến nghị của ông: Dư Văn Thái khóm 4 thị trấn Khe Sanh Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 20/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 17/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
759 V/v giải quyết các đề nghị của Công ty My Anh - Khe Sanh Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 07/11/2017 Hoàn thành chậm
760 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
761 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
762 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành chậm
763 Thông báo kết luận tiếp công dân định kỳ ngày 20/9/2017 Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 30/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 26/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
764 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
765 V/v xử lý vướng mắc liên quan hộ bà: Lê Thị Luyến khi giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Cơ sở hạ tầng khu tái định cư Lao Bảo - Tân Thành Trung tâm quỷ đất Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
766 Thực hiện mục 3.15 về kiện toàn BCH phòng chống thiên tai và TKCN tại cơ quan, đơn vị mình; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo thực hiện tốt công tác PCTT và TKCN. Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/06/2017 Hoàn thành chậm
767 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 05/06/2017 Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
768 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành chậm
769 V/v giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng tại Khu kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 12/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/04/2017 Hoàn thành chậm
770 V/v tiến độ giải phóng mặt bằng dự án GMS Trung tâm quỷ đất Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 10/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
771 V/v giải quyết đơn kiến nghị của ông Trần Văn Phong Trung tâm quỷ đất Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 02/07/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
772 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Báo cáo 6 tháng đầu năm Trung tâm môi trường đô thị Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
773 V/v tăng cường chỉnh trang đô thị trên địa bàn huyện Trung tâm môi trường đô thị Có thời hạn 25/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 18/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
774 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Trung tâm môi trường đô thị Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
775 Ý kiến kết luận của Phó chủ tịch UBND huyện Phạm Trọng Hổ tại phiên làm việc với Ban quản lý Khu văn hóa tâm linh huyện Trung tâm môi trường đô thị Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 05/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
776 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Trung tâm môi trường đô thị Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
777 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Trung tâm môi trường đô thị Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
778 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Trung tâm môi trường đô thị Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
779 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Trung tâm môi trường đô thị Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
780 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Trung tâm môi trường đô thị Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
781 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Trung tâm môi trường đô thị Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành chậm
782 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Trung tâm môi trường đô thị Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
783 Thực hiện mục 3.15 về kiện toàn BCH phòng chống thiên tai và TKCN tại cơ quan, đơn vị mình; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo thực hiện tốt công tác PCTT và TKCN. Trung tâm môi trường đô thị Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
784 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Trung tâm môi trường đô thị Có thời hạn 05/06/2017 Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
785 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Trung tâm môi trường đô thị Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
786 V/v giao nhiệm vụ lập thủ tục đầu tư các công trình năm 2018 Trung tâm môi trường đô thị Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 09/11/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
787 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Báo cáo 6 tháng đầu năm Trung tâm dạy nghề Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
788 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Trung tâm dạy nghề Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
789 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Trung tâm dạy nghề Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
790 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Trung tâm dạy nghề Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
791 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Trung tâm dạy nghề Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
792 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Trung tâm dạy nghề Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
793 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Trung tâm dạy nghề Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
794 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Trung tâm dạy nghề Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
795 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Trung tâm dạy nghề Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
796 Thực hiện mục 3.15 về kiện toàn BCH phòng chống thiên tai và TKCN tại cơ quan, đơn vị mình; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo thực hiện tốt công tác PCTT và TKCN. Trung tâm dạy nghề Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
797 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Trung tâm dạy nghề Có thời hạn 05/06/2017 Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
798 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Trung tâm dạy nghề Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
799 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Trung tâm Dân số Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
800 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Trung tâm Dân số Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành chậm
801 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Trung tâm Dân số Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành chậm
802 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Trung tâm Dân số Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành chậm
803 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Trung tâm Dân số Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành chậm
804 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Trung tâm Dân số Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
805 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Trung tâm Dân số Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
806 Thực hiện mục 3.15 về kiện toàn BCH phòng chống thiên tai và TKCN tại cơ quan, đơn vị mình; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo thực hiện tốt công tác PCTT và TKCN. Trung tâm Dân số Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/06/2017 Hoàn thành chậm
807 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Trung tâm Dân số Có thời hạn 05/06/2017 Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
808 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Trung tâm Dân số Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành chậm
809 V/v giải quyết đơn đề nghị của ông Nguyễn Vững Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 15/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 11/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
810 V/v tập trung thực hiện GPMB khu tái định cư Lao Bảo - Tân Thành Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 08/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2018 Hoàn thành chậm
811 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
812 Giao 13 xã, thị trấn lập phương án chi tiết sau khi nhận bàn giao đất, rừng phòng hộ... Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 30/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 09/05/2018 Hoàn thành chậm
813 V/v kiểm tra, tham mưu đề xuất giải quyết Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 15/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 08/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
814 V/v giải quyết tờ trình của bà: Trương Thị Dung Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 10/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 03/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
815 V/v tiến độ thi công Điểm trường Khe Đá, Trường Mầm non Vành Khuyên Lao Bảo Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 30/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 30/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
816 V/v chấn chỉnh tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 01/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
817 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
818 V/v xử lý lấn chiếm hành lang, vỉa hè đảm bảo mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 09/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
819 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành chậm
820 V/v Thực hiện thống kê đất đai năm 2017 Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành chậm
821 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
822 HỎA TỐC V/v khẩn trương tổng hợp và gửi hồ sơ thiệt hại do thiên tai dịch bệnh năm 2017 Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 25/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
823 V/v rà soát số liệu thực hiện Đề án Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
824 V/v xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018 Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
825 Về việc báo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 08/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
826 V/v cung cấp thông tin thực hiện Công báo Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 25/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
827 V/v báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
828 V/v giao nhiệm vụ lập thủ tục đầu tư các công trình năm 2018 Thị trấn Lao Bảo Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 09/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
829 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
830 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
831 V/v tham mưu, xây dựng kế hoạch thực hiện biên bản ghi nhớ đã ký kết với huyện Sê Pôn (Lào) Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 30/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 19/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
832 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
833 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
834 V/v xét chọn, hợp đồng khuyến nông và thú y cơ sở Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 21/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2017 Hoàn thành chậm
835 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Thị trấn Lao Bảo Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
836 V/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 13/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
837 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
838 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
839 V/v phối hợp tuyên truyền Thị trấn Lao Bảo Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
840 V/v báo cáo sau kỳ họp HĐND xã, thị trấn, kỳ họp giữa năm 2017 Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/08/2017 Hoàn thành chậm
841 V/v Triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 30/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành chậm
842 V/v triển khai xây dựng đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 18/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
843 V/v xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 13/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
844 V/v báo cáo tình hình giải quyết việc cản trở, phản đối trong xây dựng trạm BTS tại khóm xuân Phước thị trấn Lao Bảo Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 13/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
845 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
846 V/v phối hợp xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 07/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
847 V/v nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
848 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
849 V/v thực hiện công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 06/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
850 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
851 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Thị trấn Lao Bảo Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
852 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
853 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Thị trấn Lao Bảo Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
854 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Thị trấn Lao Bảo Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
855 V/v giải quyết đơn kiến nghị của ông Trần Đình Minh Thị trấn Lao Bảo Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 02/07/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
856 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
857 V/v giải quyết tờ trình của bà Nguyễn Thị Lành Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
858 v/v lấy ý kiến về dự án xây dựng, quản lý và khai thác Chợ Khe Sanh Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
859 v/v lấy ý kiến về dự án xây dựng, quản lý và khai thác Chợ Khe Sanh Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
860 v/v lấy ý kiến về dự án xây dựng, quản lý và khai thác Chợ Khe Sanh Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
861 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện Đặng Trọng Vân tại phiên họp ngày 04/5/2018 Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 25/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 21/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
862 V/v giải quyết đơn kiến nghị của ông Ngộ Văn Phúc Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 24/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 14/05/2018 Hoàn thành chậm
863 V/v giải quyết đơn kiến nghị của bà Hồ Thị Thục Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 30/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 17/04/2018 Hoàn thành chậm
864 V/v chấn chỉnh tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 01/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
865 V/v xử lý vi phạm của ông Bùi Văn Ngạc Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 30/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 13/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
866 V/v giải quyết vướng mắc trong GPMB dự án cơ sở hạ tầng cụm cửa khẩu mở rộng Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 02/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 21/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
867 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
868 V/v xử lý lấn chiếm hành lang, vỉa hè đảm bảo mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 09/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
869 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
870 V/v Thực hiện thống kê đất đai năm 2017 Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
871 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
872 HỎA TỐC V/v khẩn trương tổng hợp và gửi hồ sơ thiệt hại do thiên tai dịch bệnh năm 2017 Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 25/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
873 V/v rà soát số liệu thực hiện Đề án Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
874 V/v xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018 Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
875 Về việc báo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 08/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
876 V/v cung cấp thông tin thực hiện Công báo Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 25/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
877 V/v giải quyết đơn kiến nghị của ông: Dư Văn Thái khóm 4 thị trấn Khe Sanh Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 20/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 17/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
878 V/v báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
879 V/v giao nhiệm vụ lập thủ tục đầu tư các công trình năm 2018 Thị trấn Khe Sanh Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 09/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
880 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
881 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
882 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
883 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành chậm
884 V/v xét chọn, hợp đồng khuyến nông và thú y cơ sở Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 21/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
885 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Thị trấn Khe Sanh Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
886 V/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 13/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
887 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
888 V/v phối hợp tuyên truyền Thị trấn Khe Sanh Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
889 V/v báo cáo sau kỳ họp HĐND xã, thị trấn, kỳ họp giữa năm 2017 Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
890 V/v Triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 30/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
891 V/v thực hiện Đề án Làng không có người sinh con thứ 3 trở lên Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 10/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
892 V/v yêu cầu thực hiện theo các ý kiến chỉ đạo của UBND huyện Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 30/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 19/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
893 V/v triển khai xây dựng đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 18/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
894 V/v xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 13/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
895 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
896 V/v phối hợp xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 07/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
897 V/v nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
898 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
899 V/v thực hiện công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 06/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
900 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
901 V/v xử lý dứt điểm vấn đề ô nhiễm môi trường, trật tự giao thông, mỹ quan đô thị Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 28/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
902 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Thị trấn Khe Sanh Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
903 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
904 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Thị trấn Khe Sanh Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
905 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Thị trấn Khe Sanh Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
906 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Báo cáo 6 tháng đầu năm Phòng Y tế Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
907 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Phòng Y tế Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành chậm
908 Các cơ quan thực hiện nhiệm vụ của cơ quan mình được giao theo nội dung tại thông báo Phòng Y tế Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 21/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
909 V/v tham mưu báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI Phòng Y tế Có thời hạn 27/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
910 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Phòng Y tế Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
911 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Phòng Y tế Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
912 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Phòng Y tế Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
913 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Phòng Y tế Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
914 V/v tham mưu, xây dựng kế hoạch thực hiện biên bản ghi nhớ đã ký kết với huyện Sê Pôn (Lào) Phòng Y tế Có thời hạn 30/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 19/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
915 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Phòng Y tế Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
916 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Phòng Y tế Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
917 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Phòng Y tế Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
918 Thông báo ý kiến kết luận của Phó chủ tịch UBND huyện Phạm Trọng Hổ tại phiên họp ngày 02/8/2017 Phòng Y tế Có thời hạn 15/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 09/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
919 Thực hiện mục 3.15 về kiện toàn BCH phòng chống thiên tai và TKCN tại cơ quan, đơn vị mình; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo thực hiện tốt công tác PCTT và TKCN. Phòng Y tế Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
920 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Phòng Y tế Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
921 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Phòng Y tế Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
922 V/v xây dựng báo cáo phục vụ Đoàn thanh tra Công an tỉnh Phòng Y tế Có thời hạn 20/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 18/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
923 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Phòng Y tế Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
924 Chương trình công tác trọng tâm xây dựng nông thôn mới năm 2018 Phòng Y tế Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 30/03/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
925 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Báo cáo 6 tháng đầu năm Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
926 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
927 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
928 V/v tham mưu báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 27/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
929 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
930 V/v xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước năm 2018 Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 25/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
931 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
932 V/v giao nhiệm vụ lập thủ tục đầu tư các công trình năm 2018 Phòng Văn hóa TT Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 09/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
933 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
934 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
935 V/v tham mưu, xây dựng kế hoạch thực hiện biên bản ghi nhớ đã ký kết với huyện Sê Pôn (Lào) Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 30/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 19/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
936 V/v tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch Quản lý hệ thống chiếu sáng và cây xanh đô thị Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 20/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
937 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
938 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
939 V/v báo cáo kết quả thực hiện CTHĐ thực hiện NQ 35/NQ-CP và bản cam kết giữa UBND tỉnh và VCCI Việt Nam Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 14/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
940 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện Võ Thanh tại phiên họp bàn về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2017 và bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2018 Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 16/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
941 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 05/06/2017 Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
942 V/v chuẩn bị nội dung phục vụ đoàn thanh tra Phòng Văn hóa TT Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 27/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
943 V/v xây dựng báo cáo phục vụ Đoàn thanh tra Công an tỉnh Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 20/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 18/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
944 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Phòng Văn hóa TT Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
945 Chương trình công tác trọng tâm xây dựng nông thôn mới năm 2018 Phòng Văn hóa TT Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 30/03/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
946 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Báo cáo 6 tháng đầu năm Phòng Tư pháp Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
947 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Phòng Tư pháp Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
948 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Phòng Tư pháp Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
949 V/v tham mưu báo cáo phục vụ phiên làm việc với Đoàn kiểm tra văn bản Phòng Tư pháp Có thời hạn 21/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 17/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
950 V/v tham mưu góp ý dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật Phòng Tư pháp Có thời hạn 24/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
951 V/v tham mưu báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI Phòng Tư pháp Có thời hạn 27/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
952 Chương trình công tác trọng tâm xây dựng nông thôn mới năm 2018 Phòng Tư pháp Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 30/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
953 V/v tham mưu UBND huyện báo cáo việc rà soát và xây dựng phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo Phòng Tư pháp Có thời hạn 30/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 24/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
954 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Phòng Tư pháp Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
955 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Phòng Tư pháp Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
956 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Phòng Tư pháp Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
957 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Phòng Tư pháp Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
958 V/v triển khai thực hiện đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo Phòng Tư pháp Có thời hạn 31/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 29/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
959 V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của tri cử tri tại kỳ họp thứ tư, HĐND huyện khóa X Phòng Tư pháp Có thời hạn 18/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
960 Thực hiện mục 3.15 về kiện toàn BCH phòng chống thiên tai và TKCN tại cơ quan, đơn vị mình; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo thực hiện tốt công tác PCTT và TKCN. Phòng Tư pháp Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
961 V/v báo cáo tổng kết thi hành luật xử lý vi phạm hành chính Phòng Tư pháp Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
962 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Phòng Tư pháp Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
963 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Phòng Tư pháp Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
964 V/v xây dựng báo cáo phục vụ Đoàn thanh tra Công an tỉnh Phòng Tư pháp Có thời hạn 20/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 18/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
965 V/v giải quyết tranh chấp đất đai tại xã Hướng Việt Phòng TN-MT Có thời hạn 15/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 01/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
966 V/v giải quyết đơn đề nghị của ông Trần Thanh Liêm Phòng TN-MT Có thời hạn 05/07/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
967 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Báo cáo 6 tháng đầu năm Phòng TN-MT Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
968 V/v kiểm tra, xác nhận và thẩm định điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Phòng TN-MT Có thời hạn 22/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
969 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Phòng TN-MT Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
970 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Phòng TN-MT Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
971 V/v tham mưu thực hiện việc điều chỉnh diện tích thu hồi Phòng TN-MT Có thời hạn 07/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 02/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
972 V/v kiểm tra, tham mưu theo đề nghị của UBND xã Hướng Sơn Phòng TN-MT Có thời hạn 11/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 02/05/2018 Hoàn thành chậm
973 V/v đăng ký dự án có thu hồi đất, chuyên mục đích sử dụng đất phát sinh năm 2018 Phòng TN-MT Có thời hạn 25/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 24/04/2018 Hoàn thành chậm
974 V/v tham gia ý kiến dự thảo Đề án rà soát đất đai, đo đạc, cấp giấy chứng nhận QSD đất cho đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất sản xuất trên địa bàn huyện giai đoạn 2018-2020 Phòng TN-MT Có thời hạn 20/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 17/04/2018 Hoàn thành chậm
975 V/v rà soát, tham mư báo cáo UBND huyện Phòng TN-MT Có thời hạn 18/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/04/2018 Hoàn thành chậm
976 V/v kiểm tra, đề xuất điều chỉnh diện tích thu hồi đất Phòng TN-MT Có thời hạn 18/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/04/2018 Hoàn thành chậm
977 V/v kiểm tra, tham mưu đề xuất theo đúng quy định Phòng TN-MT Có thời hạn 18/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/04/2018 Hoàn thành chậm
978 Chương trình công tác trọng tâm xây dựng nông thôn mới năm 2018 Phòng TN-MT Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 30/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
979 V/v kiểm tra tham mưu giải quyết theo tờ trình của ông: Trương Văn Viễn Phòng TN-MT Có thời hạn 26/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 19/03/2018 Hoàn thành chậm
980 V/v giải quyết đơn kiện của bà Nguyễn Thị Huệ Phòng TN-MT Có thời hạn 20/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 13/03/2018 Hoàn thành chậm
981 V/v tham mưu kế hoạch thực hiện Quyết định số 451/QĐ-UBND ngày 02/3/2018 của UBND tỉnh Phòng TN-MT Có thời hạn 16/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 09/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
982 V/v rà soát hiện trạng, nhu cầu hỗ trợ của các xã đăng ký đạt chuẩn năm 2018 Phòng TN-MT Có thời hạn 25/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 21/02/2018 Hoàn thành chậm
983 V/v giải quyết vướng mắc trong GPMB dự án cơ sở hạ tầng cụm cửa khẩu mở rộng Phòng TN-MT Có thời hạn 27/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 21/02/2018 Hoàn thành chậm
984 V/v kiểm tra việc triển khai thực hiện dự án trồng rừng sản xuất gỗ của công ty MDF VRG Quảng Trị Phòng TN-MT Có thời hạn 25/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 05/02/2018 Hoàn thành chậm
985 V/v rà soát trường hợp hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSD đất Phòng TN-MT Có thời hạn 25/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 05/02/2018 Hoàn thành chậm
986 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Phòng TN-MT Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
987 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Phòng TN-MT Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành chậm
988 V/v tham mưu thực hiện các nhiệm vụ của UBND huyện Phòng TN-MT Có thời hạn 01/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành chậm
989 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Phòng TN-MT Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
990 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện Lê Quang Thuận tại phiên họp Hội đồng hủy giấy chứng nhận QSD đất tồn đọng Phòng TN-MT Có thời hạn 15/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/12/2017 Hoàn thành chậm
991 V/v tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung liên quan đến thuê đất thực hiện các dự án Phòng TN-MT Có thời hạn 30/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
992 V/v giải quyết tranh chấp đất theo đơn kiến nghị của ông: Nguyễn Quang Minh tại xã Thanh Phòng TN-MT Có thời hạn 30/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
993 V/v trả lời công văn số 11/CV-TA ngày 14/11/2017 của TAND huyện Phòng TN-MT Có thời hạn 28/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/11/2017 Hoàn thành chậm
994 V/v giải quyết tranh chấp đất và tài sản trên đất tại xã Thanh Phòng TN-MT Có thời hạn 24/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 17/11/2017 Hoàn thành chậm
995 V/v tham mưu xử lý đối với Công ty TNHH MTV Tân Triều T-P Phòng TN-MT Có thời hạn 22/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
996 V/v Xây dựng kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu Phòng TN-MT Có thời hạn 22/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
997 V/v giải quyết các đề nghị của Công ty My Anh - Khe Sanh Phòng TN-MT Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 07/11/2017 Hoàn thành chậm
998 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Phòng TN-MT Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
999 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Phòng TN-MT Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1000 V/v tham mưu, xây dựng kế hoạch thực hiện biên bản ghi nhớ đã ký kết với huyện Sê Pôn (Lào) Phòng TN-MT Có thời hạn 30/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 19/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1001 V/v tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch Quản lý hệ thống chiếu sáng và cây xanh đô thị Phòng TN-MT Có thời hạn 20/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1002 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Phòng TN-MT Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành chậm
1003 Về việc rà soát, báo cáo về sử dụng đất quốc phòng của BCH Biên phòng tỉnh Phòng TN-MT Có thời hạn 06/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 28/09/2017 Hoàn thành chậm
1004 V/v lập phương án xử lý, khống chế ô nhiễm môi trường tại bãi rác Khe Sanh Phòng TN-MT Có thời hạn 06/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 27/09/2017 Hoàn thành chậm
1005 V/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới Phòng TN-MT Có thời hạn 13/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
1006 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Phòng TN-MT Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
1007 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Phòng TN-MT Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
1008 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Lê Quang Thuận - Phó chủ tịch UBND huyện tại họp bàn về việc xử lý tồn đọng hồ sơ chứng nhận QSD đất Phòng TN-MT Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/08/2017 Hoàn thành chậm
1009 V/v báo cáo tình hình dân cư tại điểm tái định cư dự án Thủy điện Quảng Trị Phòng TN-MT Có thời hạn 14/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/08/2017 Hoàn thành chậm
1010 V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của tri cử tri tại kỳ họp thứ tư, HĐND huyện khóa X Phòng TN-MT Có thời hạn 18/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/08/2017 Hoàn thành chậm
1011 V/v chuẩn bị các báo cáo để UBND huyện làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Phòng TN-MT Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 26/07/2017 Hoàn thành chậm
1012 V/v báo cáo kết quả thực hiện CTHĐ thực hiện NQ 35/NQ-CP và bản cam kết giữa UBND tỉnh và VCCI Việt Nam Phòng TN-MT Có thời hạn 14/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/07/2017 Hoàn thành chậm
1013 V/v báo cáo số liệu đất đai phục vụ kết luận của Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh Phòng TN-MT Có thời hạn 25/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
1014 V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Phòng TN-MT Có thời hạn 23/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 21/06/2017 Hoàn thành chậm
1015 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 28/2016/QH14 ngày 11/11/2016 của Quốc Hội Phòng TN-MT Có thời hạn 30/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 07/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1016 Thực hiện mục 3.15 về kiện toàn BCH phòng chống thiên tai và TKCN tại cơ quan, đơn vị mình; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo thực hiện tốt công tác PCTT và TKCN. Phòng TN-MT Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/06/2017 Hoàn thành chậm
1017 V/v kiểm tra khu đất Trường MN Khe Sanh, tham mưu đề xuất Phòng TN-MT Có thời hạn 09/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành chậm
1018 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Phòng TN-MT Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
1019 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện Lê Quang Thuận tại phiên họp về vấn đề trâu bò phá hoại cây trồng tại Dự án trồng cây Mắc ca Phòng TN-MT Có thời hạn 25/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 24/05/2017 Hoàn thành chậm
1020 V/v bổ sung vào đề án, đề rõ một số nội dung theo yêu cầu của HĐND huyện Phòng TN-MT Có thời hạn 20/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 17/05/2017 Hoàn thành chậm
1021 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Phòng TN-MT Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành chậm
1022 V/v tham gia góp ý vào phương án giao rừng, giao đất lâm nghiệp Phòng TN-MT Có thời hạn 28/04/2017 Nguyễn Khắc Anh Tổng hợp TDCĐ 26/04/2017 Hoàn thành chậm
1023 Thông báo ý kiến kết luận của Phó chủ tịch UBND huyện Lê Quang Thuận tại phiên làm việc ngày 14/4/2017 Phòng TN-MT Có thời hạn 30/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1024 V/v báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện Luật đa dạng sinh học Phòng TN-MT Có thời hạn 15/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 24/04/2017 Hoàn thành chậm
1025 V/v hướng dẫn thủ tục hồ giao đất Phòng TN-MT Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 20/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1026 Về việc kiểm tra diện tích đất rừng của các hộ dân tự ý xâm lấn, phát rừng Phòng TN-MT Có thời hạn 25/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 18/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1027 Về việc rà soát thực hiện các giải pháp để tiếp tục cấp Giấy chứng nhận đối với các loại đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai Phòng TN-MT Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 13/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1028 V/v quản lý đất sản xuất, đất rừng và kiểm tra phát rừng làm rẫy trên phần đất dự kiến thực hiện dự án trồng cây Mắc ca (đợt 2) Phòng TN-MT Có thời hạn 13/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành chậm
1029 V/v tham mưu khai thác cát tại lòng Hồ Khe Sanh Phòng TN-MT Có thời hạn 13/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 03/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1030 V/v kiểm tra hướng dẫn Trường mầm non Hướng Lộc lập thủ tục, hồ sơ chứng nhận quyền sử dụng đất Phòng TN-MT Không thời hạn Nguyễn Ngọc Tri Tổng hợp TDCĐ 29/03/2017 Hoàn thành đúng hạn
1031 Xây dựng dự thảo Đề án quy hoạch sử dụng đất, đấu giá đất Phòng TN-MT Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 24/03/2017 Hoàn thành đúng hạn
1032 Ý kiến kết luận của đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện Lê Quang Thuận tại Hội nghị sơ kết công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng 6 tháng đầu năm, kế hoạch nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 Phòng TN-MT Có thời hạn 20/07/2018 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1033 V/v tham mưu vấn đề cát sỏi xây dựng trên địa bàn và kiến nghị của HTX cà phê hữu cơ sinh thái Chân Mây Phòng TN-MT Có thời hạn 13/07/2018 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1034 Các cơ quan thực hiện nhiệm vụ của cơ quan mình được giao theo nội dung tại thông báo Phòng TN-MT Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 21/05/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1035 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Báo cáo 6 tháng đầu năm Phòng Thanh tra Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1036 V/v giải quyết đơn của ông Ngô Thanh Bình Phòng Thanh tra Có thời hạn 20/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 18/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1037 V/v tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng khai thác rừng trái pháp luật Phòng Thanh tra Có thời hạn 10/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1038 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Phòng Thanh tra Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1039 V/v xử lý đơn của ông Hồ Văn Khéo Phòng Thanh tra Có thời hạn 20/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1040 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Phòng Thanh tra Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành chậm
1041 V/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Ngô Thanh Bình Phòng Thanh tra Có thời hạn 18/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 14/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1042 V/v tham mưu báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI Phòng Thanh tra Có thời hạn 27/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1043 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Phòng Thanh tra Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1044 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Phòng Thanh tra Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1045 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Phòng Thanh tra Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1046 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Phòng Thanh tra Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1047 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Phòng Thanh tra Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1048 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Phòng Thanh tra Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1049 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Phòng Thanh tra Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
1050 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Phòng Thanh tra Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
1051 V/.v báo cáo kết quả tự kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra, rà soát kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của kiểm toán Nhà nước Phòng Thanh tra Có thời hạn 25/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
1052 Việc việc báo cáo kết quả tự kiểm tra, rà soát Phòng Thanh tra Có thời hạn 01/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 12/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
1053 Thực hiện mục 3.15 về kiện toàn BCH phòng chống thiên tai và TKCN tại cơ quan, đơn vị mình; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo thực hiện tốt công tác PCTT và TKCN. Phòng Thanh tra Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/06/2017 Hoàn thành chậm
1054 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Phòng Thanh tra Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
1055 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Phòng Thanh tra Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1056 V/v triển khai chính thức thực hiện phần mềm theo dõi, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ của UBND huyện giao Phòng Thanh tra Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 20/03/2017 Hoàn thành đúng hạn
1057 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Báo cáo 6 tháng đầu năm Phòng Tài chính KH Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1058 V/v góp ý dự thảo báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI Phòng Tài chính KH Có thời hạn 21/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 19/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1059 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Phòng Tài chính KH Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1060 v/v lấy ý kiến về dự án xây dựng, quản lý và khai thác Chợ Khe Sanh Phòng Tài chính KH Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1061 Các cơ quan thực hiện nhiệm vụ của cơ quan mình được giao theo nội dung tại thông báo Phòng Tài chính KH Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 21/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1062 V/v giải quyết cho thuê lô quầy kinh doanh tại BQL Trung tâm Thương mại Lao Bảo Phòng Tài chính KH Có thời hạn 25/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 14/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1063 V/v báo cáo định kỳ kết quả thực hiện chương trình hành động số 111/QĐ-UBND ngày 22/01/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị Phòng Tài chính KH Có thời hạn 18/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 09/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1064 Ý kiến kết luận của Phó chủ tịch UBND huyện Phạm Trọng Hổ tại phiên làm việc với Ban quản lý Khu văn hóa tâm linh huyện Phòng Tài chính KH Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 05/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1065 V/v cho thuê lô quầy tại Trung tâm thương mại Lao Bảo Phòng Tài chính KH Có thời hạn 06/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 03/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1066 V/v giải quyết cho thuê lô quầy kinh doanh tại BQL Trung tâm Thương mại Lao Bảo Phòng Tài chính KH Có thời hạn 05/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 02/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1067 V/v cho thuê lô quầy tại Trung tâm thương mại Lao Bảo Phòng Tài chính KH Có thời hạn 06/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 28/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1068 V/v xây dựng kế hoạch hành động phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường Phòng Tài chính KH Có thời hạn 06/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1069 V/v cho thuê lô quầy tại Trung tâm thương mại Lao Bảo Phòng Tài chính KH Có thời hạn 06/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1070 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1071 V/v thẩm định các nguồn vốn trong quyết đinh phương án tổ chức sản xuất nông nghiệp năm 2018 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 17/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 15/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1072 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1073 V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa X Phòng Tài chính KH Có thời hạn 12/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 05/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1074 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1075 Ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện Đặng Trọng Vân tại phiên họp ngày 28/11/2017 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 04/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1076 V/v cung cấp số liệu đề xuất dự án "Nâng cao mức sống của đồng bào dân tộc thiểu số" Phòng Tài chính KH Có thời hạn 04/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1077 V/v báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 135 năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 24/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
1078 V/v thực hiện chương trình công tác trọng tâm tháng 11/2017 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
1079 Về việc chuẩn bị nội dung báo cáo Ban thường vụ Tỉnh ủy Phòng Tài chính KH Có thời hạn 02/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1080 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1081 V/v tham mưu xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII Phòng Tài chính KH Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
1082 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1083 V/v tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch Quản lý hệ thống chiếu sáng và cây xanh đô thị Phòng Tài chính KH Có thời hạn 20/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1084 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Phòng Tài chính KH Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1085 HỎA TỐC Về việc báo cáo tình hình đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn Phòng Tài chính KH Có thời hạn 29/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 27/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
1086 Về việc cho thuê lô quầy tại Trung tâm thương mại Lao Bảo Phòng Tài chính KH Có thời hạn 30/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 21/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
1087 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Phòng Tài chính KH Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
1088 V/v đề xuất lại cơ cấu nguồn vốn đất tư các công trình khởi công mới năm 2017 thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM Phòng Tài chính KH Có thời hạn 25/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
1089 V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của tri cử tri tại kỳ họp thứ tư, HĐND huyện khóa X Phòng Tài chính KH Có thời hạn 18/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
1090 V/.v báo cáo kết quả tự kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra, rà soát kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của kiểm toán Nhà nước Phòng Tài chính KH Có thời hạn 22/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
1091 V/v xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Kế hoạch số 58-KH/TU ngày 23/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phòng Tài chính KH Có thời hạn 19/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 12/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
1092 Việc việc báo cáo kết quả tự kiểm tra, rà soát Phòng Tài chính KH Có thời hạn 01/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 12/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
1093 V/v báo cáo kết quả thực hiện CTHĐ thực hiện NQ 35/NQ-CP và bản cam kết giữa UBND tỉnh và VCCI Việt Nam Phòng Tài chính KH Có thời hạn 14/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
1094 V/v tham gia ý kiến dự thảo quyết định ban hành Chương trình khung nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 08/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
1095 V/v báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư 6 tháng đầu năm 2017 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 11/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
1096 V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Phòng Tài chính KH Có thời hạn 23/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 21/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1097 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Phòng Tài chính KH Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1098 Thực hiện nội dung tại mục 2 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 19/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 07/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1099 Thực hiện mục 3.15 về kiện toàn BCH phòng chống thiên tai và TKCN tại cơ quan, đơn vị mình; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo thực hiện tốt công tác PCTT và TKCN. Phòng Tài chính KH Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1100 V/v báo cáo kinh phí KCH kênh mương và GTNT gửi kiểm toán Phòng Tài chính KH Có thời hạn 31/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 26/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1101 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện Phạm Trọng Hổ tại phiên họp bàn về triển khai xây dựng Nhà bia ghi danh Liệt sỹ xã Tân Thành Phòng Tài chính KH Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1102 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1103 V/v báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 theo NQ số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ Phòng Tài chính KH Có thời hạn 01/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 17/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1104 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Phòng Tài chính KH Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1105 V/v Giao quyền tự chủ tài chính cho cácđơn vị sự nghiệp công lập và phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2017 Phòng Tài chính KH Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 10/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1106 Về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm 2017 và thực hiện công tác đấu thầu Phòng Tài chính KH Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1107 V/v chuẩn bị kiểm toán ngân sách địa phương năm 2016 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 28/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 26/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1108 Về việc sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 30/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1109 V/v xây dựng báo cáo phục vụ Đoàn thanh tra Công an tỉnh Phòng Tài chính KH Có thời hạn 20/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 18/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1110 Về chủ trương cho thuê lô quầy kinh doanh tại Trung tâm Thương mại Lao Bảo Phòng Tài chính KH Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1111 V/v thanh lý tài sản nhà nước Phòng Tài chính KH Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 03/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1112 V/v cung cấp nội dung phục vụ công tác Phòng Tài chính KH Có thời hạn 05/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 03/04/2017 Hoàn thành chậm
1113 V/v tham mưu báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI Phòng Nội Vụ Có thời hạn 27/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1114 V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của tri cử tri tại kỳ họp thứ tư, HĐND huyện khóa X Phòng Nội Vụ Có thời hạn 18/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
1115 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Báo cáo 6 tháng đầu năm Phòng Nội Vụ Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1116 V/v báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 1130/KH-UBND ngày 27/3/2018 của UBND tỉnh Phòng Nội Vụ Có thời hạn 11/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 08/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1117 V/v xử lý đơn thư của một số cán bộ hợp đồng làm công tác xóa đói giảm nghèo Phòng Nội Vụ Có thời hạn 07/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1118 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1119 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1120 V/v giải quyết đơn đề nghị của ông: Lê Văn Tâm Phòng Nội Vụ Có thời hạn 17/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1121 V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa X Phòng Nội Vụ Có thời hạn 12/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 05/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1122 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1123 V/v triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên Phòng Nội Vụ Có thời hạn 25/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/12/2017 Hoàn thành chậm
1124 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1125 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1126 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Phòng Nội Vụ Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1127 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Phòng Nội Vụ Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
1128 V/v phối hợp thẩm định văn bản Phòng Nội Vụ Có thời hạn 03/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 17/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
1129 V/v báo cáo kết quả thực hiện CTHĐ thực hiện NQ 35/NQ-CP và bản cam kết giữa UBND tỉnh và VCCI Việt Nam Phòng Nội Vụ Có thời hạn 14/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
1130 V/v phối hợp thẩm định văn bản Phòng Nội Vụ Có thời hạn 30/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 12/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1131 Thực hiện mục 3.15 về kiện toàn BCH phòng chống thiên tai và TKCN tại cơ quan, đơn vị mình; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo thực hiện tốt công tác PCTT và TKCN. Phòng Nội Vụ Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1132 V/v báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1133 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Phòng Nội Vụ Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1134 V/v tham mưu báo cáo việc thực hiện duy trì và củng cố chỉ số PAPI năm 2016 Phòng Nội Vụ Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1135 V/v báo cáo về Lễ An cư Kiết hạ 2017 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 21/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/05/2017 Hoàn thành chậm
1136 V/v tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư Kiết hạ 2017 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 12/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1137 V/v chuẩn bị kiểm toán ngân sách địa phương năm 2016 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 28/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 26/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1138 V/v phối hợp thẩm định văn bản Phòng Nội Vụ Có thời hạn 19/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 26/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1139 Các cơ quan thực hiện nhiệm vụ của cơ quan mình được giao theo nội dung tại thông báo Phòng Nội Vụ Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 21/05/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1140 Chương trình công tác trọng tâm xây dựng nông thôn mới năm 2018 Phòng Nội Vụ Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 30/03/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1141 V/v tham mưu xây dựng phương án chống hạn vụ Hè Thu năm 2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 29/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 25/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1142 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Báo cáo 6 tháng đầu năm Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1143 V/v chuẩn bị các nội dung làm việc với đoàn kiểm tra, giám sát chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 11/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1144 V/v giải quyết khiếu nại của cử tri trước kỳ họp thứ năm, QH khóa XIV Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 05/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 30/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1145 V/v tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng khai thác rừng trái pháp luật Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 10/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1146 V/v kiểm soát vấn đề tăng đàn lợn và chất lượng thức ăn trong chăn nuôi Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 12/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1147 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1148 V/v chủ động nguồn nước tưới phục vụ sản xuất vụ Hè Thu năm 2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 08/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1149 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1150 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện Đặng Trọng Vân tại phiên làm việc triển khai phương án chuyển đổi đất, rừng phòng hộ Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 18/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 09/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1151 V/v thực hiện Kế hoạch sơ kết phong trào thi đua "Quảng Trị chung sức xây dựng NTM" giai đoạn 2016-2020 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 03/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1152 V/v tăng cường quản lý nhà nước đối với thuốc BVTV và phân bón Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 30/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 03/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1153 V/v triển khai hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và VSMT Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 08/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 03/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1154 V/v đăng ký danh sách trồng cây chanh leo năm 2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 20/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 17/04/2018 Hoàn thành chậm
1155 V/v kiểm tra, tham mưu giải quyết Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 13/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/04/2018 Hoàn thành chậm
1156 V/v kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc tham mưu sửa chữa công trình thủy lợi Cù Bai Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 12/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 09/04/2018 Hoàn thành chậm
1157 V/v kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc tham mưu sửa chữa công trình thủy lợi Cù Bai Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 13/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 09/04/2018 Hoàn thành chậm
1158 V/v báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Chương trình hỗ trợ chăn nuôi nông hộ trên địa bàn huyện Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 10/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 02/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1159 Chương trình công tác trọng tâm xây dựng nông thôn mới năm 2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 30/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1160 V/v tăng cường công tác tham mưu, điều hành phòng chống thiên tai trên địa bàn Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 03/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/03/2018 Hoàn thành chậm
1161 V/v xây dựng kế hoạch thực hiện thống báo số 21/TB-UBND ngày 09/3/2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 23/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 19/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1162 V/v thực hiện Kế hoạch vệ sinh, tiêu độc, khử trùng đợt 1 năm 2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 31/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 13/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1163 HỎA TỐC V/v thực hiện chủ đề năm 2018 của huyện Hướng Hóa Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 02/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
1164 V/v tham mưu thực hiện thu, chi và quản lý quỹ phòng chống thiên tai trên địa bàn Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 10/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 21/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
1165 V/v Duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới đối với các xã đã đạt chuẩn Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 25/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 21/02/2018 Hoàn thành chậm
1166 V/v rà soát hiện trạng tiêu chí tại các xã đạt chuẩn NTM Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 25/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 21/02/2018 Hoàn thành chậm
1167 V/v trả lời ý kiến của cử tri Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 06/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/01/2018 Hoàn thành chậm
1168 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 09/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1169 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1170 V/v tham mưu thực hiện các nhiệm vụ của UBND huyện Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 01/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1171 V/v tổ chức Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất năm 2018; chủ động PCCC rừng trong mùa khô 2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 19/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1172 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành chậm
1173 V/v khẩn trương báo cáo tình hình thực hiện các mô hình hỗ trợ PTSX thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 25/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
1174 HỎA TỐC V/v khẩn trương tổng hợp và gửi hồ sơ thiệt hại do thiên tai dịch bệnh năm 2017 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 26/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1175 V/v báo cáo tình hình thu gom, vận chuyển, xử lý thuốc BVTV sau sử dụng Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 28/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
1176 V/v cung cấp hồ sơ, văn bản thẩm định nguồn vốn đầu tư XDCB thuộc chương trình MTQG xây dựng NTM Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 29/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
1177 V/v xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1178 V/v xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1179 V/v xây dựng kế hoạch ra quân diệt chuột và ốc bưu vàng trước vụ đông xuân 2017-2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 25/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
1180 V/v xây dựng phương án tổ chức sản xuất nông nghiệp năm 2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 29/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
1181 V/v báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 135 năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 24/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành chậm
1182 V/v thực hiện công văn số 5715/UBND-NN của UBND tỉnh và thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về công tác quản lý, bảo vệ rừng Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 05/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
1183 V/v báo cáo nợ đọng XDCB thuộc chương trình MTQG xây dựng NTM Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 17/11/2017 Hoàn thành chậm
1184 V/v báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
1185 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành chậm
1186 V/v trả lời ý kiến cử tri Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 25/10/2017 Lê Hồng Giang Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1187 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành chậm
1188 V/v tham mưu, xây dựng kế hoạch thực hiện biên bản ghi nhớ đã ký kết với huyện Sê Pôn (Lào) Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 30/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 19/10/2017 Hoàn thành chậm
1189 V/v tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch Quản lý hệ thống chiếu sáng và cây xanh đô thị Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 20/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/10/2017 Hoàn thành chậm
1190 V/v kiểm tra, tham mưu việc hạ mực nước trong hồ Tân Độ Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 12/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/10/2017 Hoàn thành chậm
1191 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1192 Về việc thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động trang trại của Công ty Hiền Minh Hồ Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 10/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 28/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
1193 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Phòng Nông nghiệp PTNT Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
1194 V/v xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức thực hiện khống chế, loại trừ bệnh dại giai đoạn 2017 - 2021 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Hoàn thành chậm
1195 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành chậm
1196 V/v báo cáo tình hình dân cư tại điểm tái định cư dự án Thủy điện Quảng Trị Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 14/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/08/2017 Hoàn thành chậm
1197 V/v chuẩn bị các báo cáo để UBND huyện làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 26/07/2017 Hoàn thành chậm
1198 V/v nghiên cứu, tham mưu giao các cơ quan phụ trách các tiêu chí nông thôn mới huyện Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 24/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
1199 V/v báo cáo kết quả thực hiện CTHĐ thực hiện NQ 35/NQ-CP và bản cam kết giữa UBND tỉnh và VCCI Việt Nam Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 14/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
1200 V/v Triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 30/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành chậm
1201 V/v tham gia ý kiến dự thảo quyết định ban hành Chương trình khung nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 08/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành chậm
1202 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành chậm
1203 Thực hiện mục 3.15 về kiện toàn BCH phòng chống thiên tai và TKCN tại cơ quan, đơn vị mình; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo thực hiện tốt công tác PCTT và TKCN. Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1204 V/v điều tra xu hướng chuyển đổi đất trồng cây hàng năm trong những năm gần đây Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 07/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1205 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1206 V/v thực hiện công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi Phòng Nông nghiệp PTNT Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1207 V/v báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, QH khóa XIV Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 27/05/2017 Lê Hồng Giang Tổng hợp TDCĐ 23/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1208 V/v thực hiện các nhiệm vụ của ngành Nông nghiệp - PTNT Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 24/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 17/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1209 Hỏa tốc Về việc đề nghị bổ sung số liệu các xã biên giới đạt dưới 10 chỉ tiêu Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 18/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 17/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1210 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1211 V/v báo cáo đánh giá thực trạng tổ chức quản lý Nông nghiệp và PTNT cấp xã Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 12/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/05/2017 Hoàn thành chậm
1212 V/v tham gia góp ý vào phương án giao rừng, giao đất lâm nghiệp Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 28/04/2017 Nguyễn Khắc Anh Tổng hợp TDCĐ 26/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1213 V/v hướng dẫn quy trình tái canh cà phê chè trên địa bàn huyện Phòng Nông nghiệp PTNT Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 25/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1214 Về việc tăng cường kiểm tra, giám sát dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 21/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1215 Về việc kiểm tra, hướng dẫn biện pháp phòng trừ bệnh Đạo ôn Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 14/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1216 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Phòng Nông nghiệp PTNT Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1217 V/v nghiên cứu, tham gia góp ý dự thảo Quy định quản lý và bảo vệ đê điều Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 13/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/04/2017 Hoàn thành chậm
1218 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Phòng Nông nghiệp PTNT Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1219 V/v báo cáo hiện trạng xây dựng NTM của các xã biên giới Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 05/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành chậm
1220 V/v xây dựng mô hình trồng Dứa tại xã Hướng Phùng Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 13/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 03/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1221 V/v cung cấp nội dung phục vụ công tác Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 05/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 03/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1222 V/v tham gia ý kiến dự thảo Nghị định Tổ hợp tác Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 08/07/2018 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1223 V/v cung cấp thông tin vùng trồng cây ăn quả và cơ sở đóng gói quả tươi Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 03/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/06/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1224 Các cơ quan thực hiện nhiệm vụ của cơ quan mình được giao theo nội dung tại thông báo Phòng Nông nghiệp PTNT Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 21/05/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1225 V/v báo cáo sơ kết các Nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ huyện Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 15/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 15/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1226 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Báo cáo 6 tháng đầu năm Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/06/2018 Hoàn thành chậm
1227 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành chậm
1228 V/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Đặng Văn Mịnh Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 18/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 11/05/2018 Hoàn thành chậm
1229 V/v cung cấp thông tin mộ liệt sỹ Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 18/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 02/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1230 V/v tham mưu báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 27/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/04/2018 Hoàn thành chậm
1231 Ý kiến kết luận của Phó chủ tịch UBND huyện Phạm Trọng Hổ tại phiên làm việc với Ban quản lý Khu văn hóa tâm linh huyện Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 05/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1232 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1233 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành chậm
1234 V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa X Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 12/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 05/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1235 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1236 V/v báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 135 năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 24/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành chậm
1237 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành chậm
1238 V/v trả lời ý kiến cử tri Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 25/10/2017 Lê Hồng Giang Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành chậm
1239 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành chậm
1240 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành chậm
1241 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành chậm
1242 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
1243 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
1244 V/v triển khai thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở (giai đoạn II) Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 16/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 15/08/2017 Hoàn thành chậm
1245 V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của tri cử tri tại kỳ họp thứ tư, HĐND huyện khóa X Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 18/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/08/2017 Hoàn thành chậm
1246 V/v chuẩn bị các báo cáo để UBND huyện làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 26/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
1247 V/v tham gia ý kiến dự thảo quyết định ban hành Chương trình khung nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 08/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành chậm
1248 V/v tổ chức các hoạt động tuyên truyền tháng hành động phòng chống ma túy Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 20/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 13/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1249 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành chậm
1250 Thực hiện mục 3.15 về kiện toàn BCH phòng chống thiên tai và TKCN tại cơ quan, đơn vị mình; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo thực hiện tốt công tác PCTT và TKCN. Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/06/2017 Hoàn thành chậm
1251 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện Võ Thanh tại phiên họp bàn công tác đầu tư xây dựng cơ bản Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 31/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 26/05/2017 Hoàn thành chậm
1252 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
1253 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành chậm
1254 V/v đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 56/2013/NĐ-CP Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 15/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 12/05/2017 Hoàn thành chậm
1255 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Phòng LĐ-TB-XH Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 18/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1256 V/v xây dựng báo cáo phục vụ Đoàn thanh tra Công an tỉnh Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 20/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 18/04/2017 Hoàn thành chậm
1257 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Phòng LĐ-TB-XH Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1258 Các cơ quan thực hiện nhiệm vụ của cơ quan mình được giao theo nội dung tại thông báo Phòng LĐ-TB-XH Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 21/05/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1259 Chương trình công tác trọng tâm xây dựng nông thôn mới năm 2018 Phòng LĐ-TB-XH Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 30/03/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1260 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Báo cáo 6 tháng đầu năm Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1261 V/v điện đảm bảo phục vụ lễ kỷ niệm 50 năm ngày Chiến thắng Khe Sanh - Giải phóng Hướng Hóa Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 25/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 20/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1262 V/v tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý và kinh doanh khai thác chợ Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 21/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 19/06/2018 Hoàn thành chậm
1263 V/v tăng cường chỉnh trang đô thị trên địa bàn huyện Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 18/06/2018 Hoàn thành chậm
1264 V/v giải quyết khiếu nại của cử tri trước kỳ họp thứ năm, QH khóa XIV Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 05/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 30/05/2018 Hoàn thành chậm
1265 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1266 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1267 v/v lấy ý kiến về dự án xây dựng, quản lý và khai thác Chợ Khe Sanh Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1268 v/v lấy ý kiến về dự án xây dựng, quản lý và khai thác Chợ Khe Sanh Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1269 v/v lấy ý kiến về dự án xây dựng, quản lý và khai thác Chợ Khe Sanh Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1270 v/v tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định phân cấp quản lý chợ Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 25/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1271 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện Đặng Trọng Vân tại phiên họp ngày 04/5/2018 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 30/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 21/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1272 V/v giải quyết đề nghị của BQL Trung tâm Thương mại Lao Bảo Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 25/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 14/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1273 V/v tham mưu báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 27/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/04/2018 Hoàn thành chậm
1274 V/v kiểm tra, đề xuất điều chỉnh diện tích thu hồi đất Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 18/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1275 Ý kiến kết luận của Phó chủ tịch UBND huyện Phạm Trọng Hổ tại phiên làm việc với Ban quản lý Khu văn hóa tâm linh huyện Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 05/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1276 V/v trả lời tờ trình xin gia hạn thời gian thực hiện nhiệm vụ Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 30/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 09/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1277 V/v bán thóc dự trữ Quốc gia Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 15/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 09/03/2018 Hoàn thành chậm
1278 HỎA TỐC V/v thực hiện chủ đề năm 2018 của huyện Hướng Hóa Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 02/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
1279 V/v thực hiện kết luận tại cuộc họp BCĐ Quốc gia về phát triển điện lực và nghe báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện Quy hoạch điện VII điều chỉnh Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 12/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 06/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
1280 V/v tăng cường công tác kiểm tra đảm bảo an toàn điện trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 12/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 06/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
1281 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1282 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1283 V/v tham mưu thực hiện các nhiệm vụ của UBND huyện Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 15/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1284 V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa X Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 12/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 05/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1285 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1286 V/v báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 135 năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 24/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành chậm
1287 V/v thực hiện chương trình công tác trọng tâm tháng 11/2017 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành chậm
1288 Về việc chuẩn bị nội dung báo cáo Ban thường vụ Tỉnh ủy Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 02/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1289 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành chậm
1290 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành chậm
1291 V/v tham mưu, xây dựng kế hoạch thực hiện biên bản ghi nhớ đã ký kết với huyện Sê Pôn (Lào) Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 30/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 19/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1292 V/v tổng kết 10 năm thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe máy Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 25/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1293 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành chậm
1294 V/v xây dựng nhà máy chế biến cà phê Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 06/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1295 V/v rà soát và nghiên cứu, tham mưu đề xuất phương án điều chỉnh quy hoạch Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 30/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 29/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
1296 Về việc rà soát các cụm công nghiệp theo Nghị định 68/2017/NĐ-CP Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 28/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 21/09/2017 Hoàn thành chậm
1297 V/v xây dựng kế hoạch quản lý điện chiếu sáng và cây xanh đô thị Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 30/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/09/2017 Hoàn thành chậm
1298 V/v Thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 25/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/09/2017 Hoàn thành chậm
1299 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
1300 Về việc khẩn trương hoàn thành điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu Dịch vụ - Du lịch Làng Vây Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 10/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
1301 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
1302 V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của tri cử tri tại kỳ họp thứ tư, HĐND huyện khóa X Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 18/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
1303 V/v kiểm tra, tham mưu đề xuất về hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 15/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
1304 V/v báo cáo kết quả thực hiện CTHĐ thực hiện NQ 35/NQ-CP và bản cam kết giữa UBND tỉnh và VCCI Việt Nam Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 14/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
1305 V/v tham gia ý kiến dự thảo quyết định ban hành Chương trình khung nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 08/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành chậm
1306 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện Võ Thanh tại phiên họp bàn về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2017 và bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2018 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 16/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
1307 V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 23/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 21/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1308 V/v yêu cầu thực hiện theo các ý kiến chỉ đạo của UBND huyện Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 30/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 19/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1309 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành chậm
1310 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện Phạm Trọng Hổ tại phiên họp bàn về triển khai xây dựng Nhà bia ghi danh Liệt sỹ xã Tân Thành Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 27/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
1311 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1312 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1313 V/v xây dựng kế hoạch hoàn thiện đô thị loại 4 và phát triển đô thị loại 5 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành chậm
1314 V/v di dời cây xanh Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 15/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/05/2017 Hoàn thành chậm
1315 V/v triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ VII (2016 - 2017) Phòng Kinh tế hạ tầng Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1316 Thông báo ý kiến kết luận của Phó chủ tịch UBND huyện Lê Quang Thuận tại phiên làm việc ngày 14/4/2017 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 30/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/04/2017 Hoàn thành chậm
1317 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 02/NQ-TU về phát triển đô thị tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016 - 2021 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 20/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/04/2017 Hoàn thành chậm
1318 V/v tập trung thực hiện GPMB thi công đường Nguyễn Đình Chiểu Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 12/07/2018 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1319 V/v tăng cường xử lý họp chợ lấn chiếm lòng, lề đường Quốc lộ 9 Phòng Kinh tế hạ tầng Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 17/04/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1320 Chương trình công tác trọng tâm xây dựng nông thôn mới năm 2018 Phòng Kinh tế hạ tầng Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 30/03/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1321 V/v giao nhiệm vụ lập thủ tục đầu tư các công trình năm 2018 Phòng Kinh tế hạ tầng Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 09/11/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1322 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Báo cáo 6 tháng đầu năm Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1323 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành chậm
1324 V/v tham mưu báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 27/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/04/2018 Hoàn thành chậm
1325 V/v trả lời ý kiến của cử tri Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 06/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/01/2018 Hoàn thành chậm
1326 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1327 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1328 V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa X Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 12/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 05/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1329 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1330 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1331 V/v trả lời ý kiến cử tri Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 25/10/2017 Lê Hồng Giang Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1332 V/v báo cáo việc luân chuyển giáo viên vùng khó khăn Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 09/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1333 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1334 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
1335 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
1336 V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của tri cử tri tại kỳ họp thứ tư, HĐND huyện khóa X Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 18/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/08/2017 Hoàn thành chậm
1337 Thực hiện mục 3.15 về kiện toàn BCH phòng chống thiên tai và TKCN tại cơ quan, đơn vị mình; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo thực hiện tốt công tác PCTT và TKCN. Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1338 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1339 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1340 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Phòng Giáo dục và Đào tạo Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 18/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1341 V/v giải ngân nguồn vốn chương trình hợp tác PLan năm tài khóa 2017 Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 30/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 29/03/2017 Hoàn thành đúng hạn
1342 Các cơ quan thực hiện nhiệm vụ của cơ quan mình được giao theo nội dung tại thông báo Phòng Giáo dục và Đào tạo Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 21/05/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1343 Thông báo ý kiến kết luận của Phó chủ tịch UBND huyện Phạm Trọng Hổ tại phiên làm việc ngày 13/4/2018 Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 31/07/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/05/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1344 Chương trình công tác trọng tâm xây dựng nông thôn mới năm 2018 Phòng Giáo dục và Đào tạo Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 30/03/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1345 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Phòng Dân tộc Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1346 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Phòng Dân tộc Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1347 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Phòng Dân tộc Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành chậm
1348 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Phòng Dân tộc Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành chậm
1349 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Phòng Dân tộc Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
1350 V/v báo cáo tình hình dân cư tại điểm tái định cư dự án Thủy điện Quảng Trị Phòng Dân tộc Có thời hạn 15/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/08/2017 Hoàn thành chậm
1351 V/v kiểm tra và tham mưu UBND huyện trả lời công dân Phòng Dân tộc Có thời hạn 21/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 19/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1352 V/v triển khai xây dựng đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg Phòng Dân tộc Có thời hạn 22/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1353 Về việc thực hiện báo cáo kết quả thực hiện chương trình 135 trong năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 Phòng Dân tộc Có thời hạn 09/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 07/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1354 Thực hiện mục 3.15 về kiện toàn BCH phòng chống thiên tai và TKCN tại cơ quan, đơn vị mình; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo thực hiện tốt công tác PCTT và TKCN. Phòng Dân tộc Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/06/2017 Hoàn thành chậm
1355 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Phòng Dân tộc Có thời hạn 05/06/2017 Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1356 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Phòng Dân tộc Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1357 V/v chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn giám sát của UBMT TQVN tỉnh Quảng Trị Phòng Dân tộc Có thời hạn 05/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 26/04/2017 Hoàn thành chậm
1358 V/v lập danh sách lực lượng Tự vệ năm 2017 Phòng Dân tộc Có thời hạn 27/03/2017 Trương Văn Viên Tổng hợp TDCĐ 22/03/2017 Hoàn thành đúng hạn
1359 V/v triển khai chính thức thực hiện phần mềm theo dõi, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ của UBND huyện giao Phòng Dân tộc Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 20/03/2017 Hoàn thành đúng hạn
1360 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Báo cáo 6 tháng đầu năm Phòng Dân tộc Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/06/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
1361 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Phòng Dân tộc Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
1362 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Báo cáo 6 tháng đầu năm Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/06/2018 Hoàn thành chậm
1363 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành chậm
1364 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện Đặng Trọng Vân tại phiên họp ngày 04/5/2018 Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 21/05/2018 Hoàn thành chậm
1365 Ý kiến kết luận của Phó chủ tịch UBND huyện Phạm Trọng Hổ tại phiên làm việc với Ban quản lý Khu văn hóa tâm linh huyện Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 05/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1366 V/v giải quyết đơn kiện của bà Nguyễn Thị Huệ Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 20/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 13/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1367 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1368 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1369 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1370 Ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện Đặng Trọng Vân tại phiên họp ngày 28/11/2017 Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 04/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1371 V/v báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 135 năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 24/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
1372 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1373 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1374 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1375 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành chậm
1376 V/v báo cáo tình hình dân cư tại điểm tái định cư dự án Thủy điện Quảng Trị Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 14/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
1377 V/.v báo cáo kết quả tự kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra, rà soát kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của kiểm toán Nhà nước Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 22/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
1378 V/v báo cáo kết quả tự kiểm tra, rà soát Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 25/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 17/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
1379 V/v tham gia ý kiến dự thảo quyết định ban hành Chương trình khung nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 08/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
1380 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện Võ Thanh tại phiên họp bàn về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2017 và bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2018 Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 16/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
1381 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1382 Thực hiện mục 3.15 về kiện toàn BCH phòng chống thiên tai và TKCN tại cơ quan, đơn vị mình; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo thực hiện tốt công tác PCTT và TKCN. Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/06/2017 Hoàn thành chậm
1383 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện Võ Thanh tại phiên họp bàn công tác đầu tư xây dựng cơ bản Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 26/05/2017 Hoàn thành chậm
1384 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 05/06/2017 Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
1385 V/v gia hạn tiến độ thi công hạng mục: Đường giao thông và hệ thống thoát nước công trình; xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư mở rộng thị trấn Khe Sanh(Khu 1) Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 30/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 24/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1386 V/v gia hạn tiến độ thi công xây dựng hạng mục: San nền; công trình xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư mở rộng thị trấn Khe Sanh (Khu 1) Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 30/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 24/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1387 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành chậm
1388 V/v chuẩn bị kiểm toán ngân sách địa phương năm 2016 Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 28/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 26/04/2017 Hoàn thành chậm
1389 Chương trình công tác trọng tâm xây dựng nông thôn mới năm 2018 Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 30/03/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1390 V/v giao nhiệm vụ lập thủ tục đầu tư các công trình năm 2018 Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 09/11/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1391 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1392 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Báo cáo 6 tháng đầu năm Ban QL chợ Khe Sanh Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1393 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Ban QL chợ Khe Sanh Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1394 v/v lấy ý kiến về dự án xây dựng, quản lý và khai thác Chợ Khe Sanh Ban QL chợ Khe Sanh Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1395 v/v lấy ý kiến về dự án xây dựng, quản lý và khai thác Chợ Khe Sanh Ban QL chợ Khe Sanh Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1396 v/v lấy ý kiến về dự án xây dựng, quản lý và khai thác Chợ Khe Sanh Ban QL chợ Khe Sanh Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1397 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Ban QL chợ Khe Sanh Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1398 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Ban QL chợ Khe Sanh Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1399 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Ban QL chợ Khe Sanh Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1400 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Ban QL chợ Khe Sanh Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành chậm
1401 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Ban QL chợ Khe Sanh Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành chậm
1402 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Ban QL chợ Khe Sanh Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1403 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Ban QL chợ Khe Sanh Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
1404 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện Võ Thanh tại phiên họp bàn về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2017 và bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2018 Ban QL chợ Khe Sanh Có thời hạn 16/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
1405 V/v yêu cầu thực hiện theo các ý kiến chỉ đạo của UBND huyện Ban QL chợ Khe Sanh Có thời hạn 30/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 19/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1406 Thực hiện mục 3.15 về kiện toàn BCH phòng chống thiên tai và TKCN tại cơ quan, đơn vị mình; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo thực hiện tốt công tác PCTT và TKCN. Ban QL chợ Khe Sanh Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/06/2017 Hoàn thành chậm
1407 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Ban QL chợ Khe Sanh Có thời hạn 05/06/2017 Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1408 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Ban QL chợ Khe Sanh Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành chậm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây