STT Mô tả nhiệm vụ Nội dung theo dõi Đơn vị thực hiện Thời hạn Ngày kết thúc Cán bộ theo dõi Cán bộ giao việc Ngày giao việc Trạng thái thực hiện
1 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Đài phát thanh truyền hình Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
2 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Đài phát thanh truyền hình Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
3 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2019 Đài phát thanh truyền hình Có thời hạn 21/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 11/01/2019 Hoàn thành chậm
4 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Đài phát thanh truyền hình Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành chậm
5 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Đài phát thanh truyền hình Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành chậm
6 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Đài phát thanh truyền hình Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành chậm
7 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Đài phát thanh truyền hình Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành chậm
8 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Đài phát thanh truyền hình Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành chậm
9 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Đài phát thanh truyền hình Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
10 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Đài phát thanh truyền hình Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
11 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Đài phát thanh truyền hình Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành chậm
12 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Đài phát thanh truyền hình Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
13 V/v tham mưu, xây dựng kế hoạch thực hiện biên bản ghi nhớ đã ký kết với huyện Sê Pôn (Lào) Đài phát thanh truyền hình Có thời hạn 30/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 19/10/2017 Hoàn thành chậm
14 V/v tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch Quản lý hệ thống chiếu sáng và cây xanh đô thị Đài phát thanh truyền hình Có thời hạn 20/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/10/2017 Hoàn thành chậm
15 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Đài phát thanh truyền hình Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành chậm
16 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Đài phát thanh truyền hình Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
17 Thực hiện mục 3.15 về kiện toàn BCH phòng chống thiên tai và TKCN tại cơ quan, đơn vị mình; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo thực hiện tốt công tác PCTT và TKCN. Đài phát thanh truyền hình Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/06/2017 Hoàn thành chậm
18 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Đài phát thanh truyền hình Có thời hạn 05/06/2017 Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
19 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 02/2019 Đài phát thanh truyền hình Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 15/03/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
20 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Đài phát thanh truyền hình Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 18/04/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
21 V/v báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2019 Xã Xy Có thời hạn 15/09/2019 Tổng hợp TDCĐ 13/09/2019 Hoàn thành chậm
22 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Xã Xy Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
23 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Xã Xy Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
24 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019 Xã Xy Có thời hạn 27/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 09/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
25 V/v đẩy nhanh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 Xã Xy Có thời hạn 15/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 28/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
26 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 02/2019 Xã Xy Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 15/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
27 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Xã Xy Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
28 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Xã Xy Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
29 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2019 Xã Xy Có thời hạn 21/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 11/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
30 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Xã Xy Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành chậm
31 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Xã Xy Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành chậm
32 V/v tổ chức Sơ kết 10 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009-2019 Xã Xy Có thời hạn 20/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 14/08/2018 Hoàn thành chậm
33 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Xã Xy Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành chậm
34 V/v chấn chỉnh tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn Xã Xy Có thời hạn 01/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành chậm
35 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Xã Xy Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
36 V/v xử lý lấn chiếm hành lang, vỉa hè đảm bảo mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông Xã Xy Có thời hạn 09/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
37 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Xã Xy Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành chậm
38 V/v Thực hiện thống kê đất đai năm 2017 Xã Xy Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
39 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Xã Xy Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
40 HỎA TỐC V/v khẩn trương tổng hợp và gửi hồ sơ thiệt hại do thiên tai dịch bệnh năm 2017 Xã Xy Có thời hạn 25/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
41 V/v rà soát số liệu thực hiện Đề án Xã Xy Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
42 V/v xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018 Xã Xy Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
43 Về việc báo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 Xã Xy Có thời hạn 08/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/12/2017 Hoàn thành chậm
44 V/v cung cấp thông tin thực hiện Công báo Xã Xy Có thời hạn 25/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành chậm
45 V/v báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Xã Xy Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
46 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Xã Xy Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành chậm
47 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Xã Xy Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành chậm
48 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Xã Xy Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành chậm
49 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Xã Xy Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành chậm
50 V/v xét chọn, hợp đồng khuyến nông và thú y cơ sở Xã Xy Có thời hạn 21/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2017 Hoàn thành chậm
51 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Xã Xy Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
52 V/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới Xã Xy Có thời hạn 13/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
53 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Xã Xy Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
54 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Xã Xy Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành chậm
55 V/v báo cáo sau kỳ họp HĐND xã, thị trấn, kỳ họp giữa năm 2017 Xã Xy Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/08/2017 Hoàn thành chậm
56 V/v Triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm Xã Xy Có thời hạn 30/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
57 V/v triển khai xây dựng đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg Xã Xy Có thời hạn 18/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2017 Hoàn thành chậm
58 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Xã Xy Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành chậm
59 V/v nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Xã Xy Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành chậm
60 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Xã Xy Có thời hạn 05/06/2017 Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
61 V/v thực hiện công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi Xã Xy Có thời hạn 06/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
62 V/v hoàn chỉnh nội dung, số liệu báo cáo Xã Xy Có thời hạn 30/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 24/05/2017 Hoàn thành chậm
63 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Xã Xy Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành chậm
64 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Xã Xy Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
65 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Xã Xy Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành chậm
66 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Xã Xy Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
67 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Xã Xy Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
68 V/v báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2019 Xã Thuận Có thời hạn 15/09/2019 Tổng hợp TDCĐ 13/09/2019 Hoàn thành chậm
69 V/v tổ chức thực hiện để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công Xã Thuận Có thời hạn 09/07/2019 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2019 Hoàn thành chậm
70 V/v thu hồi vốn Chương trình Hạnh phúc Quảng Trị đợt 1 Xã Thuận Có thời hạn 30/06/2019 Tổng hợp TDCĐ 26/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
71 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Xã Thuận Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
72 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Xã Thuận Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
73 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019 Xã Thuận Có thời hạn 27/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 09/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
74 V/v đẩy nhanh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 Xã Thuận Có thời hạn 15/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 28/03/2019 Hoàn thành chậm
75 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 02/2019 Xã Thuận Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 15/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
76 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Xã Thuận Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
77 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Xã Thuận Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
78 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2019 Xã Thuận Có thời hạn 21/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 11/01/2019 Hoàn thành chậm
79 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Xã Thuận Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
80 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Xã Thuận Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
81 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Xã Thuận Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
82 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Xã Thuận Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành chậm
83 V/v tổ chức Sơ kết 10 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009-2019 Xã Thuận Có thời hạn 20/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 14/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
84 V/v xử lý đơn thư của ông Hồ A Xây Xã Thuận Có thời hạn 04/07/2018 Tổng hợp TDCĐ 18/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
85 V/v giải quyết đơn đề nghị của ông Hồ Văn Đang Xã Thuận Có thời hạn 25/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/06/2018 Hoàn thành chậm
86 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Xã Thuận Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
87 V/v giải quyết đơn đề nghị của ông Hồ Văn Đang Xã Thuận Có thời hạn 20/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 03/05/2018 Hoàn thành chậm
88 V/v giải quyết tờ trình của ông Hồ A Nhọc Xã Thuận Có thời hạn 25/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 17/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
89 V/v giải quyết tờ trình của ông Hồ A Nhọc và Hồ Pa Giọc Xã Thuận Có thời hạn 20/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
90 V/v chấn chỉnh tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn Xã Thuận Có thời hạn 01/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
91 V/v xử lý lấn chiếm hành lang, vỉa hè đảm bảo mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông Xã Thuận Có thời hạn 09/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
92 V/v Thực hiện thống kê đất đai năm 2017 Xã Thuận Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành chậm
93 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Xã Thuận Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
94 HỎA TỐC V/v khẩn trương tổng hợp và gửi hồ sơ thiệt hại do thiên tai dịch bệnh năm 2017 Xã Thuận Có thời hạn 25/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
95 V/v rà soát số liệu thực hiện Đề án Xã Thuận Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
96 V/v xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018 Xã Thuận Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
97 Về việc báo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 Xã Thuận Có thời hạn 08/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
98 V/v cung cấp thông tin thực hiện Công báo Xã Thuận Có thời hạn 25/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
99 V/v báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Xã Thuận Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
100 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Xã Thuận Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
101 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Xã Thuận Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
102 V/v tham mưu, xây dựng kế hoạch thực hiện biên bản ghi nhớ đã ký kết với huyện Sê Pôn (Lào) Xã Thuận Có thời hạn 30/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 19/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
103 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Xã Thuận Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
104 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Xã Thuận Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành chậm
105 V/v xét chọn, hợp đồng khuyến nông và thú y cơ sở Xã Thuận Có thời hạn 21/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
106 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Xã Thuận Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
107 V/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới Xã Thuận Có thời hạn 13/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
108 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Xã Thuận Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
109 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Xã Thuận Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
110 V/v báo cáo sau kỳ họp HĐND xã, thị trấn, kỳ họp giữa năm 2017 Xã Thuận Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
111 V/v Triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm Xã Thuận Có thời hạn 30/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
112 V/v triển khai xây dựng đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg Xã Thuận Có thời hạn 18/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2017 Hoàn thành chậm
113 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Xã Thuận Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành chậm
114 V/v nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Xã Thuận Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
115 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Xã Thuận Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
116 V/v thực hiện công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi Xã Thuận Có thời hạn 06/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
117 V/v hoàn chỉnh nội dung, số liệu báo cáo Xã Thuận Có thời hạn 30/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 24/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
118 V/v tổ chức GPMB các tuyến đường dự án LRAM Xã Thuận Có thời hạn 23/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 17/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
119 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Xã Thuận Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
120 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Xã Thuận Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
121 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Xã Thuận Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
122 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Xã Thuận Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
123 V/v giải ngân nguồn vốn chương trình hợp tác PLan năm tài khóa 2017 Xã Thuận Có thời hạn 30/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 29/03/2017 Hoàn thành đúng hạn
124 V/v báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2019 Xã Thanh Có thời hạn 15/09/2019 Tổng hợp TDCĐ 13/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
125 V/v tổ chức thực hiện để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công Xã Thanh Có thời hạn 09/07/2019 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
126 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Xã Thanh Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
127 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Xã Thanh Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
128 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019 Xã Thanh Có thời hạn 27/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 09/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
129 V/v đẩy nhanh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 Xã Thanh Có thời hạn 15/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 28/03/2019 Hoàn thành chậm
130 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 02/2019 Xã Thanh Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 15/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
131 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Xã Thanh Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
132 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Xã Thanh Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
133 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2019 Xã Thanh Có thời hạn 21/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 11/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
134 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Xã Thanh Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
135 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Xã Thanh Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
136 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Xã Thanh Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
137 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Xã Thanh Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
138 V/v tổ chức Sơ kết 10 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009-2019 Xã Thanh Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 14/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
139 V/v giải quyết đơn đề nghị của ông Hồ Văn Đang Xã Thanh Có thời hạn 25/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/06/2018 Hoàn thành chậm
140 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Xã Thanh Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành chậm
141 V/v thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ UBND huyện giao Xã Thanh Có thời hạn 10/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 02/04/2018 Hoàn thành chậm
142 V/v chấn chỉnh tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn Xã Thanh Có thời hạn 01/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
143 Thông báo ý kiến luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện Đặng Trọng Vân tại phiên họp giải quyết kiến nghị liên quan đến đất đai của ông: Nguyễn Quang MInh Xã Thanh Có thời hạn 31/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 13/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
144 V/v xử lý lấn chiếm hành lang, vỉa hè đảm bảo mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông Xã Thanh Có thời hạn 09/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành chậm
145 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Xã Thanh Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành chậm
146 V/v Thực hiện thống kê đất đai năm 2017 Xã Thanh Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành chậm
147 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Xã Thanh Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành chậm
148 V/v rà soát số liệu thực hiện Đề án Xã Thanh Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
149 Về việc báo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 Xã Thanh Có thời hạn 08/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/12/2017 Hoàn thành chậm
150 V/v cung cấp thông tin thực hiện Công báo Xã Thanh Có thời hạn 25/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành chậm
151 V/v giải quyết tranh chấp đất theo đơn kiến nghị của ông: Nguyễn Quang Minh tại xã Thanh Xã Thanh Có thời hạn 30/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
152 V/v giải quyết tranh chấp đất và tài sản trên đất tại xã Thanh Xã Thanh Có thời hạn 24/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 17/11/2017 Hoàn thành chậm
153 V/v báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Xã Thanh Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành chậm
154 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Xã Thanh Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành chậm
155 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Xã Thanh Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành chậm
156 V/v tham mưu, xây dựng kế hoạch thực hiện biên bản ghi nhớ đã ký kết với huyện Sê Pôn (Lào) Xã Thanh Có thời hạn 30/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 19/10/2017 Hoàn thành chậm
157 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Xã Thanh Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành chậm
158 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Xã Thanh Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
159 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Xã Thanh Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
160 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Xã Thanh Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành chậm
161 V/v báo cáo sau kỳ họp HĐND xã, thị trấn, kỳ họp giữa năm 2017 Xã Thanh Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/08/2017 Hoàn thành chậm
162 V/v Triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm Xã Thanh Có thời hạn 30/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành chậm
163 V/v triển khai xây dựng đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg Xã Thanh Có thời hạn 18/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2017 Hoàn thành chậm
164 V/v nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Xã Thanh Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành chậm
165 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Xã Thanh Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
166 V/v thực hiện công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi Xã Thanh Có thời hạn 06/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
167 V/v hoàn chỉnh nội dung, số liệu báo cáo Xã Thanh Có thời hạn 30/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 24/05/2017 Hoàn thành chậm
168 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Xã Thanh Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành chậm
169 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Xã Thanh Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
170 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Xã Thanh Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành chậm
171 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Xã Thanh Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
172 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Xã Thanh Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
173 V/v báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2019 Xã Tân Thành Có thời hạn 15/09/2019 Tổng hợp TDCĐ 13/09/2019 Hoàn thành chậm
174 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Xã Tân Thành Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
175 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Xã Tân Thành Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
176 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019 Xã Tân Thành Có thời hạn 27/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 09/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
177 V/v đẩy nhanh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 Xã Tân Thành Có thời hạn 15/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 28/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
178 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 02/2019 Xã Tân Thành Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 15/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
179 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Xã Tân Thành Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
180 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Xã Tân Thành Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
181 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2019 Xã Tân Thành Có thời hạn 21/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 11/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
182 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Xã Tân Thành Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành chậm
183 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Xã Tân Thành Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
184 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Xã Tân Thành Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
185 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Xã Tân Thành Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
186 V/v tập trung giải quyết các vướng mắc trong GPMB Khu tái định cư Lao Bảo - Tân Thành (giai đoạn 2) Xã Tân Thành Có thời hạn 27/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
187 V/v tổ chức Sơ kết 10 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009-2019 Xã Tân Thành Có thời hạn 20/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 14/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
188 V/v tập trung thực hiện GPMB khu tái định cư Lao Bảo - Tân Thành Xã Tân Thành Có thời hạn 08/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
189 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Xã Tân Thành Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
190 Giao 13 xã, thị trấn lập phương án chi tiết sau khi nhận bàn giao đất, rừng phòng hộ... Xã Tân Thành Có thời hạn 30/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 09/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
191 V/v chấn chỉnh tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn Xã Tân Thành Có thời hạn 01/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
192 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Xã Tân Thành Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
193 V/v xử lý lấn chiếm hành lang, vỉa hè đảm bảo mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông Xã Tân Thành Có thời hạn 09/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
194 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Xã Tân Thành Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
195 V/v Thực hiện thống kê đất đai năm 2017 Xã Tân Thành Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
196 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Xã Tân Thành Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
197 HỎA TỐC V/v khẩn trương tổng hợp và gửi hồ sơ thiệt hại do thiên tai dịch bệnh năm 2017 Xã Tân Thành Có thời hạn 25/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
198 V/v rà soát số liệu thực hiện Đề án Xã Tân Thành Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
199 V/v xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018 Xã Tân Thành Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
200 Về việc báo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 Xã Tân Thành Có thời hạn 08/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
201 V/v cung cấp thông tin thực hiện Công báo Xã Tân Thành Có thời hạn 25/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
202 V/v báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Xã Tân Thành Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
203 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Xã Tân Thành Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
204 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Xã Tân Thành Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
205 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Xã Tân Thành Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
206 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Xã Tân Thành Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
207 V/v xét chọn, hợp đồng khuyến nông và thú y cơ sở Xã Tân Thành Có thời hạn 21/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
208 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Xã Tân Thành Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
209 V/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới Xã Tân Thành Có thời hạn 13/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
210 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Xã Tân Thành Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
211 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Xã Tân Thành Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
212 V/v phối hợp tuyên truyền Xã Tân Thành Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
213 V/v báo cáo sau kỳ họp HĐND xã, thị trấn, kỳ họp giữa năm 2017 Xã Tân Thành Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
214 V/v Triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm Xã Tân Thành Có thời hạn 30/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
215 V/v triển khai xây dựng đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg Xã Tân Thành Có thời hạn 18/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
216 V/v xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ Xã Tân Thành Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 13/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
217 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Xã Tân Thành Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
218 V/v phối hợp xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ Xã Tân Thành Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 07/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
219 V/v nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Xã Tân Thành Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
220 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Xã Tân Thành Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
221 V/v thực hiện công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi Xã Tân Thành Có thời hạn 06/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
222 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện Lê Quang Thuận tại phiên họp với xã Tân Thành về GPMB dự án Khu tái định cư Lao Bảo - Tân Thành ngày 16/5/2017 Xã Tân Thành Có thời hạn 25/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 24/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
223 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Xã Tân Thành Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
224 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Xã Tân Thành Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
225 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Xã Tân Thành Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
226 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Xã Tân Thành Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
227 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Xã Tân Thành Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
228 V/v báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2019 Xã Tân Lập Có thời hạn 15/09/2019 Tổng hợp TDCĐ 13/09/2019 Hoàn thành chậm
229 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Xã Tân Lập Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
230 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Xã Tân Lập Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
231 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019 Xã Tân Lập Có thời hạn 27/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 09/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
232 V/v đẩy nhanh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 Xã Tân Lập Có thời hạn 15/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 28/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
233 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 02/2019 Xã Tân Lập Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 15/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
234 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Xã Tân Lập Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
235 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Xã Tân Lập Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
236 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2019 Xã Tân Lập Có thời hạn 21/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 11/01/2019 Hoàn thành chậm
237 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Xã Tân Lập Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành chậm
238 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Xã Tân Lập Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành chậm
239 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Xã Tân Lập Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành chậm
240 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Xã Tân Lập Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành chậm
241 V/v tổ chức Sơ kết 10 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009-2019 Xã Tân Lập Có thời hạn 20/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 14/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
242 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Xã Tân Lập Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành chậm
243 Giao 13 xã, thị trấn lập phương án chi tiết sau khi nhận bàn giao đất, rừng phòng hộ... Xã Tân Lập Có thời hạn 30/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 09/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
244 V/v chấn chỉnh tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn Xã Tân Lập Có thời hạn 01/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
245 V/v giải quyết đơn kiện của bà Nguyễn Thị Huệ Xã Tân Lập Có thời hạn 20/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 13/03/2018 Hoàn thành chậm
246 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Xã Tân Lập Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
247 V/v xử lý lấn chiếm hành lang, vỉa hè đảm bảo mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông Xã Tân Lập Có thời hạn 09/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành chậm
248 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Xã Tân Lập Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành chậm
249 V/v Thực hiện thống kê đất đai năm 2017 Xã Tân Lập Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
250 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Xã Tân Lập Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành chậm
251 HỎA TỐC V/v khẩn trương tổng hợp và gửi hồ sơ thiệt hại do thiên tai dịch bệnh năm 2017 Xã Tân Lập Có thời hạn 25/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
252 V/v rà soát số liệu thực hiện Đề án Xã Tân Lập Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
253 V/v xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018 Xã Tân Lập Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
254 Về việc báo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 Xã Tân Lập Có thời hạn 08/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
255 V/v cung cấp thông tin thực hiện Công báo Xã Tân Lập Có thời hạn 25/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành chậm
256 V/v giải quyết đơn kiến nghị của bà: Nguyễn Thị Huệ Xã Tân Lập Có thời hạn 28/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
257 V/v báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Xã Tân Lập Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
258 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Xã Tân Lập Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
259 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Xã Tân Lập Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
260 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Xã Tân Lập Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
261 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Xã Tân Lập Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành chậm
262 V/v xét chọn, hợp đồng khuyến nông và thú y cơ sở Xã Tân Lập Có thời hạn 21/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
263 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Xã Tân Lập Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
264 V/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới Xã Tân Lập Có thời hạn 13/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
265 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Xã Tân Lập Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
266 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Xã Tân Lập Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
267 V/v phối hợp tuyên truyền Xã Tân Lập Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
268 V/v báo cáo sau kỳ họp HĐND xã, thị trấn, kỳ họp giữa năm 2017 Xã Tân Lập Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/08/2017 Hoàn thành chậm
269 V/v Triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm Xã Tân Lập Có thời hạn 30/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành chậm
270 V/v triển khai xây dựng đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg Xã Tân Lập Có thời hạn 18/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2017 Hoàn thành chậm
271 V/v xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ Xã Tân Lập Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 13/06/2017 Hoàn thành chậm
272 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Xã Tân Lập Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành chậm
273 V/v phối hợp xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ Xã Tân Lập Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 07/06/2017 Hoàn thành chậm
274 V/v nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Xã Tân Lập Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành chậm
275 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Xã Tân Lập Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
276 V/v thực hiện công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi Xã Tân Lập Có thời hạn 06/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
277 V/v hoàn chỉnh nội dung, số liệu báo cáo Xã Tân Lập Có thời hạn 30/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 24/05/2017 Hoàn thành chậm
278 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Xã Tân Lập Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành chậm
279 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Xã Tân Lập Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
280 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Xã Tân Lập Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành chậm
281 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Xã Tân Lập Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
282 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Xã Tân Lập Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
283 V/v báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2019 Xã Tân Long Có thời hạn 15/09/2019 Tổng hợp TDCĐ 13/09/2019 Hoàn thành chậm
284 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Xã Tân Long Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành chậm
285 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Xã Tân Long Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành chậm
286 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019 Xã Tân Long Có thời hạn 27/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 09/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
287 V/v đẩy nhanh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 Xã Tân Long Có thời hạn 15/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 28/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
288 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 02/2019 Xã Tân Long Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 15/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
289 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Xã Tân Long Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
290 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Xã Tân Long Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
291 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2019 Xã Tân Long Có thời hạn 21/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 11/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
292 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Xã Tân Long Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành chậm
293 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Xã Tân Long Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
294 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Xã Tân Long Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
295 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Xã Tân Long Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành chậm
296 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Xã Tân Long Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
297 V/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Đỗ Đức và bà Võ Thị Hiền Xã Tân Long Có thời hạn 15/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
298 V/v chấn chỉnh tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn Xã Tân Long Có thời hạn 01/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
299 V/v xử lý vi phạm ông: Tạ Quang Hiến Xã Tân Long Có thời hạn 13/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 06/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
300 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Xã Tân Long Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
301 V/v xử lý lấn chiếm hành lang, vỉa hè đảm bảo mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông Xã Tân Long Có thời hạn 09/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
302 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Xã Tân Long Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
303 V/v Thực hiện thống kê đất đai năm 2017 Xã Tân Long Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
304 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Xã Tân Long Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
305 HỎA TỐC V/v khẩn trương tổng hợp và gửi hồ sơ thiệt hại do thiên tai dịch bệnh năm 2017 Xã Tân Long Có thời hạn 25/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
306 V/v rà soát số liệu thực hiện Đề án Xã Tân Long Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
307 V/v xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018 Xã Tân Long Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
308 Về việc báo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 Xã Tân Long Có thời hạn 08/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/12/2017 Hoàn thành chậm
309 V/v cung cấp thông tin thực hiện Công báo Xã Tân Long Có thời hạn 25/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành chậm
310 V/v báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Xã Tân Long Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
311 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Xã Tân Long Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
312 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Xã Tân Long Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành chậm
313 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Xã Tân Long Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
314 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Xã Tân Long Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
315 V/v xét chọn, hợp đồng khuyến nông và thú y cơ sở Xã Tân Long Có thời hạn 21/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
316 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Xã Tân Long Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
317 V/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới Xã Tân Long Có thời hạn 13/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
318 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Xã Tân Long Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
319 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Xã Tân Long Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành chậm
320 V/v phối hợp tuyên truyền Xã Tân Long Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
321 V/v báo cáo sau kỳ họp HĐND xã, thị trấn, kỳ họp giữa năm 2017 Xã Tân Long Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/08/2017 Hoàn thành chậm
322 V/v Triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm Xã Tân Long Có thời hạn 30/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
323 V/v triển khai xây dựng đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg Xã Tân Long Có thời hạn 18/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2017 Hoàn thành chậm
324 V/v xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ Xã Tân Long Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 13/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
325 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Xã Tân Long Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
326 V/v phối hợp xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ Xã Tân Long Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 07/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
327 V/v nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Xã Tân Long Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
328 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Xã Tân Long Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
329 V/v thực hiện công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi Xã Tân Long Có thời hạn 06/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
330 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Xã Tân Long Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
331 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Xã Tân Long Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
332 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Xã Tân Long Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
333 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Xã Tân Long Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
334 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Xã Tân Long Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
335 V/v báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2019 Xã Tân Liên Có thời hạn 15/09/2019 Tổng hợp TDCĐ 13/09/2019 Hoàn thành chậm
336 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Xã Tân Liên Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
337 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Xã Tân Liên Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
338 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019 Xã Tân Liên Có thời hạn 27/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 09/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
339 V/v đẩy nhanh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 Xã Tân Liên Có thời hạn 15/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 28/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
340 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 02/2019 Xã Tân Liên Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 15/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
341 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Xã Tân Liên Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành chậm
342 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Xã Tân Liên Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành chậm
343 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2019 Xã Tân Liên Có thời hạn 21/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 11/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
344 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Xã Tân Liên Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành chậm
345 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Xã Tân Liên Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
346 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Xã Tân Liên Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
347 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Xã Tân Liên Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
348 v/v thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát Chương trình MTQG xây dựng NTM Xã Tân Liên Có thời hạn 24/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 17/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
349 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Xã Tân Liên Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành chậm
350 Giao 13 xã, thị trấn lập phương án chi tiết sau khi nhận bàn giao đất, rừng phòng hộ... Xã Tân Liên Có thời hạn 30/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 09/05/2018 Hoàn thành chậm
351 V/v chấn chỉnh tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn Xã Tân Liên Có thời hạn 01/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
352 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Xã Tân Liên Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
353 V/v xử lý lấn chiếm hành lang, vỉa hè đảm bảo mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông Xã Tân Liên Có thời hạn 09/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
354 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Xã Tân Liên Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
355 V/v Thực hiện thống kê đất đai năm 2017 Xã Tân Liên Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành chậm
356 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Xã Tân Liên Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
357 HỎA TỐC V/v khẩn trương tổng hợp và gửi hồ sơ thiệt hại do thiên tai dịch bệnh năm 2017 Xã Tân Liên Có thời hạn 25/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
358 V/v rà soát số liệu thực hiện Đề án Xã Tân Liên Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
359 V/v xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018 Xã Tân Liên Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
360 Về việc báo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 Xã Tân Liên Có thời hạn 08/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/12/2017 Hoàn thành chậm
361 V/v cung cấp thông tin thực hiện Công báo Xã Tân Liên Có thời hạn 25/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành chậm
362 V/v báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Xã Tân Liên Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
363 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Xã Tân Liên Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
364 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Xã Tân Liên Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
365 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Xã Tân Liên Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
366 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Xã Tân Liên Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
367 V/v xét chọn, hợp đồng khuyến nông và thú y cơ sở Xã Tân Liên Có thời hạn 21/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
368 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Xã Tân Liên Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
369 V/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới Xã Tân Liên Có thời hạn 13/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
370 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Xã Tân Liên Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
371 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Xã Tân Liên Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
372 V/v phối hợp tuyên truyền Xã Tân Liên Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
373 V/v báo cáo sau kỳ họp HĐND xã, thị trấn, kỳ họp giữa năm 2017 Xã Tân Liên Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/08/2017 Hoàn thành chậm
374 V/v Triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm Xã Tân Liên Có thời hạn 30/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành chậm
375 V/v triển khai xây dựng đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg Xã Tân Liên Có thời hạn 18/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2017 Hoàn thành chậm
376 V/v xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ Xã Tân Liên Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 13/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
377 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Xã Tân Liên Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
378 V/v phối hợp xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ Xã Tân Liên Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 07/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
379 V/v nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Xã Tân Liên Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
380 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Xã Tân Liên Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
381 V/v thực hiện công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi Xã Tân Liên Có thời hạn 06/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
382 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Xã Tân Liên Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
383 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Xã Tân Liên Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
384 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Xã Tân Liên Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
385 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Xã Tân Liên Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
386 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Xã Tân Liên Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
387 V/v báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2019 Xã Tân Hợp Có thời hạn 15/09/2019 Tổng hợp TDCĐ 13/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
388 V/v tổ chức thực hiện để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công Xã Tân Hợp Có thời hạn 09/07/2019 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
389 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Xã Tân Hợp Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
390 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Xã Tân Hợp Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
391 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019 Xã Tân Hợp Có thời hạn 27/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 09/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
392 V/v đẩy nhanh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 Xã Tân Hợp Có thời hạn 15/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 28/03/2019 Hoàn thành chậm
393 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 02/2019 Xã Tân Hợp Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 15/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
394 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Xã Tân Hợp Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
395 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Xã Tân Hợp Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
396 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2019 Xã Tân Hợp Có thời hạn 21/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 11/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
397 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Xã Tân Hợp Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành chậm
398 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Xã Tân Hợp Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
399 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Xã Tân Hợp Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
400 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Xã Tân Hợp Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
401 V/v tổ chức Sơ kết 10 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009-2019 Xã Tân Hợp Có thời hạn 20/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 14/08/2018 Hoàn thành chậm
402 V/v giải quyết đơn đề nghị của ông Trần Thanh Liêm Xã Tân Hợp Có thời hạn 05/07/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
403 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Xã Tân Hợp Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
404 Giao 13 xã, thị trấn lập phương án chi tiết sau khi nhận bàn giao đất, rừng phòng hộ... Xã Tân Hợp Có thời hạn 30/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 09/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
405 V/v chấn chỉnh tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn Xã Tân Hợp Có thời hạn 01/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
406 V/v xử lý lấn chiếm hành lang, vỉa hè đảm bảo mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông Xã Tân Hợp Có thời hạn 09/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
407 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Xã Tân Hợp Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
408 V/v Thực hiện thống kê đất đai năm 2017 Xã Tân Hợp Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
409 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Xã Tân Hợp Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
410 HỎA TỐC V/v khẩn trương tổng hợp và gửi hồ sơ thiệt hại do thiên tai dịch bệnh năm 2017 Xã Tân Hợp Có thời hạn 25/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
411 V/v rà soát số liệu thực hiện Đề án Xã Tân Hợp Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
412 V/v xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018 Xã Tân Hợp Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
413 Về việc báo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 Xã Tân Hợp Có thời hạn 08/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
414 V/v cung cấp thông tin thực hiện Công báo Xã Tân Hợp Có thời hạn 25/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
415 V/v báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Xã Tân Hợp Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
416 V/v giải quyết các đề nghị của Công ty My Anh - Khe Sanh Xã Tân Hợp Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 07/11/2017 Hoàn thành chậm
417 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Xã Tân Hợp Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
418 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Xã Tân Hợp Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
419 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Xã Tân Hợp Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
420 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Xã Tân Hợp Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
421 V/v xét chọn, hợp đồng khuyến nông và thú y cơ sở Xã Tân Hợp Có thời hạn 21/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
422 Về việc tuyên truyền, vận động đối với hộ ông: Hồ Hối thôn Tà Đủ xã Tân Hợp Xã Tân Hợp Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2017 Hoàn thành chậm
423 V/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới Xã Tân Hợp Có thời hạn 13/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
424 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Xã Tân Hợp Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
425 V/v báo cáo sau kỳ họp HĐND xã, thị trấn, kỳ họp giữa năm 2017 Xã Tân Hợp Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
426 V/v Triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm Xã Tân Hợp Có thời hạn 30/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
427 V/v triển khai xây dựng đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg Xã Tân Hợp Có thời hạn 18/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
428 V/v xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ Xã Tân Hợp Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 13/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
429 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Xã Tân Hợp Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
430 V/v phối hợp xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ Xã Tân Hợp Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 07/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
431 V/v nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Xã Tân Hợp Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
432 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Xã Tân Hợp Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
433 V/v thực hiện công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi Xã Tân Hợp Có thời hạn 06/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
434 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện Lê Quang Thuận tại phiên họp về vấn đề trâu bò phá hoại cây trồng tại Dự án trồng cây Mắc ca Xã Tân Hợp Có thời hạn 25/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 24/05/2017 Hoàn thành chậm
435 V/v tổ chức GPMB các tuyến đường dự án LRAM Xã Tân Hợp Có thời hạn 23/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 17/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
436 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Xã Tân Hợp Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
437 V/v tham gia góp ý vào phương án giao rừng, giao đất lâm nghiệp Xã Tân Hợp Có thời hạn 28/04/2017 Nguyễn Khắc Anh Tổng hợp TDCĐ 26/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
438 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Xã Tân Hợp Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
439 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Xã Tân Hợp Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
440 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Xã Tân Hợp Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
441 V/v phối hợp tuyên truyền Xã Tân Hợp Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
442 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Xã Tân Hợp Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
443 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Xã Tân Hợp Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
444 V/v báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2019 Xã Pa Tầng Có thời hạn 15/09/2019 Tổng hợp TDCĐ 13/09/2019 Hoàn thành chậm
445 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Xã Pa Tầng Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành chậm
446 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019 Xã Pa Tầng Có thời hạn 27/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 09/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
447 V/v đẩy nhanh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 Xã Pa Tầng Có thời hạn 15/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 28/03/2019 Hoàn thành chậm
448 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 02/2019 Xã Pa Tầng Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 15/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
449 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Xã Pa Tầng Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành chậm
450 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Xã Pa Tầng Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành chậm
451 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2019 Xã Pa Tầng Có thời hạn 21/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 11/01/2019 Hoàn thành chậm
452 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Xã Pa Tầng Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành chậm
453 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Xã Pa Tầng Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành chậm
454 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Xã Pa Tầng Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành chậm
455 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Xã Pa Tầng Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành chậm
456 V/v tổ chức Sơ kết 10 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009-2019 Xã Pa Tầng Có thời hạn 20/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 14/08/2018 Hoàn thành chậm
457 V/v giải phóng mặt bằng xây dựng cổng hộp La Manh tại xã Ba Tầng Xã Pa Tầng Có thời hạn 25/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/06/2018 Hoàn thành chậm
458 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Xã Pa Tầng Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành chậm
459 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Xã Pa Tầng Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
460 Thông báo ý kiến kết luận của Phó chủ tịch UBND huyện Lê Quang Thuận tại phiên làm việc với xã Ba Tầng ngày 23/11/2017 Xã Pa Tầng Có thời hạn 08/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 30/11/2017 Hoàn thành chậm
461 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Xã Pa Tầng Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
462 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Xã Pa Tầng Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
463 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Xã Pa Tầng Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành chậm
464 V/v xét chọn, hợp đồng khuyến nông và thú y cơ sở Xã Pa Tầng Có thời hạn 21/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2017 Hoàn thành chậm
465 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Xã Pa Tầng Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
466 V/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới Xã Pa Tầng Có thời hạn 13/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
467 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Xã Pa Tầng Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
468 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Xã Pa Tầng Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành chậm
469 V/v báo cáo sau kỳ họp HĐND xã, thị trấn, kỳ họp giữa năm 2017 Xã Pa Tầng Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/08/2017 Hoàn thành chậm
470 V/v Triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm Xã Pa Tầng Có thời hạn 30/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành chậm
471 V/v triển khai xây dựng đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg Xã Pa Tầng Có thời hạn 18/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2017 Hoàn thành chậm
472 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Xã Pa Tầng Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành chậm
473 V/v nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Xã Pa Tầng Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành chậm
474 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Xã Pa Tầng Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
475 V/v thực hiện công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi Xã Pa Tầng Có thời hạn 06/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
476 V/v hoàn chỉnh nội dung, số liệu báo cáo Xã Pa Tầng Có thời hạn 30/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 24/05/2017 Hoàn thành chậm
477 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Xã Pa Tầng Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
478 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Xã Pa Tầng Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
479 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Xã Pa Tầng Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
480 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Xã Pa Tầng Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
481 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Xã Pa Tầng Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
482 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Xã Pa Tầng Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
483 V/v báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2019 Xã Hướng Việt Có thời hạn 15/09/2019 Tổng hợp TDCĐ 13/09/2019 Hoàn thành chậm
484 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Xã Hướng Việt Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành chậm
485 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Xã Hướng Việt Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành chậm
486 V/v thu hồi vốn của Quỹ CSF trong khuôn khổ Dự án BCC Xã Hướng Việt Có thời hạn 04/06/2019 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2019 Hoàn thành chậm
487 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019 Xã Hướng Việt Có thời hạn 27/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 09/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
488 V/v đẩy nhanh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 Xã Hướng Việt Có thời hạn 15/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 28/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
489 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 02/2019 Xã Hướng Việt Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 15/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
490 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Xã Hướng Việt Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
491 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Xã Hướng Việt Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
492 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2019 Xã Hướng Việt Có thời hạn 21/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 11/01/2019 Hoàn thành chậm
493 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Xã Hướng Việt Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành chậm
494 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Xã Hướng Việt Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
495 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Xã Hướng Việt Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
496 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Xã Hướng Việt Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành chậm
497 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Xã Hướng Việt Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành chậm
498 Giao 13 xã, thị trấn lập phương án chi tiết sau khi nhận bàn giao đất, rừng phòng hộ... Xã Hướng Việt Có thời hạn 30/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 09/05/2018 Hoàn thành chậm
499 V/v Thực hiện thống kê đất đai năm 2017 Xã Hướng Việt Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành chậm
500 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Xã Hướng Việt Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
501 V/v rà soát số liệu thực hiện Đề án Xã Hướng Việt Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
502 Về việc báo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 Xã Hướng Việt Có thời hạn 08/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/12/2017 Hoàn thành chậm
503 V/v cung cấp thông tin thực hiện Công báo Xã Hướng Việt Có thời hạn 25/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành chậm
504 V/v báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Xã Hướng Việt Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành chậm
505 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Xã Hướng Việt Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành chậm
506 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Xã Hướng Việt Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành chậm
507 V/v tham mưu, xây dựng kế hoạch thực hiện biên bản ghi nhớ đã ký kết với huyện Sê Pôn (Lào) Xã Hướng Việt Có thời hạn 30/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 19/10/2017 Hoàn thành chậm
508 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Xã Hướng Việt Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành chậm
509 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Xã Hướng Việt Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành chậm
510 V/v xét chọn, hợp đồng khuyến nông và thú y cơ sở Xã Hướng Việt Có thời hạn 21/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2017 Hoàn thành chậm
511 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Xã Hướng Việt Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
512 V/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới Xã Hướng Việt Có thời hạn 13/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
513 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Xã Hướng Việt Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
514 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Xã Hướng Việt Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành chậm
515 V/v báo cáo sau kỳ họp HĐND xã, thị trấn, kỳ họp giữa năm 2017 Xã Hướng Việt Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/08/2017 Hoàn thành chậm
516 V/v Triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm Xã Hướng Việt Có thời hạn 30/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành chậm
517 V/v triển khai xây dựng đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg Xã Hướng Việt Có thời hạn 18/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2017 Hoàn thành chậm
518 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Xã Hướng Việt Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành chậm
519 V/v nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Xã Hướng Việt Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành chậm
520 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Xã Hướng Việt Có thời hạn 05/06/2017 Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
521 V/v thực hiện công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi Xã Hướng Việt Có thời hạn 06/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
522 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Xã Hướng Việt Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
523 V/v cung cấp nội dung phục vụ công tác Xã Hướng Việt Có thời hạn 25/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 21/04/2017 Hoàn thành chậm
524 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Xã Hướng Việt Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
525 Về việc tiếp tục điều tra và xử lý răn đe đối với việc làm mua bán, khai thác cây bóng mát, cây cổ thụ Xã Hướng Việt Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 13/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
526 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Xã Hướng Việt Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành chậm
527 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Xã Hướng Việt Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
528 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Xã Hướng Việt Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
529 Thông báo ý kiến kết luận của Phó chủ tịch UBND huyện Phạm Trọng Hổ tại phiên họp ngày 28/02/2017 Xã Hướng Việt Có thời hạn 26/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/03/2017 Hoàn thành chậm
530 V/v triển khai chính thức thực hiện phần mềm theo dõi, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ của UBND huyện giao Xã Hướng Việt Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 20/03/2017 Hoàn thành đúng hạn
531 V/v giải quyết dứt điểm các hộ xâm canh theo quy định của pháp luật Xã Hướng Tân Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 22/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
532 V/v báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2019 Xã Hướng Tân Có thời hạn 15/09/2019 Tổng hợp TDCĐ 13/09/2019 Hoàn thành chậm
533 V/v tổ chức thực hiện để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công Xã Hướng Tân Có thời hạn 09/07/2019 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2019 Hoàn thành chậm
534 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Xã Hướng Tân Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành chậm
535 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Xã Hướng Tân Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành chậm
536 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019 Xã Hướng Tân Có thời hạn 27/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 09/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
537 V/v đẩy nhanh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 Xã Hướng Tân Có thời hạn 15/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 28/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
538 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 02/2019 Xã Hướng Tân Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 15/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
539 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Xã Hướng Tân Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
540 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Xã Hướng Tân Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
541 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2019 Xã Hướng Tân Có thời hạn 21/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 11/01/2019 Hoàn thành chậm
542 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Xã Hướng Tân Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành chậm
543 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Xã Hướng Tân Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
544 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Xã Hướng Tân Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
545 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Xã Hướng Tân Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành chậm
546 V/v tổ chức Sơ kết 10 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009-2019 Xã Hướng Tân Có thời hạn 20/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 14/08/2018 Hoàn thành chậm
547 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Xã Hướng Tân Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành chậm
548 Giao 13 xã, thị trấn lập phương án chi tiết sau khi nhận bàn giao đất, rừng phòng hộ... Xã Hướng Tân Có thời hạn 30/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 09/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
549 V/v chấn chỉnh tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn Xã Hướng Tân Có thời hạn 01/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành chậm
550 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Xã Hướng Tân Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
551 V/v xử lý lấn chiếm hành lang, vỉa hè đảm bảo mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông Xã Hướng Tân Có thời hạn 09/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành chậm
552 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Xã Hướng Tân Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
553 V/v Thực hiện thống kê đất đai năm 2017 Xã Hướng Tân Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
554 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Xã Hướng Tân Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành chậm
555 HỎA TỐC V/v khẩn trương tổng hợp và gửi hồ sơ thiệt hại do thiên tai dịch bệnh năm 2017 Xã Hướng Tân Có thời hạn 25/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
556 V/v rà soát số liệu thực hiện Đề án Xã Hướng Tân Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
557 V/v xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018 Xã Hướng Tân Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
558 Về việc báo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 Xã Hướng Tân Có thời hạn 08/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/12/2017 Hoàn thành chậm
559 V/v cung cấp thông tin thực hiện Công báo Xã Hướng Tân Có thời hạn 25/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành chậm
560 V/v báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Xã Hướng Tân Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành chậm
561 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Xã Hướng Tân Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
562 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Xã Hướng Tân Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
563 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Xã Hướng Tân Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành chậm
564 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Xã Hướng Tân Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành chậm
565 V/v xét chọn, hợp đồng khuyến nông và thú y cơ sở Xã Hướng Tân Có thời hạn 21/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
566 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Xã Hướng Tân Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
567 V/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới Xã Hướng Tân Có thời hạn 13/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
568 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Xã Hướng Tân Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
569 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Xã Hướng Tân Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành chậm
570 V/v báo cáo sau kỳ họp HĐND xã, thị trấn, kỳ họp giữa năm 2017 Xã Hướng Tân Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/08/2017 Hoàn thành chậm
571 V/v Triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm Xã Hướng Tân Có thời hạn 30/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
572 V/v triển khai xây dựng đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg Xã Hướng Tân Có thời hạn 18/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2017 Hoàn thành chậm
573 V/v xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ Xã Hướng Tân Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 13/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
574 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Xã Hướng Tân Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành chậm
575 V/v nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Xã Hướng Tân Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
576 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Xã Hướng Tân Có thời hạn 05/06/2017 Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
577 V/v thực hiện công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi Xã Hướng Tân Có thời hạn 06/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
578 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Xã Hướng Tân Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành chậm
579 V/v tham gia góp ý vào phương án giao rừng, giao đất lâm nghiệp Xã Hướng Tân Có thời hạn 28/04/2017 Nguyễn Khắc Anh Tổng hợp TDCĐ 26/04/2017 Hoàn thành chậm
580 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Xã Hướng Tân Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành chậm
581 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Xã Hướng Tân Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
582 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Xã Hướng Tân Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
583 V/v tham mưu kiểm tra tình hình an ninh trật tự trên khu vực lòng hồ Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị Xã Hướng Tân Không thời hạn Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng hợp TDCĐ 21/03/2017 Hoàn thành đúng hạn
584 V/v báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2019 Xã Hướng Sơn Có thời hạn 15/09/2019 Tổng hợp TDCĐ 13/09/2019 Hoàn thành chậm
585 V/v tổ chức thực hiện để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công Xã Hướng Sơn Có thời hạn 09/07/2019 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2019 Hoàn thành chậm
586 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Xã Hướng Sơn Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
587 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Xã Hướng Sơn Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
588 V/v thu hồi vốn của Quỹ CSF trong khuôn khổ Dự án BCC Xã Hướng Sơn Có thời hạn 04/06/2019 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2019 Hoàn thành chậm
589 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện Lê Quang Thuận tại phiên làm việc về giải phóng mặt bằng tuyến đường Cát - Trĩa Xã Hướng Sơn Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 06/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
590 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019 Xã Hướng Sơn Có thời hạn 27/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 09/04/2019 Hoàn thành chậm
591 V/v đẩy nhanh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 Xã Hướng Sơn Có thời hạn 15/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 28/03/2019 Hoàn thành chậm
592 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Xã Hướng Sơn Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành chậm
593 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Xã Hướng Sơn Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành chậm
594 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2019 Xã Hướng Sơn Có thời hạn 21/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 11/01/2019 Hoàn thành chậm
595 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Xã Hướng Sơn Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành chậm
596 V/v thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày của UBND huyện về thực hiện Đề án 1675 Xã Hướng Sơn Có thời hạn 15/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
597 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Xã Hướng Sơn Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành chậm
598 Giao 13 xã, thị trấn lập phương án chi tiết sau khi nhận bàn giao đất, rừng phòng hộ... Xã Hướng Sơn Có thời hạn 30/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 09/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
599 V/v chấn chỉnh tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn Xã Hướng Sơn Có thời hạn 01/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành chậm
600 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Xã Hướng Sơn Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
601 V/v xử lý lấn chiếm hành lang, vỉa hè đảm bảo mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông Xã Hướng Sơn Có thời hạn 09/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
602 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Xã Hướng Sơn Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành chậm
603 V/v Thực hiện thống kê đất đai năm 2017 Xã Hướng Sơn Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
604 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Xã Hướng Sơn Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành chậm
605 HỎA TỐC V/v khẩn trương tổng hợp và gửi hồ sơ thiệt hại do thiên tai dịch bệnh năm 2017 Xã Hướng Sơn Có thời hạn 25/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
606 V/v rà soát số liệu thực hiện Đề án Xã Hướng Sơn Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
607 Về việc báo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 Xã Hướng Sơn Có thời hạn 08/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/12/2017 Hoàn thành chậm
608 V/v cung cấp thông tin thực hiện Công báo Xã Hướng Sơn Có thời hạn 25/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành chậm
609 V/v báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Xã Hướng Sơn Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành chậm
610 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Xã Hướng Sơn Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
611 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Xã Hướng Sơn Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
612 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Xã Hướng Sơn Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
613 V/v xét chọn, hợp đồng khuyến nông và thú y cơ sở Xã Hướng Sơn Có thời hạn 21/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
614 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Xã Hướng Sơn Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
615 V/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới Xã Hướng Sơn Có thời hạn 13/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
616 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Xã Hướng Sơn Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
617 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Xã Hướng Sơn Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
618 V/v báo cáo sau kỳ họp HĐND xã, thị trấn, kỳ họp giữa năm 2017 Xã Hướng Sơn Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
619 V/v Triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm Xã Hướng Sơn Có thời hạn 30/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
620 V/v triển khai xây dựng đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg Xã Hướng Sơn Có thời hạn 18/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
621 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Xã Hướng Sơn Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành chậm
622 V/v nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Xã Hướng Sơn Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
623 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Xã Hướng Sơn Có thời hạn 05/06/2017 Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
624 V/v thực hiện công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi Xã Hướng Sơn Có thời hạn 06/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
625 V/v hoàn chỉnh nội dung, số liệu báo cáo Xã Hướng Sơn Có thời hạn 30/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 24/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
626 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Xã Hướng Sơn Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
627 Về việc sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 Xã Hướng Sơn Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 20/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
628 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Xã Hướng Sơn Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
629 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Xã Hướng Sơn Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành chậm
630 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Xã Hướng Sơn Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
631 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Xã Hướng Sơn Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
632 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 02/2019 Xã Hướng Sơn Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 15/03/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
633 V/v báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2019 Xã Hướng Phùng Có thời hạn 15/09/2019 Tổng hợp TDCĐ 13/09/2019 Hoàn thành chậm
634 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Xã Hướng Phùng Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
635 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Xã Hướng Phùng Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
636 V/v thu hồi vốn của Quỹ CSF trong khuôn khổ Dự án BCC Xã Hướng Phùng Có thời hạn 04/06/2019 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
637 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019 Xã Hướng Phùng Có thời hạn 27/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 09/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
638 V/v đẩy nhanh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 Xã Hướng Phùng Có thời hạn 15/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 28/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
639 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Xã Hướng Phùng Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
640 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Xã Hướng Phùng Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
641 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2019 Xã Hướng Phùng Có thời hạn 21/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 11/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
642 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Xã Hướng Phùng Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
643 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Xã Hướng Phùng Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
644 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Xã Hướng Phùng Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
645 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Xã Hướng Phùng Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
646 V/v tổ chức Sơ kết 10 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009-2019 Xã Hướng Phùng Có thời hạn 20/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 14/08/2018 Hoàn thành chậm
647 UBND xã Hướng Phùng chuẩn bị các nội dung làm việc với đoàn kiểm tra, giám sát chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018 Xã Hướng Phùng Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
648 V/v thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày của UBND huyện về thực hiện Đề án 1675 Xã Hướng Phùng Có thời hạn 15/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
649 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Xã Hướng Phùng Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
650 V/v rà soát tình hình sử dụng đất để đề xuất phương án giải quyết Xã Hướng Phùng Có thời hạn 10/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 02/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
651 V/v chấn chỉnh tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn Xã Hướng Phùng Có thời hạn 01/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
652 V/v có biện pháp ngăn chặn kịp thời các trường hợp cố ý trồng cây, đào ao để trục lợi trái quy định Xã Hướng Phùng Có thời hạn 06/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
653 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Xã Hướng Phùng Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành chậm
654 V/v xử lý lấn chiếm hành lang, vỉa hè đảm bảo mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông Xã Hướng Phùng Có thời hạn 09/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
655 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Xã Hướng Phùng Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
656 V/v Thực hiện thống kê đất đai năm 2017 Xã Hướng Phùng Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
657 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Xã Hướng Phùng Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
658 HỎA TỐC V/v khẩn trương tổng hợp và gửi hồ sơ thiệt hại do thiên tai dịch bệnh năm 2017 Xã Hướng Phùng Có thời hạn 25/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
659 V/v rà soát số liệu thực hiện Đề án Xã Hướng Phùng Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
660 V/v xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018 Xã Hướng Phùng Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
661 Về việc báo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 Xã Hướng Phùng Có thời hạn 08/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
662 V/v cung cấp thông tin thực hiện Công báo Xã Hướng Phùng Có thời hạn 25/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành chậm
663 V/v báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Xã Hướng Phùng Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
664 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Xã Hướng Phùng Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
665 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Xã Hướng Phùng Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
666 V/v tham mưu, xây dựng kế hoạch thực hiện biên bản ghi nhớ đã ký kết với huyện Sê Pôn (Lào) Xã Hướng Phùng Có thời hạn 30/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 19/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
667 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Xã Hướng Phùng Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
668 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Xã Hướng Phùng Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành chậm
669 V/v xét chọn, hợp đồng khuyến nông và thú y cơ sở Xã Hướng Phùng Có thời hạn 21/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
670 V/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới Xã Hướng Phùng Có thời hạn 13/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
671 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Xã Hướng Phùng Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
672 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Xã Hướng Phùng Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
673 V/v báo cáo sau kỳ họp HĐND xã, thị trấn, kỳ họp giữa năm 2017 Xã Hướng Phùng Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/08/2017 Hoàn thành chậm
674 V/v Triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm Xã Hướng Phùng Có thời hạn 30/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
675 V/v triển khai xây dựng đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg Xã Hướng Phùng Có thời hạn 18/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2017 Hoàn thành chậm
676 V/v xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ Xã Hướng Phùng Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 13/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
677 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Xã Hướng Phùng Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành chậm
678 V/v nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Xã Hướng Phùng Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành chậm
679 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Xã Hướng Phùng Có thời hạn 05/06/2017 Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
680 V/v thực hiện công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi Xã Hướng Phùng Có thời hạn 06/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
681 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Xã Hướng Phùng Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành chậm
682 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Xã Hướng Phùng Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
683 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện LeeQuang Thuận tại phiên làm việc với Công ty CP năng lượng Quảng Trị về GPMB dự án Thủy điện Hướng Phùng Xã Hướng Phùng Không thời hạn Nguyễn Khắc Anh Tổng hợp TDCĐ 06/05/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
684 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 02/2019 Xã Hướng Phùng Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 15/03/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
685 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Xã Hướng Phùng Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
686 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Xã Hướng Phùng Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
687 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Xã Hướng Phùng Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
688 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Xã Hướng Phùng Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
689 V/v báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2019 Xã Hướng Lộc Có thời hạn 15/09/2019 Tổng hợp TDCĐ 13/09/2019 Hoàn thành chậm
690 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Xã Hướng Lộc Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
691 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Xã Hướng Lộc Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
692 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019 Xã Hướng Lộc Có thời hạn 27/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 09/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
693 V/v đẩy nhanh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 Xã Hướng Lộc Có thời hạn 15/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 28/03/2019 Hoàn thành chậm
694 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 02/2019 Xã Hướng Lộc Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 15/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
695 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Xã Hướng Lộc Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành chậm
696 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Xã Hướng Lộc Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành chậm
697 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2019 Xã Hướng Lộc Có thời hạn 21/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 11/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
698 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Xã Hướng Lộc Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
699 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Xã Hướng Lộc Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
700 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Xã Hướng Lộc Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
701 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Xã Hướng Lộc Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
702 V/v tổ chức Sơ kết 10 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009-2019 Xã Hướng Lộc Có thời hạn 20/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 14/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
703 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Xã Hướng Lộc Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành chậm
704 Giao 13 xã, thị trấn lập phương án chi tiết sau khi nhận bàn giao đất, rừng phòng hộ... Xã Hướng Lộc Có thời hạn 30/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 09/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
705 V/v chấn chỉnh tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn Xã Hướng Lộc Có thời hạn 01/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành chậm
706 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Xã Hướng Lộc Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
707 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Xã Hướng Lộc Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
708 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Xã Hướng Lộc Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành chậm
709 HỎA TỐC V/v khẩn trương tổng hợp và gửi hồ sơ thiệt hại do thiên tai dịch bệnh năm 2017 Xã Hướng Lộc Có thời hạn 25/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
710 V/v rà soát số liệu thực hiện Đề án Xã Hướng Lộc Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
711 V/v xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018 Xã Hướng Lộc Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
712 Về việc báo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 Xã Hướng Lộc Có thời hạn 08/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/12/2017 Hoàn thành chậm
713 V/v cung cấp thông tin thực hiện Công báo Xã Hướng Lộc Có thời hạn 25/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành chậm
714 V/v báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Xã Hướng Lộc Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
715 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Xã Hướng Lộc Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
716 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Xã Hướng Lộc Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
717 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Xã Hướng Lộc Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
718 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Xã Hướng Lộc Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành chậm
719 V/v xét chọn, hợp đồng khuyến nông và thú y cơ sở Xã Hướng Lộc Có thời hạn 21/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2017 Hoàn thành chậm
720 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Xã Hướng Lộc Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
721 V/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới Xã Hướng Lộc Có thời hạn 13/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
722 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Xã Hướng Lộc Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
723 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Xã Hướng Lộc Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
724 V/v báo cáo sau kỳ họp HĐND xã, thị trấn, kỳ họp giữa năm 2017 Xã Hướng Lộc Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
725 V/v Triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm Xã Hướng Lộc Có thời hạn 30/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
726 V/v triển khai xây dựng đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg Xã Hướng Lộc Có thời hạn 18/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2017 Hoàn thành chậm
727 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Xã Hướng Lộc Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành chậm
728 V/v nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Xã Hướng Lộc Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành chậm
729 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Xã Hướng Lộc Có thời hạn 05/06/2017 Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
730 V/v thực hiện công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi Xã Hướng Lộc Có thời hạn 06/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
731 V/v hoàn chỉnh nội dung, số liệu báo cáo Xã Hướng Lộc Có thời hạn 30/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 24/05/2017 Hoàn thành chậm
732 V/v tổ chức GPMB các tuyến đường dự án LRAM Xã Hướng Lộc Có thời hạn 23/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 17/05/2017 Hoàn thành chậm
733 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Xã Hướng Lộc Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành chậm
734 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Xã Hướng Lộc Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
735 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Xã Hướng Lộc Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
736 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Xã Hướng Lộc Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
737 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Xã Hướng Lộc Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
738 V/v báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2019 Xã Hướng Lập Có thời hạn 15/09/2019 Tổng hợp TDCĐ 13/09/2019 Hoàn thành chậm
739 V/v tổ chức thực hiện để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công Xã Hướng Lập Có thời hạn 09/07/2019 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2019 Hoàn thành chậm
740 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Xã Hướng Lập Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
741 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Xã Hướng Lập Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
742 V/v thu hồi vốn của Quỹ CSF trong khuôn khổ Dự án BCC Xã Hướng Lập Có thời hạn 04/06/2019 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2019 Hoàn thành chậm
743 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019 Xã Hướng Lập Có thời hạn 27/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 09/04/2019 Hoàn thành chậm
744 V/v đẩy nhanh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 Xã Hướng Lập Có thời hạn 15/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 28/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
745 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Xã Hướng Lập Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
746 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Xã Hướng Lập Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành chậm
747 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2019 Xã Hướng Lập Có thời hạn 21/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 11/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
748 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Xã Hướng Lập Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
749 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Xã Hướng Lập Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành chậm
750 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Xã Hướng Lập Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành chậm
751 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Xã Hướng Lập Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành chậm
752 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Xã Hướng Lập Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành chậm
753 Giao 13 xã, thị trấn lập phương án chi tiết sau khi nhận bàn giao đất, rừng phòng hộ... Xã Hướng Lập Có thời hạn 30/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 09/05/2018 Hoàn thành chậm
754 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Xã Hướng Lập Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành chậm
755 V/v Thực hiện thống kê đất đai năm 2017 Xã Hướng Lập Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành chậm
756 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Xã Hướng Lập Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
757 V/v rà soát số liệu thực hiện Đề án Xã Hướng Lập Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
758 V/v báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Xã Hướng Lập Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành chậm
759 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Xã Hướng Lập Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
760 V/v tham mưu, xây dựng kế hoạch thực hiện biên bản ghi nhớ đã ký kết với huyện Sê Pôn (Lào) Xã Hướng Lập Có thời hạn 30/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 19/10/2017 Hoàn thành chậm
761 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Xã Hướng Lập Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành chậm
762 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Xã Hướng Lập Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành chậm
763 V/v xét chọn, hợp đồng khuyến nông và thú y cơ sở Xã Hướng Lập Có thời hạn 21/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2017 Hoàn thành chậm
764 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Xã Hướng Lập Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
765 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Xã Hướng Lập Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành chậm
766 V/v báo cáo sau kỳ họp HĐND xã, thị trấn, kỳ họp giữa năm 2017 Xã Hướng Lập Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/08/2017 Hoàn thành chậm
767 V/v Triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm Xã Hướng Lập Có thời hạn 30/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành chậm
768 V/v triển khai xây dựng đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg Xã Hướng Lập Có thời hạn 18/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2017 Hoàn thành chậm
769 V/v xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ Xã Hướng Lập Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 13/06/2017 Hoàn thành chậm
770 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Xã Hướng Lập Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành chậm
771 V/v nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Xã Hướng Lập Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành chậm
772 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Xã Hướng Lập Có thời hạn 05/06/2017 Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
773 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Xã Hướng Lập Có thời hạn 05/06/2017 Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
774 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Xã Hướng Lập Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành chậm
775 V/v cung cấp nội dung phục vụ công tác Xã Hướng Lập Có thời hạn 25/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 21/04/2017 Hoàn thành chậm
776 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Xã Hướng Lập Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
777 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 02/2019 Xã Hướng Lập Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 15/03/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
778 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Xã Hướng Lập Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
779 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Xã Hướng Lập Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
780 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Xã Hướng Lập Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
781 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Xã Hướng Lập Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
782 V/v đôn đốc thực hiện tính giản biên chế (lần 3) Xã Hướng Linh Có thời hạn 15/11/2019 Tổng hợp TDCĐ 07/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
783 V/v báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2019 Xã Hướng Linh Có thời hạn 15/09/2019 Tổng hợp TDCĐ 13/09/2019 Hoàn thành chậm
784 V/v tổ chức thực hiện để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công Xã Hướng Linh Có thời hạn 09/07/2019 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2019 Hoàn thành chậm
785 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Xã Hướng Linh Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành chậm
786 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Xã Hướng Linh Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành chậm
787 V/v thu hồi vốn của Quỹ CSF trong khuôn khổ Dự án BCC Xã Hướng Linh Có thời hạn 04/06/2019 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
788 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019 Xã Hướng Linh Có thời hạn 27/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 09/04/2019 Hoàn thành chậm
789 V/v đẩy nhanh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 Xã Hướng Linh Có thời hạn 15/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 28/03/2019 Hoàn thành chậm
790 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 02/2019 Xã Hướng Linh Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 15/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
791 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Xã Hướng Linh Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành chậm
792 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Xã Hướng Linh Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành chậm
793 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2019 Xã Hướng Linh Có thời hạn 21/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 11/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
794 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Xã Hướng Linh Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
795 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Xã Hướng Linh Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
796 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Xã Hướng Linh Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
797 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Xã Hướng Linh Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành chậm
798 V/v thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày của UBND huyện về thực hiện Đề án 1675 Xã Hướng Linh Có thời hạn 15/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
799 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Xã Hướng Linh Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành chậm
800 Giao 13 xã, thị trấn lập phương án chi tiết sau khi nhận bàn giao đất, rừng phòng hộ... Xã Hướng Linh Có thời hạn 30/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 09/05/2018 Hoàn thành chậm
801 V/v chấn chỉnh tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn Xã Hướng Linh Có thời hạn 01/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
802 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Xã Hướng Linh Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
803 V/v xử lý lấn chiếm hành lang, vỉa hè đảm bảo mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông Xã Hướng Linh Có thời hạn 09/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành chậm
804 V/v Thực hiện thống kê đất đai năm 2017 Xã Hướng Linh Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
805 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Xã Hướng Linh Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
806 V/v rà soát số liệu thực hiện Đề án Xã Hướng Linh Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
807 V/v cung cấp thông tin thực hiện Công báo Xã Hướng Linh Có thời hạn 25/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
808 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Xã Hướng Linh Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
809 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Xã Hướng Linh Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
810 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Xã Hướng Linh Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
811 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Xã Hướng Linh Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
812 V/v xét chọn, hợp đồng khuyến nông và thú y cơ sở Xã Hướng Linh Có thời hạn 21/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
813 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Xã Hướng Linh Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
814 V/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới Xã Hướng Linh Có thời hạn 13/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
815 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Xã Hướng Linh Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
816 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Xã Hướng Linh Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành chậm
817 V/v báo cáo sau kỳ họp HĐND xã, thị trấn, kỳ họp giữa năm 2017 Xã Hướng Linh Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/08/2017 Hoàn thành chậm
818 V/v Triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm Xã Hướng Linh Có thời hạn 30/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành chậm
819 V/v triển khai xây dựng đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg Xã Hướng Linh Có thời hạn 18/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
820 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Xã Hướng Linh Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành chậm
821 V/v nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Xã Hướng Linh Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành chậm
822 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Xã Hướng Linh Có thời hạn 05/06/2017 Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
823 V/v hoàn chỉnh nội dung, số liệu báo cáo Xã Hướng Linh Có thời hạn 30/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 24/05/2017 Hoàn thành chậm
824 V/v xử lý tình trạng người dân lấn chiếm đất trồng cây trái quy định Xã Hướng Linh Có thời hạn 30/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 26/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
825 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Xã Hướng Linh Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
826 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Xã Hướng Linh Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
827 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Xã Hướng Linh Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
828 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Xã Hướng Linh Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
829 V/v báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2019 Xã Húc Có thời hạn 15/09/2019 Tổng hợp TDCĐ 13/09/2019 Hoàn thành chậm
830 V/v khẩn tương hỗ trợ kinh phí thực hiện công trình thủy lợi xã Húc Xã Húc Có thời hạn 20/06/2019 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2019 Hoàn thành chậm
831 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Xã Húc Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
832 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Xã Húc Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
833 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019 Xã Húc Có thời hạn 27/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 09/04/2019 Hoàn thành chậm
834 V/v đẩy nhanh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 Xã Húc Có thời hạn 15/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 28/03/2019 Hoàn thành chậm
835 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Xã Húc Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
836 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Xã Húc Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
837 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2019 Xã Húc Có thời hạn 21/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 11/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
838 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Xã Húc Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
839 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Xã Húc Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
840 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Xã Húc Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
841 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Xã Húc Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành chậm
842 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Xã Húc Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành chậm
843 Giao 13 xã, thị trấn lập phương án chi tiết sau khi nhận bàn giao đất, rừng phòng hộ... Xã Húc Có thời hạn 30/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 09/05/2018 Hoàn thành chậm
844 V/v chấn chỉnh tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn Xã Húc Có thời hạn 01/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
845 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Xã Húc Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
846 V/v xử lý lấn chiếm hành lang, vỉa hè đảm bảo mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông Xã Húc Có thời hạn 09/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành chậm
847 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Xã Húc Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
848 V/v Thực hiện thống kê đất đai năm 2017 Xã Húc Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành chậm
849 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Xã Húc Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
850 HỎA TỐC V/v khẩn trương tổng hợp và gửi hồ sơ thiệt hại do thiên tai dịch bệnh năm 2017 Xã Húc Có thời hạn 25/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
851 V/v rà soát số liệu thực hiện Đề án Xã Húc Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
852 V/v xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018 Xã Húc Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
853 Về việc báo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 Xã Húc Có thời hạn 08/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/12/2017 Hoàn thành chậm
854 V/v cung cấp thông tin thực hiện Công báo Xã Húc Có thời hạn 25/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành chậm
855 V/v báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Xã Húc Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
856 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Xã Húc Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
857 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Xã Húc Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
858 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Xã Húc Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành chậm
859 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Xã Húc Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành chậm
860 V/v xét chọn, hợp đồng khuyến nông và thú y cơ sở Xã Húc Có thời hạn 21/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
861 V/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới Xã Húc Có thời hạn 13/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
862 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Xã Húc Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
863 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Xã Húc Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành chậm
864 V/v báo cáo sau kỳ họp HĐND xã, thị trấn, kỳ họp giữa năm 2017 Xã Húc Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/08/2017 Hoàn thành chậm
865 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Xã Húc Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành chậm
866 V/v nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Xã Húc Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
867 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Xã Húc Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
868 V/v thực hiện công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi Xã Húc Có thời hạn 06/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
869 V/v hoàn chỉnh nội dung, số liệu báo cáo Xã Húc Có thời hạn 30/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 24/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
870 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Xã Húc Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
871 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Xã Húc Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
872 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Xã Húc Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
873 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Xã Húc Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
874 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Xã Húc Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
875 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Xã Húc Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
876 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 02/2019 Xã Húc Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 15/03/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
877 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Xã Húc Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
878 V/v báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2019 Xã A Xing Có thời hạn 15/09/2019 Tổng hợp TDCĐ 13/09/2019 Hoàn thành chậm
879 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Xã A Xing Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành chậm
880 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Xã A Xing Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành chậm
881 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019 Xã A Xing Có thời hạn 27/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 09/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
882 V/v đẩy nhanh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 Xã A Xing Có thời hạn 15/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 28/03/2019 Hoàn thành chậm
883 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 02/2019 Xã A Xing Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 15/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
884 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Xã A Xing Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành chậm
885 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Xã A Xing Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành chậm
886 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2019 Xã A Xing Có thời hạn 21/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 11/01/2019 Hoàn thành chậm
887 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Xã A Xing Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
888 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Xã A Xing Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
889 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Xã A Xing Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
890 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Xã A Xing Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
891 V/v tổ chức Sơ kết 10 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009-2019 Xã A Xing Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 14/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
892 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Xã A Xing Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành chậm
893 V/v chấn chỉnh tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn Xã A Xing Có thời hạn 01/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành chậm
894 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Xã A Xing Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
895 V/v xử lý lấn chiếm hành lang, vỉa hè đảm bảo mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông Xã A Xing Có thời hạn 09/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
896 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Xã A Xing Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
897 V/v Thực hiện thống kê đất đai năm 2017 Xã A Xing Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
898 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Xã A Xing Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
899 HỎA TỐC V/v khẩn trương tổng hợp và gửi hồ sơ thiệt hại do thiên tai dịch bệnh năm 2017 Xã A Xing Có thời hạn 25/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
900 V/v rà soát số liệu thực hiện Đề án Xã A Xing Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
901 V/v xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018 Xã A Xing Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
902 Về việc báo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 Xã A Xing Có thời hạn 08/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/12/2017 Hoàn thành chậm
903 V/v cung cấp thông tin thực hiện Công báo Xã A Xing Có thời hạn 25/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành chậm
904 V/v báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Xã A Xing Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành chậm
905 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Xã A Xing Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành chậm
906 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Xã A Xing Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
907 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Xã A Xing Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành chậm
908 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Xã A Xing Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành chậm
909 V/v xét chọn, hợp đồng khuyến nông và thú y cơ sở Xã A Xing Có thời hạn 21/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2017 Hoàn thành chậm
910 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Xã A Xing Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
911 V/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới Xã A Xing Có thời hạn 13/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
912 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Xã A Xing Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
913 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Xã A Xing Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành chậm
914 V/v báo cáo sau kỳ họp HĐND xã, thị trấn, kỳ họp giữa năm 2017 Xã A Xing Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/08/2017 Hoàn thành chậm
915 V/v Triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm Xã A Xing Có thời hạn 30/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành chậm
916 V/v triển khai xây dựng đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg Xã A Xing Có thời hạn 18/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2017 Hoàn thành chậm
917 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Xã A Xing Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành chậm
918 V/v nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Xã A Xing Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành chậm
919 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Xã A Xing Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
920 V/v thực hiện công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi Xã A Xing Có thời hạn 06/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
921 V/v hoàn chỉnh nội dung, số liệu báo cáo Xã A Xing Có thời hạn 30/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 24/05/2017 Hoàn thành chậm
922 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Xã A Xing Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành chậm
923 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Xã A Xing Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
924 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Xã A Xing Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
925 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Xã A Xing Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành chậm
926 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Xã A Xing Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
927 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Xã A Xing Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
928 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Xã A Xing Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
929 V/v báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2019 Xã A Túc Có thời hạn 15/09/2019 Tổng hợp TDCĐ 13/09/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
930 V/v tổ chức thực hiện để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công Xã A Túc Có thời hạn 09/07/2019 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
931 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019 Xã A Túc Có thời hạn 27/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 09/04/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
932 V/v đẩy nhanh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 Xã A Túc Có thời hạn 15/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 28/03/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
933 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 02/2019 Xã A Túc Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 15/03/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
934 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Xã A Túc Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
935 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2019 Xã A Túc Có thời hạn 21/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 11/01/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
936 V/v tổ chức Sơ kết 10 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009-2019 Xã A Túc Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 14/08/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
937 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Xã A Túc Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
938 V/v hoàn chỉnh nội dung, số liệu báo cáo Xã A Túc Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 24/05/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
939 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Xã A Túc Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
940 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Xã A Túc Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
941 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Xã A Túc Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
942 V/v báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2019 Xã A Dơi Có thời hạn 15/09/2019 Tổng hợp TDCĐ 13/09/2019 Hoàn thành chậm
943 V/v tổ chức thực hiện để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công Xã A Dơi Có thời hạn 09/07/2019 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2019 Hoàn thành chậm
944 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Xã A Dơi Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
945 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Xã A Dơi Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
946 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019 Xã A Dơi Có thời hạn 27/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 09/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
947 V/v đẩy nhanh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 Xã A Dơi Có thời hạn 15/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 28/03/2019 Hoàn thành chậm
948 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Xã A Dơi Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
949 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Xã A Dơi Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
950 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2019 Xã A Dơi Có thời hạn 21/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 11/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
951 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Xã A Dơi Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
952 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Xã A Dơi Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
953 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Xã A Dơi Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
954 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Xã A Dơi Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
955 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Xã A Dơi Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
956 V/v chấn chỉnh tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn Xã A Dơi Có thời hạn 01/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
957 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Xã A Dơi Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
958 V/v xử lý lấn chiếm hành lang, vỉa hè đảm bảo mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông Xã A Dơi Có thời hạn 09/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
959 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Xã A Dơi Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
960 V/v Thực hiện thống kê đất đai năm 2017 Xã A Dơi Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
961 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Xã A Dơi Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
962 HỎA TỐC V/v khẩn trương tổng hợp và gửi hồ sơ thiệt hại do thiên tai dịch bệnh năm 2017 Xã A Dơi Có thời hạn 25/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
963 V/v rà soát số liệu thực hiện Đề án Xã A Dơi Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
964 V/v xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018 Xã A Dơi Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
965 Về việc báo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 Xã A Dơi Có thời hạn 08/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
966 V/v cung cấp thông tin thực hiện Công báo Xã A Dơi Có thời hạn 25/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
967 V/v báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Xã A Dơi Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
968 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Xã A Dơi Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
969 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Xã A Dơi Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
970 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Xã A Dơi Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
971 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Xã A Dơi Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành chậm
972 V/v xét chọn, hợp đồng khuyến nông và thú y cơ sở Xã A Dơi Có thời hạn 21/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
973 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Xã A Dơi Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
974 V/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới Xã A Dơi Có thời hạn 13/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
975 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Xã A Dơi Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
976 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Xã A Dơi Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
977 V/v báo cáo sau kỳ họp HĐND xã, thị trấn, kỳ họp giữa năm 2017 Xã A Dơi Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
978 V/v Triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm Xã A Dơi Có thời hạn 30/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
979 V/v triển khai xây dựng đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg Xã A Dơi Có thời hạn 18/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2017 Hoàn thành chậm
980 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Xã A Dơi Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành chậm
981 V/v nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Xã A Dơi Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
982 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Xã A Dơi Có thời hạn 05/06/2017 Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
983 V/v thực hiện công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi Xã A Dơi Có thời hạn 06/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
984 V/v hoàn chỉnh nội dung, số liệu báo cáo Xã A Dơi Có thời hạn 30/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 24/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
985 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Xã A Dơi Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
986 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Xã A Dơi Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
987 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Xã A Dơi Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
988 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Xã A Dơi Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
989 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 02/2019 Xã A Dơi Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 15/03/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
990 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Xã A Dơi Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
991 V/v tham gia ý kiến vào các văn bản dự thảo trình Ban chấp hành Đảng bộ huyện và Ban Thường vụ Huyện ủy Trung tâm VHTT và TDTT Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 29/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
992 V/v chuẩn bị nội dung báo cáo tại phiên hop của UBND huyện 9 tháng năm 2019 Trung tâm VHTT và TDTT Có thời hạn 09/10/2019 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2019 Hoàn thành chậm
993 V/v báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2019 Trung tâm thể dục Có thời hạn 15/09/2019 Tổng hợp TDCĐ 13/09/2019 Hoàn thành chậm
994 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Trung tâm thể dục Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành chậm
995 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Trung tâm thể dục Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành chậm
996 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019 Trung tâm thể dục Có thời hạn 27/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 09/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
997 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo Quý I/2019 Trung tâm thể dục Có thời hạn 26/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 23/03/2019 Hoàn thành chậm
998 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 02/2019 Trung tâm thể dục Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 15/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
999 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Trung tâm thể dục Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1000 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Trung tâm thể dục Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1001 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2019 Trung tâm thể dục Có thời hạn 21/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 11/01/2019 Hoàn thành chậm
1002 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Trung tâm thể dục Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành chậm
1003 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Trung tâm thể dục Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành chậm
1004 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Trung tâm thể dục Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành chậm
1005 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Báo cáo 6 tháng đầu năm Trung tâm thể dục Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/06/2018 Hoàn thành chậm
1006 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Trung tâm thể dục Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành chậm
1007 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Trung tâm thể dục Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1008 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Trung tâm thể dục Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1009 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Trung tâm thể dục Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1010 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Trung tâm thể dục Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1011 V/v tham mưu, xây dựng kế hoạch thực hiện biên bản ghi nhớ đã ký kết với huyện Sê Pôn (Lào) Trung tâm thể dục Có thời hạn 30/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 19/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1012 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Trung tâm thể dục Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1013 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Trung tâm thể dục Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
1014 Thực hiện mục 3.15 về kiện toàn BCH phòng chống thiên tai và TKCN tại cơ quan, đơn vị mình; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo thực hiện tốt công tác PCTT và TKCN. Trung tâm thể dục Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1015 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Trung tâm thể dục Có thời hạn 05/06/2017 Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1016 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Trung tâm thể dục Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1017 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Trung tâm thể dục Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1018 V/v tham gia ý kiến vào các văn bản dự thảo trình Ban chấp hành Đảng bộ huyện và Ban Thường vụ Huyện ủy Trung tâm thương mại Lạo Bảo Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 29/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
1019 V/v chuẩn bị nội dung báo cáo tại phiên hop của UBND huyện 9 tháng năm 2019 Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 09/10/2019 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
1020 V/v báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2019 Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 15/09/2019 Tổng hợp TDCĐ 13/09/2019 Hoàn thành chậm
1021 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành chậm
1022 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành chậm
1023 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019 Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 27/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 09/04/2019 Hoàn thành chậm
1024 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo Quý I/2019 Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 26/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 23/03/2019 Hoàn thành chậm
1025 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 02/2019 Trung tâm thương mại Lạo Bảo Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 15/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1026 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành chậm
1027 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành chậm
1028 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2019 Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 21/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 11/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1029 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành chậm
1030 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1031 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1032 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1033 V/v giải quyết đơn kiến nghị của bà Lê Thị Hằng và bà Lê Thị Thu Phương Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 20/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2018 Hoàn thành chậm
1034 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Báo cáo 6 tháng đầu năm Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/06/2018 Hoàn thành chậm
1035 V/v cho thuê lô quầy kinh doanh tại Trung tâm thương mại Lao Bảo Trung tâm thương mại Lạo Bảo Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1036 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1037 Ý kiến kết luận của đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện Lê Quang Thuận tại phiên làm việc với BQL TTTM Lao Bảo và BQL Chợ Khe Sanh Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 15/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 13/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1038 V/v chuyển đơn kiến nghị của bà: Nguyễn Thị Minh Nguyệt Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 31/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 24/01/2018 Hoàn thành chậm
1039 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1040 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1041 V/v giải quyết đơn đề nghị của ông: Lê Văn Tâm Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 17/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành chậm
1042 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1043 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1044 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1045 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1046 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
1047 Thực hiện mục 3.15 về kiện toàn BCH phòng chống thiên tai và TKCN tại cơ quan, đơn vị mình; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo thực hiện tốt công tác PCTT và TKCN. Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1048 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 05/06/2017 Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
1049 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1050 V/v tổ chức thực hiện để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 09/07/2019 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2019 Hoàn thành chậm
1051 V/v kiểm tra, giải quyết theo đúng quy định Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 24/05/2019 Nguyễn Khắc Anh Tổng hợp TDCĐ 20/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
1052 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện LeeQuang Thuận tại phiên làm việc với Công ty CP năng lượng Quảng Trị về GPMB dự án Thủy điện Hướng Phùng Trung tâm quỷ đất Không thời hạn Nguyễn Khắc Anh Tổng hợp TDCĐ 06/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
1053 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện Lê Quang Thuận tại phiên làm việc về giải phóng mặt bằng tuyến đường Cát - Trĩa Trung tâm quỷ đất Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 06/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
1054 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019 Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 27/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 09/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
1055 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo Quý I/2019 Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 26/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 23/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1056 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 02/2019 Trung tâm quỷ đất Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 15/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1057 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1058 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1059 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2019 Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 21/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 11/01/2019 Hoàn thành chậm
1060 V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 08/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 27/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
1061 V/v tiếp tục giải quyết dứt điểm đối với trường hợp ông Hồ Văn Giêng Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 22/12/2018 Tổng hợp TDCĐ 14/12/2018 Hoàn thành chậm
1062 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành chậm
1063 V/v thực hiện công tác phá dỡ công trình vi phạm Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 29/10/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1064 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1065 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1066 V/v tham mưu thực hiện chương trình công tác trọng tâm tháng 9/2018 Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 25/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 17/09/2018 Hoàn thành chậm
1067 V/v tập trung thực hiện hoàn thành công tác GPMB dự án GMS Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 18/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/09/2018 Hoàn thành chậm
1068 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành chậm
1069 V/v tập trung giải quyết các vướng mắc trong GPMB Khu tái định cư Lao Bảo - Tân Thành (giai đoạn 2) Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 27/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/08/2018 Hoàn thành chậm
1070 V/v giải quyết đơn kiến nghị của ông Trần Văn Phong Trung tâm quỷ đất Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 02/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1071 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Báo cáo 6 tháng đầu năm Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/06/2018 Hoàn thành chậm
1072 V/v giải quyết đơn đề nghị của ông Đặng Văn Thanh Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 30/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1073 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành chậm
1074 V/v tập trung thực hiện GPMB khu tái định cư Lao Bảo - Tân Thành Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 08/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1075 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện Đặng Trọng Vân tại phiên họp ngày 04/5/2018 Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 21/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1076 V/v kiểm tra, đề xuất và tập trung vận động xử lý dứt điểm Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 25/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/04/2018 Hoàn thành chậm
1077 V/v kiểm tra các kiến nghị GPMB, báo cáo UBND huyện Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 15/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1078 V/v tập trung thực hiện GPMB dự án GMS Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 30/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1079 V/v giải quyết đơn kiến nghị của ông: Trần Văn Phong Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 10/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 03/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1080 V/v thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 20/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 02/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1081 V/v thực hiện công văn số 902/UBND-TN ngày 16/3/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 13/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 19/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1082 V/v thực hiện công văn số 902/UBND-TN ngày 16/3/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 31/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 19/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1083 V/v giải quyết đơn kiện của bà Nguyễn Thị Huệ Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 20/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 13/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1084 V/v giải quyết tờ trình của bà Trương thị Thái Nguyên Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 27/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 21/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
1085 V/v tham mưu trả lời Đơn kiến nghị Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 06/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1086 V/v tập trung xử lý hoàn thành công tác GPMB dự án Mở rộng khu Cửa khẩu QT Lao Bảo Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 06/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1087 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1088 V/v trả lời tờ trình của BQL khóm Tân Kim, thị trấn Lao Bảo Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 17/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1089 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành chậm
1090 V/v xây dựng kế hoạch giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong thực hiện GPMB dự án GMS Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 31/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 05/01/2018 Hoàn thành chậm
1091 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1092 V/v giải quyết đơn kiến nghị của bà: Lê Thị Thự Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 22/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 18/12/2017 Hoàn thành chậm
1093 V/v giải quyết đơn kiến nghị của ông: Dư Văn Thái khóm 4 thị trấn Khe Sanh Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 20/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 17/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
1094 V/v giải quyết các đề nghị của Công ty My Anh - Khe Sanh Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 07/11/2017 Hoàn thành chậm
1095 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1096 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1097 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành chậm
1098 Thông báo kết luận tiếp công dân định kỳ ngày 20/9/2017 Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 30/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 26/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
1099 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
1100 V/v xử lý vướng mắc liên quan hộ bà: Lê Thị Luyến khi giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Cơ sở hạ tầng khu tái định cư Lao Bảo - Tân Thành Trung tâm quỷ đất Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
1101 Thực hiện mục 3.15 về kiện toàn BCH phòng chống thiên tai và TKCN tại cơ quan, đơn vị mình; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo thực hiện tốt công tác PCTT và TKCN. Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/06/2017 Hoàn thành chậm
1102 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 05/06/2017 Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
1103 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành chậm
1104 V/v giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng tại Khu kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 12/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/04/2017 Hoàn thành chậm
1105 V/v tiến độ giải phóng mặt bằng dự án GMS Trung tâm quỷ đất Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 10/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1106 V/v tham gia ý kiến vào các văn bản dự thảo trình Ban chấp hành Đảng bộ huyện và Ban Thường vụ Huyện ủy Trung tâm môi trường đô thị Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 29/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
1107 V/v chuẩn bị nội dung báo cáo tại phiên hop của UBND huyện 9 tháng năm 2019 Trung tâm môi trường đô thị Có thời hạn 09/10/2019 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
1108 V/v báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2019 Trung tâm môi trường đô thị Có thời hạn 15/09/2019 Tổng hợp TDCĐ 13/09/2019 Hoàn thành chậm
1109 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Trung tâm môi trường đô thị Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
1110 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Trung tâm môi trường đô thị Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
1111 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019 Trung tâm môi trường đô thị Có thời hạn 27/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 09/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
1112 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo Quý I/2019 Trung tâm môi trường đô thị Có thời hạn 26/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 23/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1113 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 02/2019 Trung tâm môi trường đô thị Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 15/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1114 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Trung tâm môi trường đô thị Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1115 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Trung tâm môi trường đô thị Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1116 V/v báo cáo tình hình quản lý, thu gom vận chuyển xử lý chất thải rắn sinh hoạt Trung tâm môi trường đô thị Có thời hạn 18/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1117 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2019 Trung tâm môi trường đô thị Có thời hạn 21/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 11/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1118 V/v di dời cây xanh trong phạm vi thi công, vận hành hệ thống đèn tín hiệu giao thông Trung tâm môi trường đô thị Có thời hạn 28/12/2018 Tổng hợp TDCĐ 19/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
1119 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Trung tâm môi trường đô thị Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1120 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Trung tâm môi trường đô thị Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành chậm
1121 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Báo cáo 6 tháng đầu năm Trung tâm môi trường đô thị Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1122 V/v tăng cường chỉnh trang đô thị trên địa bàn huyện Trung tâm môi trường đô thị Có thời hạn 25/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 18/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1123 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Trung tâm môi trường đô thị Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1124 Ý kiến kết luận của Phó chủ tịch UBND huyện Phạm Trọng Hổ tại phiên làm việc với Ban quản lý Khu văn hóa tâm linh huyện Trung tâm môi trường đô thị Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 05/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1125 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Trung tâm môi trường đô thị Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1126 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Trung tâm môi trường đô thị Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1127 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Trung tâm môi trường đô thị Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1128 V/v giao nhiệm vụ lập thủ tục đầu tư các công trình năm 2018 Trung tâm môi trường đô thị Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 09/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
1129 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Trung tâm môi trường đô thị Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1130 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Trung tâm môi trường đô thị Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1131 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Trung tâm môi trường đô thị Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành chậm
1132 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Trung tâm môi trường đô thị Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
1133 Thực hiện mục 3.15 về kiện toàn BCH phòng chống thiên tai và TKCN tại cơ quan, đơn vị mình; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo thực hiện tốt công tác PCTT và TKCN. Trung tâm môi trường đô thị Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1134 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Trung tâm môi trường đô thị Có thời hạn 05/06/2017 Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1135 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Trung tâm môi trường đô thị Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1136 V/v tham gia ý kiến vào các văn bản dự thảo trình Ban chấp hành Đảng bộ huyện và Ban Thường vụ Huyện ủy Trung tâm dạy nghề Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 29/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
1137 V/v chuẩn bị nội dung báo cáo tại phiên hop của UBND huyện 9 tháng năm 2019 Trung tâm dạy nghề Có thời hạn 09/10/2019 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
1138 V/v báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2019 Trung tâm dạy nghề Có thời hạn 15/09/2019 Tổng hợp TDCĐ 13/09/2019 Hoàn thành chậm
1139 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Trung tâm dạy nghề Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
1140 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Trung tâm dạy nghề Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
1141 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019 Trung tâm dạy nghề Có thời hạn 27/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 09/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
1142 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo Quý I/2019 Trung tâm dạy nghề Có thời hạn 26/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 23/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1143 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 02/2019 Trung tâm dạy nghề Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 15/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1144 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Trung tâm dạy nghề Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1145 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Trung tâm dạy nghề Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1146 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2019 Trung tâm dạy nghề Có thời hạn 21/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 11/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1147 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Trung tâm dạy nghề Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành chậm
1148 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Trung tâm dạy nghề Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1149 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Trung tâm dạy nghề Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1150 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Trung tâm dạy nghề Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1151 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Báo cáo 6 tháng đầu năm Trung tâm dạy nghề Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1152 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Trung tâm dạy nghề Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1153 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Trung tâm dạy nghề Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1154 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Trung tâm dạy nghề Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1155 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Trung tâm dạy nghề Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1156 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Trung tâm dạy nghề Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1157 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Trung tâm dạy nghề Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1158 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Trung tâm dạy nghề Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1159 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Trung tâm dạy nghề Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
1160 Thực hiện mục 3.15 về kiện toàn BCH phòng chống thiên tai và TKCN tại cơ quan, đơn vị mình; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo thực hiện tốt công tác PCTT và TKCN. Trung tâm dạy nghề Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1161 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Trung tâm dạy nghề Có thời hạn 05/06/2017 Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1162 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Trung tâm dạy nghề Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1163 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Trung tâm Dân số Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1164 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Trung tâm Dân số Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành chậm
1165 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Trung tâm Dân số Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành chậm
1166 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Trung tâm Dân số Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành chậm
1167 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Trung tâm Dân số Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành chậm
1168 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Trung tâm Dân số Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1169 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Trung tâm Dân số Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
1170 Thực hiện mục 3.15 về kiện toàn BCH phòng chống thiên tai và TKCN tại cơ quan, đơn vị mình; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo thực hiện tốt công tác PCTT và TKCN. Trung tâm Dân số Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/06/2017 Hoàn thành chậm
1171 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Trung tâm Dân số Có thời hạn 05/06/2017 Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
1172 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Trung tâm Dân số Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành chậm
1173 V/v báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2019 Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 15/09/2019 Tổng hợp TDCĐ 13/09/2019 Hoàn thành chậm
1174 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
1175 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
1176 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019 Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 27/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 09/04/2019 Hoàn thành chậm
1177 V/v đẩy nhanh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 15/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 28/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1178 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 02/2019 Thị trấn Lao Bảo Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 15/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1179 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1180 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1181 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2019 Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 21/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 11/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1182 V/v xử lý rác không để tồn đọng Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 29/12/2018 Tổng hợp TDCĐ 27/12/2018 Hoàn thành chậm
1183 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành chậm
1184 V/v thực hiện công tác phá dỡ công trình vi phạm Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 29/10/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1185 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1186 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1187 V/v tăng cường công tác quản lý và chỉ đạo điều tra, xác minh xử lý Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 26/10/2018 Tổng hợp TDCĐ 19/10/2018 Hoàn thành chậm
1188 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1189 V/v tổ chức Sơ kết 10 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009-2019 Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 20/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 14/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1190 V/v giải quyết đơn kiến nghị của ông Trần Đình Minh Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 15/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 25/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1191 V/v giải quyết đơn kiến nghị của ông Trần Đình Minh Thị trấn Lao Bảo Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 02/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1192 V/v giải quyết đơn đề nghị của ông Nguyễn Vững Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 15/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 11/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1193 V/v tập trung thực hiện GPMB khu tái định cư Lao Bảo - Tân Thành Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 08/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2018 Hoàn thành chậm
1194 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1195 Giao 13 xã, thị trấn lập phương án chi tiết sau khi nhận bàn giao đất, rừng phòng hộ... Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 30/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 09/05/2018 Hoàn thành chậm
1196 V/v kiểm tra, tham mưu đề xuất giải quyết Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 15/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 08/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1197 V/v giải quyết tờ trình của bà: Trương Thị Dung Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 10/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 03/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1198 V/v tiến độ thi công Điểm trường Khe Đá, Trường Mầm non Vành Khuyên Lao Bảo Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 30/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 30/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1199 V/v chấn chỉnh tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 01/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1200 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1201 V/v xử lý lấn chiếm hành lang, vỉa hè đảm bảo mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 09/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1202 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành chậm
1203 V/v Thực hiện thống kê đất đai năm 2017 Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành chậm
1204 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1205 HỎA TỐC V/v khẩn trương tổng hợp và gửi hồ sơ thiệt hại do thiên tai dịch bệnh năm 2017 Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 25/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1206 V/v rà soát số liệu thực hiện Đề án Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1207 V/v xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018 Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1208 Về việc báo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 08/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1209 V/v cung cấp thông tin thực hiện Công báo Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 25/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
1210 V/v báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
1211 V/v giao nhiệm vụ lập thủ tục đầu tư các công trình năm 2018 Thị trấn Lao Bảo Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 09/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
1212 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1213 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1214 V/v tham mưu, xây dựng kế hoạch thực hiện biên bản ghi nhớ đã ký kết với huyện Sê Pôn (Lào) Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 30/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 19/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1215 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1216 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1217 V/v xét chọn, hợp đồng khuyến nông và thú y cơ sở Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 21/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2017 Hoàn thành chậm
1218 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Thị trấn Lao Bảo Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
1219 V/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 13/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
1220 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
1221 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
1222 V/v phối hợp tuyên truyền Thị trấn Lao Bảo Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
1223 V/v báo cáo sau kỳ họp HĐND xã, thị trấn, kỳ họp giữa năm 2017 Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/08/2017 Hoàn thành chậm
1224 V/v Triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 30/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành chậm
1225 V/v triển khai xây dựng đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 18/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1226 V/v xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 13/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1227 V/v báo cáo tình hình giải quyết việc cản trở, phản đối trong xây dựng trạm BTS tại khóm xuân Phước thị trấn Lao Bảo Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 13/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1228 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1229 V/v phối hợp xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 07/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1230 V/v nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1231 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1232 V/v thực hiện công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 06/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1233 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1234 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Thị trấn Lao Bảo Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1235 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1236 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Thị trấn Lao Bảo Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1237 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Thị trấn Lao Bảo Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1238 V/v đẩy nhanh tiến độ GPMB dự án GMS Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 11/10/2019 Tổng hợp TDCĐ 08/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
1239 V/v báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2019 Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 15/09/2019 Tổng hợp TDCĐ 13/09/2019 Hoàn thành chậm
1240 V/v xử lý vi phạm về trật tự xây dựng đô thị, quản lý đất đai Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 20/09/2019 Tổng hợp TDCĐ 03/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
1241 Thông báo ý kiến kết luận của Phó chủ tịch UBND huyện Lê Quang Thuận tại phiên họp về giải quyết các đơn thư kiến nghị tại thị trấn Khe Sanh Thị trấn Khe Sanh Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 26/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
1242 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
1243 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
1244 V/v chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, hoạt động công vụ của các cơ quan UBND các xã, thị trấn Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 15/05/2019 Tổng hợp TDCĐ 09/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
1245 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019 Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 27/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 09/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
1246 V/v đẩy nhanh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 15/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 28/03/2019 Hoàn thành chậm
1247 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 02/2019 Thị trấn Khe Sanh Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 15/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1248 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1249 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1250 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2019 Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 21/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 11/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1251 V/v phối hợp xử lý nghiêm theo quy định Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 16/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 09/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1252 V/v xử lý rác không để tồn đọng Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 29/12/2018 Tổng hợp TDCĐ 27/12/2018 Hoàn thành chậm
1253 V/v thực hiện nghiêm túc ú kiến chỉ đạo của UBND huyện về đảm bảo trật tự đô thị tại thị trấn Khe Sanh Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 05/12/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1254 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1255 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1256 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1257 V/v tập trung thực hiện hoàn thành công tác GPMB dự án GMS Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 17/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1258 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1259 V/v xử lý vi phạm của ông: Bùi Văn Ngạc Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 31/07/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1260 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1261 V/v giải quyết tờ trình của bà Nguyễn Thị Lành Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1262 v/v lấy ý kiến về dự án xây dựng, quản lý và khai thác Chợ Khe Sanh Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1263 v/v lấy ý kiến về dự án xây dựng, quản lý và khai thác Chợ Khe Sanh Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1264 v/v lấy ý kiến về dự án xây dựng, quản lý và khai thác Chợ Khe Sanh Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1265 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện Đặng Trọng Vân tại phiên họp ngày 04/5/2018 Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 25/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 21/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1266 V/v giải quyết đơn kiến nghị của ông Ngộ Văn Phúc Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 24/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 14/05/2018 Hoàn thành chậm
1267 V/v giải quyết đơn kiến nghị của bà Hồ Thị Thục Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 30/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 17/04/2018 Hoàn thành chậm
1268 V/v chấn chỉnh tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 01/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1269 V/v xử lý vi phạm của ông Bùi Văn Ngạc Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 30/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 13/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1270 V/v giải quyết vướng mắc trong GPMB dự án cơ sở hạ tầng cụm cửa khẩu mở rộng Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 02/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 21/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
1271 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1272 V/v xử lý lấn chiếm hành lang, vỉa hè đảm bảo mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 09/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1273 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1274 V/v Thực hiện thống kê đất đai năm 2017 Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1275 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1276 HỎA TỐC V/v khẩn trương tổng hợp và gửi hồ sơ thiệt hại do thiên tai dịch bệnh năm 2017 Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 25/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
1277 V/v rà soát số liệu thực hiện Đề án Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1278 V/v xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018 Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1279 Về việc báo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 08/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1280 V/v cung cấp thông tin thực hiện Công báo Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 25/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
1281 V/v giải quyết đơn kiến nghị của ông: Dư Văn Thái khóm 4 thị trấn Khe Sanh Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 20/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 17/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
1282 V/v báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
1283 V/v giao nhiệm vụ lập thủ tục đầu tư các công trình năm 2018 Thị trấn Khe Sanh Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 09/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
1284 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1285 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1286 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1287 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành chậm
1288 V/v xét chọn, hợp đồng khuyến nông và thú y cơ sở Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 21/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
1289 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Thị trấn Khe Sanh Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
1290 V/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 13/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
1291 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
1292 V/v phối hợp tuyên truyền Thị trấn Khe Sanh Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
1293 V/v báo cáo sau kỳ họp HĐND xã, thị trấn, kỳ họp giữa năm 2017 Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
1294 V/v Triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 30/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
1295 V/v thực hiện Đề án Làng không có người sinh con thứ 3 trở lên Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 10/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1296 V/v yêu cầu thực hiện theo các ý kiến chỉ đạo của UBND huyện Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 30/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 19/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1297 V/v triển khai xây dựng đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 18/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1298 V/v xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 13/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1299 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1300 V/v phối hợp xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 07/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1301 V/v nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1302 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1303 V/v thực hiện công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 06/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1304 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1305 V/v xử lý dứt điểm vấn đề ô nhiễm môi trường, trật tự giao thông, mỹ quan đô thị Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 28/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1306 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Thị trấn Khe Sanh Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1307 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1308 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Thị trấn Khe Sanh Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1309 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Thị trấn Khe Sanh Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1310 V/v tập trung hoàn thiện công tác GPMB dự án GMS Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 28/11/2019 Tổng hợp TDCĐ 19/11/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1311 V/v tham gia ý kiến vào các văn bản dự thảo trình Ban chấp hành Đảng bộ huyện và Ban Thường vụ Huyện ủy Phòng Y tế Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 29/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
1312 V/v chuẩn bị nội dung báo cáo tại phiên hop của UBND huyện 9 tháng năm 2019 Phòng Y tế Có thời hạn 09/10/2019 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
1313 V/v báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2019 Phòng Y tế Có thời hạn 15/09/2019 Tổng hợp TDCĐ 13/09/2019 Hoàn thành chậm
1314 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Phòng Y tế Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
1315 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Phòng Y tế Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
1316 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019 Phòng Y tế Có thời hạn 27/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 09/04/2019 Hoàn thành chậm
1317 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo Quý I/2019 Phòng Y tế Có thời hạn 26/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 23/03/2019 Hoàn thành chậm
1318 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Phòng Y tế Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1319 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Phòng Y tế Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1320 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2019 Phòng Y tế Có thời hạn 21/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 11/01/2019 Hoàn thành chậm
1321 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Phòng Y tế Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1322 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Phòng Y tế Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1323 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Phòng Y tế Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành chậm
1324 V/v cung cấp thông tin vào phiếu khảo sát Phòng Y tế Có thời hạn 28/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1325 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Báo cáo 6 tháng đầu năm Phòng Y tế Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1326 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Phòng Y tế Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành chậm
1327 Các cơ quan thực hiện nhiệm vụ của cơ quan mình được giao theo nội dung tại thông báo Phòng Y tế Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 21/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1328 V/v tham mưu báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI Phòng Y tế Có thời hạn 27/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1329 Chương trình công tác trọng tâm xây dựng nông thôn mới năm 2018 Phòng Y tế Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 30/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1330 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Phòng Y tế Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1331 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Phòng Y tế Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1332 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Phòng Y tế Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1333 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Phòng Y tế Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1334 V/v tham mưu, xây dựng kế hoạch thực hiện biên bản ghi nhớ đã ký kết với huyện Sê Pôn (Lào) Phòng Y tế Có thời hạn 30/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 19/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1335 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Phòng Y tế Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1336 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Phòng Y tế Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
1337 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Phòng Y tế Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
1338 Thông báo ý kiến kết luận của Phó chủ tịch UBND huyện Phạm Trọng Hổ tại phiên họp ngày 02/8/2017 Phòng Y tế Có thời hạn 15/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 09/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
1339 Thực hiện mục 3.15 về kiện toàn BCH phòng chống thiên tai và TKCN tại cơ quan, đơn vị mình; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo thực hiện tốt công tác PCTT và TKCN. Phòng Y tế Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1340 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Phòng Y tế Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1341 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Phòng Y tế Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1342 V/v xây dựng báo cáo phục vụ Đoàn thanh tra Công an tỉnh Phòng Y tế Có thời hạn 20/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 18/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1343 V/v báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 12/4/2019 của Thủ tướng Chính Phù năm 2019 Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 25/11/2019 Tổng hợp TDCĐ 19/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
1344 V/v tham gia ý kiến vào các văn bản dự thảo trình Ban chấp hành Đảng bộ huyện và Ban Thường vụ Huyện ủy Phòng Văn hóa TT Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 29/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
1345 V/v chuẩn bị nội dung báo cáo tại phiên hop của UBND huyện 9 tháng năm 2019 Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 09/10/2019 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
1346 V/v báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2019 Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 15/09/2019 Tổng hợp TDCĐ 13/09/2019 Hoàn thành chậm
1347 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
1348 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
1349 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019 Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 27/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 09/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
1350 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo Quý I/2019 Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 26/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 23/03/2019 Hoàn thành chậm
1351 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 02/2019 Phòng Văn hóa TT Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 15/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1352 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1353 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1354 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2019 Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 21/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 11/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1355 V/v giới thiệu thông tin báo chí số Xuân kỷ hợi 2019 Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 25/12/2018 Tổng hợp TDCĐ 14/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
1356 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1357 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1358 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1359 V/v báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018 Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 25/10/2018 Tổng hợp TDCĐ 16/10/2018 Hoàn thành chậm
1360 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1361 V/v tham mưu kế hoạch chào mừng kỷ niệm 73 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 08/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 02/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1362 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Báo cáo 6 tháng đầu năm Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1363 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1364 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1365 V/v tham mưu báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 27/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1366 Chương trình công tác trọng tâm xây dựng nông thôn mới năm 2018 Phòng Văn hóa TT Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 30/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1367 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1368 V/v xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước năm 2018 Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 25/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1369 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1370 V/v giao nhiệm vụ lập thủ tục đầu tư các công trình năm 2018 Phòng Văn hóa TT Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 09/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
1371 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1372 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1373 V/v tham mưu, xây dựng kế hoạch thực hiện biên bản ghi nhớ đã ký kết với huyện Sê Pôn (Lào) Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 30/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 19/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1374 V/v tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch Quản lý hệ thống chiếu sáng và cây xanh đô thị Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 20/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1375 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1376 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
1377 V/v báo cáo kết quả thực hiện CTHĐ thực hiện NQ 35/NQ-CP và bản cam kết giữa UBND tỉnh và VCCI Việt Nam Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 14/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
1378 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện Võ Thanh tại phiên họp bàn về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2017 và bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2018 Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 16/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
1379 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 05/06/2017 Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1380 V/v chuẩn bị nội dung phục vụ đoàn thanh tra Phòng Văn hóa TT Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 27/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1381 V/v xây dựng báo cáo phục vụ Đoàn thanh tra Công an tỉnh Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 20/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 18/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1382 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Phòng Văn hóa TT Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1383 V/v chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 13 - HĐND huyện khóa X Phòng Tư pháp Có thời hạn 26/11/2019 Tổng hợp TDCĐ 19/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
1384 V/v tham gia ý kiến vào các văn bản dự thảo trình Ban chấp hành Đảng bộ huyện và Ban Thường vụ Huyện ủy Phòng Tư pháp Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 29/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
1385 V/v chuẩn bị nội dung báo cáo tại phiên hop của UBND huyện 9 tháng năm 2019 Phòng Tư pháp Có thời hạn 09/10/2019 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
1386 V/v báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2019 Phòng Tư pháp Có thời hạn 15/09/2019 Tổng hợp TDCĐ 13/09/2019 Hoàn thành chậm
1387 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Phòng Tư pháp Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
1388 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Phòng Tư pháp Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
1389 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019 Phòng Tư pháp Có thời hạn 27/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 09/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
1390 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo Quý I/2019 Phòng Tư pháp Có thời hạn 26/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 23/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1391 V/v ban hành quy chế nội bộ về cung cấp thông tin Phòng Tư pháp Có thời hạn 01/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 21/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1392 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 02/2019 Phòng Tư pháp Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 15/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1393 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Phòng Tư pháp Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1394 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Phòng Tư pháp Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1395 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2019 Phòng Tư pháp Có thời hạn 21/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 11/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1396 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Phòng Tư pháp Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1397 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Phòng Tư pháp Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1398 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Phòng Tư pháp Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1399 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Phòng Tư pháp Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1400 V/v cung cấp thông tin vào phiếu khảo sát Phòng Tư pháp Có thời hạn 28/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1401 V/v tham mưu góp ý dự thảo báo cáo kết luận kiểm tra Phòng Tư pháp Có thời hạn 10/07/2018 Tổng hợp TDCĐ 06/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1402 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Báo cáo 6 tháng đầu năm Phòng Tư pháp Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1403 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Phòng Tư pháp Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1404 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Phòng Tư pháp Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1405 V/v tham mưu báo cáo phục vụ phiên làm việc với Đoàn kiểm tra văn bản Phòng Tư pháp Có thời hạn 21/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 17/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1406 V/v tham mưu góp ý dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật Phòng Tư pháp Có thời hạn 24/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1407 V/v tham mưu báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI Phòng Tư pháp Có thời hạn 27/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1408 Chương trình công tác trọng tâm xây dựng nông thôn mới năm 2018 Phòng Tư pháp Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 30/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1409 V/v tham mưu UBND huyện báo cáo việc rà soát và xây dựng phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo Phòng Tư pháp Có thời hạn 30/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 24/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1410 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Phòng Tư pháp Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1411 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Phòng Tư pháp Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1412 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Phòng Tư pháp Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1413 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Phòng Tư pháp Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1414 V/v triển khai thực hiện đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo Phòng Tư pháp Có thời hạn 31/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 29/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
1415 V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của tri cử tri tại kỳ họp thứ tư, HĐND huyện khóa X Phòng Tư pháp Có thời hạn 18/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
1416 Thực hiện mục 3.15 về kiện toàn BCH phòng chống thiên tai và TKCN tại cơ quan, đơn vị mình; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo thực hiện tốt công tác PCTT và TKCN. Phòng Tư pháp Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1417 V/v báo cáo tổng kết thi hành luật xử lý vi phạm hành chính Phòng Tư pháp Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1418 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Phòng Tư pháp Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1419 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Phòng Tư pháp Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1420 V/v xây dựng báo cáo phục vụ Đoàn thanh tra Công an tỉnh Phòng Tư pháp Có thời hạn 20/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 18/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1421 V/v xây dựng, ban hành quyết định QPPL năm 2020 Phòng Tư pháp Có thời hạn 10/12/2019 Tổng hợp TDCĐ 22/10/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1422 V/v giải quyết tranh chấp đất đai tại xã Hướng Việt Phòng TN-MT Có thời hạn 15/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 01/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1423 V/v kiểm tra và tham mưu đề xuất Phòng TN-MT Có thời hạn 20/11/2019 Tổng hợp TDCĐ 08/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
1424 v/v tham mưu ý kiến trả lời Tòa án nhân dân tỉnh Phòng TN-MT Có thời hạn 11/11/2019 Tổng hợp TDCĐ 05/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
1425 V/v rà soát, kiểm tra và tham mưu thực hiện Phòng TN-MT Có thời hạn 11/10/2019 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
1426 V/v chuẩn bị nội dung báo cáo tại phiên hop của UBND huyện 9 tháng năm 2019 Phòng TN-MT Có thời hạn 09/10/2019 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
1427 V/v tham mưu xây dựng dự thảo kế hoạch thực hiện Kết luận 56-KL/TW của Bộ Chính trị Phòng TN-MT Có thời hạn 19/09/2019 Tổng hợp TDCĐ 16/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
1428 V/v báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2019 Phòng TN-MT Có thời hạn 15/09/2019 Tổng hợp TDCĐ 13/09/2019 Hoàn thành chậm
1429 V/v thực hiện Kế hoạch số 4058/KH-UBND của UBND tỉnh Phòng TN-MT Có thời hạn 19/09/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
1430 V/v rà soát, tham mưu thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Phòng TN-MT Có thời hạn 30/09/2019 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
1431 V/v xử lý vi phạm về trật tự xây dựng đô thị, quản lý đất đai Phòng TN-MT Có thời hạn 20/09/2019 Tổng hợp TDCĐ 03/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
1432 V/v theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Phòng TN-MT Có thời hạn 01/10/2019 Tổng hợp TDCĐ 13/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
1433 V/v kiểm tra báo cáo làm rõ tinhftrangj quá hạn trong giải quyết thủ tục hành chính cơ chế một cửa Phòng TN-MT Có thời hạn 12/08/2019 Tổng hợp TDCĐ 07/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
1434 V/v kiểm tra tham mưu, đề xuất Phòng TN-MT Có thời hạn 31/07/2019 Tổng hợp TDCĐ 26/07/2019 Hoàn thành chậm
1435 V/v hoàn thành phương án giao đất cho các hộ dân Phòng TN-MT Có thời hạn 15/07/2019 Tổng hợp TDCĐ 09/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
1436 V/v tổ chức thực hiện để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công Phòng TN-MT Có thời hạn 09/07/2019 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
1437 V/v khẩn trương hoàn thành công tác bàn giao nhận đất Phòng TN-MT Có thời hạn 25/06/2019 Tổng hợp TDCĐ 19/06/2019 Hoàn thành chậm
1438 V/v báo cáo tình hình quản lý sử dụng đất 5% tại địa phương Phòng TN-MT Có thời hạn 24/06/2019 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2019 Hoàn thành chậm
1439 V/v kiểm tra, rà soát hiện trạng sử dụng đất Phòng TN-MT Có thời hạn 11/06/2019 Tổng hợp TDCĐ 07/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
1440 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Phòng TN-MT Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành chậm
1441 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Phòng TN-MT Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành chậm
1442 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2019 Phòng TN-MT Có thời hạn 14/06/2019 Tổng hợp TDCĐ 29/05/2019 Hoàn thành chậm
1443 V/v thống nhất cho gia hạn thời gia hoàn thành nhiệm vụ UBND huyện giao Phòng TN-MT Có thời hạn 30/05/2019 Tổng hợp TDCĐ 14/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
1444 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện LeeQuang Thuận tại phiên làm việc với Công ty CP năng lượng Quảng Trị về GPMB dự án Thủy điện Hướng Phùng Phòng TN-MT Không thời hạn Nguyễn Khắc Anh Tổng hợp TDCĐ 06/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
1445 V/v tham mưu giải quyết đề nghị của UBND xã Tân Long Phòng TN-MT Có thời hạn 08/05/2019 Tổng hợp TDCĐ 18/04/2019 Hoàn thành chậm
1446 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019 Phòng TN-MT Có thời hạn 27/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 09/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
1447 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo Quý I/2019 Phòng TN-MT Có thời hạn 26/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 23/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1448 V/v đề xuất đối với phần giao đất trong giao rừng cho cộng đồng Phòng TN-MT Có thời hạn 29/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 22/03/2019 Hoàn thành chậm
1449 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Phòng TN-MT Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành chậm
1450 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Phòng TN-MT Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành chậm
1451 V/v chuẩn bị nội dung làm việc với Tòa án nhân dân tỉnh Phòng TN-MT Có thời hạn 11/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 06/03/2019 Hoàn thành chậm
1452 V/v tham mưu thực hiện kế hoạch quản lý tổng hợp chất thải rắn Phòng TN-MT Có thời hạn 11/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 21/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
1453 V/v công khai kết quả thống kế đất đai năm 2017 Phòng TN-MT Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 29/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1454 V/v tham mưu bổ sung kế hoạch sử dụng đất các dự án đầu tư Phòng TN-MT Có thời hạn 31/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 28/01/2019 Hoàn thành chậm
1455 Về việc rà soát, kiểm tra đất thuộc dự án PAM Phòng TN-MT Có thời hạn 15/02/2019 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2019 Hoàn thành chậm
1456 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2019 Phòng TN-MT Có thời hạn 21/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 11/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1457 V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện Phòng TN-MT Có thời hạn 08/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 27/12/2018 Hoàn thành chậm
1458 V/v xử lý rác không để tồn đọng Phòng TN-MT Có thời hạn 29/12/2018 Tổng hợp TDCĐ 27/12/2018 Hoàn thành chậm
1459 V/v tham mưu giải quyết Phòng TN-MT Có thời hạn 30/12/2018 Tổng hợp TDCĐ 19/12/2018 Hoàn thành chậm
1460 V/v xây dựng kế hoạch thực hiện "Chống rác thải nhựa" Phòng TN-MT Có thời hạn 17/12/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/12/2018 Hoàn thành chậm
1461 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Phòng TN-MT Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1462 V/v nghiên cứu tham mưu, đề xuất quản lý, khai thác, sử dụng Phòng TN-MT Có thời hạn 22/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 20/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1463 V/v kiểm tra, xử lý các cơ sở chế biến cà phê Phòng TN-MT Có thời hạn 26/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 20/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1464 V/v nghiên cứu, tham mưu đề xuất Phòng TN-MT Có thời hạn 20/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 15/11/2018 Hoàn thành chậm
1465 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Phòng TN-MT Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành chậm
1466 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Phòng TN-MT Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành chậm
1467 V/v kiểm tra, xử lý đối với trường hợp liên quan đến cấp giấy đất Phòng TN-MT Có thời hạn 22/10/2018 Tổng hợp TDCĐ 16/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1468 V/v xác định lại giá đấu đất để tổ chức thực hiện Phòng TN-MT Có thời hạn 19/10/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1469 V/v đo đạc hiện trạng, đối chiếu bản đồ cấp đất để đề xuất Phòng TN-MT Có thời hạn 30/10/2018 Tổng hợp TDCĐ 08/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1470 V/v báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện chương trình hành động số 83/CTHĐ/TU Phòng TN-MT Có thời hạn 24/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 18/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1471 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Phòng TN-MT Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1472 V/v giải quyết đơn kiến nghị của bà: Nguyễn Thị Lành và ông Nguyễn Bình Giã Phòng TN-MT Có thời hạn 07/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 28/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1473 V/v cung cấp thông tin vào phiếu khảo sát Phòng TN-MT Có thời hạn 28/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/08/2018 Hoàn thành chậm
1474 V/v chuẩn bị nội dung đối thoại với ông: Hồ Văn Khéo Phòng TN-MT Có thời hạn 20/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 15/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1475 V/v giải quyết đơn đề nghị của ông Đặng Hoài Thanh Phòng TN-MT Có thời hạn 06/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 25/07/2018 Hoàn thành chậm
1476 V/v giải quyết đơn kiện của một số hộ dân thôn Ra Ty xã Hướng Lộc Phòng TN-MT Có thời hạn 25/07/2018 Tổng hợp TDCĐ 13/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1477 V/v giải quyết đơn đề nghị của ông Võ Được Phòng TN-MT Có thời hạn 25/07/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1478 Ý kiến kết luận của đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện Lê Quang Thuận tại Hội nghị sơ kết công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng 6 tháng đầu năm, kế hoạch nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 Phòng TN-MT Có thời hạn 20/07/2018 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1479 V/v tham mưu vấn đề cát sỏi xây dựng trên địa bàn và kiến nghị của HTX cà phê hữu cơ sinh thái Chân Mây Phòng TN-MT Có thời hạn 13/07/2018 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1480 V/v giải quyết đơn đề nghị của ông Trần Thanh Liêm Phòng TN-MT Có thời hạn 05/07/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1481 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Báo cáo 6 tháng đầu năm Phòng TN-MT Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1482 V/v kiểm tra, xác nhận và thẩm định điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Phòng TN-MT Có thời hạn 22/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1483 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Phòng TN-MT Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1484 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Phòng TN-MT Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1485 Các cơ quan thực hiện nhiệm vụ của cơ quan mình được giao theo nội dung tại thông báo Phòng TN-MT Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 21/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1486 V/v tham mưu thực hiện việc điều chỉnh diện tích thu hồi Phòng TN-MT Có thời hạn 07/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 02/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1487 V/v kiểm tra, tham mưu theo đề nghị của UBND xã Hướng Sơn Phòng TN-MT Có thời hạn 11/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 02/05/2018 Hoàn thành chậm
1488 V/v đăng ký dự án có thu hồi đất, chuyên mục đích sử dụng đất phát sinh năm 2018 Phòng TN-MT Có thời hạn 25/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 24/04/2018 Hoàn thành chậm
1489 V/v tham gia ý kiến dự thảo Đề án rà soát đất đai, đo đạc, cấp giấy chứng nhận QSD đất cho đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất sản xuất trên địa bàn huyện giai đoạn 2018-2020 Phòng TN-MT Có thời hạn 20/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 17/04/2018 Hoàn thành chậm
1490 V/v rà soát, tham mư báo cáo UBND huyện Phòng TN-MT Có thời hạn 18/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/04/2018 Hoàn thành chậm
1491 V/v kiểm tra, đề xuất điều chỉnh diện tích thu hồi đất Phòng TN-MT Có thời hạn 18/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/04/2018 Hoàn thành chậm
1492 V/v kiểm tra, tham mưu đề xuất theo đúng quy định Phòng TN-MT Có thời hạn 18/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/04/2018 Hoàn thành chậm
1493 Chương trình công tác trọng tâm xây dựng nông thôn mới năm 2018 Phòng TN-MT Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 30/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1494 V/v kiểm tra tham mưu giải quyết theo tờ trình của ông: Trương Văn Viễn Phòng TN-MT Có thời hạn 26/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 19/03/2018 Hoàn thành chậm
1495 V/v giải quyết đơn kiện của bà Nguyễn Thị Huệ Phòng TN-MT Có thời hạn 20/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 13/03/2018 Hoàn thành chậm
1496 V/v tham mưu kế hoạch thực hiện Quyết định số 451/QĐ-UBND ngày 02/3/2018 của UBND tỉnh Phòng TN-MT Có thời hạn 16/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 09/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1497 V/v rà soát hiện trạng, nhu cầu hỗ trợ của các xã đăng ký đạt chuẩn năm 2018 Phòng TN-MT Có thời hạn 25/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 21/02/2018 Hoàn thành chậm
1498 V/v giải quyết vướng mắc trong GPMB dự án cơ sở hạ tầng cụm cửa khẩu mở rộng Phòng TN-MT Có thời hạn 27/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 21/02/2018 Hoàn thành chậm
1499 V/v kiểm tra việc triển khai thực hiện dự án trồng rừng sản xuất gỗ của công ty MDF VRG Quảng Trị Phòng TN-MT Có thời hạn 25/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 05/02/2018 Hoàn thành chậm
1500 V/v rà soát trường hợp hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSD đất Phòng TN-MT Có thời hạn 25/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 05/02/2018 Hoàn thành chậm
1501 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Phòng TN-MT Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1502 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Phòng TN-MT Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành chậm
1503 V/v tham mưu thực hiện các nhiệm vụ của UBND huyện Phòng TN-MT Có thời hạn 01/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành chậm
1504 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Phòng TN-MT Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1505 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện Lê Quang Thuận tại phiên họp Hội đồng hủy giấy chứng nhận QSD đất tồn đọng Phòng TN-MT Có thời hạn 15/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/12/2017 Hoàn thành chậm
1506 V/v tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung liên quan đến thuê đất thực hiện các dự án Phòng TN-MT Có thời hạn 30/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
1507 V/v giải quyết tranh chấp đất theo đơn kiến nghị của ông: Nguyễn Quang Minh tại xã Thanh Phòng TN-MT Có thời hạn 30/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
1508 V/v trả lời công văn số 11/CV-TA ngày 14/11/2017 của TAND huyện Phòng TN-MT Có thời hạn 28/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/11/2017 Hoàn thành chậm
1509 V/v giải quyết tranh chấp đất và tài sản trên đất tại xã Thanh Phòng TN-MT Có thời hạn 24/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 17/11/2017 Hoàn thành chậm
1510 V/v tham mưu xử lý đối với Công ty TNHH MTV Tân Triều T-P Phòng TN-MT Có thời hạn 22/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
1511 V/v Xây dựng kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu Phòng TN-MT Có thời hạn 22/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
1512 V/v giải quyết các đề nghị của Công ty My Anh - Khe Sanh Phòng TN-MT Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 07/11/2017 Hoàn thành chậm
1513 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Phòng TN-MT Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1514 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Phòng TN-MT Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1515 V/v tham mưu, xây dựng kế hoạch thực hiện biên bản ghi nhớ đã ký kết với huyện Sê Pôn (Lào) Phòng TN-MT Có thời hạn 30/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 19/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1516 V/v tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch Quản lý hệ thống chiếu sáng và cây xanh đô thị Phòng TN-MT Có thời hạn 20/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1517 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Phòng TN-MT Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành chậm
1518 Về việc rà soát, báo cáo về sử dụng đất quốc phòng của BCH Biên phòng tỉnh Phòng TN-MT Có thời hạn 06/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 28/09/2017 Hoàn thành chậm
1519 V/v lập phương án xử lý, khống chế ô nhiễm môi trường tại bãi rác Khe Sanh Phòng TN-MT Có thời hạn 06/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 27/09/2017 Hoàn thành chậm
1520 V/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới Phòng TN-MT Có thời hạn 13/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
1521 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Phòng TN-MT Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
1522 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Phòng TN-MT Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
1523 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Lê Quang Thuận - Phó chủ tịch UBND huyện tại họp bàn về việc xử lý tồn đọng hồ sơ chứng nhận QSD đất Phòng TN-MT Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/08/2017 Hoàn thành chậm
1524 V/v báo cáo tình hình dân cư tại điểm tái định cư dự án Thủy điện Quảng Trị Phòng TN-MT Có thời hạn 14/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/08/2017 Hoàn thành chậm
1525 V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của tri cử tri tại kỳ họp thứ tư, HĐND huyện khóa X Phòng TN-MT Có thời hạn 18/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/08/2017 Hoàn thành chậm
1526 V/v chuẩn bị các báo cáo để UBND huyện làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Phòng TN-MT Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 26/07/2017 Hoàn thành chậm
1527 V/v báo cáo kết quả thực hiện CTHĐ thực hiện NQ 35/NQ-CP và bản cam kết giữa UBND tỉnh và VCCI Việt Nam Phòng TN-MT Có thời hạn 14/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/07/2017 Hoàn thành chậm
1528 V/v báo cáo số liệu đất đai phục vụ kết luận của Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh Phòng TN-MT Có thời hạn 25/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
1529 V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Phòng TN-MT Có thời hạn 23/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 21/06/2017 Hoàn thành chậm
1530 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 28/2016/QH14 ngày 11/11/2016 của Quốc Hội Phòng TN-MT Có thời hạn 30/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 07/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1531 Thực hiện mục 3.15 về kiện toàn BCH phòng chống thiên tai và TKCN tại cơ quan, đơn vị mình; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo thực hiện tốt công tác PCTT và TKCN. Phòng TN-MT Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/06/2017 Hoàn thành chậm
1532 V/v kiểm tra khu đất Trường MN Khe Sanh, tham mưu đề xuất Phòng TN-MT Có thời hạn 09/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành chậm
1533 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Phòng TN-MT Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
1534 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện Lê Quang Thuận tại phiên họp về vấn đề trâu bò phá hoại cây trồng tại Dự án trồng cây Mắc ca Phòng TN-MT Có thời hạn 25/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 24/05/2017 Hoàn thành chậm
1535 V/v bổ sung vào đề án, đề rõ một số nội dung theo yêu cầu của HĐND huyện Phòng TN-MT Có thời hạn 20/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 17/05/2017 Hoàn thành chậm
1536 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Phòng TN-MT Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành chậm
1537 V/v tham gia góp ý vào phương án giao rừng, giao đất lâm nghiệp Phòng TN-MT Có thời hạn 28/04/2017 Nguyễn Khắc Anh Tổng hợp TDCĐ 26/04/2017 Hoàn thành chậm
1538 Thông báo ý kiến kết luận của Phó chủ tịch UBND huyện Lê Quang Thuận tại phiên làm việc ngày 14/4/2017 Phòng TN-MT Có thời hạn 30/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1539 V/v báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện Luật đa dạng sinh học Phòng TN-MT Có thời hạn 15/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 24/04/2017 Hoàn thành chậm
1540 V/v hướng dẫn thủ tục hồ giao đất Phòng TN-MT Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 20/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1541 Về việc kiểm tra diện tích đất rừng của các hộ dân tự ý xâm lấn, phát rừng Phòng TN-MT Có thời hạn 25/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 18/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1542 Về việc rà soát thực hiện các giải pháp để tiếp tục cấp Giấy chứng nhận đối với các loại đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai Phòng TN-MT Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 13/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1543 V/v quản lý đất sản xuất, đất rừng và kiểm tra phát rừng làm rẫy trên phần đất dự kiến thực hiện dự án trồng cây Mắc ca (đợt 2) Phòng TN-MT Có thời hạn 13/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành chậm
1544 V/v tham mưu khai thác cát tại lòng Hồ Khe Sanh Phòng TN-MT Có thời hạn 13/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 03/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1545 V/v kiểm tra hướng dẫn Trường mầm non Hướng Lộc lập thủ tục, hồ sơ chứng nhận quyền sử dụng đất Phòng TN-MT Không thời hạn Nguyễn Ngọc Tri Tổng hợp TDCĐ 29/03/2017 Hoàn thành đúng hạn
1546 Xây dựng dự thảo Đề án quy hoạch sử dụng đất, đấu giá đất Phòng TN-MT Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 24/03/2017 Hoàn thành đúng hạn
1547 V/v rà soát, cung cấp chứng cứ, hồ sơ có liên quan theo quy định Phòng TN-MT Có thời hạn 29/11/2019 Tổng hợp TDCĐ 19/11/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1548 V/v tham gia ý kiến vào các văn bản dự thảo trình Ban chấp hành Đảng bộ huyện và Ban Thường vụ Huyện ủy Phòng TN-MT Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 29/10/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1549 Thông báo ý kiến kết luận của Phó chủ tịch UBND huyện Lê Quang Thuận tại phiên họp về giải quyết các đơn thư kiến nghị tại thị trấn Khe Sanh Phòng TN-MT Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 26/07/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1550 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện Lê Quang Thuận tại phiên làm việc về giải phóng mặt bằng tuyến đường Cát - Trĩa Phòng TN-MT Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 06/05/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1551 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 02/2019 Phòng TN-MT Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 15/03/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1552 V/v tham gia ý kiến vào các văn bản dự thảo trình Ban chấp hành Đảng bộ huyện và Ban Thường vụ Huyện ủy Phòng Thanh tra Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 29/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
1553 V/v chuẩn bị nội dung báo cáo tại phiên hop của UBND huyện 9 tháng năm 2019 Phòng Thanh tra Có thời hạn 09/10/2019 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
1554 V/v báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2019 Phòng Thanh tra Có thời hạn 15/09/2019 Tổng hợp TDCĐ 13/09/2019 Hoàn thành chậm
1555 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Phòng Thanh tra Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
1556 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Phòng Thanh tra Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
1557 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019 Phòng Thanh tra Có thời hạn 27/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 09/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
1558 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo Quý I/2019 Phòng Thanh tra Có thời hạn 26/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 23/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1559 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 02/2019 Phòng Thanh tra Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 15/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1560 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Phòng Thanh tra Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1561 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Phòng Thanh tra Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1562 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2019 Phòng Thanh tra Có thời hạn 21/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 11/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1563 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Phòng Thanh tra Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành chậm
1564 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Phòng Thanh tra Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1565 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Phòng Thanh tra Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1566 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Phòng Thanh tra Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1567 V/v cung cấp thông tin vào phiếu khảo sát Phòng Thanh tra Có thời hạn 28/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1568 V/v chuẩn bị nội dung đối thoại với ông: Hồ Văn Khéo Phòng Thanh tra Có thời hạn 20/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 15/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1569 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Báo cáo 6 tháng đầu năm Phòng Thanh tra Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1570 V/v giải quyết đơn của ông Ngô Thanh Bình Phòng Thanh tra Có thời hạn 20/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 18/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1571 V/v tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng khai thác rừng trái pháp luật Phòng Thanh tra Có thời hạn 10/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1572 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Phòng Thanh tra Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1573 V/v xử lý đơn của ông Hồ Văn Khéo Phòng Thanh tra Có thời hạn 20/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1574 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Phòng Thanh tra Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành chậm
1575 V/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Ngô Thanh Bình Phòng Thanh tra Có thời hạn 18/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 14/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1576 V/v tham mưu báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI Phòng Thanh tra Có thời hạn 27/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1577 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Phòng Thanh tra Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1578 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Phòng Thanh tra Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1579 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Phòng Thanh tra Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1580 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Phòng Thanh tra Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1581 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Phòng Thanh tra Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1582 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Phòng Thanh tra Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1583 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Phòng Thanh tra Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
1584 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Phòng Thanh tra Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
1585 V/.v báo cáo kết quả tự kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra, rà soát kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của kiểm toán Nhà nước Phòng Thanh tra Có thời hạn 25/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
1586 Việc việc báo cáo kết quả tự kiểm tra, rà soát Phòng Thanh tra Có thời hạn 01/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 12/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
1587 Thực hiện mục 3.15 về kiện toàn BCH phòng chống thiên tai và TKCN tại cơ quan, đơn vị mình; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo thực hiện tốt công tác PCTT và TKCN. Phòng Thanh tra Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/06/2017 Hoàn thành chậm
1588 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Phòng Thanh tra Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
1589 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Phòng Thanh tra Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1590 V/v triển khai chính thức thực hiện phần mềm theo dõi, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ của UBND huyện giao Phòng Thanh tra Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 20/03/2017 Hoàn thành đúng hạn
1591 V/v chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 13 - HĐND huyện khóa X Phòng Thanh tra Có thời hạn 26/11/2019 Tổng hợp TDCĐ 19/11/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1592 V/v nghiên cứu và tham mưu văn bản trả lời theo đúng quy định Phòng Tài chính KH Có thời hạn 26/11/2019 Tổng hợp TDCĐ 19/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
1593 V/v tham gia ý kiến vào các văn bản dự thảo trình Ban chấp hành Đảng bộ huyện và Ban Thường vụ Huyện ủy Phòng Tài chính KH Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 29/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
1594 V/v chuẩn bị nội dung báo cáo tại phiên hop của UBND huyện 9 tháng năm 2019 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 09/10/2019 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
1595 V/v xây dựng Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Trị năm 2020 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 10/10/2019 Tổng hợp TDCĐ 23/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
1596 V/v tham mưu báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI Phòng Tài chính KH Có thời hạn 25/09/2019 Tổng hợp TDCĐ 18/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
1597 V/v báo cáo kết quả thực hiện các chính sách do HĐND tỉnh ban hành Phòng Tài chính KH Có thời hạn 27/09/2019 Tổng hợp TDCĐ 18/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
1598 V/v báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2019 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 15/09/2019 Tổng hợp TDCĐ 13/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
1599 V/v báo cáo số liệu phục vụ Đoàn thanh tra Phòng Tài chính KH Có thời hạn 15/09/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
1600 V/v tham gia ý kiến dự thảo lần 1 Chương trình xúc tiến vận động viên trợ phi Chính phủ nước ngoài của tỉnh giai đoạn 2019 - 2025 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 27/08/2019 Tổng hợp TDCĐ 16/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
1601 V/v kiểm tra báo cáo làm rõ tinhftrangj quá hạn trong giải quyết thủ tục hành chính cơ chế một cửa Phòng Tài chính KH Có thời hạn 12/08/2019 Tổng hợp TDCĐ 07/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
1602 HỎA TỐC V/v báo cáo tình hình bố trí vốn đối ứng thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 07/08/2019 Tổng hợp TDCĐ 06/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
1603 V/v tham mưu đề xuất ơhuwowng án triển khai cây dựng, chuyển đổi chợ Khe Sanh huyện Hướng Hóa Phòng Tài chính KH Có thời hạn 11/07/2019 Tổng hợp TDCĐ 09/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
1604 V/v tổ chức thực hiện để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công Phòng Tài chính KH Có thời hạn 09/07/2019 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
1605 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
1606 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
1607 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 27/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 09/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
1608 V/v tham gia ý kiến quy định mức chi tiếp kahchs, chi tổ chức hội nghị quốc tế trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Phòng Tài chính KH Có thời hạn 13/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 03/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
1609 V/v tham, gia ý kiến quy định nội dung và mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên Phòng Tài chính KH Có thời hạn 03/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 28/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1610 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo Quý I/2019 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 26/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 23/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1611 V/v khảo sát vị trí tham mưu đề xuất Phòng Tài chính KH Có thời hạn 20/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 15/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1612 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 02/2019 Phòng Tài chính KH Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 15/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1613 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1614 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1615 Về việc tham mưu kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 25/02/2019 Tổng hợp TDCĐ 21/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
1616 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2019 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 21/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 11/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1617 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1618 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1619 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1620 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành chậm
1621 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Báo cáo 6 tháng đầu năm Phòng Tài chính KH Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1622 V/v góp ý dự thảo báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI Phòng Tài chính KH Có thời hạn 21/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 19/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1623 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Phòng Tài chính KH Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1624 v/v lấy ý kiến về dự án xây dựng, quản lý và khai thác Chợ Khe Sanh Phòng Tài chính KH Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1625 Các cơ quan thực hiện nhiệm vụ của cơ quan mình được giao theo nội dung tại thông báo Phòng Tài chính KH Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 21/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1626 V/v giải quyết cho thuê lô quầy kinh doanh tại BQL Trung tâm Thương mại Lao Bảo Phòng Tài chính KH Có thời hạn 25/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 14/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1627 V/v báo cáo định kỳ kết quả thực hiện chương trình hành động số 111/QĐ-UBND ngày 22/01/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị Phòng Tài chính KH Có thời hạn 18/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 09/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1628 Ý kiến kết luận của Phó chủ tịch UBND huyện Phạm Trọng Hổ tại phiên làm việc với Ban quản lý Khu văn hóa tâm linh huyện Phòng Tài chính KH Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 05/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1629 V/v cho thuê lô quầy tại Trung tâm thương mại Lao Bảo Phòng Tài chính KH Có thời hạn 06/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 03/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1630 V/v giải quyết cho thuê lô quầy kinh doanh tại BQL Trung tâm Thương mại Lao Bảo Phòng Tài chính KH Có thời hạn 05/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 02/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1631 V/v cho thuê lô quầy tại Trung tâm thương mại Lao Bảo Phòng Tài chính KH Có thời hạn 06/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 28/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1632 V/v xây dựng kế hoạch hành động phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường Phòng Tài chính KH Có thời hạn 06/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1633 V/v cho thuê lô quầy tại Trung tâm thương mại Lao Bảo Phòng Tài chính KH Có thời hạn 06/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1634 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1635 V/v thẩm định các nguồn vốn trong quyết đinh phương án tổ chức sản xuất nông nghiệp năm 2018 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 17/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 15/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1636 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1637 V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa X Phòng Tài chính KH Có thời hạn 12/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 05/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1638 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1639 Ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện Đặng Trọng Vân tại phiên họp ngày 28/11/2017 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 04/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1640 V/v cung cấp số liệu đề xuất dự án "Nâng cao mức sống của đồng bào dân tộc thiểu số" Phòng Tài chính KH Có thời hạn 04/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1641 V/v báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 135 năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 24/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
1642 V/v thực hiện chương trình công tác trọng tâm tháng 11/2017 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
1643 Về việc chuẩn bị nội dung báo cáo Ban thường vụ Tỉnh ủy Phòng Tài chính KH Có thời hạn 02/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1644 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1645 V/v tham mưu xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII Phòng Tài chính KH Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
1646 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1647 V/v tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch Quản lý hệ thống chiếu sáng và cây xanh đô thị Phòng Tài chính KH Có thời hạn 20/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1648 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Phòng Tài chính KH Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1649 HỎA TỐC Về việc báo cáo tình hình đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn Phòng Tài chính KH Có thời hạn 29/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 27/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
1650 Về việc cho thuê lô quầy tại Trung tâm thương mại Lao Bảo Phòng Tài chính KH Có thời hạn 30/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 21/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
1651 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Phòng Tài chính KH Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
1652 V/v đề xuất lại cơ cấu nguồn vốn đất tư các công trình khởi công mới năm 2017 thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM Phòng Tài chính KH Có thời hạn 25/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
1653 V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của tri cử tri tại kỳ họp thứ tư, HĐND huyện khóa X Phòng Tài chính KH Có thời hạn 18/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
1654 V/.v báo cáo kết quả tự kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra, rà soát kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của kiểm toán Nhà nước Phòng Tài chính KH Có thời hạn 22/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
1655 V/v xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Kế hoạch số 58-KH/TU ngày 23/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phòng Tài chính KH Có thời hạn 19/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 12/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
1656 Việc việc báo cáo kết quả tự kiểm tra, rà soát Phòng Tài chính KH Có thời hạn 01/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 12/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
1657 V/v báo cáo kết quả thực hiện CTHĐ thực hiện NQ 35/NQ-CP và bản cam kết giữa UBND tỉnh và VCCI Việt Nam Phòng Tài chính KH Có thời hạn 14/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
1658 V/v tham gia ý kiến dự thảo quyết định ban hành Chương trình khung nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 08/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
1659 V/v báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư 6 tháng đầu năm 2017 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 11/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
1660 V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Phòng Tài chính KH Có thời hạn 23/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 21/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1661 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Phòng Tài chính KH Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1662 Thực hiện nội dung tại mục 2 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 19/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 07/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1663 Thực hiện mục 3.15 về kiện toàn BCH phòng chống thiên tai và TKCN tại cơ quan, đơn vị mình; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo thực hiện tốt công tác PCTT và TKCN. Phòng Tài chính KH Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1664 V/v báo cáo kinh phí KCH kênh mương và GTNT gửi kiểm toán Phòng Tài chính KH Có thời hạn 31/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 26/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1665 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện Phạm Trọng Hổ tại phiên họp bàn về triển khai xây dựng Nhà bia ghi danh Liệt sỹ xã Tân Thành Phòng Tài chính KH Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1666 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1667 V/v báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 theo NQ số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ Phòng Tài chính KH Có thời hạn 01/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 17/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1668 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Phòng Tài chính KH Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1669 V/v Giao quyền tự chủ tài chính cho cácđơn vị sự nghiệp công lập và phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2017 Phòng Tài chính KH Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 10/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1670 Về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm 2017 và thực hiện công tác đấu thầu Phòng Tài chính KH Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1671 V/v chuẩn bị kiểm toán ngân sách địa phương năm 2016 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 28/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 26/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1672 Về việc sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 30/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1673 V/v xây dựng báo cáo phục vụ Đoàn thanh tra Công an tỉnh Phòng Tài chính KH Có thời hạn 20/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 18/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1674 Về chủ trương cho thuê lô quầy kinh doanh tại Trung tâm Thương mại Lao Bảo Phòng Tài chính KH Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1675 V/v thanh lý tài sản nhà nước Phòng Tài chính KH Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 03/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1676 V/v cung cấp nội dung phục vụ công tác Phòng Tài chính KH Có thời hạn 05/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 03/04/2017 Hoàn thành chậm
1677 V/v báo cáo kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững Phòng Tài chính KH Có thời hạn 27/11/2019 Tổng hợp TDCĐ 25/11/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1678 V/v chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 13 - HĐND huyện khóa X Phòng Tài chính KH Có thời hạn 26/11/2019 Tổng hợp TDCĐ 19/11/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1679 V/v tham mưu báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI Phòng Nội Vụ Có thời hạn 27/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1680 V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của tri cử tri tại kỳ họp thứ tư, HĐND huyện khóa X Phòng Nội Vụ Có thời hạn 18/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
1681 V/v tham gia ý kiến vào các văn bản dự thảo trình Ban chấp hành Đảng bộ huyện và Ban Thường vụ Huyện ủy Phòng Nội Vụ Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 29/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
1682 V/v chuẩn bị nội dung báo cáo tại phiên hop của UBND huyện 9 tháng năm 2019 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 09/10/2019 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
1683 V/v báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2019 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 15/09/2019 Tổng hợp TDCĐ 13/09/2019 Hoàn thành chậm
1684 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
1685 V/v triển khai các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường cải cách hành chính Phòng Nội Vụ Có thời hạn 10/12/2019 Tổng hợp TDCĐ 26/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
1686 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 27/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 09/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
1687 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo Quý I/2019 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 26/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 23/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1688 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 02/2019 Phòng Nội Vụ Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 15/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1689 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1690 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2019 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 21/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 11/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1691 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1692 V/v tham mưu báo cáo công tác QLNN và thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo năm 2018 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 12/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/11/2018 Hoàn thành chậm
1693 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1694 V/v tham mưu thực hiện chương trình công tác trọng tâm tháng 9/2018 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 25/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 17/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1695 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1696 V/v cung cấp thông tin vào phiếu khảo sát Phòng Nội Vụ Có thời hạn 28/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1697 V/v tổ chức Sơ kết 10 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009-2019 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 20/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 14/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1698 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Báo cáo 6 tháng đầu năm Phòng Nội Vụ Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1699 Các cơ quan thực hiện nhiệm vụ của cơ quan mình được giao theo nội dung tại thông báo Phòng Nội Vụ Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 21/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1700 V/v báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 1130/KH-UBND ngày 27/3/2018 của UBND tỉnh Phòng Nội Vụ Có thời hạn 11/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 08/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1701 Chương trình công tác trọng tâm xây dựng nông thôn mới năm 2018 Phòng Nội Vụ Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 30/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1702 V/v xử lý đơn thư của một số cán bộ hợp đồng làm công tác xóa đói giảm nghèo Phòng Nội Vụ Có thời hạn 07/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1703 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1704 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1705 V/v giải quyết đơn đề nghị của ông: Lê Văn Tâm Phòng Nội Vụ Có thời hạn 17/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1706 V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa X Phòng Nội Vụ Có thời hạn 12/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 05/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1707 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1708 V/v triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên Phòng Nội Vụ Có thời hạn 25/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/12/2017 Hoàn thành chậm
1709 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1710 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1711 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Phòng Nội Vụ Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1712 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Phòng Nội Vụ Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
1713 V/v phối hợp thẩm định văn bản Phòng Nội Vụ Có thời hạn 03/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 17/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
1714 V/v báo cáo kết quả thực hiện CTHĐ thực hiện NQ 35/NQ-CP và bản cam kết giữa UBND tỉnh và VCCI Việt Nam Phòng Nội Vụ Có thời hạn 14/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
1715 V/v phối hợp thẩm định văn bản Phòng Nội Vụ Có thời hạn 30/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 12/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1716 Thực hiện mục 3.15 về kiện toàn BCH phòng chống thiên tai và TKCN tại cơ quan, đơn vị mình; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo thực hiện tốt công tác PCTT và TKCN. Phòng Nội Vụ Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1717 V/v báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1718 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Phòng Nội Vụ Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1719 V/v tham mưu báo cáo việc thực hiện duy trì và củng cố chỉ số PAPI năm 2016 Phòng Nội Vụ Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1720 V/v báo cáo về Lễ An cư Kiết hạ 2017 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 21/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/05/2017 Hoàn thành chậm
1721 V/v tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư Kiết hạ 2017 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 12/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1722 V/v chuẩn bị kiểm toán ngân sách địa phương năm 2016 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 28/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 26/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1723 V/v phối hợp thẩm định văn bản Phòng Nội Vụ Có thời hạn 19/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 26/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1724 V/v chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 13 - HĐND huyện khóa X Phòng Nội Vụ Có thời hạn 26/11/2019 Tổng hợp TDCĐ 19/11/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1725 V/v tham mưu xây dựng phương án tưới tiêu phục vụ sản xuất năm 2020 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 19/11/2019 Tổng hợp TDCĐ 14/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
1726 V/v thống nhất ý kiến đề xuất Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 25/11/2019 Tổng hợp TDCĐ 08/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
1727 V/v báo cáo kết quả mô hình trên địa bàn Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 11/11/2019 Tổng hợp TDCĐ 01/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
1728 V/v báo cáo kết quả xây dựng các mô hình trên địa bàn Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 11/11/2019 Tổng hợp TDCĐ 01/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
1729 V/v báo cáo giải trình việc thực hiện kế hoạch tái canh cây cà phê năm 2019 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 05/11/2019 Tổng hợp TDCĐ 30/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
1730 V/v tham gia ý kiến vào các văn bản dự thảo trình Ban chấp hành Đảng bộ huyện và Ban Thường vụ Huyện ủy Phòng Nông nghiệp PTNT Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 29/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
1731 V/v xây đựng kế hoạch thực hiện Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/10/2019 Tổng hợp TDCĐ 14/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
1732 V/v chuẩn bị nội dung báo cáo tại phiên hop của UBND huyện 9 tháng năm 2019 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 09/10/2019 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
1733 V/v tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Thu Đông và vụ Đông năm 2019 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/10/2019 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
1734 V/v đề xuất vị trí xây dựng vườn mẫu chanh leo Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 08/10/2019 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
1735 V/v xây dựng Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Trị năm 2020 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 10/10/2019 Tổng hợp TDCĐ 23/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
1736 V/v báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2019 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/09/2019 Tổng hợp TDCĐ 13/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
1737 HỎA TỐC V/v tham mưu báo cáo làm việc với Đoàn giám sát Hội Nông dân tỉnh Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 25/08/2019 Tổng hợp TDCĐ 22/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
1738 V/v tham gia ý kiến dự thảo Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/08/2019 Tổng hợp TDCĐ 13/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
1739 V/v tham gia ý kiế quan điểm, mục tiêu thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 13/08/2019 Tổng hợp TDCĐ 08/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
1740 V/v thu hồi vốn Chương trình Hạnh phúc Quảng Trị đợt 1 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 30/06/2019 Tổng hợp TDCĐ 26/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
1741 V/v triển khai kế hoạch số 2557/KH-UBND ngày 10/6/2019 của UBND tỉnh Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 24/06/2019 Tổng hợp TDCĐ 19/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
1742 V/v triển khai thực hiện chỉ thị số 3837/CT-BNN-TCTL ngày 03/6/2019 của Bộ nông nghiệp và PTNT Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 28/06/2019 Nguyễn Thị Hoài Ly Tổng hợp TDCĐ 19/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
1743 V/v khẩn trương hoàn thành công tác bàn giao nhận đất Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 25/06/2019 Tổng hợp TDCĐ 19/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
1744 V/v rà soát, đề xuất ơhats triển rừng trồng kinh doanh gỗ lớn đến năm 2030 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 02/07/2019 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
1745 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
1746 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
1747 V/v báo cáo tình hình thực hiện các chính sách về huy động và sử dụng nguồn lực trọng xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019 - 2020 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 07/06/2019 Nguyễn Thị Hoài Ly Tổng hợp TDCĐ 03/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
1748 V/v triển khai thực hiện Nghị đính số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 05/06/2019 Tổng hợp TDCĐ 03/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
1749 V/v tham mưu kế hoạch tổng kết công tác PCTT - TKCN huyện Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 10/06/2019 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
1750 Về việc triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 05/06/2019 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
1751 V/v tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 10/06/2019 Tổng hợp TDCĐ 29/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
1752 V/v đề xuất khen thưởng Tổng kết phong trào thi đua "Quảng trị chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2011 - 2020 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 10/07/2019 Tổng hợp TDCĐ 29/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
1753 V/v thực hiện báo cáo chuyên đề Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 30/05/2019 Tổng hợp TDCĐ 27/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
1754 V/v tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai (15-22/5) Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 06/06/2019 Nguyễn Thị Hoài Ly Tổng hợp TDCĐ 20/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
1755 V/v triển khai thực hiện các hợp phần thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2019 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 30/05/2019 Nguyễn Thị Hoài Ly Tổng hợp TDCĐ 20/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
1756 V/v xây dựng kế hoạch phòng, chống bệnh cúm gia cầm giai đoạn 2019-2025 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 20/09/2019 Nguyễn Thị Hoài Ly Tổng hợp TDCĐ 20/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
1757 HỎA TỐC về việc xây dựng quy trình nội bộ về quy trình điển tử giải quyết thủ tục hành chính Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 17/05/2019 Tổng hợp TDCĐ 15/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
1758 V/v khẩn trương hoàn thành phương án chuyển đổi Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 20/05/2019 Tổng hợp TDCĐ 14/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
1759 V/v thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/05/2019 Nguyễn Thị Hoài Ly Tổng hợp TDCĐ 07/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
1760 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 27/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 09/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
1761 V/v báo cáo kết quả thực hiện NQ 03/2017/NQ-HĐND năm 2018, KH 2019 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 11/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 09/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
1762 V/v tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/08/2019 Tổng hợp TDCĐ 26/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1763 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo Quý I/2019 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 26/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 23/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1764 V/v xây dựng kế hoạch thu Quỷ phòng, chống thiên tai Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 30/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 21/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1765 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1766 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1767 Về việc báo cáo tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình bố trí dân cư Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 06/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 28/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
1768 V/v kiểm tra cháy vườn cao su tại xã A Dơi Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 01/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 25/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
1769 V/v báo cáo tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018, kế hoạch nhiệm vụ năm 2019 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 05/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 21/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
1770 Về việc tham mưu kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 25/02/2019 Tổng hợp TDCĐ 21/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
1771 V/v báo cáo thống kê nguồn lực và đánh giá năng lực dân sự trong ứng phó thiên tai Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 22/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 16/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1772 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2019 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 21/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 11/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1773 V/v chỉ đạo thực hiện sản xuất ứng phó với mưa rét đầu vụ Đông Xuân 2018 - 2019 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 31/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 09/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1774 V/v rà soát đối tượng, lập kế hoạch thu quỹ phòng chống thiên tai Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 18/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 07/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1775 V/v thực hiện báo cáo theo đúng thời gian quy định Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 28/12/2018 Tổng hợp TDCĐ 25/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
1776 V/v thẩm định phương án ủng hộ với tình hình khẩn cấp Thủy điện LaLa Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 14/12/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
1777 V/v thực hiện kế hoạch số 5379/KH-UBND ngày 27/11/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 20/12/2018 Tổng hợp TDCĐ 05/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
1778 V/v góp ý dự thảo kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm tỉnh Quảng trị năm 2019 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 06/12/2018 Tổng hợp TDCĐ 05/12/2018 Hoàn thành chậm
1779 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1780 V/v thực hiện chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 19/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 26/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1781 V/v lựa chọn đề xuất khen thưởng Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1782 V/v nghiên cứu, tham mưu đề xuất Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 20/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 15/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1783 V/v rà soát, xử lý dứt điểm các HTX nông nghiệp yếu kém đã ngừng hoạt động Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 20/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1784 V/v thực hiện kế hoạch số 4907/KH-UBND ngày 02/11/2018 của UBND tỉnh Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 30/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1785 V/v tham mưu xây dựng kế hoạch chống hạn mùa khô 2018 - 2019 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 27/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1786 V/v tham mưu xây dựng kế hoạch thu quỹ phòng chống thiên tai Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/10/2018 Hoàn thành chậm
1787 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1788 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1789 V/v tham mưu thực hiện chương trình công tác trọng tâm tháng 9/2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 18/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 17/09/2018 Hoàn thành chậm
1790 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1791 V/v cung cấp thông tin vào phiếu khảo sát Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 28/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1792 v/v thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát Chương trình MTQG xây dựng NTM Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 24/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 17/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1793 V/v thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng tránh lũ ống, lũ quét và sạt lở đất Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 30/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 27/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1794 V/v chuẩn bị nội dung báo cáo đánh giá tình hình sản xuất, kinh doanh cà phê niên vụ 2017 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 06/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 24/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1795 V/v tham mưu kế hoạch thực hiện Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 31/07/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/07/2018 Hoàn thành chậm
1796 V/v tham gia ý kiến dự thảo Nghị định Tổ hợp tác Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 08/07/2018 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1797 V/v tham mưu xây dựng phương án chống hạn vụ Hè Thu năm 2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 29/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 25/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1798 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Báo cáo 6 tháng đầu năm Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1799 V/v cung cấp thông tin vùng trồng cây ăn quả và cơ sở đóng gói quả tươi Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 03/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1800 V/v chuẩn bị các nội dung làm việc với đoàn kiểm tra, giám sát chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 11/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1801 V/v giải quyết khiếu nại của cử tri trước kỳ họp thứ năm, QH khóa XIV Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 05/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 30/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1802 V/v tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng khai thác rừng trái pháp luật Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 10/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1803 V/v kiểm soát vấn đề tăng đàn lợn và chất lượng thức ăn trong chăn nuôi Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 12/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1804 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1805 V/v chủ động nguồn nước tưới phục vụ sản xuất vụ Hè Thu năm 2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 08/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1806 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1807 Các cơ quan thực hiện nhiệm vụ của cơ quan mình được giao theo nội dung tại thông báo Phòng Nông nghiệp PTNT Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 21/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1808 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện Đặng Trọng Vân tại phiên làm việc triển khai phương án chuyển đổi đất, rừng phòng hộ Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 18/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 09/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1809 V/v thực hiện Kế hoạch sơ kết phong trào thi đua "Quảng Trị chung sức xây dựng NTM" giai đoạn 2016-2020 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 03/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1810 V/v tăng cường quản lý nhà nước đối với thuốc BVTV và phân bón Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 30/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 03/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1811 V/v triển khai hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và VSMT Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 08/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 03/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1812 V/v đăng ký danh sách trồng cây chanh leo năm 2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 20/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 17/04/2018 Hoàn thành chậm
1813 V/v kiểm tra, tham mưu giải quyết Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 13/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/04/2018 Hoàn thành chậm
1814 V/v kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc tham mưu sửa chữa công trình thủy lợi Cù Bai Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 12/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 09/04/2018 Hoàn thành chậm
1815 V/v kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc tham mưu sửa chữa công trình thủy lợi Cù Bai Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 13/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 09/04/2018 Hoàn thành chậm
1816 V/v báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Chương trình hỗ trợ chăn nuôi nông hộ trên địa bàn huyện Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 10/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 02/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1817 Chương trình công tác trọng tâm xây dựng nông thôn mới năm 2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 30/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1818 V/v tăng cường công tác tham mưu, điều hành phòng chống thiên tai trên địa bàn Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 03/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/03/2018 Hoàn thành chậm
1819 V/v xây dựng kế hoạch thực hiện thống báo số 21/TB-UBND ngày 09/3/2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 23/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 19/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1820 V/v thực hiện Kế hoạch vệ sinh, tiêu độc, khử trùng đợt 1 năm 2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 31/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 13/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1821 HỎA TỐC V/v thực hiện chủ đề năm 2018 của huyện Hướng Hóa Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 02/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
1822 V/v tham mưu thực hiện thu, chi và quản lý quỹ phòng chống thiên tai trên địa bàn Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 10/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 21/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
1823 V/v Duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới đối với các xã đã đạt chuẩn Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 25/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 21/02/2018 Hoàn thành chậm
1824 V/v rà soát hiện trạng tiêu chí tại các xã đạt chuẩn NTM Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 25/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 21/02/2018 Hoàn thành chậm
1825 V/v trả lời ý kiến của cử tri Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 06/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/01/2018 Hoàn thành chậm
1826 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 09/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1827 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1828 V/v tham mưu thực hiện các nhiệm vụ của UBND huyện Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 01/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1829 V/v tổ chức Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất năm 2018; chủ động PCCC rừng trong mùa khô 2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 19/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1830 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành chậm
1831 V/v khẩn trương báo cáo tình hình thực hiện các mô hình hỗ trợ PTSX thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 25/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
1832 HỎA TỐC V/v khẩn trương tổng hợp và gửi hồ sơ thiệt hại do thiên tai dịch bệnh năm 2017 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 26/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1833 V/v báo cáo tình hình thu gom, vận chuyển, xử lý thuốc BVTV sau sử dụng Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 28/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
1834 V/v cung cấp hồ sơ, văn bản thẩm định nguồn vốn đầu tư XDCB thuộc chương trình MTQG xây dựng NTM Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 29/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
1835 V/v xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1836 V/v xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1837 V/v xây dựng kế hoạch ra quân diệt chuột và ốc bưu vàng trước vụ đông xuân 2017-2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 25/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
1838 V/v xây dựng phương án tổ chức sản xuất nông nghiệp năm 2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 29/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
1839 V/v báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 135 năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 24/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành chậm
1840 V/v thực hiện công văn số 5715/UBND-NN của UBND tỉnh và thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về công tác quản lý, bảo vệ rừng Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 05/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
1841 V/v báo cáo nợ đọng XDCB thuộc chương trình MTQG xây dựng NTM Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 17/11/2017 Hoàn thành chậm
1842 V/v báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
1843 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành chậm
1844 V/v trả lời ý kiến cử tri Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 25/10/2017 Lê Hồng Giang Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1845 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành chậm
1846 V/v tham mưu, xây dựng kế hoạch thực hiện biên bản ghi nhớ đã ký kết với huyện Sê Pôn (Lào) Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 30/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 19/10/2017 Hoàn thành chậm
1847 V/v tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch Quản lý hệ thống chiếu sáng và cây xanh đô thị Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 20/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/10/2017 Hoàn thành chậm
1848 V/v kiểm tra, tham mưu việc hạ mực nước trong hồ Tân Độ Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 12/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/10/2017 Hoàn thành chậm
1849 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1850 Về việc thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động trang trại của Công ty Hiền Minh Hồ Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 10/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 28/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
1851 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Phòng Nông nghiệp PTNT Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
1852 V/v xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức thực hiện khống chế, loại trừ bệnh dại giai đoạn 2017 - 2021 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Hoàn thành chậm
1853 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành chậm
1854 V/v báo cáo tình hình dân cư tại điểm tái định cư dự án Thủy điện Quảng Trị Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 14/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/08/2017 Hoàn thành chậm
1855 V/v chuẩn bị các báo cáo để UBND huyện làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 26/07/2017 Hoàn thành chậm
1856 V/v nghiên cứu, tham mưu giao các cơ quan phụ trách các tiêu chí nông thôn mới huyện Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 24/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
1857 V/v báo cáo kết quả thực hiện CTHĐ thực hiện NQ 35/NQ-CP và bản cam kết giữa UBND tỉnh và VCCI Việt Nam Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 14/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
1858 V/v Triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 30/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành chậm
1859 V/v tham gia ý kiến dự thảo quyết định ban hành Chương trình khung nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 08/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành chậm
1860 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành chậm
1861 Thực hiện mục 3.15 về kiện toàn BCH phòng chống thiên tai và TKCN tại cơ quan, đơn vị mình; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo thực hiện tốt công tác PCTT và TKCN. Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1862 V/v điều tra xu hướng chuyển đổi đất trồng cây hàng năm trong những năm gần đây Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 07/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1863 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1864 V/v thực hiện công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi Phòng Nông nghiệp PTNT Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1865 V/v báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, QH khóa XIV Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 27/05/2017 Lê Hồng Giang Tổng hợp TDCĐ 23/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1866 V/v thực hiện các nhiệm vụ của ngành Nông nghiệp - PTNT Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 24/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 17/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1867 Hỏa tốc Về việc đề nghị bổ sung số liệu các xã biên giới đạt dưới 10 chỉ tiêu Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 18/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 17/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1868 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1869 V/v báo cáo đánh giá thực trạng tổ chức quản lý Nông nghiệp và PTNT cấp xã Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 12/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/05/2017 Hoàn thành chậm
1870 V/v tham gia góp ý vào phương án giao rừng, giao đất lâm nghiệp Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 28/04/2017 Nguyễn Khắc Anh Tổng hợp TDCĐ 26/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1871 V/v hướng dẫn quy trình tái canh cà phê chè trên địa bàn huyện Phòng Nông nghiệp PTNT Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 25/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1872 Về việc tăng cường kiểm tra, giám sát dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 21/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1873 Về việc kiểm tra, hướng dẫn biện pháp phòng trừ bệnh Đạo ôn Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 14/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1874 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Phòng Nông nghiệp PTNT Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1875 V/v nghiên cứu, tham gia góp ý dự thảo Quy định quản lý và bảo vệ đê điều Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 13/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/04/2017 Hoàn thành chậm
1876 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Phòng Nông nghiệp PTNT Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1877 V/v báo cáo hiện trạng xây dựng NTM của các xã biên giới Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 05/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành chậm
1878 V/v xây dựng mô hình trồng Dứa tại xã Hướng Phùng Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 13/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 03/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1879 V/v cung cấp nội dung phục vụ công tác Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 05/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 03/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1880 V/v thực hiện nghiêm túc chính sách hỗ trợ tiêu hủy lợn bệnh DTLCP Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 29/11/2019 Tổng hợp TDCĐ 25/11/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1881 V/v tổ chức ra quân làm thủy lợi phục vụ sản xuất vụ Đông xuân 2019 - 2020 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 17/12/2019 Tổng hợp TDCĐ 19/11/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1882 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện LeeQuang Thuận tại phiên làm việc với Công ty CP năng lượng Quảng Trị về GPMB dự án Thủy điện Hướng Phùng Phòng Nông nghiệp PTNT Không thời hạn Nguyễn Khắc Anh Tổng hợp TDCĐ 06/05/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1883 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện Lê Quang Thuận tại phiên làm việc về giải phóng mặt bằng tuyến đường Cát - Trĩa Phòng Nông nghiệp PTNT Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 06/05/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1884 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 02/2019 Phòng Nông nghiệp PTNT Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 15/03/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1885 V/v báo cáo sơ kết các Nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ huyện Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 15/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 15/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1886 V/v tham gia ý kiến vào các văn bản dự thảo trình Ban chấp hành Đảng bộ huyện và Ban Thường vụ Huyện ủy Phòng LĐ-TB-XH Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 29/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
1887 V/v chuẩn bị nội dung báo cáo tại phiên hop của UBND huyện 9 tháng năm 2019 Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 09/10/2019 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
1888 V/v báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2019 Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 15/09/2019 Tổng hợp TDCĐ 13/09/2019 Hoàn thành chậm
1889 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
1890 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
1891 V/v thực hiện báo cáo chuyên đề Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 30/05/2019 Tổng hợp TDCĐ 27/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
1892 V/v thực hiện kết luận Thanh tra của Bộ Lao động - TB_XH Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 24/05/2019 Tổng hợp TDCĐ 06/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
1893 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019 Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 27/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 09/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
1894 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo Quý I/2019 Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 26/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 23/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1895 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1896 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1897 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2019 Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 21/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 11/01/2019 Hoàn thành chậm
1898 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành chậm
1899 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành chậm
1900 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành chậm
1901 V/v khảo sát, thu thập thông tin người khuyết tật trên địa bàn huyện Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 15/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 27/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1902 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1903 V/v cung cấp thông tin vào phiếu khảo sát Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 28/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/08/2018 Hoàn thành chậm
1904 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Báo cáo 6 tháng đầu năm Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/06/2018 Hoàn thành chậm
1905 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành chậm
1906 V/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Đặng Văn Mịnh Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 18/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 11/05/2018 Hoàn thành chậm
1907 V/v cung cấp thông tin mộ liệt sỹ Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 18/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 02/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1908 V/v tham mưu báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 27/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/04/2018 Hoàn thành chậm
1909 Ý kiến kết luận của Phó chủ tịch UBND huyện Phạm Trọng Hổ tại phiên làm việc với Ban quản lý Khu văn hóa tâm linh huyện Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 05/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1910 Chương trình công tác trọng tâm xây dựng nông thôn mới năm 2018 Phòng LĐ-TB-XH Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 30/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1911 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1912 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành chậm
1913 V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa X Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 12/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 05/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1914 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1915 V/v báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 135 năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 24/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành chậm
1916 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành chậm
1917 V/v trả lời ý kiến cử tri Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 25/10/2017 Lê Hồng Giang Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành chậm
1918 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành chậm
1919 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành chậm
1920 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành chậm
1921 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
1922 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
1923 V/v triển khai thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở (giai đoạn II) Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 16/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 15/08/2017 Hoàn thành chậm
1924 V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của tri cử tri tại kỳ họp thứ tư, HĐND huyện khóa X Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 18/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/08/2017 Hoàn thành chậm
1925 V/v chuẩn bị các báo cáo để UBND huyện làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 26/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
1926 V/v tham gia ý kiến dự thảo quyết định ban hành Chương trình khung nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 08/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành chậm
1927 V/v tổ chức các hoạt động tuyên truyền tháng hành động phòng chống ma túy Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 20/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 13/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1928 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành chậm
1929 Thực hiện mục 3.15 về kiện toàn BCH phòng chống thiên tai và TKCN tại cơ quan, đơn vị mình; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo thực hiện tốt công tác PCTT và TKCN. Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/06/2017 Hoàn thành chậm
1930 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện Võ Thanh tại phiên họp bàn công tác đầu tư xây dựng cơ bản Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 31/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 26/05/2017 Hoàn thành chậm
1931 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
1932 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành chậm
1933 V/v đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 56/2013/NĐ-CP Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 15/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 12/05/2017 Hoàn thành chậm
1934 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Phòng LĐ-TB-XH Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 18/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1935 V/v xây dựng báo cáo phục vụ Đoàn thanh tra Công an tỉnh Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 20/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 18/04/2017 Hoàn thành chậm
1936 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Phòng LĐ-TB-XH Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1937 Các cơ quan thực hiện nhiệm vụ của cơ quan mình được giao theo nội dung tại thông báo Phòng LĐ-TB-XH Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 21/05/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1938 V/v tập trung xử lý các vướng mắc Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 26/12/2018 Tổng hợp TDCĐ 25/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
1939 V/v cung cấp thông tin theo đề nghị của Sở Xây dựng Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 25/11/2019 Tổng hợp TDCĐ 19/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
1940 V/v kiểm tra, báo cáo UBND huyện Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 25/11/2019 Tổng hợp TDCĐ 19/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
1941 V/v tham gia ý kiến vào các văn bản dự thảo trình Ban chấp hành Đảng bộ huyện và Ban Thường vụ Huyện ủy Phòng Kinh tế hạ tầng Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 29/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
1942 V/v chuẩn bị nội dung báo cáo tại phiên hop của UBND huyện 9 tháng năm 2019 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 09/10/2019 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
1943 V/v tổ chức kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 30/09/2019 Tổng hợp TDCĐ 26/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
1944 V/v xây dựng Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Trị năm 2020 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 10/10/2019 Tổng hợp TDCĐ 23/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
1945 V/v báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2019 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 15/09/2019 Tổng hợp TDCĐ 13/09/2019 Hoàn thành chậm
1946 V/v báo cáo về chương trình nhà ở hộ nghèo Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 15/09/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
1947 V/v nghiên cứu và tham mưu thực hiện Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 20/09/2019 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
1948 V/v rà soát, tham mưu thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 30/09/2019 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2019 Hoàn thành chậm
1949 V/v kiểm tra, báo cáo công tác bảo đảm an toàn cho học sinh khi sử dụng dịch vụ đưa đón bằng xe ô tô Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 10/09/2019 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2019 Hoàn thành chậm
1950 V/v tăng cường công tác tuần tra, xử lý lấn chiếm lòng, lề đường, vĩa hè làm nơi họp chợ, kinh doanh, buôn bán Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 18/10/2019 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
1951 V/v xử lý vi phạm về trật tự xây dựng đô thị, quản lý đất đai Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 20/09/2019 Tổng hợp TDCĐ 03/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
1952 V/v kiểm tra, tham mưu, xử lý Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 14/08/2019 Tổng hợp TDCĐ 13/08/2019 Hoàn thành chậm
1953 V/v kiểm tra báo cáo làm rõ tinhftrangj quá hạn trong giải quyết thủ tục hành chính cơ chế một cửa Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 12/08/2019 Tổng hợp TDCĐ 07/08/2019 Hoàn thành chậm
1954 V/v tham mưu quyết định xử lý vi phạm trật tự xây dựng Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 15/08/2019 Tổng hợp TDCĐ 07/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
1955 V/v báo cáo tình hình phát triển làng nghề công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 10/08/2019 Tổng hợp TDCĐ 06/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
1956 V/v báo cáo tình hìn thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 19/6/2018 của Thủ tướng Chính Phủ Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 17/07/2019 Tổng hợp TDCĐ 15/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
1957 V/v tiếp tục hưởng ứng lới kêu gọi "Không lái xe khi đã uống rượu bia" Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 25/07/2019 Tổng hợp TDCĐ 15/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
1958 V/v thống nhất đêt tham mưu phương án đề xuất Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 12/07/2019 Tổng hợp TDCĐ 10/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
1959 V/v tham mưu đề xuất ơhuwowng án triển khai cây dựng, chuyển đổi chợ Khe Sanh huyện Hướng Hóa Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 11/07/2019 Tổng hợp TDCĐ 09/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
1960 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện - Đặng Trọng Vân tại buổi kiểm tra tình hình thực hiện công trình đường Hà Huy Tập thị trấn Khe Sanh ngày 22/6/2019 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 05/07/2019 Tổng hợp TDCĐ 26/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
1961 Thông báo ý kiến kết luận của Phó chủ tịch UBND huyện Lê Quang Thuận tại phiên họp ngày 19/6/2019 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 10/07/2019 Tổng hợp TDCĐ 26/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
1962 V/v báo cáo số liệu 6 tháng đầu năm 2019 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 10/06/2019 Tổng hợp TDCĐ 05/06/2019 Hoàn thành chậm
1963 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành chậm
1964 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành chậm
1965 V/v báo cáo số liệu hiện trạng đường giao thông Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 25/06/2019 Nguyễn Khắc Anh Tổng hợp TDCĐ 03/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
1966 V/v báo cáo tổng kết thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 06/06/2019 Nguyễn Khắc Anh Tổng hợp TDCĐ 31/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
1967 V/v nghiêm túc thực hiện rà soát Đề án hỗ trợ nhà ở theo quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính Phủ Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 14/06/2019 Nguyễn Khắc Anh Tổng hợp TDCĐ 27/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
1968 V/v thực hiện báo cáo chuyên đề Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 30/05/2019 Tổng hợp TDCĐ 27/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
1969 V/v kiểm tra tham mưu đề xuất Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 30/05/2019 Nguyễn Khắc Anh Tổng hợp TDCĐ 20/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
1970 V/v xử lý vi phạm Hành lang lưới điện cao áp Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 20/05/2019 Tổng hợp TDCĐ 13/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
1971 V/v rà soát, báo cáo thông tin về các chỉ tiêu thống kê HTKT đô thị, KCN, quản lý chất thải rắn Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 01/06/2019 Tổng hợp TDCĐ 10/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
1972 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện LeeQuang Thuận tại phiên làm việc với Công ty CP năng lượng Quảng Trị về GPMB dự án Thủy điện Hướng Phùng Phòng Kinh tế hạ tầng Không thời hạn Nguyễn Khắc Anh Tổng hợp TDCĐ 06/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
1973 V/v kiểm tra xử lý theo quy định của pháp luật Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 10/05/2019 Tổng hợp TDCĐ 06/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
1974 V/v đăng ký hỗ trợ xây dựng website thương mại điện tử Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 22/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
1975 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 27/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 09/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
1976 V/v rà soát đề án hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 33, 48 của Thủ tướng Chính Phủ Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 03/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 29/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1977 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo Quý I/2019 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 26/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 23/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1978 V/v rà soát thống kê các cụm thôn, bản; cụm dân cư chưa có điện trên địa bàn huyện Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 22/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 20/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1979 V/v thu thập thông tin phiếu điều tra hiện trạng sử dụng và quản lý hồ đô thị Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 19/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 15/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1980 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 02/2019 Phòng Kinh tế hạ tầng Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 15/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1981 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành chậm
1982 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1983 Về việc tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện Năm An toàn giao thông 2019 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 08/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 28/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
1984 Về việc xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 28/02/2019 Tổng hợp TDCĐ 21/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
1985 V/v kiểm tra, giải quyết kiến nghị của Trường tiểu học số 2 Khe Sanh Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 31/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1986 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2019 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 21/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 11/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1987 Về việc báo cáo tình hình phát triển hạ tầng thương mại Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 14/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 09/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1988 V/v phối hợp xử lý nghiêm theo quy định Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 16/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 09/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1989 V/v giải quyết, xử lý hoạt động sản xuất kinh doanh Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 10/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 07/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1990 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1991 V/v tham mưu đề xuất chủ trương thực hiện Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 30/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1992 Về việc tham mưu báo cáo tình hình thực hiện Chương trình năm Doanh nghiệp Quảng Trị 2018 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 30/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1993 V/v giải quyết, xử lý hoạt động sản xuất kinh doanh Phòng Kinh tế hạ tầng Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1994 Về việc tham mưu, đề xuất danh sách cán bộ tham gia Hội nghị đảm bảo an toàn giao thông Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 23/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1995 V/v nghiên cứu tham mưu, đề xuất quản lý, khai thác, sử dụng Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 22/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 20/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1996 Về việc tham mưu góp ý Dự thảo Kế hoạch phát triển công nghiệp Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 21/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 15/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1997 V/v báo cáo thông tin về các chỉ tiêu thống kê HTKT và tình hình thực hiện quy hoạch HTKT đô thị, quản lý chất thải rắn Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 08/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1998 V/v tham mưu góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 30/10/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1999 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
2000 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây