STT Mô tả nhiệm vụ Nội dung theo dõi Đơn vị thực hiện Thời hạn Ngày kết thúc Cán bộ theo dõi Cán bộ giao việc Ngày giao việc Trạng thái thực hiện
1 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Đài phát thanh truyền hình Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
2 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Đài phát thanh truyền hình Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
3 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2019 Đài phát thanh truyền hình Có thời hạn 21/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 11/01/2019 Hoàn thành chậm
4 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Đài phát thanh truyền hình Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành chậm
5 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Đài phát thanh truyền hình Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành chậm
6 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Đài phát thanh truyền hình Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành chậm
7 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Đài phát thanh truyền hình Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành chậm
8 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Đài phát thanh truyền hình Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành chậm
9 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Đài phát thanh truyền hình Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
10 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Đài phát thanh truyền hình Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
11 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Đài phát thanh truyền hình Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành chậm
12 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Đài phát thanh truyền hình Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
13 V/v tham mưu, xây dựng kế hoạch thực hiện biên bản ghi nhớ đã ký kết với huyện Sê Pôn (Lào) Đài phát thanh truyền hình Có thời hạn 30/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 19/10/2017 Hoàn thành chậm
14 V/v tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch Quản lý hệ thống chiếu sáng và cây xanh đô thị Đài phát thanh truyền hình Có thời hạn 20/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/10/2017 Hoàn thành chậm
15 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Đài phát thanh truyền hình Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành chậm
16 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Đài phát thanh truyền hình Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
17 Thực hiện mục 3.15 về kiện toàn BCH phòng chống thiên tai và TKCN tại cơ quan, đơn vị mình; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo thực hiện tốt công tác PCTT và TKCN. Đài phát thanh truyền hình Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/06/2017 Hoàn thành chậm
18 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Đài phát thanh truyền hình Có thời hạn 05/06/2017 Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
19 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 02/2019 Đài phát thanh truyền hình Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 15/03/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
20 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Đài phát thanh truyền hình Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 18/04/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
21 V/v công khai thủ tục hành chính trên trang thông tin điển tử Xã Xy Có thời hạn 20/02/2020 Tổng hợp TDCĐ 17/02/2020 Hoàn thành đúng hạn
22 V/v tham gia góp ý Chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của UBND huyện Xã Xy Có thời hạn 08/01/2020 Tổng hợp TDCĐ 03/01/2020 Hoàn thành chậm
23 HỎA TỐC v/v cung cấp số liệu hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết liên thông các cấp Xã Xy Có thời hạn 28/12/2019 Tổng hợp TDCĐ 25/12/2019 Hoàn thành chậm
24 V/v báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2019 Xã Xy Có thời hạn 15/09/2019 Tổng hợp TDCĐ 13/09/2019 Hoàn thành chậm
25 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Xã Xy Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
26 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Xã Xy Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
27 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019 Xã Xy Có thời hạn 27/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 09/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
28 V/v đẩy nhanh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 Xã Xy Có thời hạn 15/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 28/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
29 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 02/2019 Xã Xy Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 15/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
30 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Xã Xy Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
31 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Xã Xy Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
32 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2019 Xã Xy Có thời hạn 21/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 11/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
33 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Xã Xy Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành chậm
34 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Xã Xy Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành chậm
35 V/v tổ chức Sơ kết 10 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009-2019 Xã Xy Có thời hạn 20/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 14/08/2018 Hoàn thành chậm
36 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Xã Xy Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành chậm
37 V/v chấn chỉnh tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn Xã Xy Có thời hạn 01/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành chậm
38 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Xã Xy Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
39 V/v xử lý lấn chiếm hành lang, vỉa hè đảm bảo mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông Xã Xy Có thời hạn 09/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
40 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Xã Xy Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành chậm
41 V/v Thực hiện thống kê đất đai năm 2017 Xã Xy Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
42 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Xã Xy Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
43 HỎA TỐC V/v khẩn trương tổng hợp và gửi hồ sơ thiệt hại do thiên tai dịch bệnh năm 2017 Xã Xy Có thời hạn 25/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
44 V/v rà soát số liệu thực hiện Đề án Xã Xy Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
45 V/v xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018 Xã Xy Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
46 Về việc báo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 Xã Xy Có thời hạn 08/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/12/2017 Hoàn thành chậm
47 V/v cung cấp thông tin thực hiện Công báo Xã Xy Có thời hạn 25/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành chậm
48 V/v báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Xã Xy Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
49 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Xã Xy Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành chậm
50 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Xã Xy Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành chậm
51 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Xã Xy Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành chậm
52 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Xã Xy Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành chậm
53 V/v xét chọn, hợp đồng khuyến nông và thú y cơ sở Xã Xy Có thời hạn 21/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2017 Hoàn thành chậm
54 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Xã Xy Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
55 V/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới Xã Xy Có thời hạn 13/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
56 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Xã Xy Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
57 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Xã Xy Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành chậm
58 V/v báo cáo sau kỳ họp HĐND xã, thị trấn, kỳ họp giữa năm 2017 Xã Xy Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/08/2017 Hoàn thành chậm
59 V/v Triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm Xã Xy Có thời hạn 30/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
60 V/v triển khai xây dựng đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg Xã Xy Có thời hạn 18/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2017 Hoàn thành chậm
61 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Xã Xy Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành chậm
62 V/v nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Xã Xy Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành chậm
63 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Xã Xy Có thời hạn 05/06/2017 Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
64 V/v thực hiện công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi Xã Xy Có thời hạn 06/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
65 V/v hoàn chỉnh nội dung, số liệu báo cáo Xã Xy Có thời hạn 30/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 24/05/2017 Hoàn thành chậm
66 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Xã Xy Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành chậm
67 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Xã Xy Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
68 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Xã Xy Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành chậm
69 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Xã Xy Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
70 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Xã Xy Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
71 V/v công khai thủ tục hành chính trên trang thông tin điển tử Xã Thuận Có thời hạn 20/02/2020 Tổng hợp TDCĐ 17/02/2020 Hoàn thành đúng hạn
72 V/v tham gia góp ý Chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của UBND huyện Xã Thuận Có thời hạn 08/01/2020 Tổng hợp TDCĐ 03/01/2020 Hoàn thành đúng hạn
73 HỎA TỐC v/v cung cấp số liệu hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết liên thông các cấp Xã Thuận Có thời hạn 28/12/2019 Tổng hợp TDCĐ 25/12/2019 Hoàn thành chậm
74 V/v báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2019 Xã Thuận Có thời hạn 15/09/2019 Tổng hợp TDCĐ 13/09/2019 Hoàn thành chậm
75 V/v tổ chức thực hiện để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công Xã Thuận Có thời hạn 09/07/2019 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2019 Hoàn thành chậm
76 V/v thu hồi vốn Chương trình Hạnh phúc Quảng Trị đợt 1 Xã Thuận Có thời hạn 30/06/2019 Tổng hợp TDCĐ 26/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
77 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Xã Thuận Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
78 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Xã Thuận Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
79 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019 Xã Thuận Có thời hạn 27/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 09/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
80 V/v đẩy nhanh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 Xã Thuận Có thời hạn 15/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 28/03/2019 Hoàn thành chậm
81 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 02/2019 Xã Thuận Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 15/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
82 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Xã Thuận Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
83 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Xã Thuận Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
84 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2019 Xã Thuận Có thời hạn 21/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 11/01/2019 Hoàn thành chậm
85 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Xã Thuận Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
86 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Xã Thuận Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
87 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Xã Thuận Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
88 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Xã Thuận Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành chậm
89 V/v tổ chức Sơ kết 10 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009-2019 Xã Thuận Có thời hạn 20/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 14/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
90 V/v xử lý đơn thư của ông Hồ A Xây Xã Thuận Có thời hạn 04/07/2018 Tổng hợp TDCĐ 18/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
91 V/v giải quyết đơn đề nghị của ông Hồ Văn Đang Xã Thuận Có thời hạn 25/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/06/2018 Hoàn thành chậm
92 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Xã Thuận Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
93 V/v giải quyết đơn đề nghị của ông Hồ Văn Đang Xã Thuận Có thời hạn 20/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 03/05/2018 Hoàn thành chậm
94 V/v giải quyết tờ trình của ông Hồ A Nhọc Xã Thuận Có thời hạn 25/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 17/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
95 V/v giải quyết tờ trình của ông Hồ A Nhọc và Hồ Pa Giọc Xã Thuận Có thời hạn 20/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
96 V/v chấn chỉnh tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn Xã Thuận Có thời hạn 01/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
97 V/v xử lý lấn chiếm hành lang, vỉa hè đảm bảo mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông Xã Thuận Có thời hạn 09/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
98 V/v Thực hiện thống kê đất đai năm 2017 Xã Thuận Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành chậm
99 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Xã Thuận Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
100 HỎA TỐC V/v khẩn trương tổng hợp và gửi hồ sơ thiệt hại do thiên tai dịch bệnh năm 2017 Xã Thuận Có thời hạn 25/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
101 V/v rà soát số liệu thực hiện Đề án Xã Thuận Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
102 V/v xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018 Xã Thuận Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
103 Về việc báo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 Xã Thuận Có thời hạn 08/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
104 V/v cung cấp thông tin thực hiện Công báo Xã Thuận Có thời hạn 25/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
105 V/v báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Xã Thuận Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
106 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Xã Thuận Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
107 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Xã Thuận Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
108 V/v tham mưu, xây dựng kế hoạch thực hiện biên bản ghi nhớ đã ký kết với huyện Sê Pôn (Lào) Xã Thuận Có thời hạn 30/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 19/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
109 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Xã Thuận Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
110 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Xã Thuận Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành chậm
111 V/v xét chọn, hợp đồng khuyến nông và thú y cơ sở Xã Thuận Có thời hạn 21/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
112 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Xã Thuận Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
113 V/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới Xã Thuận Có thời hạn 13/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
114 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Xã Thuận Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
115 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Xã Thuận Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
116 V/v báo cáo sau kỳ họp HĐND xã, thị trấn, kỳ họp giữa năm 2017 Xã Thuận Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
117 V/v Triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm Xã Thuận Có thời hạn 30/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
118 V/v triển khai xây dựng đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg Xã Thuận Có thời hạn 18/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2017 Hoàn thành chậm
119 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Xã Thuận Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành chậm
120 V/v nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Xã Thuận Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
121 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Xã Thuận Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
122 V/v thực hiện công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi Xã Thuận Có thời hạn 06/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
123 V/v hoàn chỉnh nội dung, số liệu báo cáo Xã Thuận Có thời hạn 30/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 24/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
124 V/v tổ chức GPMB các tuyến đường dự án LRAM Xã Thuận Có thời hạn 23/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 17/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
125 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Xã Thuận Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
126 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Xã Thuận Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
127 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Xã Thuận Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
128 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Xã Thuận Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
129 V/v giải ngân nguồn vốn chương trình hợp tác PLan năm tài khóa 2017 Xã Thuận Có thời hạn 30/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 29/03/2017 Hoàn thành đúng hạn
130 V/v công khai thủ tục hành chính trên trang thông tin điển tử Xã Thanh Có thời hạn 20/02/2020 Tổng hợp TDCĐ 17/02/2020 Hoàn thành chậm
131 V/v tham gia góp ý Chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của UBND huyện Xã Thanh Có thời hạn 08/01/2020 Tổng hợp TDCĐ 03/01/2020 Hoàn thành đúng hạn
132 V/v báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2019 Xã Thanh Có thời hạn 15/09/2019 Tổng hợp TDCĐ 13/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
133 V/v tổ chức thực hiện để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công Xã Thanh Có thời hạn 09/07/2019 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
134 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Xã Thanh Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
135 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Xã Thanh Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
136 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019 Xã Thanh Có thời hạn 27/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 09/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
137 V/v đẩy nhanh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 Xã Thanh Có thời hạn 15/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 28/03/2019 Hoàn thành chậm
138 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 02/2019 Xã Thanh Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 15/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
139 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Xã Thanh Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
140 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Xã Thanh Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
141 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2019 Xã Thanh Có thời hạn 21/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 11/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
142 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Xã Thanh Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
143 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Xã Thanh Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
144 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Xã Thanh Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
145 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Xã Thanh Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
146 V/v tổ chức Sơ kết 10 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009-2019 Xã Thanh Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 14/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
147 V/v giải quyết đơn đề nghị của ông Hồ Văn Đang Xã Thanh Có thời hạn 25/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/06/2018 Hoàn thành chậm
148 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Xã Thanh Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành chậm
149 V/v thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ UBND huyện giao Xã Thanh Có thời hạn 10/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 02/04/2018 Hoàn thành chậm
150 V/v chấn chỉnh tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn Xã Thanh Có thời hạn 01/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
151 Thông báo ý kiến luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện Đặng Trọng Vân tại phiên họp giải quyết kiến nghị liên quan đến đất đai của ông: Nguyễn Quang MInh Xã Thanh Có thời hạn 31/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 13/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
152 V/v xử lý lấn chiếm hành lang, vỉa hè đảm bảo mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông Xã Thanh Có thời hạn 09/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành chậm
153 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Xã Thanh Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành chậm
154 V/v Thực hiện thống kê đất đai năm 2017 Xã Thanh Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành chậm
155 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Xã Thanh Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành chậm
156 V/v rà soát số liệu thực hiện Đề án Xã Thanh Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
157 Về việc báo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 Xã Thanh Có thời hạn 08/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/12/2017 Hoàn thành chậm
158 V/v cung cấp thông tin thực hiện Công báo Xã Thanh Có thời hạn 25/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành chậm
159 V/v giải quyết tranh chấp đất theo đơn kiến nghị của ông: Nguyễn Quang Minh tại xã Thanh Xã Thanh Có thời hạn 30/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
160 V/v giải quyết tranh chấp đất và tài sản trên đất tại xã Thanh Xã Thanh Có thời hạn 24/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 17/11/2017 Hoàn thành chậm
161 V/v báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Xã Thanh Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành chậm
162 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Xã Thanh Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành chậm
163 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Xã Thanh Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành chậm
164 V/v tham mưu, xây dựng kế hoạch thực hiện biên bản ghi nhớ đã ký kết với huyện Sê Pôn (Lào) Xã Thanh Có thời hạn 30/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 19/10/2017 Hoàn thành chậm
165 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Xã Thanh Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành chậm
166 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Xã Thanh Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
167 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Xã Thanh Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
168 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Xã Thanh Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành chậm
169 V/v báo cáo sau kỳ họp HĐND xã, thị trấn, kỳ họp giữa năm 2017 Xã Thanh Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/08/2017 Hoàn thành chậm
170 V/v Triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm Xã Thanh Có thời hạn 30/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành chậm
171 V/v triển khai xây dựng đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg Xã Thanh Có thời hạn 18/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2017 Hoàn thành chậm
172 V/v nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Xã Thanh Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành chậm
173 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Xã Thanh Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
174 V/v thực hiện công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi Xã Thanh Có thời hạn 06/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
175 V/v hoàn chỉnh nội dung, số liệu báo cáo Xã Thanh Có thời hạn 30/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 24/05/2017 Hoàn thành chậm
176 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Xã Thanh Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành chậm
177 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Xã Thanh Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
178 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Xã Thanh Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành chậm
179 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Xã Thanh Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
180 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Xã Thanh Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
181 HỎA TỐC v/v cung cấp số liệu hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết liên thông các cấp Xã Thanh Có thời hạn 28/12/2019 Tổng hợp TDCĐ 25/12/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
182 V/v công khai thủ tục hành chính trên trang thông tin điển tử Xã Tân Thành Có thời hạn 20/02/2020 Tổng hợp TDCĐ 17/02/2020 Hoàn thành đúng hạn
183 V/v tham gia góp ý Chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của UBND huyện Xã Tân Thành Có thời hạn 08/01/2020 Tổng hợp TDCĐ 03/01/2020 Hoàn thành đúng hạn
184 HỎA TỐC v/v cung cấp số liệu hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết liên thông các cấp Xã Tân Thành Có thời hạn 28/12/2019 Tổng hợp TDCĐ 25/12/2019 Hoàn thành đúng hạn
185 V/v báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2019 Xã Tân Thành Có thời hạn 15/09/2019 Tổng hợp TDCĐ 13/09/2019 Hoàn thành chậm
186 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Xã Tân Thành Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
187 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Xã Tân Thành Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
188 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019 Xã Tân Thành Có thời hạn 27/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 09/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
189 V/v đẩy nhanh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 Xã Tân Thành Có thời hạn 15/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 28/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
190 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 02/2019 Xã Tân Thành Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 15/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
191 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Xã Tân Thành Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
192 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Xã Tân Thành Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
193 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2019 Xã Tân Thành Có thời hạn 21/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 11/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
194 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Xã Tân Thành Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành chậm
195 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Xã Tân Thành Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
196 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Xã Tân Thành Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
197 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Xã Tân Thành Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
198 V/v tập trung giải quyết các vướng mắc trong GPMB Khu tái định cư Lao Bảo - Tân Thành (giai đoạn 2) Xã Tân Thành Có thời hạn 27/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
199 V/v tổ chức Sơ kết 10 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009-2019 Xã Tân Thành Có thời hạn 20/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 14/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
200 V/v tập trung thực hiện GPMB khu tái định cư Lao Bảo - Tân Thành Xã Tân Thành Có thời hạn 08/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
201 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Xã Tân Thành Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
202 Giao 13 xã, thị trấn lập phương án chi tiết sau khi nhận bàn giao đất, rừng phòng hộ... Xã Tân Thành Có thời hạn 30/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 09/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
203 V/v chấn chỉnh tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn Xã Tân Thành Có thời hạn 01/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
204 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Xã Tân Thành Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
205 V/v xử lý lấn chiếm hành lang, vỉa hè đảm bảo mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông Xã Tân Thành Có thời hạn 09/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
206 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Xã Tân Thành Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
207 V/v Thực hiện thống kê đất đai năm 2017 Xã Tân Thành Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
208 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Xã Tân Thành Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
209 HỎA TỐC V/v khẩn trương tổng hợp và gửi hồ sơ thiệt hại do thiên tai dịch bệnh năm 2017 Xã Tân Thành Có thời hạn 25/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
210 V/v rà soát số liệu thực hiện Đề án Xã Tân Thành Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
211 V/v xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018 Xã Tân Thành Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
212 Về việc báo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 Xã Tân Thành Có thời hạn 08/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
213 V/v cung cấp thông tin thực hiện Công báo Xã Tân Thành Có thời hạn 25/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
214 V/v báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Xã Tân Thành Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
215 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Xã Tân Thành Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
216 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Xã Tân Thành Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
217 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Xã Tân Thành Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
218 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Xã Tân Thành Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
219 V/v xét chọn, hợp đồng khuyến nông và thú y cơ sở Xã Tân Thành Có thời hạn 21/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
220 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Xã Tân Thành Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
221 V/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới Xã Tân Thành Có thời hạn 13/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
222 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Xã Tân Thành Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
223 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Xã Tân Thành Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
224 V/v phối hợp tuyên truyền Xã Tân Thành Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
225 V/v báo cáo sau kỳ họp HĐND xã, thị trấn, kỳ họp giữa năm 2017 Xã Tân Thành Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
226 V/v Triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm Xã Tân Thành Có thời hạn 30/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
227 V/v triển khai xây dựng đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg Xã Tân Thành Có thời hạn 18/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
228 V/v xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ Xã Tân Thành Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 13/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
229 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Xã Tân Thành Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
230 V/v phối hợp xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ Xã Tân Thành Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 07/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
231 V/v nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Xã Tân Thành Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
232 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Xã Tân Thành Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
233 V/v thực hiện công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi Xã Tân Thành Có thời hạn 06/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
234 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện Lê Quang Thuận tại phiên họp với xã Tân Thành về GPMB dự án Khu tái định cư Lao Bảo - Tân Thành ngày 16/5/2017 Xã Tân Thành Có thời hạn 25/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 24/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
235 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Xã Tân Thành Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
236 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Xã Tân Thành Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
237 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Xã Tân Thành Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
238 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Xã Tân Thành Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
239 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Xã Tân Thành Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
240 V/v công khai thủ tục hành chính trên trang thông tin điển tử Xã Tân Lập Có thời hạn 20/02/2020 Tổng hợp TDCĐ 17/02/2020 Hoàn thành đúng hạn
241 V/v tham gia góp ý Chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của UBND huyện Xã Tân Lập Có thời hạn 08/01/2020 Tổng hợp TDCĐ 03/01/2020 Hoàn thành đúng hạn
242 HỎA TỐC v/v cung cấp số liệu hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết liên thông các cấp Xã Tân Lập Có thời hạn 28/12/2019 Tổng hợp TDCĐ 25/12/2019 Hoàn thành chậm
243 V/v báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2019 Xã Tân Lập Có thời hạn 15/09/2019 Tổng hợp TDCĐ 13/09/2019 Hoàn thành chậm
244 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Xã Tân Lập Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
245 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Xã Tân Lập Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
246 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019 Xã Tân Lập Có thời hạn 27/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 09/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
247 V/v đẩy nhanh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 Xã Tân Lập Có thời hạn 15/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 28/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
248 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 02/2019 Xã Tân Lập Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 15/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
249 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Xã Tân Lập Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
250 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Xã Tân Lập Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
251 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2019 Xã Tân Lập Có thời hạn 21/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 11/01/2019 Hoàn thành chậm
252 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Xã Tân Lập Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành chậm
253 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Xã Tân Lập Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành chậm
254 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Xã Tân Lập Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành chậm
255 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Xã Tân Lập Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành chậm
256 V/v tổ chức Sơ kết 10 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009-2019 Xã Tân Lập Có thời hạn 20/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 14/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
257 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Xã Tân Lập Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành chậm
258 Giao 13 xã, thị trấn lập phương án chi tiết sau khi nhận bàn giao đất, rừng phòng hộ... Xã Tân Lập Có thời hạn 30/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 09/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
259 V/v chấn chỉnh tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn Xã Tân Lập Có thời hạn 01/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
260 V/v giải quyết đơn kiện của bà Nguyễn Thị Huệ Xã Tân Lập Có thời hạn 20/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 13/03/2018 Hoàn thành chậm
261 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Xã Tân Lập Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
262 V/v xử lý lấn chiếm hành lang, vỉa hè đảm bảo mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông Xã Tân Lập Có thời hạn 09/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành chậm
263 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Xã Tân Lập Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành chậm
264 V/v Thực hiện thống kê đất đai năm 2017 Xã Tân Lập Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
265 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Xã Tân Lập Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành chậm
266 HỎA TỐC V/v khẩn trương tổng hợp và gửi hồ sơ thiệt hại do thiên tai dịch bệnh năm 2017 Xã Tân Lập Có thời hạn 25/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
267 V/v rà soát số liệu thực hiện Đề án Xã Tân Lập Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
268 V/v xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018 Xã Tân Lập Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
269 Về việc báo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 Xã Tân Lập Có thời hạn 08/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
270 V/v cung cấp thông tin thực hiện Công báo Xã Tân Lập Có thời hạn 25/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành chậm
271 V/v giải quyết đơn kiến nghị của bà: Nguyễn Thị Huệ Xã Tân Lập Có thời hạn 28/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
272 V/v báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Xã Tân Lập Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
273 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Xã Tân Lập Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
274 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Xã Tân Lập Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
275 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Xã Tân Lập Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
276 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Xã Tân Lập Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành chậm
277 V/v xét chọn, hợp đồng khuyến nông và thú y cơ sở Xã Tân Lập Có thời hạn 21/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
278 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Xã Tân Lập Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
279 V/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới Xã Tân Lập Có thời hạn 13/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
280 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Xã Tân Lập Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
281 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Xã Tân Lập Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
282 V/v phối hợp tuyên truyền Xã Tân Lập Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
283 V/v báo cáo sau kỳ họp HĐND xã, thị trấn, kỳ họp giữa năm 2017 Xã Tân Lập Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/08/2017 Hoàn thành chậm
284 V/v Triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm Xã Tân Lập Có thời hạn 30/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành chậm
285 V/v triển khai xây dựng đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg Xã Tân Lập Có thời hạn 18/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2017 Hoàn thành chậm
286 V/v xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ Xã Tân Lập Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 13/06/2017 Hoàn thành chậm
287 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Xã Tân Lập Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành chậm
288 V/v phối hợp xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ Xã Tân Lập Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 07/06/2017 Hoàn thành chậm
289 V/v nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Xã Tân Lập Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành chậm
290 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Xã Tân Lập Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
291 V/v thực hiện công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi Xã Tân Lập Có thời hạn 06/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
292 V/v hoàn chỉnh nội dung, số liệu báo cáo Xã Tân Lập Có thời hạn 30/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 24/05/2017 Hoàn thành chậm
293 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Xã Tân Lập Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành chậm
294 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Xã Tân Lập Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
295 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Xã Tân Lập Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành chậm
296 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Xã Tân Lập Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
297 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Xã Tân Lập Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
298 V/v đẩy nhanh tiến độ GPMB công trình xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ tại nạn giao thông tại Km74+800, QL9 Xã Tân Long Có thời hạn 29/02/2020 Tổng hợp TDCĐ 20/02/2020 Hoàn thành đúng hạn
299 V/v công khai thủ tục hành chính trên trang thông tin điển tử Xã Tân Long Có thời hạn 20/02/2020 Tổng hợp TDCĐ 17/02/2020 Hoàn thành đúng hạn
300 V/v tham gia góp ý Chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của UBND huyện Xã Tân Long Có thời hạn 08/01/2020 Tổng hợp TDCĐ 03/01/2020 Hoàn thành đúng hạn
301 HỎA TỐC v/v cung cấp số liệu hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết liên thông các cấp Xã Tân Long Có thời hạn 28/12/2019 Tổng hợp TDCĐ 25/12/2019 Hoàn thành đúng hạn
302 V/v báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2019 Xã Tân Long Có thời hạn 15/09/2019 Tổng hợp TDCĐ 13/09/2019 Hoàn thành chậm
303 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Xã Tân Long Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành chậm
304 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Xã Tân Long Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành chậm
305 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019 Xã Tân Long Có thời hạn 27/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 09/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
306 V/v đẩy nhanh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 Xã Tân Long Có thời hạn 15/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 28/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
307 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 02/2019 Xã Tân Long Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 15/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
308 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Xã Tân Long Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
309 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Xã Tân Long Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
310 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2019 Xã Tân Long Có thời hạn 21/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 11/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
311 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Xã Tân Long Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành chậm
312 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Xã Tân Long Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
313 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Xã Tân Long Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
314 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Xã Tân Long Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành chậm
315 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Xã Tân Long Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
316 V/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Đỗ Đức và bà Võ Thị Hiền Xã Tân Long Có thời hạn 15/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
317 V/v chấn chỉnh tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn Xã Tân Long Có thời hạn 01/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
318 V/v xử lý vi phạm ông: Tạ Quang Hiến Xã Tân Long Có thời hạn 13/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 06/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
319 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Xã Tân Long Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
320 V/v xử lý lấn chiếm hành lang, vỉa hè đảm bảo mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông Xã Tân Long Có thời hạn 09/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
321 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Xã Tân Long Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
322 V/v Thực hiện thống kê đất đai năm 2017 Xã Tân Long Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
323 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Xã Tân Long Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
324 HỎA TỐC V/v khẩn trương tổng hợp và gửi hồ sơ thiệt hại do thiên tai dịch bệnh năm 2017 Xã Tân Long Có thời hạn 25/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
325 V/v rà soát số liệu thực hiện Đề án Xã Tân Long Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
326 V/v xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018 Xã Tân Long Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
327 Về việc báo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 Xã Tân Long Có thời hạn 08/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/12/2017 Hoàn thành chậm
328 V/v cung cấp thông tin thực hiện Công báo Xã Tân Long Có thời hạn 25/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành chậm
329 V/v báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Xã Tân Long Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
330 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Xã Tân Long Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
331 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Xã Tân Long Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành chậm
332 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Xã Tân Long Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
333 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Xã Tân Long Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
334 V/v xét chọn, hợp đồng khuyến nông và thú y cơ sở Xã Tân Long Có thời hạn 21/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
335 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Xã Tân Long Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
336 V/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới Xã Tân Long Có thời hạn 13/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
337 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Xã Tân Long Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
338 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Xã Tân Long Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành chậm
339 V/v phối hợp tuyên truyền Xã Tân Long Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
340 V/v báo cáo sau kỳ họp HĐND xã, thị trấn, kỳ họp giữa năm 2017 Xã Tân Long Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/08/2017 Hoàn thành chậm
341 V/v Triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm Xã Tân Long Có thời hạn 30/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
342 V/v triển khai xây dựng đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg Xã Tân Long Có thời hạn 18/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2017 Hoàn thành chậm
343 V/v xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ Xã Tân Long Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 13/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
344 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Xã Tân Long Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
345 V/v phối hợp xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ Xã Tân Long Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 07/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
346 V/v nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Xã Tân Long Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
347 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Xã Tân Long Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
348 V/v thực hiện công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi Xã Tân Long Có thời hạn 06/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
349 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Xã Tân Long Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
350 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Xã Tân Long Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
351 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Xã Tân Long Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
352 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Xã Tân Long Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
353 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Xã Tân Long Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
354 V/v công khai thủ tục hành chính trên trang thông tin điển tử Xã Tân Liên Có thời hạn 20/02/2020 Tổng hợp TDCĐ 17/02/2020 Hoàn thành đúng hạn
355 V/v tham gia góp ý Chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của UBND huyện Xã Tân Liên Có thời hạn 08/01/2020 Tổng hợp TDCĐ 03/01/2020 Hoàn thành đúng hạn
356 HỎA TỐC v/v cung cấp số liệu hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết liên thông các cấp Xã Tân Liên Có thời hạn 28/12/2019 Tổng hợp TDCĐ 25/12/2019 Hoàn thành chậm
357 V/v báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2019 Xã Tân Liên Có thời hạn 15/09/2019 Tổng hợp TDCĐ 13/09/2019 Hoàn thành chậm
358 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Xã Tân Liên Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
359 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Xã Tân Liên Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
360 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019 Xã Tân Liên Có thời hạn 27/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 09/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
361 V/v đẩy nhanh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 Xã Tân Liên Có thời hạn 15/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 28/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
362 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 02/2019 Xã Tân Liên Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 15/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
363 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Xã Tân Liên Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành chậm
364 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Xã Tân Liên Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành chậm
365 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2019 Xã Tân Liên Có thời hạn 21/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 11/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
366 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Xã Tân Liên Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành chậm
367 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Xã Tân Liên Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
368 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Xã Tân Liên Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
369 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Xã Tân Liên Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
370 v/v thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát Chương trình MTQG xây dựng NTM Xã Tân Liên Có thời hạn 24/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 17/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
371 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Xã Tân Liên Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành chậm
372 Giao 13 xã, thị trấn lập phương án chi tiết sau khi nhận bàn giao đất, rừng phòng hộ... Xã Tân Liên Có thời hạn 30/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 09/05/2018 Hoàn thành chậm
373 V/v chấn chỉnh tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn Xã Tân Liên Có thời hạn 01/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
374 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Xã Tân Liên Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
375 V/v xử lý lấn chiếm hành lang, vỉa hè đảm bảo mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông Xã Tân Liên Có thời hạn 09/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
376 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Xã Tân Liên Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
377 V/v Thực hiện thống kê đất đai năm 2017 Xã Tân Liên Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành chậm
378 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Xã Tân Liên Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
379 HỎA TỐC V/v khẩn trương tổng hợp và gửi hồ sơ thiệt hại do thiên tai dịch bệnh năm 2017 Xã Tân Liên Có thời hạn 25/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
380 V/v rà soát số liệu thực hiện Đề án Xã Tân Liên Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
381 V/v xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018 Xã Tân Liên Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
382 Về việc báo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 Xã Tân Liên Có thời hạn 08/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/12/2017 Hoàn thành chậm
383 V/v cung cấp thông tin thực hiện Công báo Xã Tân Liên Có thời hạn 25/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành chậm
384 V/v báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Xã Tân Liên Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
385 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Xã Tân Liên Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
386 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Xã Tân Liên Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
387 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Xã Tân Liên Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
388 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Xã Tân Liên Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
389 V/v xét chọn, hợp đồng khuyến nông và thú y cơ sở Xã Tân Liên Có thời hạn 21/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
390 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Xã Tân Liên Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
391 V/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới Xã Tân Liên Có thời hạn 13/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
392 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Xã Tân Liên Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
393 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Xã Tân Liên Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
394 V/v phối hợp tuyên truyền Xã Tân Liên Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
395 V/v báo cáo sau kỳ họp HĐND xã, thị trấn, kỳ họp giữa năm 2017 Xã Tân Liên Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/08/2017 Hoàn thành chậm
396 V/v Triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm Xã Tân Liên Có thời hạn 30/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành chậm
397 V/v triển khai xây dựng đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg Xã Tân Liên Có thời hạn 18/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2017 Hoàn thành chậm
398 V/v xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ Xã Tân Liên Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 13/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
399 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Xã Tân Liên Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
400 V/v phối hợp xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ Xã Tân Liên Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 07/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
401 V/v nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Xã Tân Liên Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
402 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Xã Tân Liên Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
403 V/v thực hiện công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi Xã Tân Liên Có thời hạn 06/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
404 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Xã Tân Liên Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
405 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Xã Tân Liên Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
406 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Xã Tân Liên Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
407 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Xã Tân Liên Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
408 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Xã Tân Liên Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
409 V/v công khai thủ tục hành chính trên trang thông tin điển tử Xã Tân Hợp Có thời hạn 20/02/2020 Tổng hợp TDCĐ 17/02/2020 Hoàn thành chậm
410 V/v tham gia góp ý Chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của UBND huyện Xã Tân Hợp Có thời hạn 08/01/2020 Tổng hợp TDCĐ 03/01/2020 Hoàn thành đúng hạn
411 HỎA TỐC v/v cung cấp số liệu hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết liên thông các cấp Xã Tân Hợp Có thời hạn 28/12/2019 Tổng hợp TDCĐ 25/12/2019 Hoàn thành chậm
412 V/v tham gia ý kiến dự thảo Phương án cho thuê Trạm kiểm soát liên hợp Tân Hợp (cũ) Xã Tân Hợp Có thời hạn 06/12/2019 Tổng hợp TDCĐ 02/12/2019 Hoàn thành đúng hạn
413 V/v báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2019 Xã Tân Hợp Có thời hạn 15/09/2019 Tổng hợp TDCĐ 13/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
414 V/v tổ chức thực hiện để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công Xã Tân Hợp Có thời hạn 09/07/2019 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
415 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Xã Tân Hợp Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
416 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Xã Tân Hợp Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
417 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019 Xã Tân Hợp Có thời hạn 27/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 09/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
418 V/v đẩy nhanh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 Xã Tân Hợp Có thời hạn 15/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 28/03/2019 Hoàn thành chậm
419 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 02/2019 Xã Tân Hợp Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 15/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
420 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Xã Tân Hợp Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
421 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Xã Tân Hợp Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
422 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2019 Xã Tân Hợp Có thời hạn 21/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 11/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
423 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Xã Tân Hợp Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành chậm
424 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Xã Tân Hợp Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
425 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Xã Tân Hợp Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
426 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Xã Tân Hợp Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
427 V/v tổ chức Sơ kết 10 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009-2019 Xã Tân Hợp Có thời hạn 20/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 14/08/2018 Hoàn thành chậm
428 V/v giải quyết đơn đề nghị của ông Trần Thanh Liêm Xã Tân Hợp Có thời hạn 05/07/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
429 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Xã Tân Hợp Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
430 Giao 13 xã, thị trấn lập phương án chi tiết sau khi nhận bàn giao đất, rừng phòng hộ... Xã Tân Hợp Có thời hạn 30/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 09/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
431 V/v chấn chỉnh tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn Xã Tân Hợp Có thời hạn 01/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
432 V/v xử lý lấn chiếm hành lang, vỉa hè đảm bảo mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông Xã Tân Hợp Có thời hạn 09/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
433 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Xã Tân Hợp Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
434 V/v Thực hiện thống kê đất đai năm 2017 Xã Tân Hợp Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
435 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Xã Tân Hợp Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
436 HỎA TỐC V/v khẩn trương tổng hợp và gửi hồ sơ thiệt hại do thiên tai dịch bệnh năm 2017 Xã Tân Hợp Có thời hạn 25/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
437 V/v rà soát số liệu thực hiện Đề án Xã Tân Hợp Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
438 V/v xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018 Xã Tân Hợp Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
439 Về việc báo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 Xã Tân Hợp Có thời hạn 08/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
440 V/v cung cấp thông tin thực hiện Công báo Xã Tân Hợp Có thời hạn 25/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
441 V/v báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Xã Tân Hợp Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
442 V/v giải quyết các đề nghị của Công ty My Anh - Khe Sanh Xã Tân Hợp Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 07/11/2017 Hoàn thành chậm
443 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Xã Tân Hợp Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
444 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Xã Tân Hợp Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
445 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Xã Tân Hợp Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
446 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Xã Tân Hợp Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
447 V/v xét chọn, hợp đồng khuyến nông và thú y cơ sở Xã Tân Hợp Có thời hạn 21/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
448 Về việc tuyên truyền, vận động đối với hộ ông: Hồ Hối thôn Tà Đủ xã Tân Hợp Xã Tân Hợp Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2017 Hoàn thành chậm
449 V/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới Xã Tân Hợp Có thời hạn 13/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
450 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Xã Tân Hợp Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
451 V/v báo cáo sau kỳ họp HĐND xã, thị trấn, kỳ họp giữa năm 2017 Xã Tân Hợp Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
452 V/v Triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm Xã Tân Hợp Có thời hạn 30/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
453 V/v triển khai xây dựng đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg Xã Tân Hợp Có thời hạn 18/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
454 V/v xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ Xã Tân Hợp Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 13/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
455 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Xã Tân Hợp Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
456 V/v phối hợp xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ Xã Tân Hợp Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 07/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
457 V/v nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Xã Tân Hợp Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
458 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Xã Tân Hợp Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
459 V/v thực hiện công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi Xã Tân Hợp Có thời hạn 06/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
460 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện Lê Quang Thuận tại phiên họp về vấn đề trâu bò phá hoại cây trồng tại Dự án trồng cây Mắc ca Xã Tân Hợp Có thời hạn 25/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 24/05/2017 Hoàn thành chậm
461 V/v tổ chức GPMB các tuyến đường dự án LRAM Xã Tân Hợp Có thời hạn 23/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 17/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
462 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Xã Tân Hợp Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
463 V/v tham gia góp ý vào phương án giao rừng, giao đất lâm nghiệp Xã Tân Hợp Có thời hạn 28/04/2017 Nguyễn Khắc Anh Tổng hợp TDCĐ 26/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
464 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Xã Tân Hợp Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
465 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Xã Tân Hợp Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
466 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Xã Tân Hợp Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
467 V/v phối hợp tuyên truyền Xã Tân Hợp Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
468 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Xã Tân Hợp Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
469 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Xã Tân Hợp Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
470 V/v công khai thủ tục hành chính trên trang thông tin điển tử Xã Pa Tầng Có thời hạn 20/02/2020 Tổng hợp TDCĐ 17/02/2020 Hoàn thành chậm
471 V/v tham gia góp ý Chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của UBND huyện Xã Pa Tầng Có thời hạn 08/01/2020 Tổng hợp TDCĐ 03/01/2020 Hoàn thành chậm
472 V/v báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2019 Xã Pa Tầng Có thời hạn 15/09/2019 Tổng hợp TDCĐ 13/09/2019 Hoàn thành chậm
473 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Xã Pa Tầng Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành chậm
474 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019 Xã Pa Tầng Có thời hạn 27/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 09/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
475 V/v đẩy nhanh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 Xã Pa Tầng Có thời hạn 15/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 28/03/2019 Hoàn thành chậm
476 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 02/2019 Xã Pa Tầng Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 15/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
477 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Xã Pa Tầng Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành chậm
478 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Xã Pa Tầng Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành chậm
479 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2019 Xã Pa Tầng Có thời hạn 21/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 11/01/2019 Hoàn thành chậm
480 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Xã Pa Tầng Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành chậm
481 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Xã Pa Tầng Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành chậm
482 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Xã Pa Tầng Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành chậm
483 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Xã Pa Tầng Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành chậm
484 V/v tổ chức Sơ kết 10 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009-2019 Xã Pa Tầng Có thời hạn 20/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 14/08/2018 Hoàn thành chậm
485 V/v giải phóng mặt bằng xây dựng cổng hộp La Manh tại xã Ba Tầng Xã Pa Tầng Có thời hạn 25/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/06/2018 Hoàn thành chậm
486 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Xã Pa Tầng Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành chậm
487 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Xã Pa Tầng Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
488 Thông báo ý kiến kết luận của Phó chủ tịch UBND huyện Lê Quang Thuận tại phiên làm việc với xã Ba Tầng ngày 23/11/2017 Xã Pa Tầng Có thời hạn 08/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 30/11/2017 Hoàn thành chậm
489 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Xã Pa Tầng Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
490 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Xã Pa Tầng Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
491 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Xã Pa Tầng Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành chậm
492 V/v xét chọn, hợp đồng khuyến nông và thú y cơ sở Xã Pa Tầng Có thời hạn 21/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2017 Hoàn thành chậm
493 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Xã Pa Tầng Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
494 V/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới Xã Pa Tầng Có thời hạn 13/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
495 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Xã Pa Tầng Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
496 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Xã Pa Tầng Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành chậm
497 V/v báo cáo sau kỳ họp HĐND xã, thị trấn, kỳ họp giữa năm 2017 Xã Pa Tầng Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/08/2017 Hoàn thành chậm
498 V/v Triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm Xã Pa Tầng Có thời hạn 30/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành chậm
499 V/v triển khai xây dựng đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg Xã Pa Tầng Có thời hạn 18/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2017 Hoàn thành chậm
500 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Xã Pa Tầng Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành chậm
501 V/v nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Xã Pa Tầng Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành chậm
502 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Xã Pa Tầng Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
503 V/v thực hiện công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi Xã Pa Tầng Có thời hạn 06/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
504 V/v hoàn chỉnh nội dung, số liệu báo cáo Xã Pa Tầng Có thời hạn 30/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 24/05/2017 Hoàn thành chậm
505 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Xã Pa Tầng Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
506 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Xã Pa Tầng Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
507 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Xã Pa Tầng Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
508 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Xã Pa Tầng Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
509 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Xã Pa Tầng Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
510 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Xã Pa Tầng Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
511 HỎA TỐC v/v cung cấp số liệu hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết liên thông các cấp Xã Pa Tầng Có thời hạn 28/12/2019 Tổng hợp TDCĐ 25/12/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
512 V/v báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2019 Xã Hướng Việt Có thời hạn 15/09/2019 Tổng hợp TDCĐ 13/09/2019 Hoàn thành chậm
513 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Xã Hướng Việt Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành chậm
514 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Xã Hướng Việt Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành chậm
515 V/v thu hồi vốn của Quỹ CSF trong khuôn khổ Dự án BCC Xã Hướng Việt Có thời hạn 04/06/2019 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2019 Hoàn thành chậm
516 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019 Xã Hướng Việt Có thời hạn 27/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 09/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
517 V/v đẩy nhanh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 Xã Hướng Việt Có thời hạn 15/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 28/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
518 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 02/2019 Xã Hướng Việt Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 15/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
519 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Xã Hướng Việt Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
520 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Xã Hướng Việt Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
521 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2019 Xã Hướng Việt Có thời hạn 21/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 11/01/2019 Hoàn thành chậm
522 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Xã Hướng Việt Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành chậm
523 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Xã Hướng Việt Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
524 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Xã Hướng Việt Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
525 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Xã Hướng Việt Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành chậm
526 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Xã Hướng Việt Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành chậm
527 Giao 13 xã, thị trấn lập phương án chi tiết sau khi nhận bàn giao đất, rừng phòng hộ... Xã Hướng Việt Có thời hạn 30/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 09/05/2018 Hoàn thành chậm
528 V/v Thực hiện thống kê đất đai năm 2017 Xã Hướng Việt Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành chậm
529 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Xã Hướng Việt Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
530 V/v rà soát số liệu thực hiện Đề án Xã Hướng Việt Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
531 Về việc báo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 Xã Hướng Việt Có thời hạn 08/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/12/2017 Hoàn thành chậm
532 V/v cung cấp thông tin thực hiện Công báo Xã Hướng Việt Có thời hạn 25/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành chậm
533 V/v báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Xã Hướng Việt Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành chậm
534 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Xã Hướng Việt Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành chậm
535 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Xã Hướng Việt Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành chậm
536 V/v tham mưu, xây dựng kế hoạch thực hiện biên bản ghi nhớ đã ký kết với huyện Sê Pôn (Lào) Xã Hướng Việt Có thời hạn 30/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 19/10/2017 Hoàn thành chậm
537 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Xã Hướng Việt Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành chậm
538 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Xã Hướng Việt Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành chậm
539 V/v xét chọn, hợp đồng khuyến nông và thú y cơ sở Xã Hướng Việt Có thời hạn 21/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2017 Hoàn thành chậm
540 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Xã Hướng Việt Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
541 V/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới Xã Hướng Việt Có thời hạn 13/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
542 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Xã Hướng Việt Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
543 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Xã Hướng Việt Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành chậm
544 V/v báo cáo sau kỳ họp HĐND xã, thị trấn, kỳ họp giữa năm 2017 Xã Hướng Việt Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/08/2017 Hoàn thành chậm
545 V/v Triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm Xã Hướng Việt Có thời hạn 30/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành chậm
546 V/v triển khai xây dựng đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg Xã Hướng Việt Có thời hạn 18/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2017 Hoàn thành chậm
547 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Xã Hướng Việt Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành chậm
548 V/v nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Xã Hướng Việt Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành chậm
549 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Xã Hướng Việt Có thời hạn 05/06/2017 Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
550 V/v thực hiện công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi Xã Hướng Việt Có thời hạn 06/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
551 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Xã Hướng Việt Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
552 V/v cung cấp nội dung phục vụ công tác Xã Hướng Việt Có thời hạn 25/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 21/04/2017 Hoàn thành chậm
553 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Xã Hướng Việt Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
554 Về việc tiếp tục điều tra và xử lý răn đe đối với việc làm mua bán, khai thác cây bóng mát, cây cổ thụ Xã Hướng Việt Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 13/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
555 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Xã Hướng Việt Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành chậm
556 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Xã Hướng Việt Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
557 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Xã Hướng Việt Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
558 Thông báo ý kiến kết luận của Phó chủ tịch UBND huyện Phạm Trọng Hổ tại phiên họp ngày 28/02/2017 Xã Hướng Việt Có thời hạn 26/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/03/2017 Hoàn thành chậm
559 V/v triển khai chính thức thực hiện phần mềm theo dõi, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ của UBND huyện giao Xã Hướng Việt Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 20/03/2017 Hoàn thành đúng hạn
560 V/v công khai thủ tục hành chính trên trang thông tin điển tử Xã Hướng Việt Có thời hạn 20/02/2020 Tổng hợp TDCĐ 17/02/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
561 V/v tham gia góp ý Chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của UBND huyện Xã Hướng Việt Có thời hạn 08/01/2020 Tổng hợp TDCĐ 03/01/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
562 HỎA TỐC v/v cung cấp số liệu hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết liên thông các cấp Xã Hướng Việt Có thời hạn 28/12/2019 Tổng hợp TDCĐ 25/12/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
563 V/v công khai thủ tục hành chính trên trang thông tin điển tử Xã Hướng Tân Có thời hạn 20/02/2020 Tổng hợp TDCĐ 17/02/2020 Hoàn thành chậm
564 V/v tham gia góp ý Chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của UBND huyện Xã Hướng Tân Có thời hạn 08/01/2020 Tổng hợp TDCĐ 03/01/2020 Hoàn thành đúng hạn
565 HỎA TỐC v/v cung cấp số liệu hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết liên thông các cấp Xã Hướng Tân Có thời hạn 28/12/2019 Tổng hợp TDCĐ 25/12/2019 Hoàn thành chậm
566 V/v giải quyết dứt điểm các hộ xâm canh theo quy định của pháp luật Xã Hướng Tân Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 22/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
567 V/v báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2019 Xã Hướng Tân Có thời hạn 15/09/2019 Tổng hợp TDCĐ 13/09/2019 Hoàn thành chậm
568 V/v tổ chức thực hiện để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công Xã Hướng Tân Có thời hạn 09/07/2019 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2019 Hoàn thành chậm
569 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Xã Hướng Tân Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành chậm
570 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Xã Hướng Tân Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành chậm
571 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019 Xã Hướng Tân Có thời hạn 27/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 09/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
572 V/v đẩy nhanh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 Xã Hướng Tân Có thời hạn 15/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 28/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
573 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 02/2019 Xã Hướng Tân Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 15/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
574 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Xã Hướng Tân Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
575 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Xã Hướng Tân Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
576 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2019 Xã Hướng Tân Có thời hạn 21/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 11/01/2019 Hoàn thành chậm
577 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Xã Hướng Tân Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành chậm
578 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Xã Hướng Tân Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
579 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Xã Hướng Tân Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
580 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Xã Hướng Tân Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành chậm
581 V/v tổ chức Sơ kết 10 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009-2019 Xã Hướng Tân Có thời hạn 20/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 14/08/2018 Hoàn thành chậm
582 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Xã Hướng Tân Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành chậm
583 Giao 13 xã, thị trấn lập phương án chi tiết sau khi nhận bàn giao đất, rừng phòng hộ... Xã Hướng Tân Có thời hạn 30/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 09/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
584 V/v chấn chỉnh tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn Xã Hướng Tân Có thời hạn 01/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành chậm
585 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Xã Hướng Tân Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
586 V/v xử lý lấn chiếm hành lang, vỉa hè đảm bảo mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông Xã Hướng Tân Có thời hạn 09/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành chậm
587 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Xã Hướng Tân Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
588 V/v Thực hiện thống kê đất đai năm 2017 Xã Hướng Tân Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
589 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Xã Hướng Tân Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành chậm
590 HỎA TỐC V/v khẩn trương tổng hợp và gửi hồ sơ thiệt hại do thiên tai dịch bệnh năm 2017 Xã Hướng Tân Có thời hạn 25/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
591 V/v rà soát số liệu thực hiện Đề án Xã Hướng Tân Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
592 V/v xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018 Xã Hướng Tân Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
593 Về việc báo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 Xã Hướng Tân Có thời hạn 08/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/12/2017 Hoàn thành chậm
594 V/v cung cấp thông tin thực hiện Công báo Xã Hướng Tân Có thời hạn 25/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành chậm
595 V/v báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Xã Hướng Tân Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành chậm
596 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Xã Hướng Tân Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
597 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Xã Hướng Tân Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
598 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Xã Hướng Tân Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành chậm
599 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Xã Hướng Tân Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành chậm
600 V/v xét chọn, hợp đồng khuyến nông và thú y cơ sở Xã Hướng Tân Có thời hạn 21/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
601 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Xã Hướng Tân Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
602 V/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới Xã Hướng Tân Có thời hạn 13/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
603 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Xã Hướng Tân Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
604 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Xã Hướng Tân Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành chậm
605 V/v báo cáo sau kỳ họp HĐND xã, thị trấn, kỳ họp giữa năm 2017 Xã Hướng Tân Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/08/2017 Hoàn thành chậm
606 V/v Triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm Xã Hướng Tân Có thời hạn 30/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
607 V/v triển khai xây dựng đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg Xã Hướng Tân Có thời hạn 18/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2017 Hoàn thành chậm
608 V/v xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ Xã Hướng Tân Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 13/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
609 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Xã Hướng Tân Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành chậm
610 V/v nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Xã Hướng Tân Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
611 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Xã Hướng Tân Có thời hạn 05/06/2017 Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
612 V/v thực hiện công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi Xã Hướng Tân Có thời hạn 06/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
613 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Xã Hướng Tân Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành chậm
614 V/v tham gia góp ý vào phương án giao rừng, giao đất lâm nghiệp Xã Hướng Tân Có thời hạn 28/04/2017 Nguyễn Khắc Anh Tổng hợp TDCĐ 26/04/2017 Hoàn thành chậm
615 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Xã Hướng Tân Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành chậm
616 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Xã Hướng Tân Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
617 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Xã Hướng Tân Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
618 V/v tham mưu kiểm tra tình hình an ninh trật tự trên khu vực lòng hồ Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị Xã Hướng Tân Không thời hạn Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng hợp TDCĐ 21/03/2017 Hoàn thành đúng hạn
619 V/v công khai thủ tục hành chính trên trang thông tin điển tử Xã Hướng Sơn Có thời hạn 20/02/2020 Tổng hợp TDCĐ 17/02/2020 Hoàn thành đúng hạn
620 V/v tham gia góp ý Chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của UBND huyện Xã Hướng Sơn Có thời hạn 08/01/2020 Tổng hợp TDCĐ 03/01/2020 Hoàn thành đúng hạn
621 HỎA TỐC v/v cung cấp số liệu hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết liên thông các cấp Xã Hướng Sơn Có thời hạn 28/12/2019 Tổng hợp TDCĐ 25/12/2019 Hoàn thành chậm
622 V/v báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2019 Xã Hướng Sơn Có thời hạn 15/09/2019 Tổng hợp TDCĐ 13/09/2019 Hoàn thành chậm
623 V/v tổ chức thực hiện để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công Xã Hướng Sơn Có thời hạn 09/07/2019 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2019 Hoàn thành chậm
624 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Xã Hướng Sơn Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
625 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Xã Hướng Sơn Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
626 V/v thu hồi vốn của Quỹ CSF trong khuôn khổ Dự án BCC Xã Hướng Sơn Có thời hạn 04/06/2019 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2019 Hoàn thành chậm
627 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện Lê Quang Thuận tại phiên làm việc về giải phóng mặt bằng tuyến đường Cát - Trĩa Xã Hướng Sơn Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 06/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
628 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019 Xã Hướng Sơn Có thời hạn 27/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 09/04/2019 Hoàn thành chậm
629 V/v đẩy nhanh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 Xã Hướng Sơn Có thời hạn 15/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 28/03/2019 Hoàn thành chậm
630 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 02/2019 Xã Hướng Sơn Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 15/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
631 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Xã Hướng Sơn Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành chậm
632 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Xã Hướng Sơn Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành chậm
633 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2019 Xã Hướng Sơn Có thời hạn 21/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 11/01/2019 Hoàn thành chậm
634 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Xã Hướng Sơn Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành chậm
635 V/v thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày của UBND huyện về thực hiện Đề án 1675 Xã Hướng Sơn Có thời hạn 15/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
636 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Xã Hướng Sơn Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành chậm
637 Giao 13 xã, thị trấn lập phương án chi tiết sau khi nhận bàn giao đất, rừng phòng hộ... Xã Hướng Sơn Có thời hạn 30/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 09/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
638 V/v chấn chỉnh tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn Xã Hướng Sơn Có thời hạn 01/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành chậm
639 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Xã Hướng Sơn Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
640 V/v xử lý lấn chiếm hành lang, vỉa hè đảm bảo mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông Xã Hướng Sơn Có thời hạn 09/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
641 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Xã Hướng Sơn Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành chậm
642 V/v Thực hiện thống kê đất đai năm 2017 Xã Hướng Sơn Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
643 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Xã Hướng Sơn Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành chậm
644 HỎA TỐC V/v khẩn trương tổng hợp và gửi hồ sơ thiệt hại do thiên tai dịch bệnh năm 2017 Xã Hướng Sơn Có thời hạn 25/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
645 V/v rà soát số liệu thực hiện Đề án Xã Hướng Sơn Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
646 Về việc báo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 Xã Hướng Sơn Có thời hạn 08/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/12/2017 Hoàn thành chậm
647 V/v cung cấp thông tin thực hiện Công báo Xã Hướng Sơn Có thời hạn 25/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành chậm
648 V/v báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Xã Hướng Sơn Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành chậm
649 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Xã Hướng Sơn Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
650 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Xã Hướng Sơn Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
651 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Xã Hướng Sơn Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
652 V/v xét chọn, hợp đồng khuyến nông và thú y cơ sở Xã Hướng Sơn Có thời hạn 21/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
653 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Xã Hướng Sơn Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
654 V/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới Xã Hướng Sơn Có thời hạn 13/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
655 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Xã Hướng Sơn Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
656 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Xã Hướng Sơn Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
657 V/v báo cáo sau kỳ họp HĐND xã, thị trấn, kỳ họp giữa năm 2017 Xã Hướng Sơn Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
658 V/v Triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm Xã Hướng Sơn Có thời hạn 30/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
659 V/v triển khai xây dựng đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg Xã Hướng Sơn Có thời hạn 18/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
660 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Xã Hướng Sơn Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành chậm
661 V/v nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Xã Hướng Sơn Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
662 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Xã Hướng Sơn Có thời hạn 05/06/2017 Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
663 V/v thực hiện công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi Xã Hướng Sơn Có thời hạn 06/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
664 V/v hoàn chỉnh nội dung, số liệu báo cáo Xã Hướng Sơn Có thời hạn 30/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 24/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
665 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Xã Hướng Sơn Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
666 Về việc sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 Xã Hướng Sơn Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 20/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
667 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Xã Hướng Sơn Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
668 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Xã Hướng Sơn Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành chậm
669 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Xã Hướng Sơn Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
670 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Xã Hướng Sơn Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
671 V/v công khai thủ tục hành chính trên trang thông tin điển tử Xã Hướng Phùng Có thời hạn 20/02/2020 Tổng hợp TDCĐ 17/02/2020 Hoàn thành đúng hạn
672 V/v tham gia góp ý Chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của UBND huyện Xã Hướng Phùng Có thời hạn 08/01/2020 Tổng hợp TDCĐ 03/01/2020 Hoàn thành đúng hạn
673 HỎA TỐC v/v cung cấp số liệu hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết liên thông các cấp Xã Hướng Phùng Có thời hạn 28/12/2019 Tổng hợp TDCĐ 25/12/2019 Hoàn thành đúng hạn
674 V/v báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2019 Xã Hướng Phùng Có thời hạn 15/09/2019 Tổng hợp TDCĐ 13/09/2019 Hoàn thành chậm
675 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Xã Hướng Phùng Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
676 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Xã Hướng Phùng Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
677 V/v thu hồi vốn của Quỹ CSF trong khuôn khổ Dự án BCC Xã Hướng Phùng Có thời hạn 04/06/2019 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
678 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019 Xã Hướng Phùng Có thời hạn 27/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 09/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
679 V/v đẩy nhanh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 Xã Hướng Phùng Có thời hạn 15/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 28/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
680 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Xã Hướng Phùng Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
681 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Xã Hướng Phùng Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
682 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2019 Xã Hướng Phùng Có thời hạn 21/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 11/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
683 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Xã Hướng Phùng Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
684 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Xã Hướng Phùng Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
685 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Xã Hướng Phùng Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
686 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Xã Hướng Phùng Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
687 V/v tổ chức Sơ kết 10 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009-2019 Xã Hướng Phùng Có thời hạn 20/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 14/08/2018 Hoàn thành chậm
688 UBND xã Hướng Phùng chuẩn bị các nội dung làm việc với đoàn kiểm tra, giám sát chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018 Xã Hướng Phùng Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
689 V/v thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày của UBND huyện về thực hiện Đề án 1675 Xã Hướng Phùng Có thời hạn 15/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
690 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Xã Hướng Phùng Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
691 V/v rà soát tình hình sử dụng đất để đề xuất phương án giải quyết Xã Hướng Phùng Có thời hạn 10/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 02/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
692 V/v chấn chỉnh tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn Xã Hướng Phùng Có thời hạn 01/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
693 V/v có biện pháp ngăn chặn kịp thời các trường hợp cố ý trồng cây, đào ao để trục lợi trái quy định Xã Hướng Phùng Có thời hạn 06/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
694 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Xã Hướng Phùng Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành chậm
695 V/v xử lý lấn chiếm hành lang, vỉa hè đảm bảo mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông Xã Hướng Phùng Có thời hạn 09/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
696 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Xã Hướng Phùng Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
697 V/v Thực hiện thống kê đất đai năm 2017 Xã Hướng Phùng Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
698 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Xã Hướng Phùng Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
699 HỎA TỐC V/v khẩn trương tổng hợp và gửi hồ sơ thiệt hại do thiên tai dịch bệnh năm 2017 Xã Hướng Phùng Có thời hạn 25/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
700 V/v rà soát số liệu thực hiện Đề án Xã Hướng Phùng Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
701 V/v xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018 Xã Hướng Phùng Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
702 Về việc báo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 Xã Hướng Phùng Có thời hạn 08/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
703 V/v cung cấp thông tin thực hiện Công báo Xã Hướng Phùng Có thời hạn 25/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành chậm
704 V/v báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Xã Hướng Phùng Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
705 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Xã Hướng Phùng Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
706 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Xã Hướng Phùng Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
707 V/v tham mưu, xây dựng kế hoạch thực hiện biên bản ghi nhớ đã ký kết với huyện Sê Pôn (Lào) Xã Hướng Phùng Có thời hạn 30/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 19/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
708 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Xã Hướng Phùng Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
709 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Xã Hướng Phùng Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành chậm
710 V/v xét chọn, hợp đồng khuyến nông và thú y cơ sở Xã Hướng Phùng Có thời hạn 21/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
711 V/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới Xã Hướng Phùng Có thời hạn 13/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
712 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Xã Hướng Phùng Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
713 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Xã Hướng Phùng Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
714 V/v báo cáo sau kỳ họp HĐND xã, thị trấn, kỳ họp giữa năm 2017 Xã Hướng Phùng Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/08/2017 Hoàn thành chậm
715 V/v Triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm Xã Hướng Phùng Có thời hạn 30/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
716 V/v triển khai xây dựng đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg Xã Hướng Phùng Có thời hạn 18/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2017 Hoàn thành chậm
717 V/v xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ Xã Hướng Phùng Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 13/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
718 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Xã Hướng Phùng Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành chậm
719 V/v nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Xã Hướng Phùng Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành chậm
720 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Xã Hướng Phùng Có thời hạn 05/06/2017 Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
721 V/v thực hiện công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi Xã Hướng Phùng Có thời hạn 06/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
722 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Xã Hướng Phùng Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành chậm
723 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Xã Hướng Phùng Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
724 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện LeeQuang Thuận tại phiên làm việc với Công ty CP năng lượng Quảng Trị về GPMB dự án Thủy điện Hướng Phùng Xã Hướng Phùng Không thời hạn Nguyễn Khắc Anh Tổng hợp TDCĐ 06/05/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
725 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 02/2019 Xã Hướng Phùng Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 15/03/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
726 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Xã Hướng Phùng Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
727 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Xã Hướng Phùng Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
728 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Xã Hướng Phùng Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
729 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Xã Hướng Phùng Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
730 V/v công khai thủ tục hành chính trên trang thông tin điển tử Xã Hướng Lộc Có thời hạn 20/02/2020 Tổng hợp TDCĐ 17/02/2020 Hoàn thành đúng hạn
731 V/v tham gia góp ý Chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của UBND huyện Xã Hướng Lộc Có thời hạn 08/01/2020 Tổng hợp TDCĐ 03/01/2020 Hoàn thành đúng hạn
732 V/v báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2019 Xã Hướng Lộc Có thời hạn 15/09/2019 Tổng hợp TDCĐ 13/09/2019 Hoàn thành chậm
733 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Xã Hướng Lộc Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
734 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Xã Hướng Lộc Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
735 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019 Xã Hướng Lộc Có thời hạn 27/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 09/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
736 V/v đẩy nhanh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 Xã Hướng Lộc Có thời hạn 15/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 28/03/2019 Hoàn thành chậm
737 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 02/2019 Xã Hướng Lộc Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 15/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
738 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Xã Hướng Lộc Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành chậm
739 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Xã Hướng Lộc Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành chậm
740 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2019 Xã Hướng Lộc Có thời hạn 21/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 11/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
741 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Xã Hướng Lộc Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
742 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Xã Hướng Lộc Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
743 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Xã Hướng Lộc Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
744 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Xã Hướng Lộc Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
745 V/v tổ chức Sơ kết 10 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009-2019 Xã Hướng Lộc Có thời hạn 20/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 14/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
746 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Xã Hướng Lộc Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành chậm
747 Giao 13 xã, thị trấn lập phương án chi tiết sau khi nhận bàn giao đất, rừng phòng hộ... Xã Hướng Lộc Có thời hạn 30/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 09/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
748 V/v chấn chỉnh tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn Xã Hướng Lộc Có thời hạn 01/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành chậm
749 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Xã Hướng Lộc Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
750 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Xã Hướng Lộc Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
751 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Xã Hướng Lộc Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành chậm
752 HỎA TỐC V/v khẩn trương tổng hợp và gửi hồ sơ thiệt hại do thiên tai dịch bệnh năm 2017 Xã Hướng Lộc Có thời hạn 25/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
753 V/v rà soát số liệu thực hiện Đề án Xã Hướng Lộc Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
754 V/v xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018 Xã Hướng Lộc Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
755 Về việc báo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 Xã Hướng Lộc Có thời hạn 08/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/12/2017 Hoàn thành chậm
756 V/v cung cấp thông tin thực hiện Công báo Xã Hướng Lộc Có thời hạn 25/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành chậm
757 V/v báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Xã Hướng Lộc Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
758 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Xã Hướng Lộc Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
759 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Xã Hướng Lộc Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
760 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Xã Hướng Lộc Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
761 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Xã Hướng Lộc Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành chậm
762 V/v xét chọn, hợp đồng khuyến nông và thú y cơ sở Xã Hướng Lộc Có thời hạn 21/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2017 Hoàn thành chậm
763 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Xã Hướng Lộc Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
764 V/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới Xã Hướng Lộc Có thời hạn 13/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
765 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Xã Hướng Lộc Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
766 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Xã Hướng Lộc Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
767 V/v báo cáo sau kỳ họp HĐND xã, thị trấn, kỳ họp giữa năm 2017 Xã Hướng Lộc Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
768 V/v Triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm Xã Hướng Lộc Có thời hạn 30/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
769 V/v triển khai xây dựng đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg Xã Hướng Lộc Có thời hạn 18/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2017 Hoàn thành chậm
770 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Xã Hướng Lộc Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành chậm
771 V/v nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Xã Hướng Lộc Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành chậm
772 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Xã Hướng Lộc Có thời hạn 05/06/2017 Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
773 V/v thực hiện công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi Xã Hướng Lộc Có thời hạn 06/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
774 V/v hoàn chỉnh nội dung, số liệu báo cáo Xã Hướng Lộc Có thời hạn 30/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 24/05/2017 Hoàn thành chậm
775 V/v tổ chức GPMB các tuyến đường dự án LRAM Xã Hướng Lộc Có thời hạn 23/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 17/05/2017 Hoàn thành chậm
776 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Xã Hướng Lộc Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành chậm
777 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Xã Hướng Lộc Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
778 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Xã Hướng Lộc Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
779 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Xã Hướng Lộc Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
780 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Xã Hướng Lộc Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
781 HỎA TỐC v/v cung cấp số liệu hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết liên thông các cấp Xã Hướng Lộc Có thời hạn 28/12/2019 Tổng hợp TDCĐ 25/12/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
782 V/v công khai thủ tục hành chính trên trang thông tin điển tử Xã Hướng Lập Có thời hạn 20/02/2020 Tổng hợp TDCĐ 17/02/2020 Hoàn thành đúng hạn
783 V/v tham gia góp ý Chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của UBND huyện Xã Hướng Lập Có thời hạn 08/01/2020 Tổng hợp TDCĐ 03/01/2020 Hoàn thành đúng hạn
784 HỎA TỐC v/v cung cấp số liệu hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết liên thông các cấp Xã Hướng Lập Có thời hạn 28/12/2019 Tổng hợp TDCĐ 25/12/2019 Hoàn thành chậm
785 V/v báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2019 Xã Hướng Lập Có thời hạn 15/09/2019 Tổng hợp TDCĐ 13/09/2019 Hoàn thành chậm
786 V/v tổ chức thực hiện để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công Xã Hướng Lập Có thời hạn 09/07/2019 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2019 Hoàn thành chậm
787 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Xã Hướng Lập Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
788 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Xã Hướng Lập Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
789 V/v thu hồi vốn của Quỹ CSF trong khuôn khổ Dự án BCC Xã Hướng Lập Có thời hạn 04/06/2019 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2019 Hoàn thành chậm
790 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019 Xã Hướng Lập Có thời hạn 27/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 09/04/2019 Hoàn thành chậm
791 V/v đẩy nhanh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 Xã Hướng Lập Có thời hạn 15/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 28/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
792 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Xã Hướng Lập Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
793 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Xã Hướng Lập Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành chậm
794 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2019 Xã Hướng Lập Có thời hạn 21/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 11/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
795 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Xã Hướng Lập Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
796 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Xã Hướng Lập Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành chậm
797 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Xã Hướng Lập Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành chậm
798 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Xã Hướng Lập Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành chậm
799 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Xã Hướng Lập Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành chậm
800 Giao 13 xã, thị trấn lập phương án chi tiết sau khi nhận bàn giao đất, rừng phòng hộ... Xã Hướng Lập Có thời hạn 30/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 09/05/2018 Hoàn thành chậm
801 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Xã Hướng Lập Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành chậm
802 V/v Thực hiện thống kê đất đai năm 2017 Xã Hướng Lập Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành chậm
803 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Xã Hướng Lập Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
804 V/v rà soát số liệu thực hiện Đề án Xã Hướng Lập Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
805 V/v báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Xã Hướng Lập Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành chậm
806 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Xã Hướng Lập Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
807 V/v tham mưu, xây dựng kế hoạch thực hiện biên bản ghi nhớ đã ký kết với huyện Sê Pôn (Lào) Xã Hướng Lập Có thời hạn 30/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 19/10/2017 Hoàn thành chậm
808 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Xã Hướng Lập Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành chậm
809 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Xã Hướng Lập Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành chậm
810 V/v xét chọn, hợp đồng khuyến nông và thú y cơ sở Xã Hướng Lập Có thời hạn 21/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2017 Hoàn thành chậm
811 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Xã Hướng Lập Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
812 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Xã Hướng Lập Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành chậm
813 V/v báo cáo sau kỳ họp HĐND xã, thị trấn, kỳ họp giữa năm 2017 Xã Hướng Lập Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/08/2017 Hoàn thành chậm
814 V/v Triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm Xã Hướng Lập Có thời hạn 30/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành chậm
815 V/v triển khai xây dựng đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg Xã Hướng Lập Có thời hạn 18/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2017 Hoàn thành chậm
816 V/v xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ Xã Hướng Lập Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 13/06/2017 Hoàn thành chậm
817 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Xã Hướng Lập Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành chậm
818 V/v nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Xã Hướng Lập Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành chậm
819 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Xã Hướng Lập Có thời hạn 05/06/2017 Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
820 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Xã Hướng Lập Có thời hạn 05/06/2017 Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
821 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Xã Hướng Lập Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành chậm
822 V/v cung cấp nội dung phục vụ công tác Xã Hướng Lập Có thời hạn 25/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 21/04/2017 Hoàn thành chậm
823 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Xã Hướng Lập Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
824 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 02/2019 Xã Hướng Lập Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 15/03/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
825 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Xã Hướng Lập Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
826 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Xã Hướng Lập Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
827 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Xã Hướng Lập Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
828 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Xã Hướng Lập Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
829 V/v công khai thủ tục hành chính trên trang thông tin điển tử Xã Hướng Linh Có thời hạn 20/02/2020 Tổng hợp TDCĐ 17/02/2020 Hoàn thành đúng hạn
830 V/v tham gia góp ý Chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của UBND huyện Xã Hướng Linh Có thời hạn 08/01/2020 Tổng hợp TDCĐ 03/01/2020 Hoàn thành chậm
831 HỎA TỐC v/v cung cấp số liệu hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết liên thông các cấp Xã Hướng Linh Có thời hạn 28/12/2019 Tổng hợp TDCĐ 25/12/2019 Hoàn thành đúng hạn
832 V/v đôn đốc thực hiện tính giản biên chế (lần 3) Xã Hướng Linh Có thời hạn 15/11/2019 Tổng hợp TDCĐ 07/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
833 V/v báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2019 Xã Hướng Linh Có thời hạn 15/09/2019 Tổng hợp TDCĐ 13/09/2019 Hoàn thành chậm
834 V/v tổ chức thực hiện để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công Xã Hướng Linh Có thời hạn 09/07/2019 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2019 Hoàn thành chậm
835 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Xã Hướng Linh Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành chậm
836 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Xã Hướng Linh Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành chậm
837 V/v thu hồi vốn của Quỹ CSF trong khuôn khổ Dự án BCC Xã Hướng Linh Có thời hạn 04/06/2019 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
838 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019 Xã Hướng Linh Có thời hạn 27/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 09/04/2019 Hoàn thành chậm
839 V/v đẩy nhanh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 Xã Hướng Linh Có thời hạn 15/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 28/03/2019 Hoàn thành chậm
840 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 02/2019 Xã Hướng Linh Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 15/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
841 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Xã Hướng Linh Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành chậm
842 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Xã Hướng Linh Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành chậm
843 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2019 Xã Hướng Linh Có thời hạn 21/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 11/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
844 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Xã Hướng Linh Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
845 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Xã Hướng Linh Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
846 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Xã Hướng Linh Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
847 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Xã Hướng Linh Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành chậm
848 V/v thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày của UBND huyện về thực hiện Đề án 1675 Xã Hướng Linh Có thời hạn 15/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
849 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Xã Hướng Linh Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành chậm
850 Giao 13 xã, thị trấn lập phương án chi tiết sau khi nhận bàn giao đất, rừng phòng hộ... Xã Hướng Linh Có thời hạn 30/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 09/05/2018 Hoàn thành chậm
851 V/v chấn chỉnh tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn Xã Hướng Linh Có thời hạn 01/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
852 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Xã Hướng Linh Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
853 V/v xử lý lấn chiếm hành lang, vỉa hè đảm bảo mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông Xã Hướng Linh Có thời hạn 09/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành chậm
854 V/v Thực hiện thống kê đất đai năm 2017 Xã Hướng Linh Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
855 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Xã Hướng Linh Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
856 V/v rà soát số liệu thực hiện Đề án Xã Hướng Linh Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
857 V/v cung cấp thông tin thực hiện Công báo Xã Hướng Linh Có thời hạn 25/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
858 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Xã Hướng Linh Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
859 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Xã Hướng Linh Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
860 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Xã Hướng Linh Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
861 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Xã Hướng Linh Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
862 V/v xét chọn, hợp đồng khuyến nông và thú y cơ sở Xã Hướng Linh Có thời hạn 21/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
863 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Xã Hướng Linh Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
864 V/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới Xã Hướng Linh Có thời hạn 13/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
865 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Xã Hướng Linh Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
866 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Xã Hướng Linh Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành chậm
867 V/v báo cáo sau kỳ họp HĐND xã, thị trấn, kỳ họp giữa năm 2017 Xã Hướng Linh Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/08/2017 Hoàn thành chậm
868 V/v Triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm Xã Hướng Linh Có thời hạn 30/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành chậm
869 V/v triển khai xây dựng đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg Xã Hướng Linh Có thời hạn 18/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
870 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Xã Hướng Linh Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành chậm
871 V/v nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Xã Hướng Linh Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành chậm
872 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Xã Hướng Linh Có thời hạn 05/06/2017 Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
873 V/v hoàn chỉnh nội dung, số liệu báo cáo Xã Hướng Linh Có thời hạn 30/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 24/05/2017 Hoàn thành chậm
874 V/v xử lý tình trạng người dân lấn chiếm đất trồng cây trái quy định Xã Hướng Linh Có thời hạn 30/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 26/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
875 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Xã Hướng Linh Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
876 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Xã Hướng Linh Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
877 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Xã Hướng Linh Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
878 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Xã Hướng Linh Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
879 V/v công khai thủ tục hành chính trên trang thông tin điển tử Xã Húc Có thời hạn 20/02/2020 Tổng hợp TDCĐ 17/02/2020 Hoàn thành đúng hạn
880 V/v tham gia góp ý Chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của UBND huyện Xã Húc Có thời hạn 08/01/2020 Tổng hợp TDCĐ 03/01/2020 Hoàn thành chậm
881 HỎA TỐC v/v cung cấp số liệu hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết liên thông các cấp Xã Húc Có thời hạn 28/12/2019 Tổng hợp TDCĐ 25/12/2019 Hoàn thành đúng hạn
882 V/v báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2019 Xã Húc Có thời hạn 15/09/2019 Tổng hợp TDCĐ 13/09/2019 Hoàn thành chậm
883 V/v khẩn tương hỗ trợ kinh phí thực hiện công trình thủy lợi xã Húc Xã Húc Có thời hạn 20/06/2019 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2019 Hoàn thành chậm
884 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Xã Húc Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
885 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Xã Húc Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
886 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019 Xã Húc Có thời hạn 27/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 09/04/2019 Hoàn thành chậm
887 V/v đẩy nhanh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 Xã Húc Có thời hạn 15/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 28/03/2019 Hoàn thành chậm
888 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Xã Húc Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
889 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Xã Húc Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
890 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2019 Xã Húc Có thời hạn 21/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 11/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
891 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Xã Húc Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
892 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Xã Húc Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
893 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Xã Húc Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
894 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Xã Húc Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành chậm
895 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Xã Húc Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành chậm
896 Giao 13 xã, thị trấn lập phương án chi tiết sau khi nhận bàn giao đất, rừng phòng hộ... Xã Húc Có thời hạn 30/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 09/05/2018 Hoàn thành chậm
897 V/v chấn chỉnh tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn Xã Húc Có thời hạn 01/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
898 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Xã Húc Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
899 V/v xử lý lấn chiếm hành lang, vỉa hè đảm bảo mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông Xã Húc Có thời hạn 09/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành chậm
900 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Xã Húc Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
901 V/v Thực hiện thống kê đất đai năm 2017 Xã Húc Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành chậm
902 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Xã Húc Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
903 HỎA TỐC V/v khẩn trương tổng hợp và gửi hồ sơ thiệt hại do thiên tai dịch bệnh năm 2017 Xã Húc Có thời hạn 25/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
904 V/v rà soát số liệu thực hiện Đề án Xã Húc Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
905 V/v xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018 Xã Húc Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
906 Về việc báo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 Xã Húc Có thời hạn 08/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/12/2017 Hoàn thành chậm
907 V/v cung cấp thông tin thực hiện Công báo Xã Húc Có thời hạn 25/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành chậm
908 V/v báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Xã Húc Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
909 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Xã Húc Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
910 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Xã Húc Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
911 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Xã Húc Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành chậm
912 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Xã Húc Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành chậm
913 V/v xét chọn, hợp đồng khuyến nông và thú y cơ sở Xã Húc Có thời hạn 21/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
914 V/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới Xã Húc Có thời hạn 13/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
915 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Xã Húc Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
916 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Xã Húc Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành chậm
917 V/v báo cáo sau kỳ họp HĐND xã, thị trấn, kỳ họp giữa năm 2017 Xã Húc Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/08/2017 Hoàn thành chậm
918 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Xã Húc Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành chậm
919 V/v nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Xã Húc Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
920 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Xã Húc Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
921 V/v thực hiện công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi Xã Húc Có thời hạn 06/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
922 V/v hoàn chỉnh nội dung, số liệu báo cáo Xã Húc Có thời hạn 30/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 24/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
923 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Xã Húc Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
924 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Xã Húc Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
925 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Xã Húc Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
926 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Xã Húc Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
927 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Xã Húc Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
928 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Xã Húc Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
929 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 02/2019 Xã Húc Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 15/03/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
930 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Xã Húc Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
931 V/v công khai thủ tục hành chính trên trang thông tin điển tử Xã A Xing Có thời hạn 20/02/2020 Tổng hợp TDCĐ 17/02/2020 Hoàn thành đúng hạn
932 V/v tham gia góp ý Chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của UBND huyện Xã A Xing Có thời hạn 08/01/2020 Tổng hợp TDCĐ 03/01/2020 Hoàn thành đúng hạn
933 HỎA TỐC v/v cung cấp số liệu hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết liên thông các cấp Xã A Xing Có thời hạn 28/12/2019 Tổng hợp TDCĐ 25/12/2019 Hoàn thành chậm
934 V/v báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2019 Xã A Xing Có thời hạn 15/09/2019 Tổng hợp TDCĐ 13/09/2019 Hoàn thành chậm
935 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Xã A Xing Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành chậm
936 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Xã A Xing Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành chậm
937 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019 Xã A Xing Có thời hạn 27/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 09/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
938 V/v đẩy nhanh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 Xã A Xing Có thời hạn 15/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 28/03/2019 Hoàn thành chậm
939 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 02/2019 Xã A Xing Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 15/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
940 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Xã A Xing Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành chậm
941 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Xã A Xing Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành chậm
942 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2019 Xã A Xing Có thời hạn 21/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 11/01/2019 Hoàn thành chậm
943 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Xã A Xing Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
944 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Xã A Xing Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
945 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Xã A Xing Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
946 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Xã A Xing Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
947 V/v tổ chức Sơ kết 10 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009-2019 Xã A Xing Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 14/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
948 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Xã A Xing Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành chậm
949 V/v chấn chỉnh tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn Xã A Xing Có thời hạn 01/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành chậm
950 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Xã A Xing Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
951 V/v xử lý lấn chiếm hành lang, vỉa hè đảm bảo mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông Xã A Xing Có thời hạn 09/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
952 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Xã A Xing Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
953 V/v Thực hiện thống kê đất đai năm 2017 Xã A Xing Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
954 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Xã A Xing Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
955 HỎA TỐC V/v khẩn trương tổng hợp và gửi hồ sơ thiệt hại do thiên tai dịch bệnh năm 2017 Xã A Xing Có thời hạn 25/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
956 V/v rà soát số liệu thực hiện Đề án Xã A Xing Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
957 V/v xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018 Xã A Xing Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
958 Về việc báo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 Xã A Xing Có thời hạn 08/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/12/2017 Hoàn thành chậm
959 V/v cung cấp thông tin thực hiện Công báo Xã A Xing Có thời hạn 25/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành chậm
960 V/v báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Xã A Xing Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành chậm
961 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Xã A Xing Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành chậm
962 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Xã A Xing Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
963 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Xã A Xing Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành chậm
964 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Xã A Xing Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành chậm
965 V/v xét chọn, hợp đồng khuyến nông và thú y cơ sở Xã A Xing Có thời hạn 21/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2017 Hoàn thành chậm
966 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Xã A Xing Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
967 V/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới Xã A Xing Có thời hạn 13/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
968 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Xã A Xing Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
969 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Xã A Xing Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành chậm
970 V/v báo cáo sau kỳ họp HĐND xã, thị trấn, kỳ họp giữa năm 2017 Xã A Xing Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/08/2017 Hoàn thành chậm
971 V/v Triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm Xã A Xing Có thời hạn 30/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành chậm
972 V/v triển khai xây dựng đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg Xã A Xing Có thời hạn 18/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2017 Hoàn thành chậm
973 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Xã A Xing Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành chậm
974 V/v nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Xã A Xing Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành chậm
975 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Xã A Xing Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
976 V/v thực hiện công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi Xã A Xing Có thời hạn 06/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
977 V/v hoàn chỉnh nội dung, số liệu báo cáo Xã A Xing Có thời hạn 30/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 24/05/2017 Hoàn thành chậm
978 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Xã A Xing Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành chậm
979 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Xã A Xing Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
980 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Xã A Xing Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
981 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Xã A Xing Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành chậm
982 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Xã A Xing Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
983 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Xã A Xing Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
984 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Xã A Xing Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
985 V/v công khai thủ tục hành chính trên trang thông tin điển tử Xã A Túc Có thời hạn 20/02/2020 Tổng hợp TDCĐ 17/02/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
986 V/v tham gia góp ý Chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của UBND huyện Xã A Túc Có thời hạn 08/01/2020 Tổng hợp TDCĐ 03/01/2020 Đang thực hiện. Quá hạn
987 HỎA TỐC v/v cung cấp số liệu hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết liên thông các cấp Xã A Túc Có thời hạn 28/12/2019 Tổng hợp TDCĐ 25/12/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
988 V/v báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2019 Xã A Túc Có thời hạn 15/09/2019 Tổng hợp TDCĐ 13/09/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
989 V/v tổ chức thực hiện để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công Xã A Túc Có thời hạn 09/07/2019 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
990 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019 Xã A Túc Có thời hạn 27/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 09/04/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
991 V/v đẩy nhanh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 Xã A Túc Có thời hạn 15/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 28/03/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
992 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 02/2019 Xã A Túc Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 15/03/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
993 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Xã A Túc Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
994 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2019 Xã A Túc Có thời hạn 21/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 11/01/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
995 V/v tổ chức Sơ kết 10 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009-2019 Xã A Túc Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 14/08/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
996 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Xã A Túc Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
997 V/v hoàn chỉnh nội dung, số liệu báo cáo Xã A Túc Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 24/05/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
998 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Xã A Túc Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
999 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Xã A Túc Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1000 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Xã A Túc Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1001 V/v công khai thủ tục hành chính trên trang thông tin điển tử Xã A Dơi Có thời hạn 20/02/2020 Tổng hợp TDCĐ 17/02/2020 Hoàn thành đúng hạn
1002 V/v tham gia góp ý Chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của UBND huyện Xã A Dơi Có thời hạn 08/01/2020 Tổng hợp TDCĐ 03/01/2020 Hoàn thành đúng hạn
1003 HỎA TỐC v/v cung cấp số liệu hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết liên thông các cấp Xã A Dơi Có thời hạn 28/12/2019 Tổng hợp TDCĐ 25/12/2019 Hoàn thành chậm
1004 V/v báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2019 Xã A Dơi Có thời hạn 15/09/2019 Tổng hợp TDCĐ 13/09/2019 Hoàn thành chậm
1005 V/v tổ chức thực hiện để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công Xã A Dơi Có thời hạn 09/07/2019 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2019 Hoàn thành chậm
1006 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Xã A Dơi Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
1007 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Xã A Dơi Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
1008 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019 Xã A Dơi Có thời hạn 27/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 09/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
1009 V/v đẩy nhanh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 Xã A Dơi Có thời hạn 15/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 28/03/2019 Hoàn thành chậm
1010 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Xã A Dơi Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1011 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Xã A Dơi Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1012 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2019 Xã A Dơi Có thời hạn 21/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 11/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1013 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Xã A Dơi Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1014 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Xã A Dơi Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1015 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Xã A Dơi Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1016 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Xã A Dơi Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1017 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Xã A Dơi Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1018 V/v chấn chỉnh tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn Xã A Dơi Có thời hạn 01/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1019 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Xã A Dơi Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1020 V/v xử lý lấn chiếm hành lang, vỉa hè đảm bảo mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông Xã A Dơi Có thời hạn 09/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1021 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Xã A Dơi Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1022 V/v Thực hiện thống kê đất đai năm 2017 Xã A Dơi Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1023 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Xã A Dơi Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1024 HỎA TỐC V/v khẩn trương tổng hợp và gửi hồ sơ thiệt hại do thiên tai dịch bệnh năm 2017 Xã A Dơi Có thời hạn 25/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1025 V/v rà soát số liệu thực hiện Đề án Xã A Dơi Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1026 V/v xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018 Xã A Dơi Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1027 Về việc báo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 Xã A Dơi Có thời hạn 08/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1028 V/v cung cấp thông tin thực hiện Công báo Xã A Dơi Có thời hạn 25/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
1029 V/v báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Xã A Dơi Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
1030 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Xã A Dơi Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1031 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Xã A Dơi Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1032 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Xã A Dơi Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1033 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Xã A Dơi Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành chậm
1034 V/v xét chọn, hợp đồng khuyến nông và thú y cơ sở Xã A Dơi Có thời hạn 21/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
1035 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Xã A Dơi Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
1036 V/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới Xã A Dơi Có thời hạn 13/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
1037 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Xã A Dơi Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
1038 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Xã A Dơi Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
1039 V/v báo cáo sau kỳ họp HĐND xã, thị trấn, kỳ họp giữa năm 2017 Xã A Dơi Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
1040 V/v Triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm Xã A Dơi Có thời hạn 30/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
1041 V/v triển khai xây dựng đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg Xã A Dơi Có thời hạn 18/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2017 Hoàn thành chậm
1042 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Xã A Dơi Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành chậm
1043 V/v nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Xã A Dơi Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1044 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Xã A Dơi Có thời hạn 05/06/2017 Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1045 V/v thực hiện công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi Xã A Dơi Có thời hạn 06/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1046 V/v hoàn chỉnh nội dung, số liệu báo cáo Xã A Dơi Có thời hạn 30/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 24/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1047 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Xã A Dơi Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1048 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Xã A Dơi Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1049 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Xã A Dơi Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1050 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Xã A Dơi Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1051 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 02/2019 Xã A Dơi Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 15/03/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1052 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Xã A Dơi Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1053 V/v tham gia góp ý Chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của UBND huyện Trung tâm VHTT và TDTT Có thời hạn 08/01/2020 Tổng hợp TDCĐ 03/01/2020 Hoàn thành đúng hạn
1054 V/v tham gia ý kiến dự thảo Phương án cho thuê Trạm kiểm soát liên hợp Tân Hợp (cũ) Trung tâm VHTT và TDTT Có thời hạn 06/12/2019 Tổng hợp TDCĐ 02/12/2019 Hoàn thành chậm
1055 V/v tham gia khảo sát, đánh giá của Tổ chức Cây Hòa bình Việt Nam Trung tâm VHTT và TDTT Có thời hạn 04/12/2019 Tổng hợp TDCĐ 02/12/2019 Hoàn thành chậm
1056 V/v tham gia ý kiến vào các văn bản dự thảo trình Ban chấp hành Đảng bộ huyện và Ban Thường vụ Huyện ủy Trung tâm VHTT và TDTT Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 29/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
1057 V/v chuẩn bị nội dung báo cáo tại phiên hop của UBND huyện 9 tháng năm 2019 Trung tâm VHTT và TDTT Có thời hạn 09/10/2019 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2019 Hoàn thành chậm
1058 V/v báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2019 Trung tâm thể dục Có thời hạn 15/09/2019 Tổng hợp TDCĐ 13/09/2019 Hoàn thành chậm
1059 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Trung tâm thể dục Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành chậm
1060 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Trung tâm thể dục Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành chậm
1061 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019 Trung tâm thể dục Có thời hạn 27/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 09/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
1062 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo Quý I/2019 Trung tâm thể dục Có thời hạn 26/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 23/03/2019 Hoàn thành chậm
1063 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 02/2019 Trung tâm thể dục Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 15/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1064 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Trung tâm thể dục Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1065 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Trung tâm thể dục Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1066 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2019 Trung tâm thể dục Có thời hạn 21/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 11/01/2019 Hoàn thành chậm
1067 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Trung tâm thể dục Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành chậm
1068 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Trung tâm thể dục Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành chậm
1069 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Trung tâm thể dục Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành chậm
1070 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Báo cáo 6 tháng đầu năm Trung tâm thể dục Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/06/2018 Hoàn thành chậm
1071 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Trung tâm thể dục Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành chậm
1072 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Trung tâm thể dục Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1073 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Trung tâm thể dục Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1074 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Trung tâm thể dục Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1075 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Trung tâm thể dục Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1076 V/v tham mưu, xây dựng kế hoạch thực hiện biên bản ghi nhớ đã ký kết với huyện Sê Pôn (Lào) Trung tâm thể dục Có thời hạn 30/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 19/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1077 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Trung tâm thể dục Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1078 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Trung tâm thể dục Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
1079 Thực hiện mục 3.15 về kiện toàn BCH phòng chống thiên tai và TKCN tại cơ quan, đơn vị mình; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo thực hiện tốt công tác PCTT và TKCN. Trung tâm thể dục Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1080 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Trung tâm thể dục Có thời hạn 05/06/2017 Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1081 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Trung tâm thể dục Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1082 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Trung tâm thể dục Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1083 V/v tham gia ý kiến vào các văn bản dự thảo trình Ban chấp hành Đảng bộ huyện và Ban Thường vụ Huyện ủy Trung tâm thương mại Lạo Bảo Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 29/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
1084 V/v chuẩn bị nội dung báo cáo tại phiên hop của UBND huyện 9 tháng năm 2019 Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 09/10/2019 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
1085 V/v báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2019 Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 15/09/2019 Tổng hợp TDCĐ 13/09/2019 Hoàn thành chậm
1086 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành chậm
1087 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành chậm
1088 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019 Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 27/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 09/04/2019 Hoàn thành chậm
1089 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo Quý I/2019 Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 26/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 23/03/2019 Hoàn thành chậm
1090 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 02/2019 Trung tâm thương mại Lạo Bảo Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 15/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1091 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành chậm
1092 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành chậm
1093 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2019 Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 21/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 11/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1094 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành chậm
1095 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1096 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1097 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1098 V/v giải quyết đơn kiến nghị của bà Lê Thị Hằng và bà Lê Thị Thu Phương Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 20/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2018 Hoàn thành chậm
1099 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Báo cáo 6 tháng đầu năm Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/06/2018 Hoàn thành chậm
1100 V/v cho thuê lô quầy kinh doanh tại Trung tâm thương mại Lao Bảo Trung tâm thương mại Lạo Bảo Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1101 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1102 Ý kiến kết luận của đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện Lê Quang Thuận tại phiên làm việc với BQL TTTM Lao Bảo và BQL Chợ Khe Sanh Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 15/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 13/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1103 V/v chuyển đơn kiến nghị của bà: Nguyễn Thị Minh Nguyệt Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 31/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 24/01/2018 Hoàn thành chậm
1104 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1105 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1106 V/v giải quyết đơn đề nghị của ông: Lê Văn Tâm Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 17/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành chậm
1107 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1108 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1109 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1110 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1111 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
1112 Thực hiện mục 3.15 về kiện toàn BCH phòng chống thiên tai và TKCN tại cơ quan, đơn vị mình; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo thực hiện tốt công tác PCTT và TKCN. Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1113 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 05/06/2017 Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
1114 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1115 V/v tổ chức thực hiện để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 09/07/2019 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2019 Hoàn thành chậm
1116 V/v kiểm tra, giải quyết theo đúng quy định Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 24/05/2019 Nguyễn Khắc Anh Tổng hợp TDCĐ 20/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
1117 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện LeeQuang Thuận tại phiên làm việc với Công ty CP năng lượng Quảng Trị về GPMB dự án Thủy điện Hướng Phùng Trung tâm quỷ đất Không thời hạn Nguyễn Khắc Anh Tổng hợp TDCĐ 06/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
1118 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện Lê Quang Thuận tại phiên làm việc về giải phóng mặt bằng tuyến đường Cát - Trĩa Trung tâm quỷ đất Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 06/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
1119 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019 Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 27/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 09/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
1120 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo Quý I/2019 Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 26/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 23/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1121 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 02/2019 Trung tâm quỷ đất Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 15/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1122 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1123 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1124 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2019 Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 21/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 11/01/2019 Hoàn thành chậm
1125 V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 08/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 27/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
1126 V/v tiếp tục giải quyết dứt điểm đối với trường hợp ông Hồ Văn Giêng Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 22/12/2018 Tổng hợp TDCĐ 14/12/2018 Hoàn thành chậm
1127 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành chậm
1128 V/v thực hiện công tác phá dỡ công trình vi phạm Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 29/10/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1129 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1130 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1131 V/v tham mưu thực hiện chương trình công tác trọng tâm tháng 9/2018 Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 25/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 17/09/2018 Hoàn thành chậm
1132 V/v tập trung thực hiện hoàn thành công tác GPMB dự án GMS Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 18/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/09/2018 Hoàn thành chậm
1133 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành chậm
1134 V/v tập trung giải quyết các vướng mắc trong GPMB Khu tái định cư Lao Bảo - Tân Thành (giai đoạn 2) Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 27/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/08/2018 Hoàn thành chậm
1135 V/v giải quyết đơn kiến nghị của ông Trần Văn Phong Trung tâm quỷ đất Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 02/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1136 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Báo cáo 6 tháng đầu năm Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/06/2018 Hoàn thành chậm
1137 V/v giải quyết đơn đề nghị của ông Đặng Văn Thanh Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 30/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1138 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành chậm
1139 V/v tập trung thực hiện GPMB khu tái định cư Lao Bảo - Tân Thành Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 08/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1140 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện Đặng Trọng Vân tại phiên họp ngày 04/5/2018 Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 21/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1141 V/v kiểm tra, đề xuất và tập trung vận động xử lý dứt điểm Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 25/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/04/2018 Hoàn thành chậm
1142 V/v kiểm tra các kiến nghị GPMB, báo cáo UBND huyện Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 15/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1143 V/v tập trung thực hiện GPMB dự án GMS Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 30/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1144 V/v giải quyết đơn kiến nghị của ông: Trần Văn Phong Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 10/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 03/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1145 V/v thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 20/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 02/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1146 V/v thực hiện công văn số 902/UBND-TN ngày 16/3/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 13/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 19/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1147 V/v thực hiện công văn số 902/UBND-TN ngày 16/3/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 31/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 19/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1148 V/v giải quyết đơn kiện của bà Nguyễn Thị Huệ Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 20/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 13/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1149 V/v giải quyết tờ trình của bà Trương thị Thái Nguyên Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 27/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 21/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
1150 V/v tham mưu trả lời Đơn kiến nghị Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 06/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1151 V/v tập trung xử lý hoàn thành công tác GPMB dự án Mở rộng khu Cửa khẩu QT Lao Bảo Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 06/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1152 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1153 V/v trả lời tờ trình của BQL khóm Tân Kim, thị trấn Lao Bảo Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 17/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1154 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành chậm
1155 V/v xây dựng kế hoạch giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong thực hiện GPMB dự án GMS Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 31/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 05/01/2018 Hoàn thành chậm
1156 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1157 V/v giải quyết đơn kiến nghị của bà: Lê Thị Thự Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 22/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 18/12/2017 Hoàn thành chậm
1158 V/v giải quyết đơn kiến nghị của ông: Dư Văn Thái khóm 4 thị trấn Khe Sanh Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 20/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 17/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
1159 V/v giải quyết các đề nghị của Công ty My Anh - Khe Sanh Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 07/11/2017 Hoàn thành chậm
1160 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1161 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1162 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành chậm
1163 Thông báo kết luận tiếp công dân định kỳ ngày 20/9/2017 Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 30/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 26/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
1164 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
1165 V/v xử lý vướng mắc liên quan hộ bà: Lê Thị Luyến khi giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Cơ sở hạ tầng khu tái định cư Lao Bảo - Tân Thành Trung tâm quỷ đất Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
1166 Thực hiện mục 3.15 về kiện toàn BCH phòng chống thiên tai và TKCN tại cơ quan, đơn vị mình; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo thực hiện tốt công tác PCTT và TKCN. Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/06/2017 Hoàn thành chậm
1167 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 05/06/2017 Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
1168 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành chậm
1169 V/v giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng tại Khu kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 12/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/04/2017 Hoàn thành chậm
1170 V/v tiến độ giải phóng mặt bằng dự án GMS Trung tâm quỷ đất Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 10/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1171 V/v tham gia góp ý Chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của UBND huyện Trung tâm môi trường đô thị Có thời hạn 08/01/2020 Tổng hợp TDCĐ 03/01/2020 Hoàn thành đúng hạn
1172 V/v giải quyết ý kiến, kiến nghị vủa cử tri trước kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa X Trung tâm môi trường đô thị Có thời hạn 23/12/2019 Tổng hợp TDCĐ 20/12/2019 Hoàn thành đúng hạn
1173 V/v tham gia ý kiến vào các văn bản dự thảo trình Ban chấp hành Đảng bộ huyện và Ban Thường vụ Huyện ủy Trung tâm môi trường đô thị Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 29/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
1174 V/v chuẩn bị nội dung báo cáo tại phiên hop của UBND huyện 9 tháng năm 2019 Trung tâm môi trường đô thị Có thời hạn 09/10/2019 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
1175 V/v báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2019 Trung tâm môi trường đô thị Có thời hạn 15/09/2019 Tổng hợp TDCĐ 13/09/2019 Hoàn thành chậm
1176 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Trung tâm môi trường đô thị Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
1177 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Trung tâm môi trường đô thị Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
1178 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019 Trung tâm môi trường đô thị Có thời hạn 27/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 09/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
1179 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo Quý I/2019 Trung tâm môi trường đô thị Có thời hạn 26/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 23/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1180 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 02/2019 Trung tâm môi trường đô thị Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 15/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1181 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Trung tâm môi trường đô thị Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1182 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Trung tâm môi trường đô thị Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1183 V/v báo cáo tình hình quản lý, thu gom vận chuyển xử lý chất thải rắn sinh hoạt Trung tâm môi trường đô thị Có thời hạn 18/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1184 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2019 Trung tâm môi trường đô thị Có thời hạn 21/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 11/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1185 V/v di dời cây xanh trong phạm vi thi công, vận hành hệ thống đèn tín hiệu giao thông Trung tâm môi trường đô thị Có thời hạn 28/12/2018 Tổng hợp TDCĐ 19/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
1186 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Trung tâm môi trường đô thị Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1187 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Trung tâm môi trường đô thị Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành chậm
1188 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Báo cáo 6 tháng đầu năm Trung tâm môi trường đô thị Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1189 V/v tăng cường chỉnh trang đô thị trên địa bàn huyện Trung tâm môi trường đô thị Có thời hạn 25/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 18/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1190 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Trung tâm môi trường đô thị Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1191 Ý kiến kết luận của Phó chủ tịch UBND huyện Phạm Trọng Hổ tại phiên làm việc với Ban quản lý Khu văn hóa tâm linh huyện Trung tâm môi trường đô thị Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 05/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1192 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Trung tâm môi trường đô thị Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1193 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Trung tâm môi trường đô thị Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1194 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Trung tâm môi trường đô thị Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1195 V/v giao nhiệm vụ lập thủ tục đầu tư các công trình năm 2018 Trung tâm môi trường đô thị Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 09/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
1196 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Trung tâm môi trường đô thị Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1197 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Trung tâm môi trường đô thị Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1198 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Trung tâm môi trường đô thị Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành chậm
1199 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Trung tâm môi trường đô thị Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
1200 Thực hiện mục 3.15 về kiện toàn BCH phòng chống thiên tai và TKCN tại cơ quan, đơn vị mình; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo thực hiện tốt công tác PCTT và TKCN. Trung tâm môi trường đô thị Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1201 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Trung tâm môi trường đô thị Có thời hạn 05/06/2017 Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1202 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Trung tâm môi trường đô thị Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1203 V/v tham gia góp ý Chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của UBND huyện Trung tâm dạy nghề Có thời hạn 08/01/2020 Tổng hợp TDCĐ 03/01/2020 Hoàn thành đúng hạn
1204 V/v tham gia ý kiến vào các văn bản dự thảo trình Ban chấp hành Đảng bộ huyện và Ban Thường vụ Huyện ủy Trung tâm dạy nghề Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 29/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
1205 V/v chuẩn bị nội dung báo cáo tại phiên hop của UBND huyện 9 tháng năm 2019 Trung tâm dạy nghề Có thời hạn 09/10/2019 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
1206 V/v báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2019 Trung tâm dạy nghề Có thời hạn 15/09/2019 Tổng hợp TDCĐ 13/09/2019 Hoàn thành chậm
1207 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Trung tâm dạy nghề Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
1208 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Trung tâm dạy nghề Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
1209 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019 Trung tâm dạy nghề Có thời hạn 27/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 09/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
1210 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo Quý I/2019 Trung tâm dạy nghề Có thời hạn 26/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 23/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1211 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 02/2019 Trung tâm dạy nghề Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 15/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1212 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Trung tâm dạy nghề Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1213 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Trung tâm dạy nghề Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1214 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2019 Trung tâm dạy nghề Có thời hạn 21/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 11/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1215 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Trung tâm dạy nghề Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành chậm
1216 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Trung tâm dạy nghề Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1217 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Trung tâm dạy nghề Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1218 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Trung tâm dạy nghề Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1219 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Báo cáo 6 tháng đầu năm Trung tâm dạy nghề Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1220 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Trung tâm dạy nghề Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1221 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Trung tâm dạy nghề Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1222 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Trung tâm dạy nghề Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1223 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Trung tâm dạy nghề Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1224 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Trung tâm dạy nghề Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1225 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Trung tâm dạy nghề Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1226 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Trung tâm dạy nghề Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1227 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Trung tâm dạy nghề Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
1228 Thực hiện mục 3.15 về kiện toàn BCH phòng chống thiên tai và TKCN tại cơ quan, đơn vị mình; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo thực hiện tốt công tác PCTT và TKCN. Trung tâm dạy nghề Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1229 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Trung tâm dạy nghề Có thời hạn 05/06/2017 Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1230 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Trung tâm dạy nghề Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1231 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Trung tâm Dân số Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1232 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Trung tâm Dân số Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành chậm
1233 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Trung tâm Dân số Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành chậm
1234 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Trung tâm Dân số Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành chậm
1235 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Trung tâm Dân số Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành chậm
1236 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Trung tâm Dân số Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1237 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Trung tâm Dân số Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
1238 Thực hiện mục 3.15 về kiện toàn BCH phòng chống thiên tai và TKCN tại cơ quan, đơn vị mình; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo thực hiện tốt công tác PCTT và TKCN. Trung tâm Dân số Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/06/2017 Hoàn thành chậm
1239 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Trung tâm Dân số Có thời hạn 05/06/2017 Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
1240 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Trung tâm Dân số Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành chậm
1241 V/v công khai thủ tục hành chính trên trang thông tin điển tử Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 20/02/2020 Tổng hợp TDCĐ 17/02/2020 Hoàn thành đúng hạn
1242 V/v tham gia góp ý Chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của UBND huyện Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 08/01/2020 Tổng hợp TDCĐ 03/01/2020 Hoàn thành đúng hạn
1243 HỎA TỐC v/v cung cấp số liệu hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết liên thông các cấp Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 28/12/2019 Tổng hợp TDCĐ 25/12/2019 Hoàn thành chậm
1244 V/v báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2019 Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 15/09/2019 Tổng hợp TDCĐ 13/09/2019 Hoàn thành chậm
1245 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
1246 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
1247 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019 Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 27/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 09/04/2019 Hoàn thành chậm
1248 V/v đẩy nhanh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 15/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 28/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1249 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 02/2019 Thị trấn Lao Bảo Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 15/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1250 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1251 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1252 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2019 Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 21/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 11/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1253 V/v xử lý rác không để tồn đọng Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 29/12/2018 Tổng hợp TDCĐ 27/12/2018 Hoàn thành chậm
1254 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành chậm
1255 V/v thực hiện công tác phá dỡ công trình vi phạm Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 29/10/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1256 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1257 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1258 V/v tăng cường công tác quản lý và chỉ đạo điều tra, xác minh xử lý Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 26/10/2018 Tổng hợp TDCĐ 19/10/2018 Hoàn thành chậm
1259 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1260 V/v tổ chức Sơ kết 10 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009-2019 Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 20/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 14/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1261 V/v giải quyết đơn kiến nghị của ông Trần Đình Minh Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 15/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 25/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1262 V/v giải quyết đơn kiến nghị của ông Trần Đình Minh Thị trấn Lao Bảo Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 02/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1263 V/v giải quyết đơn đề nghị của ông Nguyễn Vững Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 15/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 11/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1264 V/v tập trung thực hiện GPMB khu tái định cư Lao Bảo - Tân Thành Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 08/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2018 Hoàn thành chậm
1265 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1266 Giao 13 xã, thị trấn lập phương án chi tiết sau khi nhận bàn giao đất, rừng phòng hộ... Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 30/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 09/05/2018 Hoàn thành chậm
1267 V/v kiểm tra, tham mưu đề xuất giải quyết Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 15/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 08/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1268 V/v giải quyết tờ trình của bà: Trương Thị Dung Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 10/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 03/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1269 V/v tiến độ thi công Điểm trường Khe Đá, Trường Mầm non Vành Khuyên Lao Bảo Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 30/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 30/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1270 V/v chấn chỉnh tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 01/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1271 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1272 V/v xử lý lấn chiếm hành lang, vỉa hè đảm bảo mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 09/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1273 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành chậm
1274 V/v Thực hiện thống kê đất đai năm 2017 Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành chậm
1275 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1276 HỎA TỐC V/v khẩn trương tổng hợp và gửi hồ sơ thiệt hại do thiên tai dịch bệnh năm 2017 Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 25/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1277 V/v rà soát số liệu thực hiện Đề án Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1278 V/v xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018 Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1279 Về việc báo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 08/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1280 V/v cung cấp thông tin thực hiện Công báo Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 25/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
1281 V/v báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
1282 V/v giao nhiệm vụ lập thủ tục đầu tư các công trình năm 2018 Thị trấn Lao Bảo Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 09/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
1283 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1284 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1285 V/v tham mưu, xây dựng kế hoạch thực hiện biên bản ghi nhớ đã ký kết với huyện Sê Pôn (Lào) Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 30/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 19/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1286 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1287 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1288 V/v xét chọn, hợp đồng khuyến nông và thú y cơ sở Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 21/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2017 Hoàn thành chậm
1289 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Thị trấn Lao Bảo Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
1290 V/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 13/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
1291 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
1292 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
1293 V/v phối hợp tuyên truyền Thị trấn Lao Bảo Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
1294 V/v báo cáo sau kỳ họp HĐND xã, thị trấn, kỳ họp giữa năm 2017 Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/08/2017 Hoàn thành chậm
1295 V/v Triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 30/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành chậm
1296 V/v triển khai xây dựng đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 18/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1297 V/v xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 13/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1298 V/v báo cáo tình hình giải quyết việc cản trở, phản đối trong xây dựng trạm BTS tại khóm xuân Phước thị trấn Lao Bảo Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 13/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1299 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1300 V/v phối hợp xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 07/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1301 V/v nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1302 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1303 V/v thực hiện công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 06/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1304 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1305 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Thị trấn Lao Bảo Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1306 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1307 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Thị trấn Lao Bảo Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1308 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Thị trấn Lao Bảo Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1309 V/v đẩy nhanh tiến độ GPMB dự án GMS Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 11/10/2019 Tổng hợp TDCĐ 08/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
1310 V/v công khai thủ tục hành chính trên trang thông tin điển tử Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 20/02/2020 Tổng hợp TDCĐ 17/02/2020 Hoàn thành đúng hạn
1311 V/v tham gia góp ý Chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của UBND huyện Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 08/01/2020 Tổng hợp TDCĐ 03/01/2020 Hoàn thành đúng hạn
1312 HỎA TỐC v/v cung cấp số liệu hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết liên thông các cấp Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 28/12/2019 Tổng hợp TDCĐ 25/12/2019 Hoàn thành đúng hạn
1313 V/v tập trung hoàn thiện công tác GPMB dự án GMS Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 28/11/2019 Tổng hợp TDCĐ 19/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
1314 V/v báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2019 Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 15/09/2019 Tổng hợp TDCĐ 13/09/2019 Hoàn thành chậm
1315 V/v xử lý vi phạm về trật tự xây dựng đô thị, quản lý đất đai Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 20/09/2019 Tổng hợp TDCĐ 03/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
1316 Thông báo ý kiến kết luận của Phó chủ tịch UBND huyện Lê Quang Thuận tại phiên họp về giải quyết các đơn thư kiến nghị tại thị trấn Khe Sanh Thị trấn Khe Sanh Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 26/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
1317 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
1318 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
1319 V/v chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, hoạt động công vụ của các cơ quan UBND các xã, thị trấn Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 15/05/2019 Tổng hợp TDCĐ 09/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
1320 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019 Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 27/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 09/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
1321 V/v đẩy nhanh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 15/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 28/03/2019 Hoàn thành chậm
1322 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 02/2019 Thị trấn Khe Sanh Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 15/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1323 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1324 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1325 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2019 Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 21/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 11/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1326 V/v phối hợp xử lý nghiêm theo quy định Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 16/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 09/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1327 V/v xử lý rác không để tồn đọng Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 29/12/2018 Tổng hợp TDCĐ 27/12/2018 Hoàn thành chậm
1328 V/v thực hiện nghiêm túc ú kiến chỉ đạo của UBND huyện về đảm bảo trật tự đô thị tại thị trấn Khe Sanh Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 05/12/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1329 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1330 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1331 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1332 V/v tập trung thực hiện hoàn thành công tác GPMB dự án GMS Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 17/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1333 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1334 V/v xử lý vi phạm của ông: Bùi Văn Ngạc Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 31/07/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1335 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1336 V/v giải quyết tờ trình của bà Nguyễn Thị Lành Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1337 v/v lấy ý kiến về dự án xây dựng, quản lý và khai thác Chợ Khe Sanh Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1338 v/v lấy ý kiến về dự án xây dựng, quản lý và khai thác Chợ Khe Sanh Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1339 v/v lấy ý kiến về dự án xây dựng, quản lý và khai thác Chợ Khe Sanh Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1340 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện Đặng Trọng Vân tại phiên họp ngày 04/5/2018 Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 25/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 21/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1341 V/v giải quyết đơn kiến nghị của ông Ngộ Văn Phúc Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 24/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 14/05/2018 Hoàn thành chậm
1342 V/v giải quyết đơn kiến nghị của bà Hồ Thị Thục Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 30/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 17/04/2018 Hoàn thành chậm
1343 V/v chấn chỉnh tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 01/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1344 V/v xử lý vi phạm của ông Bùi Văn Ngạc Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 30/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 13/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1345 V/v giải quyết vướng mắc trong GPMB dự án cơ sở hạ tầng cụm cửa khẩu mở rộng Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 02/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 21/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
1346 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1347 V/v xử lý lấn chiếm hành lang, vỉa hè đảm bảo mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 09/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1348 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1349 V/v Thực hiện thống kê đất đai năm 2017 Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1350 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1351 HỎA TỐC V/v khẩn trương tổng hợp và gửi hồ sơ thiệt hại do thiên tai dịch bệnh năm 2017 Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 25/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
1352 V/v rà soát số liệu thực hiện Đề án Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1353 V/v xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018 Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1354 Về việc báo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 08/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1355 V/v cung cấp thông tin thực hiện Công báo Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 25/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
1356 V/v giải quyết đơn kiến nghị của ông: Dư Văn Thái khóm 4 thị trấn Khe Sanh Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 20/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 17/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
1357 V/v báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
1358 V/v giao nhiệm vụ lập thủ tục đầu tư các công trình năm 2018 Thị trấn Khe Sanh Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 09/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
1359 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1360 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1361 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1362 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành chậm
1363 V/v xét chọn, hợp đồng khuyến nông và thú y cơ sở Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 21/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
1364 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Thị trấn Khe Sanh Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
1365 V/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 13/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
1366 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
1367 V/v phối hợp tuyên truyền Thị trấn Khe Sanh Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
1368 V/v báo cáo sau kỳ họp HĐND xã, thị trấn, kỳ họp giữa năm 2017 Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
1369 V/v Triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 30/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
1370 V/v thực hiện Đề án Làng không có người sinh con thứ 3 trở lên Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 10/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1371 V/v yêu cầu thực hiện theo các ý kiến chỉ đạo của UBND huyện Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 30/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 19/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1372 V/v triển khai xây dựng đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 18/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1373 V/v xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 13/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1374 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1375 V/v phối hợp xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 07/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1376 V/v nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1377 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1378 V/v thực hiện công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 06/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1379 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1380 V/v xử lý dứt điểm vấn đề ô nhiễm môi trường, trật tự giao thông, mỹ quan đô thị Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 28/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1381 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Thị trấn Khe Sanh Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1382 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1383 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Thị trấn Khe Sanh Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1384 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Thị trấn Khe Sanh Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1385 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lê Quang Thuận tại buổi làm việc ngày 27/02/2020 Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 15/03/2020 Tổng hợp TDCĐ 10/03/2020 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1386 V/v tham gia góp ý Chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của UBND huyện Phòng Y tế Có thời hạn 08/01/2020 Tổng hợp TDCĐ 03/01/2020 Hoàn thành đúng hạn
1387 V/v tự đánh giá, chấm điểm xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2019 (Lần 2) Phòng Y tế Có thời hạn 30/11/2019 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2019 Hoàn thành chậm
1388 V/v tham gia ý kiến vào các văn bản dự thảo trình Ban chấp hành Đảng bộ huyện và Ban Thường vụ Huyện ủy Phòng Y tế Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 29/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
1389 V/v chuẩn bị nội dung báo cáo tại phiên hop của UBND huyện 9 tháng năm 2019 Phòng Y tế Có thời hạn 09/10/2019 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
1390 V/v báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2019 Phòng Y tế Có thời hạn 15/09/2019 Tổng hợp TDCĐ 13/09/2019 Hoàn thành chậm
1391 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Phòng Y tế Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
1392 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Phòng Y tế Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
1393 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019 Phòng Y tế Có thời hạn 27/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 09/04/2019 Hoàn thành chậm
1394 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo Quý I/2019 Phòng Y tế Có thời hạn 26/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 23/03/2019 Hoàn thành chậm
1395 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Phòng Y tế Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1396 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Phòng Y tế Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1397 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2019 Phòng Y tế Có thời hạn 21/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 11/01/2019 Hoàn thành chậm
1398 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Phòng Y tế Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1399 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Phòng Y tế Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1400 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Phòng Y tế Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành chậm
1401 V/v cung cấp thông tin vào phiếu khảo sát Phòng Y tế Có thời hạn 28/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1402 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Báo cáo 6 tháng đầu năm Phòng Y tế Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1403 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Phòng Y tế Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành chậm
1404 Các cơ quan thực hiện nhiệm vụ của cơ quan mình được giao theo nội dung tại thông báo Phòng Y tế Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 21/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1405 V/v tham mưu báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI Phòng Y tế Có thời hạn 27/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1406 Chương trình công tác trọng tâm xây dựng nông thôn mới năm 2018 Phòng Y tế Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 30/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1407 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Phòng Y tế Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1408 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Phòng Y tế Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1409 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Phòng Y tế Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1410 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Phòng Y tế Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1411 V/v tham mưu, xây dựng kế hoạch thực hiện biên bản ghi nhớ đã ký kết với huyện Sê Pôn (Lào) Phòng Y tế Có thời hạn 30/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 19/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1412 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Phòng Y tế Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1413 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Phòng Y tế Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
1414 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Phòng Y tế Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
1415 Thông báo ý kiến kết luận của Phó chủ tịch UBND huyện Phạm Trọng Hổ tại phiên họp ngày 02/8/2017 Phòng Y tế Có thời hạn 15/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 09/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
1416 Thực hiện mục 3.15 về kiện toàn BCH phòng chống thiên tai và TKCN tại cơ quan, đơn vị mình; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo thực hiện tốt công tác PCTT và TKCN. Phòng Y tế Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1417 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Phòng Y tế Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1418 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Phòng Y tế Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1419 V/v xây dựng báo cáo phục vụ Đoàn thanh tra Công an tỉnh Phòng Y tế Có thời hạn 20/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 18/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1420 V/v tham gia góp ý Chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của UBND huyện Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 08/01/2020 Tổng hợp TDCĐ 03/01/2020 Hoàn thành đúng hạn
1421 V/v giải quyết ý kiến, kiến nghị vủa cử tri trước kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa X Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 23/12/2019 Tổng hợp TDCĐ 20/12/2019 Hoàn thành đúng hạn
1422 V/v tham gia ý kiến dự thảo Phương án cho thuê Trạm kiểm soát liên hợp Tân Hợp (cũ) Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 06/12/2019 Tổng hợp TDCĐ 02/12/2019 Hoàn thành đúng hạn
1423 V/v tự đánh giá, chấm điểm xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2019 (Lần 2) Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 30/11/2019 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
1424 V/v báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 12/4/2019 của Thủ tướng Chính Phù năm 2019 Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 25/11/2019 Tổng hợp TDCĐ 19/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
1425 V/v tham gia ý kiến vào các văn bản dự thảo trình Ban chấp hành Đảng bộ huyện và Ban Thường vụ Huyện ủy Phòng Văn hóa TT Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 29/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
1426 V/v chuẩn bị nội dung báo cáo tại phiên hop của UBND huyện 9 tháng năm 2019 Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 09/10/2019 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
1427 V/v báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2019 Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 15/09/2019 Tổng hợp TDCĐ 13/09/2019 Hoàn thành chậm
1428 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
1429 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
1430 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019 Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 27/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 09/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
1431 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo Quý I/2019 Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 26/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 23/03/2019 Hoàn thành chậm
1432 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 02/2019 Phòng Văn hóa TT Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 15/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1433 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1434 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1435 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2019 Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 21/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 11/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1436 V/v giới thiệu thông tin báo chí số Xuân kỷ hợi 2019 Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 25/12/2018 Tổng hợp TDCĐ 14/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
1437 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1438 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1439 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1440 V/v báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018 Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 25/10/2018 Tổng hợp TDCĐ 16/10/2018 Hoàn thành chậm
1441 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1442 V/v tham mưu kế hoạch chào mừng kỷ niệm 73 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 08/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 02/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1443 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Báo cáo 6 tháng đầu năm Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1444 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1445 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1446 V/v tham mưu báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 27/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1447 Chương trình công tác trọng tâm xây dựng nông thôn mới năm 2018 Phòng Văn hóa TT Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 30/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1448 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1449 V/v xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước năm 2018 Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 25/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1450 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1451 V/v giao nhiệm vụ lập thủ tục đầu tư các công trình năm 2018 Phòng Văn hóa TT Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 09/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
1452 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1453 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1454 V/v tham mưu, xây dựng kế hoạch thực hiện biên bản ghi nhớ đã ký kết với huyện Sê Pôn (Lào) Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 30/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 19/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1455 V/v tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch Quản lý hệ thống chiếu sáng và cây xanh đô thị Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 20/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1456 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1457 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
1458 V/v báo cáo kết quả thực hiện CTHĐ thực hiện NQ 35/NQ-CP và bản cam kết giữa UBND tỉnh và VCCI Việt Nam Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 14/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
1459 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện Võ Thanh tại phiên họp bàn về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2017 và bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2018 Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 16/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
1460 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 05/06/2017 Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1461 V/v chuẩn bị nội dung phục vụ đoàn thanh tra Phòng Văn hóa TT Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 27/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1462 V/v xây dựng báo cáo phục vụ Đoàn thanh tra Công an tỉnh Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 20/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 18/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1463 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Phòng Văn hóa TT Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1464 V/v tham gia góp ý Chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của UBND huyện Phòng Tư pháp Có thời hạn 08/01/2020 Tổng hợp TDCĐ 03/01/2020 Hoàn thành đúng hạn
1465 HỎA TỐC v/v cung cấp số liệu hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết liên thông các cấp Phòng Tư pháp Có thời hạn 28/12/2019 Tổng hợp TDCĐ 25/12/2019 Hoàn thành đúng hạn
1466 V/v chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 13 - HĐND huyện khóa X Phòng Tư pháp Có thời hạn 26/11/2019 Tổng hợp TDCĐ 19/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
1467 V/v tham gia ý kiến vào các văn bản dự thảo trình Ban chấp hành Đảng bộ huyện và Ban Thường vụ Huyện ủy Phòng Tư pháp Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 29/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
1468 V/v xây dựng, ban hành quyết định QPPL năm 2020 Phòng Tư pháp Có thời hạn 10/12/2019 Tổng hợp TDCĐ 22/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
1469 V/v chuẩn bị nội dung báo cáo tại phiên hop của UBND huyện 9 tháng năm 2019 Phòng Tư pháp Có thời hạn 09/10/2019 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
1470 V/v báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2019 Phòng Tư pháp Có thời hạn 15/09/2019 Tổng hợp TDCĐ 13/09/2019 Hoàn thành chậm
1471 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Phòng Tư pháp Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
1472 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Phòng Tư pháp Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
1473 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019 Phòng Tư pháp Có thời hạn 27/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 09/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
1474 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo Quý I/2019 Phòng Tư pháp Có thời hạn 26/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 23/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1475 V/v ban hành quy chế nội bộ về cung cấp thông tin Phòng Tư pháp Có thời hạn 01/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 21/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1476 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 02/2019 Phòng Tư pháp Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 15/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1477 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Phòng Tư pháp Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1478 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Phòng Tư pháp Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1479 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2019 Phòng Tư pháp Có thời hạn 21/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 11/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1480 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Phòng Tư pháp Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1481 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Phòng Tư pháp Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1482 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Phòng Tư pháp Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1483 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Phòng Tư pháp Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1484 V/v cung cấp thông tin vào phiếu khảo sát Phòng Tư pháp Có thời hạn 28/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1485 V/v tham mưu góp ý dự thảo báo cáo kết luận kiểm tra Phòng Tư pháp Có thời hạn 10/07/2018 Tổng hợp TDCĐ 06/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1486 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Báo cáo 6 tháng đầu năm Phòng Tư pháp Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1487 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Phòng Tư pháp Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1488 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Phòng Tư pháp Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1489 V/v tham mưu báo cáo phục vụ phiên làm việc với Đoàn kiểm tra văn bản Phòng Tư pháp Có thời hạn 21/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 17/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1490 V/v tham mưu góp ý dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật Phòng Tư pháp Có thời hạn 24/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1491 V/v tham mưu báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI Phòng Tư pháp Có thời hạn 27/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1492 Chương trình công tác trọng tâm xây dựng nông thôn mới năm 2018 Phòng Tư pháp Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 30/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1493 V/v tham mưu UBND huyện báo cáo việc rà soát và xây dựng phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo Phòng Tư pháp Có thời hạn 30/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 24/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1494 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Phòng Tư pháp Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1495 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Phòng Tư pháp Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1496 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Phòng Tư pháp Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1497 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Phòng Tư pháp Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1498 V/v triển khai thực hiện đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo Phòng Tư pháp Có thời hạn 31/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 29/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
1499 V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của tri cử tri tại kỳ họp thứ tư, HĐND huyện khóa X Phòng Tư pháp Có thời hạn 18/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
1500 Thực hiện mục 3.15 về kiện toàn BCH phòng chống thiên tai và TKCN tại cơ quan, đơn vị mình; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo thực hiện tốt công tác PCTT và TKCN. Phòng Tư pháp Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1501 V/v báo cáo tổng kết thi hành luật xử lý vi phạm hành chính Phòng Tư pháp Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1502 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Phòng Tư pháp Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1503 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Phòng Tư pháp Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1504 V/v xây dựng báo cáo phục vụ Đoàn thanh tra Công an tỉnh Phòng Tư pháp Có thời hạn 20/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 18/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1505 V/v giải quyết tranh chấp đất đai tại xã Hướng Việt Phòng TN-MT Có thời hạn 15/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 01/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1506 Về việc rà soát, kiện toàn và tham mưu xây dựng báo cáo họp BCĐ huyện Phòng TN-MT Có thời hạn 17/02/2020 Tổng hợp TDCĐ 04/02/2020 Hoàn thành đúng hạn
1507 V/v hoàn thành kế hoạch sử dụng đất năm 2020 Phòng TN-MT Có thời hạn 17/01/2020 Tổng hợp TDCĐ 08/01/2020 Hoàn thành đúng hạn
1508 V/v tham gia góp ý Chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của UBND huyện Phòng TN-MT Có thời hạn 08/01/2020 Tổng hợp TDCĐ 03/01/2020 Hoàn thành đúng hạn
1509 V/v tham mưu thực hiện theo quy định Phòng TN-MT Có thời hạn 08/01/2020 Tổng hợp TDCĐ 30/12/2019 Hoàn thành đúng hạn
1510 HỎA TỐC v/v cung cấp số liệu hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết liên thông các cấp Phòng TN-MT Có thời hạn 28/12/2019 Tổng hợp TDCĐ 25/12/2019 Hoàn thành đúng hạn
1511 V/v giải quyết ý kiến, kiến nghị vủa cử tri trước kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa X Phòng TN-MT Có thời hạn 23/12/2019 Tổng hợp TDCĐ 20/12/2019 Hoàn thành đúng hạn
1512 V/v tham gia ý kiến dự thảo Phương án cho thuê Trạm kiểm soát liên hợp Tân Hợp (cũ) Phòng TN-MT Có thời hạn 06/12/2019 Tổng hợp TDCĐ 02/12/2019 Hoàn thành đúng hạn
1513 V/v tự đánh giá, chấm điểm xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2019 (Lần 2) Phòng TN-MT Có thời hạn 30/11/2019 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
1514 V/v rà soát, cung cấp chứng cứ, hồ sơ có liên quan theo quy định Phòng TN-MT Có thời hạn 29/11/2019 Tổng hợp TDCĐ 19/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
1515 V/v kiểm tra và tham mưu đề xuất Phòng TN-MT Có thời hạn 20/11/2019 Tổng hợp TDCĐ 08/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
1516 v/v tham mưu ý kiến trả lời Tòa án nhân dân tỉnh Phòng TN-MT Có thời hạn 11/11/2019 Tổng hợp TDCĐ 05/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
1517 V/v tham gia ý kiến vào các văn bản dự thảo trình Ban chấp hành Đảng bộ huyện và Ban Thường vụ Huyện ủy Phòng TN-MT Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 29/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
1518 V/v rà soát, kiểm tra và tham mưu thực hiện Phòng TN-MT Có thời hạn 11/10/2019 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
1519 V/v chuẩn bị nội dung báo cáo tại phiên hop của UBND huyện 9 tháng năm 2019 Phòng TN-MT Có thời hạn 09/10/2019 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
1520 V/v tham mưu xây dựng dự thảo kế hoạch thực hiện Kết luận 56-KL/TW của Bộ Chính trị Phòng TN-MT Có thời hạn 19/09/2019 Tổng hợp TDCĐ 16/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
1521 V/v báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2019 Phòng TN-MT Có thời hạn 15/09/2019 Tổng hợp TDCĐ 13/09/2019 Hoàn thành chậm
1522 V/v thực hiện Kế hoạch số 4058/KH-UBND của UBND tỉnh Phòng TN-MT Có thời hạn 19/09/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
1523 V/v rà soát, tham mưu thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Phòng TN-MT Có thời hạn 30/09/2019 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
1524 V/v xử lý vi phạm về trật tự xây dựng đô thị, quản lý đất đai Phòng TN-MT Có thời hạn 20/09/2019 Tổng hợp TDCĐ 03/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
1525 V/v theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Phòng TN-MT Có thời hạn 01/10/2019 Tổng hợp TDCĐ 13/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
1526 V/v kiểm tra báo cáo làm rõ tinhftrangj quá hạn trong giải quyết thủ tục hành chính cơ chế một cửa Phòng TN-MT Có thời hạn 12/08/2019 Tổng hợp TDCĐ 07/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
1527 Thông báo ý kiến kết luận của Phó chủ tịch UBND huyện Lê Quang Thuận tại phiên họp về giải quyết các đơn thư kiến nghị tại thị trấn Khe Sanh Phòng TN-MT Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 26/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
1528 V/v kiểm tra tham mưu, đề xuất Phòng TN-MT Có thời hạn 31/07/2019 Tổng hợp TDCĐ 26/07/2019 Hoàn thành chậm
1529 V/v hoàn thành phương án giao đất cho các hộ dân Phòng TN-MT Có thời hạn 15/07/2019 Tổng hợp TDCĐ 09/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
1530 V/v tổ chức thực hiện để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công Phòng TN-MT Có thời hạn 09/07/2019 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
1531 V/v khẩn trương hoàn thành công tác bàn giao nhận đất Phòng TN-MT Có thời hạn 25/06/2019 Tổng hợp TDCĐ 19/06/2019 Hoàn thành chậm
1532 V/v báo cáo tình hình quản lý sử dụng đất 5% tại địa phương Phòng TN-MT Có thời hạn 24/06/2019 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2019 Hoàn thành chậm
1533 V/v kiểm tra, rà soát hiện trạng sử dụng đất Phòng TN-MT Có thời hạn 11/06/2019 Tổng hợp TDCĐ 07/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
1534 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Phòng TN-MT Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành chậm
1535 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Phòng TN-MT Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành chậm
1536 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2019 Phòng TN-MT Có thời hạn 14/06/2019 Tổng hợp TDCĐ 29/05/2019 Hoàn thành chậm
1537 V/v thống nhất cho gia hạn thời gia hoàn thành nhiệm vụ UBND huyện giao Phòng TN-MT Có thời hạn 30/05/2019 Tổng hợp TDCĐ 14/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
1538 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện LeeQuang Thuận tại phiên làm việc với Công ty CP năng lượng Quảng Trị về GPMB dự án Thủy điện Hướng Phùng Phòng TN-MT Không thời hạn Nguyễn Khắc Anh Tổng hợp TDCĐ 06/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
1539 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện Lê Quang Thuận tại phiên làm việc về giải phóng mặt bằng tuyến đường Cát - Trĩa Phòng TN-MT Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 06/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
1540 V/v tham mưu giải quyết đề nghị của UBND xã Tân Long Phòng TN-MT Có thời hạn 08/05/2019 Tổng hợp TDCĐ 18/04/2019 Hoàn thành chậm
1541 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019 Phòng TN-MT Có thời hạn 27/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 09/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
1542 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo Quý I/2019 Phòng TN-MT Có thời hạn 26/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 23/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1543 V/v đề xuất đối với phần giao đất trong giao rừng cho cộng đồng Phòng TN-MT Có thời hạn 29/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 22/03/2019 Hoàn thành chậm
1544 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 02/2019 Phòng TN-MT Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 15/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1545 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Phòng TN-MT Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành chậm
1546 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Phòng TN-MT Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành chậm
1547 V/v chuẩn bị nội dung làm việc với Tòa án nhân dân tỉnh Phòng TN-MT Có thời hạn 11/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 06/03/2019 Hoàn thành chậm
1548 V/v tham mưu thực hiện kế hoạch quản lý tổng hợp chất thải rắn Phòng TN-MT Có thời hạn 11/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 21/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
1549 V/v công khai kết quả thống kế đất đai năm 2017 Phòng TN-MT Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 29/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1550 V/v tham mưu bổ sung kế hoạch sử dụng đất các dự án đầu tư Phòng TN-MT Có thời hạn 31/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 28/01/2019 Hoàn thành chậm
1551 Về việc rà soát, kiểm tra đất thuộc dự án PAM Phòng TN-MT Có thời hạn 15/02/2019 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2019 Hoàn thành chậm
1552 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2019 Phòng TN-MT Có thời hạn 21/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 11/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1553 V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện Phòng TN-MT Có thời hạn 08/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 27/12/2018 Hoàn thành chậm
1554 V/v xử lý rác không để tồn đọng Phòng TN-MT Có thời hạn 29/12/2018 Tổng hợp TDCĐ 27/12/2018 Hoàn thành chậm
1555 V/v tham mưu giải quyết Phòng TN-MT Có thời hạn 30/12/2018 Tổng hợp TDCĐ 19/12/2018 Hoàn thành chậm
1556 V/v xây dựng kế hoạch thực hiện "Chống rác thải nhựa" Phòng TN-MT Có thời hạn 17/12/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/12/2018 Hoàn thành chậm
1557 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Phòng TN-MT Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1558 V/v nghiên cứu tham mưu, đề xuất quản lý, khai thác, sử dụng Phòng TN-MT Có thời hạn 22/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 20/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1559 V/v kiểm tra, xử lý các cơ sở chế biến cà phê Phòng TN-MT Có thời hạn 26/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 20/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1560 V/v nghiên cứu, tham mưu đề xuất Phòng TN-MT Có thời hạn 20/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 15/11/2018 Hoàn thành chậm
1561 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Phòng TN-MT Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành chậm
1562 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Phòng TN-MT Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành chậm
1563 V/v kiểm tra, xử lý đối với trường hợp liên quan đến cấp giấy đất Phòng TN-MT Có thời hạn 22/10/2018 Tổng hợp TDCĐ 16/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1564 V/v xác định lại giá đấu đất để tổ chức thực hiện Phòng TN-MT Có thời hạn 19/10/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1565 V/v đo đạc hiện trạng, đối chiếu bản đồ cấp đất để đề xuất Phòng TN-MT Có thời hạn 30/10/2018 Tổng hợp TDCĐ 08/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1566 V/v báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện chương trình hành động số 83/CTHĐ/TU Phòng TN-MT Có thời hạn 24/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 18/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1567 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Phòng TN-MT Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1568 V/v giải quyết đơn kiến nghị của bà: Nguyễn Thị Lành và ông Nguyễn Bình Giã Phòng TN-MT Có thời hạn 07/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 28/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1569 V/v cung cấp thông tin vào phiếu khảo sát Phòng TN-MT Có thời hạn 28/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/08/2018 Hoàn thành chậm
1570 V/v chuẩn bị nội dung đối thoại với ông: Hồ Văn Khéo Phòng TN-MT Có thời hạn 20/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 15/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1571 V/v giải quyết đơn đề nghị của ông Đặng Hoài Thanh Phòng TN-MT Có thời hạn 06/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 25/07/2018 Hoàn thành chậm
1572 V/v giải quyết đơn kiện của một số hộ dân thôn Ra Ty xã Hướng Lộc Phòng TN-MT Có thời hạn 25/07/2018 Tổng hợp TDCĐ 13/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1573 V/v giải quyết đơn đề nghị của ông Võ Được Phòng TN-MT Có thời hạn 25/07/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1574 Ý kiến kết luận của đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện Lê Quang Thuận tại Hội nghị sơ kết công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng 6 tháng đầu năm, kế hoạch nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 Phòng TN-MT Có thời hạn 20/07/2018 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1575 V/v tham mưu vấn đề cát sỏi xây dựng trên địa bàn và kiến nghị của HTX cà phê hữu cơ sinh thái Chân Mây Phòng TN-MT Có thời hạn 13/07/2018 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1576 V/v giải quyết đơn đề nghị của ông Trần Thanh Liêm Phòng TN-MT Có thời hạn 05/07/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1577 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Báo cáo 6 tháng đầu năm Phòng TN-MT Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1578 V/v kiểm tra, xác nhận và thẩm định điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Phòng TN-MT Có thời hạn 22/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1579 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Phòng TN-MT Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1580 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Phòng TN-MT Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1581 Các cơ quan thực hiện nhiệm vụ của cơ quan mình được giao theo nội dung tại thông báo Phòng TN-MT Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 21/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1582 V/v tham mưu thực hiện việc điều chỉnh diện tích thu hồi Phòng TN-MT Có thời hạn 07/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 02/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1583 V/v kiểm tra, tham mưu theo đề nghị của UBND xã Hướng Sơn Phòng TN-MT Có thời hạn 11/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 02/05/2018 Hoàn thành chậm
1584 V/v đăng ký dự án có thu hồi đất, chuyên mục đích sử dụng đất phát sinh năm 2018 Phòng TN-MT Có thời hạn 25/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 24/04/2018 Hoàn thành chậm
1585 V/v tham gia ý kiến dự thảo Đề án rà soát đất đai, đo đạc, cấp giấy chứng nhận QSD đất cho đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất sản xuất trên địa bàn huyện giai đoạn 2018-2020 Phòng TN-MT Có thời hạn 20/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 17/04/2018 Hoàn thành chậm
1586 V/v rà soát, tham mư báo cáo UBND huyện Phòng TN-MT Có thời hạn 18/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/04/2018 Hoàn thành chậm
1587 V/v kiểm tra, đề xuất điều chỉnh diện tích thu hồi đất Phòng TN-MT Có thời hạn 18/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/04/2018 Hoàn thành chậm
1588 V/v kiểm tra, tham mưu đề xuất theo đúng quy định Phòng TN-MT Có thời hạn 18/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/04/2018 Hoàn thành chậm
1589 Chương trình công tác trọng tâm xây dựng nông thôn mới năm 2018 Phòng TN-MT Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 30/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1590 V/v kiểm tra tham mưu giải quyết theo tờ trình của ông: Trương Văn Viễn Phòng TN-MT Có thời hạn 26/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 19/03/2018 Hoàn thành chậm
1591 V/v giải quyết đơn kiện của bà Nguyễn Thị Huệ Phòng TN-MT Có thời hạn 20/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 13/03/2018 Hoàn thành chậm
1592 V/v tham mưu kế hoạch thực hiện Quyết định số 451/QĐ-UBND ngày 02/3/2018 của UBND tỉnh Phòng TN-MT Có thời hạn 16/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 09/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1593 V/v rà soát hiện trạng, nhu cầu hỗ trợ của các xã đăng ký đạt chuẩn năm 2018 Phòng TN-MT Có thời hạn 25/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 21/02/2018 Hoàn thành chậm
1594 V/v giải quyết vướng mắc trong GPMB dự án cơ sở hạ tầng cụm cửa khẩu mở rộng Phòng TN-MT Có thời hạn 27/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 21/02/2018 Hoàn thành chậm
1595 V/v kiểm tra việc triển khai thực hiện dự án trồng rừng sản xuất gỗ của công ty MDF VRG Quảng Trị Phòng TN-MT Có thời hạn 25/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 05/02/2018 Hoàn thành chậm
1596 V/v rà soát trường hợp hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSD đất Phòng TN-MT Có thời hạn 25/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 05/02/2018 Hoàn thành chậm
1597 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Phòng TN-MT Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1598 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Phòng TN-MT Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành chậm
1599 V/v tham mưu thực hiện các nhiệm vụ của UBND huyện Phòng TN-MT Có thời hạn 01/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành chậm
1600 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Phòng TN-MT Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1601 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện Lê Quang Thuận tại phiên họp Hội đồng hủy giấy chứng nhận QSD đất tồn đọng Phòng TN-MT Có thời hạn 15/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/12/2017 Hoàn thành chậm
1602 V/v tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung liên quan đến thuê đất thực hiện các dự án Phòng TN-MT Có thời hạn 30/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
1603 V/v giải quyết tranh chấp đất theo đơn kiến nghị của ông: Nguyễn Quang Minh tại xã Thanh Phòng TN-MT Có thời hạn 30/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
1604 V/v trả lời công văn số 11/CV-TA ngày 14/11/2017 của TAND huyện Phòng TN-MT Có thời hạn 28/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/11/2017 Hoàn thành chậm
1605 V/v giải quyết tranh chấp đất và tài sản trên đất tại xã Thanh Phòng TN-MT Có thời hạn 24/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 17/11/2017 Hoàn thành chậm
1606 V/v tham mưu xử lý đối với Công ty TNHH MTV Tân Triều T-P Phòng TN-MT Có thời hạn 22/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
1607 V/v Xây dựng kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu Phòng TN-MT Có thời hạn 22/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
1608 V/v giải quyết các đề nghị của Công ty My Anh - Khe Sanh Phòng TN-MT Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 07/11/2017 Hoàn thành chậm
1609 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Phòng TN-MT Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1610 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Phòng TN-MT Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1611 V/v tham mưu, xây dựng kế hoạch thực hiện biên bản ghi nhớ đã ký kết với huyện Sê Pôn (Lào) Phòng TN-MT Có thời hạn 30/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 19/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1612 V/v tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch Quản lý hệ thống chiếu sáng và cây xanh đô thị Phòng TN-MT Có thời hạn 20/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1613 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Phòng TN-MT Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành chậm
1614 Về việc rà soát, báo cáo về sử dụng đất quốc phòng của BCH Biên phòng tỉnh Phòng TN-MT Có thời hạn 06/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 28/09/2017 Hoàn thành chậm
1615 V/v lập phương án xử lý, khống chế ô nhiễm môi trường tại bãi rác Khe Sanh Phòng TN-MT Có thời hạn 06/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 27/09/2017 Hoàn thành chậm
1616 V/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới Phòng TN-MT Có thời hạn 13/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
1617 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Phòng TN-MT Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
1618 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Phòng TN-MT Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
1619 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Lê Quang Thuận - Phó chủ tịch UBND huyện tại họp bàn về việc xử lý tồn đọng hồ sơ chứng nhận QSD đất Phòng TN-MT Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/08/2017 Hoàn thành chậm
1620 V/v báo cáo tình hình dân cư tại điểm tái định cư dự án Thủy điện Quảng Trị Phòng TN-MT Có thời hạn 14/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/08/2017 Hoàn thành chậm
1621 V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của tri cử tri tại kỳ họp thứ tư, HĐND huyện khóa X Phòng TN-MT Có thời hạn 18/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/08/2017 Hoàn thành chậm
1622 V/v chuẩn bị các báo cáo để UBND huyện làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Phòng TN-MT Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 26/07/2017 Hoàn thành chậm
1623 V/v báo cáo kết quả thực hiện CTHĐ thực hiện NQ 35/NQ-CP và bản cam kết giữa UBND tỉnh và VCCI Việt Nam Phòng TN-MT Có thời hạn 14/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/07/2017 Hoàn thành chậm
1624 V/v báo cáo số liệu đất đai phục vụ kết luận của Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh Phòng TN-MT Có thời hạn 25/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
1625 V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Phòng TN-MT Có thời hạn 23/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 21/06/2017 Hoàn thành chậm
1626 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 28/2016/QH14 ngày 11/11/2016 của Quốc Hội Phòng TN-MT Có thời hạn 30/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 07/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1627 Thực hiện mục 3.15 về kiện toàn BCH phòng chống thiên tai và TKCN tại cơ quan, đơn vị mình; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo thực hiện tốt công tác PCTT và TKCN. Phòng TN-MT Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/06/2017 Hoàn thành chậm
1628 V/v kiểm tra khu đất Trường MN Khe Sanh, tham mưu đề xuất Phòng TN-MT Có thời hạn 09/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành chậm
1629 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Phòng TN-MT Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
1630 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện Lê Quang Thuận tại phiên họp về vấn đề trâu bò phá hoại cây trồng tại Dự án trồng cây Mắc ca Phòng TN-MT Có thời hạn 25/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 24/05/2017 Hoàn thành chậm
1631 V/v bổ sung vào đề án, đề rõ một số nội dung theo yêu cầu của HĐND huyện Phòng TN-MT Có thời hạn 20/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 17/05/2017 Hoàn thành chậm
1632 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Phòng TN-MT Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành chậm
1633 V/v tham gia góp ý vào phương án giao rừng, giao đất lâm nghiệp Phòng TN-MT Có thời hạn 28/04/2017 Nguyễn Khắc Anh Tổng hợp TDCĐ 26/04/2017 Hoàn thành chậm
1634 Thông báo ý kiến kết luận của Phó chủ tịch UBND huyện Lê Quang Thuận tại phiên làm việc ngày 14/4/2017 Phòng TN-MT Có thời hạn 30/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1635 V/v báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện Luật đa dạng sinh học Phòng TN-MT Có thời hạn 15/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 24/04/2017 Hoàn thành chậm
1636 V/v hướng dẫn thủ tục hồ giao đất Phòng TN-MT Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 20/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1637 Về việc kiểm tra diện tích đất rừng của các hộ dân tự ý xâm lấn, phát rừng Phòng TN-MT Có thời hạn 25/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 18/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1638 Về việc rà soát thực hiện các giải pháp để tiếp tục cấp Giấy chứng nhận đối với các loại đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai Phòng TN-MT Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 13/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1639 V/v quản lý đất sản xuất, đất rừng và kiểm tra phát rừng làm rẫy trên phần đất dự kiến thực hiện dự án trồng cây Mắc ca (đợt 2) Phòng TN-MT Có thời hạn 13/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành chậm
1640 V/v tham mưu khai thác cát tại lòng Hồ Khe Sanh Phòng TN-MT Có thời hạn 13/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 03/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1641 V/v kiểm tra hướng dẫn Trường mầm non Hướng Lộc lập thủ tục, hồ sơ chứng nhận quyền sử dụng đất Phòng TN-MT Không thời hạn Nguyễn Ngọc Tri Tổng hợp TDCĐ 29/03/2017 Hoàn thành đúng hạn
1642 Xây dựng dự thảo Đề án quy hoạch sử dụng đất, đấu giá đất Phòng TN-MT Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 24/03/2017 Hoàn thành đúng hạn
1643 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lê Quang Thuận tại buổi làm việc ngày 27/02/2020 Phòng TN-MT Có thời hạn 15/03/2020 Tổng hợp TDCĐ 10/03/2020 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1644 V/v tham gia góp ý Chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của UBND huyện Phòng Thanh tra Có thời hạn 08/01/2020 Tổng hợp TDCĐ 03/01/2020 Hoàn thành đúng hạn
1645 V/v tự đánh giá, chấm điểm xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2019 (Lần 2) Phòng Thanh tra Có thời hạn 30/11/2019 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
1646 V/v chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 13 - HĐND huyện khóa X Phòng Thanh tra Có thời hạn 26/11/2019 Tổng hợp TDCĐ 19/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
1647 V/v tham gia ý kiến vào các văn bản dự thảo trình Ban chấp hành Đảng bộ huyện và Ban Thường vụ Huyện ủy Phòng Thanh tra Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 29/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
1648 V/v chuẩn bị nội dung báo cáo tại phiên hop của UBND huyện 9 tháng năm 2019 Phòng Thanh tra Có thời hạn 09/10/2019 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
1649 V/v báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2019 Phòng Thanh tra Có thời hạn 15/09/2019 Tổng hợp TDCĐ 13/09/2019 Hoàn thành chậm
1650 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Phòng Thanh tra Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
1651 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Phòng Thanh tra Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
1652 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019 Phòng Thanh tra Có thời hạn 27/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 09/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
1653 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo Quý I/2019 Phòng Thanh tra Có thời hạn 26/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 23/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1654 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 02/2019 Phòng Thanh tra Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 15/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1655 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Phòng Thanh tra Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1656 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Phòng Thanh tra Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1657 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2019 Phòng Thanh tra Có thời hạn 21/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 11/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1658 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Phòng Thanh tra Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành chậm
1659 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Phòng Thanh tra Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1660 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Phòng Thanh tra Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1661 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Phòng Thanh tra Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1662 V/v cung cấp thông tin vào phiếu khảo sát Phòng Thanh tra Có thời hạn 28/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1663 V/v chuẩn bị nội dung đối thoại với ông: Hồ Văn Khéo Phòng Thanh tra Có thời hạn 20/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 15/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1664 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Báo cáo 6 tháng đầu năm Phòng Thanh tra Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1665 V/v giải quyết đơn của ông Ngô Thanh Bình Phòng Thanh tra Có thời hạn 20/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 18/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1666 V/v tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng khai thác rừng trái pháp luật Phòng Thanh tra Có thời hạn 10/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1667 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Phòng Thanh tra Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1668 V/v xử lý đơn của ông Hồ Văn Khéo Phòng Thanh tra Có thời hạn 20/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1669 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Phòng Thanh tra Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành chậm
1670 V/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Ngô Thanh Bình Phòng Thanh tra Có thời hạn 18/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 14/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1671 V/v tham mưu báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI Phòng Thanh tra Có thời hạn 27/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1672 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Phòng Thanh tra Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1673 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Phòng Thanh tra Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1674 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Phòng Thanh tra Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1675 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Phòng Thanh tra Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1676 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Phòng Thanh tra Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1677 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Phòng Thanh tra Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1678 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Phòng Thanh tra Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
1679 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Phòng Thanh tra Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
1680 V/.v báo cáo kết quả tự kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra, rà soát kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của kiểm toán Nhà nước Phòng Thanh tra Có thời hạn 25/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
1681 Việc việc báo cáo kết quả tự kiểm tra, rà soát Phòng Thanh tra Có thời hạn 01/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 12/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
1682 Thực hiện mục 3.15 về kiện toàn BCH phòng chống thiên tai và TKCN tại cơ quan, đơn vị mình; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo thực hiện tốt công tác PCTT và TKCN. Phòng Thanh tra Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/06/2017 Hoàn thành chậm
1683 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Phòng Thanh tra Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
1684 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Phòng Thanh tra Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1685 V/v triển khai chính thức thực hiện phần mềm theo dõi, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ của UBND huyện giao Phòng Thanh tra Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 20/03/2017 Hoàn thành đúng hạn
1686 V/v tham mưu văn bản trình Ban Thường vụ Huyển ủy Phòng Thanh tra Có thời hạn 17/03/2020 Tổng hợp TDCĐ 10/03/2020 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1687 HỎA TỐC V/v khẩn trương rà soát đăng ký danh mục công trình nông thôn mới năm 2020 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 20/02/2020 Tổng hợp TDCĐ 17/02/2020 Hoàn thành đúng hạn
1688 Về việc rà soát, kiện toàn và tham mưu xây dựng báo cáo họp BCĐ huyện Phòng Tài chính KH Có thời hạn 17/02/2020 Tổng hợp TDCĐ 04/02/2020 Hoàn thành đúng hạn
1689 V/v thực hiện công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi theo quy định Phòng Tài chính KH Có thời hạn 07/01/2020 Tổng hợp TDCĐ 03/01/2020 Hoàn thành đúng hạn
1690 V/v tham gia góp ý Chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của UBND huyện Phòng Tài chính KH Có thời hạn 08/01/2020 Tổng hợp TDCĐ 03/01/2020 Hoàn thành đúng hạn
1691 HỎA TỐC v/v cung cấp số liệu hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết liên thông các cấp Phòng Tài chính KH Có thời hạn 28/12/2019 Tổng hợp TDCĐ 25/12/2019 Hoàn thành đúng hạn
1692 V/v giải quyết ý kiến, kiến nghị vủa cử tri trước kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa X Phòng Tài chính KH Có thời hạn 23/12/2019 Tổng hợp TDCĐ 20/12/2019 Hoàn thành đúng hạn
1693 V/v tham gia ý kiến dự thảo Phương án cho thuê Trạm kiểm soát liên hợp Tân Hợp (cũ) Phòng Tài chính KH Có thời hạn 06/12/2019 Tổng hợp TDCĐ 02/12/2019 Hoàn thành đúng hạn
1694 V/v tự đánh giá, chấm điểm xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2019 (Lần 2) Phòng Tài chính KH Có thời hạn 30/11/2019 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
1695 V/v báo cáo kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững Phòng Tài chính KH Có thời hạn 27/11/2019 Tổng hợp TDCĐ 25/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
1696 V/v nghiên cứu và tham mưu văn bản trả lời theo đúng quy định Phòng Tài chính KH Có thời hạn 26/11/2019 Tổng hợp TDCĐ 19/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
1697 V/v chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 13 - HĐND huyện khóa X Phòng Tài chính KH Có thời hạn 26/11/2019 Tổng hợp TDCĐ 19/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
1698 V/v tham gia ý kiến vào các văn bản dự thảo trình Ban chấp hành Đảng bộ huyện và Ban Thường vụ Huyện ủy Phòng Tài chính KH Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 29/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
1699 V/v chuẩn bị nội dung báo cáo tại phiên hop của UBND huyện 9 tháng năm 2019 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 09/10/2019 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
1700 V/v xây dựng Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Trị năm 2020 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 10/10/2019 Tổng hợp TDCĐ 23/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
1701 V/v tham mưu báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI Phòng Tài chính KH Có thời hạn 25/09/2019 Tổng hợp TDCĐ 18/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
1702 V/v báo cáo kết quả thực hiện các chính sách do HĐND tỉnh ban hành Phòng Tài chính KH Có thời hạn 27/09/2019 Tổng hợp TDCĐ 18/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
1703 V/v báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2019 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 15/09/2019 Tổng hợp TDCĐ 13/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
1704 V/v báo cáo số liệu phục vụ Đoàn thanh tra Phòng Tài chính KH Có thời hạn 15/09/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
1705 V/v tham gia ý kiến dự thảo lần 1 Chương trình xúc tiến vận động viên trợ phi Chính phủ nước ngoài của tỉnh giai đoạn 2019 - 2025 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 27/08/2019 Tổng hợp TDCĐ 16/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
1706 V/v kiểm tra báo cáo làm rõ tinhftrangj quá hạn trong giải quyết thủ tục hành chính cơ chế một cửa Phòng Tài chính KH Có thời hạn 12/08/2019 Tổng hợp TDCĐ 07/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
1707 HỎA TỐC V/v báo cáo tình hình bố trí vốn đối ứng thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 07/08/2019 Tổng hợp TDCĐ 06/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
1708 V/v tham mưu đề xuất ơhuwowng án triển khai cây dựng, chuyển đổi chợ Khe Sanh huyện Hướng Hóa Phòng Tài chính KH Có thời hạn 11/07/2019 Tổng hợp TDCĐ 09/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
1709 V/v tổ chức thực hiện để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công Phòng Tài chính KH Có thời hạn 09/07/2019 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
1710 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
1711 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
1712 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 27/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 09/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
1713 V/v tham gia ý kiến quy định mức chi tiếp kahchs, chi tổ chức hội nghị quốc tế trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Phòng Tài chính KH Có thời hạn 13/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 03/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
1714 V/v tham, gia ý kiến quy định nội dung và mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên Phòng Tài chính KH Có thời hạn 03/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 28/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1715 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo Quý I/2019 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 26/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 23/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1716 V/v khảo sát vị trí tham mưu đề xuất Phòng Tài chính KH Có thời hạn 20/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 15/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1717 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 02/2019 Phòng Tài chính KH Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 15/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1718 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1719 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1720 Về việc tham mưu kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 25/02/2019 Tổng hợp TDCĐ 21/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
1721 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2019 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 21/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 11/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1722 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1723 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1724 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1725 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành chậm
1726 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Báo cáo 6 tháng đầu năm Phòng Tài chính KH Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1727 V/v góp ý dự thảo báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI Phòng Tài chính KH Có thời hạn 21/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 19/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1728 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Phòng Tài chính KH Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1729 v/v lấy ý kiến về dự án xây dựng, quản lý và khai thác Chợ Khe Sanh Phòng Tài chính KH Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1730 Các cơ quan thực hiện nhiệm vụ của cơ quan mình được giao theo nội dung tại thông báo Phòng Tài chính KH Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 21/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1731 V/v giải quyết cho thuê lô quầy kinh doanh tại BQL Trung tâm Thương mại Lao Bảo Phòng Tài chính KH Có thời hạn 25/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 14/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1732 V/v báo cáo định kỳ kết quả thực hiện chương trình hành động số 111/QĐ-UBND ngày 22/01/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị Phòng Tài chính KH Có thời hạn 18/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 09/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1733 Ý kiến kết luận của Phó chủ tịch UBND huyện Phạm Trọng Hổ tại phiên làm việc với Ban quản lý Khu văn hóa tâm linh huyện Phòng Tài chính KH Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 05/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1734 V/v cho thuê lô quầy tại Trung tâm thương mại Lao Bảo Phòng Tài chính KH Có thời hạn 06/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 03/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1735 V/v giải quyết cho thuê lô quầy kinh doanh tại BQL Trung tâm Thương mại Lao Bảo Phòng Tài chính KH Có thời hạn 05/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 02/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1736 V/v cho thuê lô quầy tại Trung tâm thương mại Lao Bảo Phòng Tài chính KH Có thời hạn 06/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 28/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1737 V/v xây dựng kế hoạch hành động phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường Phòng Tài chính KH Có thời hạn 06/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1738 V/v cho thuê lô quầy tại Trung tâm thương mại Lao Bảo Phòng Tài chính KH Có thời hạn 06/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1739 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1740 V/v thẩm định các nguồn vốn trong quyết đinh phương án tổ chức sản xuất nông nghiệp năm 2018 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 17/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 15/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1741 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1742 V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa X Phòng Tài chính KH Có thời hạn 12/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 05/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1743 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1744 Ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện Đặng Trọng Vân tại phiên họp ngày 28/11/2017 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 04/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1745 V/v cung cấp số liệu đề xuất dự án "Nâng cao mức sống của đồng bào dân tộc thiểu số" Phòng Tài chính KH Có thời hạn 04/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1746 V/v báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 135 năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 24/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
1747 V/v thực hiện chương trình công tác trọng tâm tháng 11/2017 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
1748 Về việc chuẩn bị nội dung báo cáo Ban thường vụ Tỉnh ủy Phòng Tài chính KH Có thời hạn 02/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1749 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1750 V/v tham mưu xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII Phòng Tài chính KH Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
1751 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1752 V/v tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch Quản lý hệ thống chiếu sáng và cây xanh đô thị Phòng Tài chính KH Có thời hạn 20/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1753 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Phòng Tài chính KH Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1754 HỎA TỐC Về việc báo cáo tình hình đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn Phòng Tài chính KH Có thời hạn 29/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 27/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
1755 Về việc cho thuê lô quầy tại Trung tâm thương mại Lao Bảo Phòng Tài chính KH Có thời hạn 30/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 21/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
1756 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Phòng Tài chính KH Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
1757 V/v đề xuất lại cơ cấu nguồn vốn đất tư các công trình khởi công mới năm 2017 thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM Phòng Tài chính KH Có thời hạn 25/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
1758 V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của tri cử tri tại kỳ họp thứ tư, HĐND huyện khóa X Phòng Tài chính KH Có thời hạn 18/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
1759 V/.v báo cáo kết quả tự kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra, rà soát kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của kiểm toán Nhà nước Phòng Tài chính KH Có thời hạn 22/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
1760 V/v xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Kế hoạch số 58-KH/TU ngày 23/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phòng Tài chính KH Có thời hạn 19/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 12/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
1761 Việc việc báo cáo kết quả tự kiểm tra, rà soát Phòng Tài chính KH Có thời hạn 01/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 12/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
1762 V/v báo cáo kết quả thực hiện CTHĐ thực hiện NQ 35/NQ-CP và bản cam kết giữa UBND tỉnh và VCCI Việt Nam Phòng Tài chính KH Có thời hạn 14/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
1763 V/v tham gia ý kiến dự thảo quyết định ban hành Chương trình khung nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 08/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
1764 V/v báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư 6 tháng đầu năm 2017 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 11/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
1765 V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Phòng Tài chính KH Có thời hạn 23/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 21/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1766 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Phòng Tài chính KH Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1767 Thực hiện nội dung tại mục 2 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 19/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 07/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1768 Thực hiện mục 3.15 về kiện toàn BCH phòng chống thiên tai và TKCN tại cơ quan, đơn vị mình; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo thực hiện tốt công tác PCTT và TKCN. Phòng Tài chính KH Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1769 V/v báo cáo kinh phí KCH kênh mương và GTNT gửi kiểm toán Phòng Tài chính KH Có thời hạn 31/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 26/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1770 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện Phạm Trọng Hổ tại phiên họp bàn về triển khai xây dựng Nhà bia ghi danh Liệt sỹ xã Tân Thành Phòng Tài chính KH Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1771 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1772 V/v báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 theo NQ số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ Phòng Tài chính KH Có thời hạn 01/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 17/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1773 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Phòng Tài chính KH Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1774 V/v Giao quyền tự chủ tài chính cho cácđơn vị sự nghiệp công lập và phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2017 Phòng Tài chính KH Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 10/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1775 Về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm 2017 và thực hiện công tác đấu thầu Phòng Tài chính KH Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1776 V/v chuẩn bị kiểm toán ngân sách địa phương năm 2016 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 28/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 26/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1777 Về việc sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 30/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1778 V/v xây dựng báo cáo phục vụ Đoàn thanh tra Công an tỉnh Phòng Tài chính KH Có thời hạn 20/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 18/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1779 Về chủ trương cho thuê lô quầy kinh doanh tại Trung tâm Thương mại Lao Bảo Phòng Tài chính KH Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1780 V/v thanh lý tài sản nhà nước Phòng Tài chính KH Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 03/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1781 V/v cung cấp nội dung phục vụ công tác Phòng Tài chính KH Có thời hạn 05/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 03/04/2017 Hoàn thành chậm
1782 V/v tham mưu báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI Phòng Nội Vụ Có thời hạn 27/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1783 V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của tri cử tri tại kỳ họp thứ tư, HĐND huyện khóa X Phòng Nội Vụ Có thời hạn 18/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
1784 V/v tham gia góp ý Chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của UBND huyện Phòng Nội Vụ Có thời hạn 08/01/2020 Tổng hợp TDCĐ 03/01/2020 Hoàn thành đúng hạn
1785 V/v giải quyết ý kiến, kiến nghị vủa cử tri trước kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa X Phòng Nội Vụ Có thời hạn 23/12/2019 Tổng hợp TDCĐ 20/12/2019 Hoàn thành đúng hạn
1786 V/v tự đánh giá, chấm điểm xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2019 (Lần 2) Phòng Nội Vụ Có thời hạn 30/11/2019 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
1787 V/v chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 13 - HĐND huyện khóa X Phòng Nội Vụ Có thời hạn 26/11/2019 Tổng hợp TDCĐ 19/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
1788 V/v tham gia ý kiến vào các văn bản dự thảo trình Ban chấp hành Đảng bộ huyện và Ban Thường vụ Huyện ủy Phòng Nội Vụ Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 29/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
1789 V/v chuẩn bị nội dung báo cáo tại phiên hop của UBND huyện 9 tháng năm 2019 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 09/10/2019 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
1790 V/v báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2019 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 15/09/2019 Tổng hợp TDCĐ 13/09/2019 Hoàn thành chậm
1791 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
1792 V/v triển khai các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường cải cách hành chính Phòng Nội Vụ Có thời hạn 10/12/2019 Tổng hợp TDCĐ 26/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
1793 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 27/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 09/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
1794 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo Quý I/2019 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 26/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 23/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1795 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 02/2019 Phòng Nội Vụ Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 15/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1796 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1797 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2019 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 21/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 11/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1798 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1799 V/v tham mưu báo cáo công tác QLNN và thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo năm 2018 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 12/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/11/2018 Hoàn thành chậm
1800 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1801 V/v tham mưu thực hiện chương trình công tác trọng tâm tháng 9/2018 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 25/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 17/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1802 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1803 V/v cung cấp thông tin vào phiếu khảo sát Phòng Nội Vụ Có thời hạn 28/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1804 V/v tổ chức Sơ kết 10 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009-2019 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 20/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 14/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1805 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Báo cáo 6 tháng đầu năm Phòng Nội Vụ Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1806 Các cơ quan thực hiện nhiệm vụ của cơ quan mình được giao theo nội dung tại thông báo Phòng Nội Vụ Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 21/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1807 V/v báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 1130/KH-UBND ngày 27/3/2018 của UBND tỉnh Phòng Nội Vụ Có thời hạn 11/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 08/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1808 Chương trình công tác trọng tâm xây dựng nông thôn mới năm 2018 Phòng Nội Vụ Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 30/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1809 V/v xử lý đơn thư của một số cán bộ hợp đồng làm công tác xóa đói giảm nghèo Phòng Nội Vụ Có thời hạn 07/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1810 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1811 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1812 V/v giải quyết đơn đề nghị của ông: Lê Văn Tâm Phòng Nội Vụ Có thời hạn 17/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1813 V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa X Phòng Nội Vụ Có thời hạn 12/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 05/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1814 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1815 V/v triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên Phòng Nội Vụ Có thời hạn 25/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/12/2017 Hoàn thành chậm
1816 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1817 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1818 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Phòng Nội Vụ Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1819 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Phòng Nội Vụ Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
1820 V/v phối hợp thẩm định văn bản Phòng Nội Vụ Có thời hạn 03/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 17/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
1821 V/v báo cáo kết quả thực hiện CTHĐ thực hiện NQ 35/NQ-CP và bản cam kết giữa UBND tỉnh và VCCI Việt Nam Phòng Nội Vụ Có thời hạn 14/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
1822 V/v phối hợp thẩm định văn bản Phòng Nội Vụ Có thời hạn 30/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 12/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1823 Thực hiện mục 3.15 về kiện toàn BCH phòng chống thiên tai và TKCN tại cơ quan, đơn vị mình; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo thực hiện tốt công tác PCTT và TKCN. Phòng Nội Vụ Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1824 V/v báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1825 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Phòng Nội Vụ Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1826 V/v tham mưu báo cáo việc thực hiện duy trì và củng cố chỉ số PAPI năm 2016 Phòng Nội Vụ Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1827 V/v báo cáo về Lễ An cư Kiết hạ 2017 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 21/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/05/2017 Hoàn thành chậm
1828 V/v tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư Kiết hạ 2017 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 12/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1829 V/v chuẩn bị kiểm toán ngân sách địa phương năm 2016 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 28/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 26/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1830 V/v phối hợp thẩm định văn bản Phòng Nội Vụ Có thời hạn 19/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 26/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1831 V/v đăng ký các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới; danh sách thoonm bản đạt chuẩn nông thôn mới; nông thôn mới kieemur mẫu năm 2020 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 10/02/2020 Tổng hợp TDCĐ 04/02/2020 Hoàn thành đúng hạn
1832 Về việc rà soát, kiện toàn và tham mưu xây dựng báo cáo họp BCĐ huyện Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 17/02/2020 Tổng hợp TDCĐ 04/02/2020 Hoàn thành đúng hạn
1833 V/v tham gia góp ý Chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của UBND huyện Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 08/01/2020 Tổng hợp TDCĐ 03/01/2020 Hoàn thành đúng hạn
1834 V/v chuẩn bị kiểm điểm, kiểm toán chương trình hỗ trợ thực hiện hai chương trình mục tiếu quốc gia vay vốn vàu WB năm 2019 Phòng Nông nghiệp PTNT Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 25/12/2019 Hoàn thành đúng hạn
1835 V/v giải quyết ý kiến, kiến nghị vủa cử tri trước kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa X Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 23/12/2019 Tổng hợp TDCĐ 20/12/2019 Hoàn thành đúng hạn
1836 V/v tự đánh giá, chấm điểm xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2019 (Lần 2) Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 30/11/2019 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
1837 V/v thực hiện nghiêm túc chính sách hỗ trợ tiêu hủy lợn bệnh DTLCP Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 29/11/2019 Tổng hợp TDCĐ 25/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
1838 V/v tổ chức ra quân làm thủy lợi phục vụ sản xuất vụ Đông xuân 2019 - 2020 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 17/12/2019 Tổng hợp TDCĐ 19/11/2019 Hoàn thành chậm
1839 V/v tham mưu xây dựng phương án tưới tiêu phục vụ sản xuất năm 2020 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 19/11/2019 Tổng hợp TDCĐ 14/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
1840 V/v thống nhất ý kiến đề xuất Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 25/11/2019 Tổng hợp TDCĐ 08/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
1841 V/v báo cáo kết quả mô hình trên địa bàn Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 11/11/2019 Tổng hợp TDCĐ 01/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
1842 V/v báo cáo kết quả xây dựng các mô hình trên địa bàn Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 11/11/2019 Tổng hợp TDCĐ 01/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
1843 V/v báo cáo giải trình việc thực hiện kế hoạch tái canh cây cà phê năm 2019 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 05/11/2019 Tổng hợp TDCĐ 30/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
1844 V/v tham gia ý kiến vào các văn bản dự thảo trình Ban chấp hành Đảng bộ huyện và Ban Thường vụ Huyện ủy Phòng Nông nghiệp PTNT Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 29/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
1845 V/v xây đựng kế hoạch thực hiện Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/10/2019 Tổng hợp TDCĐ 14/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
1846 V/v chuẩn bị nội dung báo cáo tại phiên hop của UBND huyện 9 tháng năm 2019 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 09/10/2019 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
1847 V/v tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Thu Đông và vụ Đông năm 2019 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/10/2019 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
1848 V/v đề xuất vị trí xây dựng vườn mẫu chanh leo Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 08/10/2019 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
1849 V/v xây dựng Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Trị năm 2020 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 10/10/2019 Tổng hợp TDCĐ 23/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
1850 V/v báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2019 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/09/2019 Tổng hợp TDCĐ 13/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
1851 HỎA TỐC V/v tham mưu báo cáo làm việc với Đoàn giám sát Hội Nông dân tỉnh Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 25/08/2019 Tổng hợp TDCĐ 22/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
1852 V/v tham gia ý kiến dự thảo Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/08/2019 Tổng hợp TDCĐ 13/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
1853 V/v tham gia ý kiế quan điểm, mục tiêu thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 13/08/2019 Tổng hợp TDCĐ 08/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
1854 V/v thu hồi vốn Chương trình Hạnh phúc Quảng Trị đợt 1 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 30/06/2019 Tổng hợp TDCĐ 26/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
1855 V/v triển khai kế hoạch số 2557/KH-UBND ngày 10/6/2019 của UBND tỉnh Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 24/06/2019 Tổng hợp TDCĐ 19/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
1856 V/v triển khai thực hiện chỉ thị số 3837/CT-BNN-TCTL ngày 03/6/2019 của Bộ nông nghiệp và PTNT Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 28/06/2019 Nguyễn Thị Hoài Ly Tổng hợp TDCĐ 19/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
1857 V/v khẩn trương hoàn thành công tác bàn giao nhận đất Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 25/06/2019 Tổng hợp TDCĐ 19/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
1858 V/v rà soát, đề xuất ơhats triển rừng trồng kinh doanh gỗ lớn đến năm 2030 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 02/07/2019 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
1859 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
1860 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
1861 V/v báo cáo tình hình thực hiện các chính sách về huy động và sử dụng nguồn lực trọng xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019 - 2020 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 07/06/2019 Nguyễn Thị Hoài Ly Tổng hợp TDCĐ 03/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
1862 V/v triển khai thực hiện Nghị đính số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 05/06/2019 Tổng hợp TDCĐ 03/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
1863 V/v tham mưu kế hoạch tổng kết công tác PCTT - TKCN huyện Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 10/06/2019 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
1864 Về việc triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 05/06/2019 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
1865 V/v tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 10/06/2019 Tổng hợp TDCĐ 29/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
1866 V/v đề xuất khen thưởng Tổng kết phong trào thi đua "Quảng trị chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2011 - 2020 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 10/07/2019 Tổng hợp TDCĐ 29/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
1867 V/v thực hiện báo cáo chuyên đề Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 30/05/2019 Tổng hợp TDCĐ 27/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
1868 V/v tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai (15-22/5) Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 06/06/2019 Nguyễn Thị Hoài Ly Tổng hợp TDCĐ 20/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
1869 V/v triển khai thực hiện các hợp phần thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2019 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 30/05/2019 Nguyễn Thị Hoài Ly Tổng hợp TDCĐ 20/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
1870 V/v xây dựng kế hoạch phòng, chống bệnh cúm gia cầm giai đoạn 2019-2025 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 20/09/2019 Nguyễn Thị Hoài Ly Tổng hợp TDCĐ 20/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
1871 HỎA TỐC về việc xây dựng quy trình nội bộ về quy trình điển tử giải quyết thủ tục hành chính Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 17/05/2019 Tổng hợp TDCĐ 15/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
1872 V/v khẩn trương hoàn thành phương án chuyển đổi Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 20/05/2019 Tổng hợp TDCĐ 14/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
1873 V/v thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/05/2019 Nguyễn Thị Hoài Ly Tổng hợp TDCĐ 07/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
1874 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 27/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 09/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
1875 V/v báo cáo kết quả thực hiện NQ 03/2017/NQ-HĐND năm 2018, KH 2019 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 11/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 09/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
1876 V/v tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/08/2019 Tổng hợp TDCĐ 26/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1877 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo Quý I/2019 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 26/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 23/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1878 V/v xây dựng kế hoạch thu Quỷ phòng, chống thiên tai Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 30/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 21/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1879 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1880 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1881 Về việc báo cáo tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình bố trí dân cư Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 06/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 28/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
1882 V/v kiểm tra cháy vườn cao su tại xã A Dơi Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 01/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 25/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
1883 V/v báo cáo tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018, kế hoạch nhiệm vụ năm 2019 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 05/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 21/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
1884 Về việc tham mưu kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 25/02/2019 Tổng hợp TDCĐ 21/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
1885 V/v báo cáo thống kê nguồn lực và đánh giá năng lực dân sự trong ứng phó thiên tai Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 22/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 16/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1886 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2019 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 21/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 11/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1887 V/v chỉ đạo thực hiện sản xuất ứng phó với mưa rét đầu vụ Đông Xuân 2018 - 2019 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 31/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 09/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1888 V/v rà soát đối tượng, lập kế hoạch thu quỹ phòng chống thiên tai Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 18/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 07/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1889 V/v thực hiện báo cáo theo đúng thời gian quy định Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 28/12/2018 Tổng hợp TDCĐ 25/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
1890 V/v thẩm định phương án ủng hộ với tình hình khẩn cấp Thủy điện LaLa Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 14/12/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
1891 V/v thực hiện kế hoạch số 5379/KH-UBND ngày 27/11/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 20/12/2018 Tổng hợp TDCĐ 05/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
1892 V/v góp ý dự thảo kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm tỉnh Quảng trị năm 2019 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 06/12/2018 Tổng hợp TDCĐ 05/12/2018 Hoàn thành chậm
1893 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1894 V/v thực hiện chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 19/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 26/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1895 V/v lựa chọn đề xuất khen thưởng Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1896 V/v nghiên cứu, tham mưu đề xuất Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 20/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 15/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1897 V/v rà soát, xử lý dứt điểm các HTX nông nghiệp yếu kém đã ngừng hoạt động Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 20/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1898 V/v thực hiện kế hoạch số 4907/KH-UBND ngày 02/11/2018 của UBND tỉnh Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 30/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1899 V/v tham mưu xây dựng kế hoạch chống hạn mùa khô 2018 - 2019 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 27/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1900 V/v tham mưu xây dựng kế hoạch thu quỹ phòng chống thiên tai Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/10/2018 Hoàn thành chậm
1901 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1902 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1903 V/v tham mưu thực hiện chương trình công tác trọng tâm tháng 9/2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 18/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 17/09/2018 Hoàn thành chậm
1904 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1905 V/v cung cấp thông tin vào phiếu khảo sát Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 28/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1906 v/v thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát Chương trình MTQG xây dựng NTM Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 24/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 17/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1907 V/v thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng tránh lũ ống, lũ quét và sạt lở đất Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 30/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 27/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1908 V/v chuẩn bị nội dung báo cáo đánh giá tình hình sản xuất, kinh doanh cà phê niên vụ 2017 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 06/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 24/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1909 V/v tham mưu kế hoạch thực hiện Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 31/07/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/07/2018 Hoàn thành chậm
1910 V/v tham gia ý kiến dự thảo Nghị định Tổ hợp tác Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 08/07/2018 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1911 V/v tham mưu xây dựng phương án chống hạn vụ Hè Thu năm 2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 29/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 25/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1912 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Báo cáo 6 tháng đầu năm Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1913 V/v cung cấp thông tin vùng trồng cây ăn quả và cơ sở đóng gói quả tươi Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 03/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1914 V/v chuẩn bị các nội dung làm việc với đoàn kiểm tra, giám sát chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 11/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1915 V/v giải quyết khiếu nại của cử tri trước kỳ họp thứ năm, QH khóa XIV Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 05/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 30/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1916 V/v tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng khai thác rừng trái pháp luật Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 10/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1917 V/v kiểm soát vấn đề tăng đàn lợn và chất lượng thức ăn trong chăn nuôi Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 12/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1918 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1919 V/v chủ động nguồn nước tưới phục vụ sản xuất vụ Hè Thu năm 2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 08/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1920 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1921 Các cơ quan thực hiện nhiệm vụ của cơ quan mình được giao theo nội dung tại thông báo Phòng Nông nghiệp PTNT Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 21/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1922 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện Đặng Trọng Vân tại phiên làm việc triển khai phương án chuyển đổi đất, rừng phòng hộ Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 18/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 09/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1923 V/v thực hiện Kế hoạch sơ kết phong trào thi đua "Quảng Trị chung sức xây dựng NTM" giai đoạn 2016-2020 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 03/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1924 V/v tăng cường quản lý nhà nước đối với thuốc BVTV và phân bón Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 30/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 03/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1925 V/v triển khai hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và VSMT Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 08/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 03/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1926 V/v đăng ký danh sách trồng cây chanh leo năm 2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 20/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 17/04/2018 Hoàn thành chậm
1927 V/v kiểm tra, tham mưu giải quyết Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 13/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/04/2018 Hoàn thành chậm
1928 V/v kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc tham mưu sửa chữa công trình thủy lợi Cù Bai Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 12/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 09/04/2018 Hoàn thành chậm
1929 V/v kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc tham mưu sửa chữa công trình thủy lợi Cù Bai Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 13/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 09/04/2018 Hoàn thành chậm
1930 V/v báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Chương trình hỗ trợ chăn nuôi nông hộ trên địa bàn huyện Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 10/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 02/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1931 Chương trình công tác trọng tâm xây dựng nông thôn mới năm 2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 30/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1932 V/v tăng cường công tác tham mưu, điều hành phòng chống thiên tai trên địa bàn Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 03/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/03/2018 Hoàn thành chậm
1933 V/v xây dựng kế hoạch thực hiện thống báo số 21/TB-UBND ngày 09/3/2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 23/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 19/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1934 V/v thực hiện Kế hoạch vệ sinh, tiêu độc, khử trùng đợt 1 năm 2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 31/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 13/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1935 HỎA TỐC V/v thực hiện chủ đề năm 2018 của huyện Hướng Hóa Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 02/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
1936 V/v tham mưu thực hiện thu, chi và quản lý quỹ phòng chống thiên tai trên địa bàn Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 10/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 21/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
1937 V/v Duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới đối với các xã đã đạt chuẩn Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 25/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 21/02/2018 Hoàn thành chậm
1938 V/v rà soát hiện trạng tiêu chí tại các xã đạt chuẩn NTM Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 25/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 21/02/2018 Hoàn thành chậm
1939 V/v trả lời ý kiến của cử tri Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 06/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/01/2018 Hoàn thành chậm
1940 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 09/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1941 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1942 V/v tham mưu thực hiện các nhiệm vụ của UBND huyện Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 01/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1943 V/v tổ chức Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất năm 2018; chủ động PCCC rừng trong mùa khô 2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 19/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1944 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành chậm
1945 V/v khẩn trương báo cáo tình hình thực hiện các mô hình hỗ trợ PTSX thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 25/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
1946 HỎA TỐC V/v khẩn trương tổng hợp và gửi hồ sơ thiệt hại do thiên tai dịch bệnh năm 2017 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 26/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1947 V/v báo cáo tình hình thu gom, vận chuyển, xử lý thuốc BVTV sau sử dụng Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 28/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
1948 V/v cung cấp hồ sơ, văn bản thẩm định nguồn vốn đầu tư XDCB thuộc chương trình MTQG xây dựng NTM Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 29/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
1949 V/v xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1950 V/v xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1951 V/v xây dựng kế hoạch ra quân diệt chuột và ốc bưu vàng trước vụ đông xuân 2017-2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 25/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
1952 V/v xây dựng phương án tổ chức sản xuất nông nghiệp năm 2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 29/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
1953 V/v báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 135 năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 24/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành chậm
1954 V/v thực hiện công văn số 5715/UBND-NN của UBND tỉnh và thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về công tác quản lý, bảo vệ rừng Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 05/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
1955 V/v báo cáo nợ đọng XDCB thuộc chương trình MTQG xây dựng NTM Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 17/11/2017 Hoàn thành chậm
1956 V/v báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
1957 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành chậm
1958 V/v trả lời ý kiến cử tri Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 25/10/2017 Lê Hồng Giang Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1959 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành chậm
1960 V/v tham mưu, xây dựng kế hoạch thực hiện biên bản ghi nhớ đã ký kết với huyện Sê Pôn (Lào) Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 30/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 19/10/2017 Hoàn thành chậm
1961 V/v tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch Quản lý hệ thống chiếu sáng và cây xanh đô thị Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 20/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/10/2017 Hoàn thành chậm
1962 V/v kiểm tra, tham mưu việc hạ mực nước trong hồ Tân Độ Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 12/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/10/2017 Hoàn thành chậm
1963 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1964 Về việc thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động trang trại của Công ty Hiền Minh Hồ Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 10/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 28/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
1965 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Phòng Nông nghiệp PTNT Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
1966 V/v xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức thực hiện khống chế, loại trừ bệnh dại giai đoạn 2017 - 2021 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Hoàn thành chậm
1967 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành chậm
1968 V/v báo cáo tình hình dân cư tại điểm tái định cư dự án Thủy điện Quảng Trị Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 14/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/08/2017 Hoàn thành chậm
1969 V/v chuẩn bị các báo cáo để UBND huyện làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 26/07/2017 Hoàn thành chậm
1970 V/v nghiên cứu, tham mưu giao các cơ quan phụ trách các tiêu chí nông thôn mới huyện Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 24/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
1971 V/v báo cáo kết quả thực hiện CTHĐ thực hiện NQ 35/NQ-CP và bản cam kết giữa UBND tỉnh và VCCI Việt Nam Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 14/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
1972 V/v Triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 30/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành chậm
1973 V/v tham gia ý kiến dự thảo quyết định ban hành Chương trình khung nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 08/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành chậm
1974 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành chậm
1975 Thực hiện mục 3.15 về kiện toàn BCH phòng chống thiên tai và TKCN tại cơ quan, đơn vị mình; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo thực hiện tốt công tác PCTT và TKCN. Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1976 V/v điều tra xu hướng chuyển đổi đất trồng cây hàng năm trong những năm gần đây Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 07/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1977 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1978 V/v thực hiện công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi Phòng Nông nghiệp PTNT Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1979 V/v báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, QH khóa XIV Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 27/05/2017 Lê Hồng Giang Tổng hợp TDCĐ 23/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1980 V/v thực hiện các nhiệm vụ của ngành Nông nghiệp - PTNT Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 24/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 17/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1981 Hỏa tốc Về việc đề nghị bổ sung số liệu các xã biên giới đạt dưới 10 chỉ tiêu Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 18/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 17/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1982 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1983 V/v báo cáo đánh giá thực trạng tổ chức quản lý Nông nghiệp và PTNT cấp xã Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 12/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/05/2017 Hoàn thành chậm
1984 V/v tham gia góp ý vào phương án giao rừng, giao đất lâm nghiệp Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 28/04/2017 Nguyễn Khắc Anh Tổng hợp TDCĐ 26/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1985 V/v hướng dẫn quy trình tái canh cà phê chè trên địa bàn huyện Phòng Nông nghiệp PTNT Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 25/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1986 Về việc tăng cường kiểm tra, giám sát dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 21/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1987 Về việc kiểm tra, hướng dẫn biện pháp phòng trừ bệnh Đạo ôn Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 14/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1988 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Phòng Nông nghiệp PTNT Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1989 V/v nghiên cứu, tham gia góp ý dự thảo Quy định quản lý và bảo vệ đê điều Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 13/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/04/2017 Hoàn thành chậm
1990 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Phòng Nông nghiệp PTNT Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1991 V/v báo cáo hiện trạng xây dựng NTM của các xã biên giới Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 05/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành chậm
1992 V/v xây dựng mô hình trồng Dứa tại xã Hướng Phùng Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 13/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 03/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1993 V/v cung cấp nội dung phục vụ công tác Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 05/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 03/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1994 V/v tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị của Bộ nông nghiệp và PTNT về công tác để điều và chuẩn bị sẳn sàng hộ dê chống lũ, bảo Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 20/03/2020 Tổng hợp TDCĐ 10/03/2020 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1995 V/v tham mưu văn bản trình Ban Thường vụ Huyển ủy Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 17/03/2020 Tổng hợp TDCĐ 10/03/2020 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1996 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện LeeQuang Thuận tại phiên làm việc với Công ty CP năng lượng Quảng Trị về GPMB dự án Thủy điện Hướng Phùng Phòng Nông nghiệp PTNT Không thời hạn Nguyễn Khắc Anh Tổng hợp TDCĐ 06/05/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1997 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện Lê Quang Thuận tại phiên làm việc về giải phóng mặt bằng tuyến đường Cát - Trĩa Phòng Nông nghiệp PTNT Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 06/05/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1998 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 02/2019 Phòng Nông nghiệp PTNT Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 15/03/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1999 V/v báo cáo sơ kết các Nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ huyện Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 15/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 15/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
2000 V/v tham gia góp ý Chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của UBND huyện Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 08/01/2020 Tổng hợp TDCĐ 03/01/2020 Hoàn thành đúng hạn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây